16 Mart 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

16 Mart 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ge serar da — ER <A MEYE İmer LR EN sl e» Pr e ME a Ka EŞ Pİ SM Di PE KE | Mİ e GE ip e KY A A YAŞ ire. ki ve ABONE * ŞARTLARI: e. Türkiyede Hariçte İl Gazeteye günde: ektaplann üzerine İl Kuraş Kuraş l€are içinse < İdare ), yazıya aliye C Yaz) j 1 Aylığı 180 009 eseri, İinalmalıdır k Mİ Banılmıyazn mektupların ehadeni, — İeryneii K 6 | 1 mekaddereriz mektuplara konnlaış. paraların 7 4 kaybolmasından ve iinlerm mündericatından e .— — paya pm — — > İstanbul Ticaret ve Sanayi ) > odası Topane anbarından Aşağıdaki hususata alikadaranmn nazarı dikkatleri ehemmiyetle » celbolünur : 1— Anbarn tahliyesi 16 Martta başlayıp Nisan sonunda biteceği evvelce ilân olunmuşt. İşbu iki tarih arasında heniz başka bir yere nakledilmemiş olau eşyanın kemafissabık anbardan usulen ihracına mani değildi 2 — Nakliyata 928 Mayıs iptidasından itibaren anbara dahil olmuş olan eşyadan başlanacaktır. İşbu tarihten muk; dahil olmuş olan eşya vakledilmeyip anbarda kalacağı ve gümrük kanununun 35 inci maddesi hükmünce müddetleri geçtikçe rük emrine verilmesi zaruri olduğu cihetle bu kabil eşya sahibinin Ona göre hareket etmeleri ilân olunur. Gümrükler U.M. Istanbul imtihan komisyonundan: 1 Umum müdürlükten alınan emir mucibince şimdiye kadar imtihan vererek vesika almış olan bütün komisyonca, tüccar müstahdemin ve Jeniyet memurları yeniden imtihana tabi tutulacaklardır. 2: İmtihanlar aşağıda yazık gün ve saatlerde mektebinde yapılacaktır. gümrük | vetbiket komisyon © tüccar müstahdimini mafyet memuru tarih sast numarası saat numarası (sani numaras 26 mart 929 sah 4 140 1330 1.20 830 120 9 nisan 929 « 4 4180 1330 2149 0,30 2140 24 <« 929 çarşamba 14 o 811201330 4160 1330 4160 77 müyıs 929 salı 4 121601330 6180 530 6-80 4 haziran 929 salı © 4 161206 13,30 8.0 1330 SİS 18 « « 13,30. M150 18 * » 1400 5202 3— Teyin olunan günlerde imtihanları girmeyenler o günden itibaren gümrüklerde mvamele yapmaktan wen ediler. 4 İmtihana gireceklerin hepsi altışar tene fotoğrafi getirmelidirler. © Komsiyoncular bundan başka kefalet yoklama verekan getirmek mecbu- riyetindedirler. 5 — Dördüncü maddede yazılı fotoğrafi ve kefalet yoklama verekası getirip imtihana girenlere muvakkat bir vesika verilir bu vesika hâmilinin İmtiban neticesine kadar muamele yapmasını temin eder. Bu şartları ifa etmiyenler 3 ncü madde mucibince imtihan gününden #iberen muamele yapmak selahiyetini kaybederler, 6— Kormiyona getirilecek foyoğrafilerin met olmalan ve eimaya © tamamile benzemesi lizundır. ği 7— Kelalet, yoklama, alabilir. | S— İmtihsh olmak üzere müracaat edenlerin imüban günleri aynca ilin edilecektir, u A verekaları - komsiyon * kâribinden parasız nz Türkiye ziraat bankası mü- fettiş namzetleri müsabakası 1— Nisan- 1929 tarihinde © yapılacak olan İmcabanla 15 müfettiş ramzedi alınacakur. İmcahanlarda muvaffak olanlar başlangıçta 190 ira aylık ile seyahat ve teftişlerde yol masTa - ndan ayrı ularak 5 lira yevmiye verilscektir. ; Müfettiş namzetleri stsjlarını bitirdikten sonra müfettişlik , imtahanı vererek müfettiş olacaklardır. İmtabanlerda ve tefiş- lerde fevkalide muvaffakiyet gösterenlerden ecnebi lisanı bilenler bir sene müdderle Avrupaya günderileceklerdir. w alip olanlar kahul şarılarını öğrenmek için Ankarada bankanın müdürlüğüne - dulunbukları «yerdeki | ziraat bankalarından alacakları beyannameyi doldurarak O göndermek veya bizzat vermek suretile müracaat edebilirler, teliş Gümrükler umum müdürlü- günden: > Gümrük idaresi açık Denülerde sefere mütehammil motörler alacaktır. © Teklihsmelerini vermek we bu husssia Tafult slmak Stiyenler 30 mart 929 tarihine kadar Ankarada Gümrükler umum müdürlüğüne müracaat meleri. Manisa Vilâyetinden: Saet-Odemiş yolunun 0-000 ili 5-000 inci kilometresine kadar beş kilometrelik tesviyci türsbiye ie bu kilometreler arasında on metre açıklığında bir betonarme köprü ve muhtelif cb'atia duvarı ibşaatı (69055 ) lira (37) kuruş bedeli keşli üzerinden 2-325 saat on buçuğa kadar müddetle ve kapalı zarf usulile münakasâya çranlmıştır. Mufassal malümat istiyenlerin vilâyet baş mühendisiiğine mürâcaatlırı, > Ts : - Manisa Vilâyetinden: Mavisa ile Kasaba arasındaki yol üzerinde muhtelelif ebatta Üç adet beton arme köprü inşaatın (31119) lira (08) kuruş bedeli keşfi üzerinden 23-3-029 saat on bere kadar müddetle ve kapalı “zari wsulile münakasaya çıkarılmıştır. İzahat almak isteyenlerin © vilğyet baş mühendisligine müracaatları, | i : Maarif vekâletinden: Millet mektepleri müdavimleri için vekiletçe kıraat kitapları irilmişlir. Bu kitapları ikmal ettikten sonra müdavimlerin yelerine göre resmi ilk ve orta mektep Kiraât kilaplarından tihallimlerince intihap. ve kendilerine tavsiye edilecek olanları © skip eleckleri de alakdarlara tebliğ olunmuştur. Bu itibarla ©, vekâletçe bu mektepler için ayrıca başka kıraat kitabı kabul © Olunanyacaktır. Bu masatla Maarif Vekâletine talim ve terbiye E Gairesine müracatı bulunulması ilân olunnur. bi on sekiz beton menfez Ve ( 191 ) metre mikap beton istinat ları umumi idaresinden: ” » — HER GÜN-ÇİRAR KR TORK GAZETİ ss Mekteplere ve herkese lâzim olan memleketimizin haritamdır. En doğru, en melis harita da bu defa Kanaat kütüphanesi tarulindan | neşredilen : Yeni Türkiye Cumhuriyeti seye ss İiatı 50, taşraya 60 huruştur.gizsE Satılık ev — Beykozda Yi mahallesinin atik Çınorli edit Çeşme sokağında N: 48-25, muhammen bedli 680 liradır. Bedeli 4 taksite verilecektir. Müzayede 25 mart 1929 da defterdarlıktz yapılacaktır. 449) bazi Riyatap Mafia baş mühendisliğinden Z kuruş 1 sandık küşadi: metro tul 2600 2— Kıra taş: toplaman ,nakli, kırılması ve ferşi metro mik'ap 258 50 3— Mevadı imtizaciye : hakli ve serpilmesi “ « İM 4 — Silindiraj : 4 tonluk hayvanla mütshamik © © 4 6700 5 4 4 4 etol « 66 00 6: « 8 < buhark | « 7100 15 Gaziayıntap-Maraş yolunun O “4-000 - 14-4: 500 K. meiroları arasındaki kasmın tamiratı esasiyesi bedeli muhammeni olan 25000 Ilra ile ve İ mart 929 tarihinden 21 mart 929 tarihine'kadar o kapalı zarf usulle balidaki “ililei fiat üzerinden münakasıya Yazolunmuştur. 2— Talip olanlar iştirak mes'uliyetile çalıştıracakları fen memurların yollar umuma müdiriyetinden ve yahut vilâyet başmübendeliğinden alınış oldukları liyakati femiye vesikalarını “tariki ilsleden 8 'gün evsel vilâyet bşmühendislağine ibraza mecburdur. 35. Tekp olanlar nafiknin şerli umümiye ve hususiyetine vakıf olmalıdırlar. 4— Talip ölanlar müzayede ve münakasa ve ihalit kanunu mucibince ve usulu dairesinde teklif zarflarını, teminatlarım vermeğe mecburdur. 5— Talip olanlar 21 mart 929 günü sast 16 ya karlar encümeni vilâyete ve fazla malümat almak Gstiyenlerin Nafia B. mühendisliğine inürecant eylemeleri ilân olunur. İstanbul ithalât gümrüğünden: sandık o kilo 758 2 5 1802 124 29 83 226 müstamel kundura vidala vaketa fotia şöyak takke diş macun . saç boyası tabi ipek ipliği ipekli pamukla mensucat yünlü mensicat ve pamuklu 538 (97 pamaklı içki mem 3. pamuklu işlemeli mensucat abant Balda muharrer İl kalem eşyanın 16-3-929 tarihinde ve mataskıp satiş günlerinde İstanbul itbalât gümrüğü satış “ambarında bilmüzayede furuht edileceği ilân olunur. -ee—ueafm Çanakkale nafia baş mühen- disliğinden: Yüz“ bim Mira “bedeli Balıkesir-Çanakkale itibaren Çanakkaleye doğru 16 kilometroluk Kısmının tesi muhammeneli Çandan | türabi- tarikinın yesi #ose Ve imali Snsyesile birlikte kömilen inşası evrakı keş heniz tanzimedilmekte olduğundan “ Taylel üzerinden 1 mart tarihinden itibaren bir ay müddetle ve Kapalı zari usulile münnkasıya | Konulmüştur, Münakasaya hüsnü “ haline itimat olunanlarla ehliyeti mafia dair€since tasdik olunanlar kabul olonacaktır. Talip- | lerin yüzde 7.5 hesabile 7500 Uradan ibaret muvakkat depozicolarını nakten zirsat bankasina tevdile makbuzunu veya buna mukabli hükümetçe kabul edilmiş Bankelrın teminar mektebunu kapak za1f derunünda teklifnamelerine rapı iza eder, Talipler 1 Nisan 420 tarihine müsadif den evel encümeni viliyete isteyenlerin mafia baş pazartesi günü saat 17 mühendisliğine müracaatları ilân olunur. Devlet demir yolları ve liman- İdaremize lüzumu olan beş adet devver köprünün münakasasi 2Snisan 929 perşembe günü sasi 15,30 da Ankarsda umumi idare binasında icra edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin | teklif mektuplarını ve bin beş yüz dolarlık teminalı muvukkatalerini sevi mezkürda” sast 15 © kadar umumi idare yazı işleri müderlüğüne verme ri. lâzmdir. Talipler münakasa şörtaamelerini 500kurş m Arkarada malzeme dairesinden Haydarpaşada mübayaat komisyonundan tedarik edebilirler. Gümrükler U.M. Istanbul mübayaat komisyonundan: 1— Evtlce kapalı zarf © usulle münakasası > yapılan 100 adet 22 santim kurşun makinesi yeniden açık münakasiya konmuştur. 2— Münakasa 2 mayıs 1999 perşembe günü sast 14,30da içtima salonunda yapılacaktır. 9— Makinelerin 25 mayısa kadar teslimi şaretir. 4— Şaftnimesini ve nümuneyi görmek istiyenler Kitibee müracat etmelidirler. 5— Münakasaya girmek istiyenler teminat mektubu veya mak - buzile yukarda yazılı gün ve sâatte komisyona, gelmelidirler, Me Kali? Türk mekteplerile faydalı eserlin ilânlarında 0/o 20 tenzilât yapılır İ İ Büyük ve ya bir çok defa için verilen ilânlarln | 6-5 Vadi sayfada e Kararlaştırılığ, H.S. H Mimet sevilesi, kulu buçuğa Kadar Devlet demir yollari yazı işleri müdürlüğünce Şartname ve maliye ve muhasebe işleri dairesinden te: k edebilirler, hüsasi mahiyetteki Ulhm'arım tcreri Kabal i arza edenler yüz lira bedel mukabilinde Ankers Devlet demir yolları ve Haft Gazetemize hususi ün kabal eden yer! edilecektir. Bu münal Devlet demir yolları ve liman: ları umumi müdürlüğünden: Samson Sıvas hazı üzerinde kâin Masaköy istasyonundan hattı mezküra Kayseri.Sivas İM olon Kalın. ii onuna kadar olan tekriben 80 kilom: »ir kısman inşaa (8 marti imüsadif pazartesi gününe kadar münakaşaya vazedilmiştir. ler mezkür günde sent Oh © . İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilânati ji | I Semti sokağı © stk cedit o nevi iç İkeymeti muhammet Babacafer Çobançeşmesi 15 v6 17 1 iki bap dükicin 840-4320 1500 lira peşini ki düklkünn bakkal gediğinden münkalip mahellinin 630 hissesi “#000 # yi mağaza pe b < 210 g 50 lan balâda evsafı muharrer her iki dükkündeki 840 hissenin 20-3-ÜZE Tşamba günü saar (5 «e furubi edilecek, müzayedesi mukarrerdir. Taliplerii f 5 hesabile 11 komisyonuna müracaat eylemeleri. En iyi müstabzarat. ve bilbassa “Aspirin, Komprimalari okseriya taklit Dİ A Lİ Tİ R ve Bayer” markah bakiki ambalâjına dikkat ve digerleri redderliniz Türkiye İşbankası umu- mi Müdürlüğünden: Türkiye İş bankasının İzmir şubesi binssınn inşası müi vazedilmişdr. Münakasaya” iştirak etmek isteyenler, şariname muks- saya velename #ereti ve tm seri planları, Bankamızın Ankaradaki umu» müracaatla (20) lira mukabilinde alabilirler, sameler, muteber bir Banlkadan alınicak (20000) Türk iralık bir kefalet mektubuyla beraber önümüzdeki 90 Mart1999 mi Müdürlüğüne Çarşamba günü öğleden evel Umumi Müdüflüğümüze tevdi edil- İlesi, çarşamba ve 3035 miş olmalıdır. Umumi Müdürlüğümüz bir güna fist kuydı gözetmeksizin dile- diği müteslihide ihslede serbestir. Cildin bezesesi için şayani tavsiye mevattan mürekkep ve tabii çiçek 4 essns'ariyle mumttar ve son derece saf olan KREM SIMON (CREME SİMON) etiin bütü; azeliçizi, güzelliğini ve taravet tit bü idi muhafaza için bir fâzıs? geyri smufarik ser, tatlilağlırır, yam uğalır, beyazlatır ve, küdife gi zikleşlirir.' Krem Timon, yözün tagayüratısi, bı yaklarım ve kırınızılıklarını izale Ve gü Şedidinden ve haşeratın ısırışlarından vi Pariste SIMON KREMİ, PUDRASI ve SABUNU, seyin tesiri kaya eyle, MENİ 11 —ym Türkiye milli ithalât ve ihracat anonım | şirketinin heyeti umumiye içtimaı Şirketin, hissedaran heyeti umumiyesi marn 3linei pazar günü saat M te Ankarada İHimeyci Etlal cemiyeti merkezi umumi salonunda alelide senelik içtiması aktedecektir. Löakal 50 elli histeye sahip olan- ların bu içtimas iştirak hakka vardır. İçtiman girebilmek için hise senet- lerinin, içtima gününden en üz bir hafta evel şirket merkezine tevdi edi. kerek makabilinde alnacak makbuzun duhuliye varakası olarak istimeli Mazumdır. Taşrada bulunuptn Ankâra da başkasını tevkil edecek olanlar ellerindeki hisse senetleri, kisobulda Galatada Şark hanında şirket gi besine, İzmirde Kokaryahda şirket mütemetliğine ve #nir mahallerde moteber ve müsececl bir möeseseye tevdi ederek mukabilinde alucaklırı makpuzları tevkil edecekleri zata göndermeleri ve keyfiyetten girketi haberdar etmeleri mertudur, Ruznamci müzakcrat: 1928 Senesi meclisi idare we mürakıp raporlarının kıraati. 2—978 Senesi bilânço, kârruzarar hesaplarının tetkiki ve 928 senesi temettv hakkında karar ittihazı, 3— Meclisi idarenin ibrss, 4— Yeniden intihap | edilecek özeların intibabi ve kokki hüzurlarınn tespiti. 5— 929 Senesi için mürakıp imlihaba ve ücretinin tespiti, edilirler Dakika çöz > maz, tem natlı Taklitlerinden sakınmak için dafma ve ehven İfiat- kirmizi bandıroltu 1 satılmakta- srayınız. Toptan mel ve tani ayarlı. sa- alir, Başlıca ast taşi RİKARDO LEVİ VE Her cins saat deposu 3 lira pey akçelerini mal sandığına teslim ederek Emvali merruke s5 DOKSA © En mükem- ı Damla PERTEV) BİRADEBİ İstanbul Havuzlu han 9-188 | Esansi Mendilinizi bir hafta muattar” kılar, Emmrazı dahiliye VEREM | ve göğüs hastalıkları -mütahas! Doktor Ni Ayasofya Yerebatan Hacı man apartmanında cumatedi, | İ pre er isil çi | Cumarfesi | Bu gün doğanlara isimi Erkek: eme. Tel Kokuları izale eden 1, En mükemmel muzadi | taaffündür Sıhhatine öa depmlarile uriyac mağazalarında Seval Burç: Günün nasihati Çok maz Bugün rüzgâr o poyrii bulutlu, yağmar yoktur... 'Mas'ul müdür: Ahm e nakde keaelınbi MU “ *kip Habip;

Bu sayıdan diğer sayfalar: