18 Mart 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

18 Mart 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> g Yazan AYHAN Ruslar İstanbul. kapdarına kadar yanaş- tukları halde imdat gönderilmiyordu —13— İmtiyaz madalyasını eflerile taktı: — Hayli gidiniz tevecühüm sarsılmıyacaktır. Allahı muininiz olsin.. Sileyman Paşa o gün Sofya yâ hareket etmek üzere sarayı terketti, Abdülhamit Han biş yiz kâyme ve iki yalabık yüzlü < nişanla » tehlikeyi geçirdiği ne seviniyordu. Süleynan Paşanm ardından | birkaç mabeynci birden seğirt- mişlerdi. Bünlar Sirkecide Paşanın tre- he bindiğini görüp emniyet getirdikten sonra baş- kâtip” Sit Paşaya o malümat verecekler dik Şeyhisiim Hfendi ile paşalar aritak o 7 man saraydan serbest birakılacaiardi. Derüimertler; Huzuru şaha- neye “ çikacağız. Jdiye bütün geceyi sarayda yeçirdikten baş- ka ertesi gün öğle vaktine ka- döf kapalı kalmışlardı. Tren kalkbılinari üç çeyrek saat sonra başkitip Sail Paşa raahpus sıdrazamiz şeyhislâmin kapalı © bulundukları ovalara gitti: — Elemlimiz «selâm buyu- tuyorlar... Dedi. “ Bu; gözlerile nezâketle yol vetmek demekti? uatğ 5 T Aradan (41 Yün geçmiştir. Sü” beyınan Paşa İstanbuldan ayrdıktan 18 gün sonra umum kumandanlıktar tatifaya mecbur olmuştur. Rauf Paşa başkrumandanlığı almış ve Süleymen Papaya elinden geldiği kadar müykülüt “çikürmtiş ( Tepki Balim harbindüki “feliketli netice ) hasıl olmuştur, Etem Paşa 14 yön evvel azledilmiştir. | .w (295 senesi gireli yirmi altı gün oluyordu. Muharrem ayırın yirmi altıncı Çarşamba günü idi, Süleyman Paşa Geli- boluya gelmişti. (1) (akt jin 18 Mart 1929. delrikası 5 Namuslu Süleyman Paşa Akibeti 3 Süleyman P. gene aflafılmıştı ( girieler neticede sulh olâcak gelmeden « Ralayir » istihkâ larının deniz tarafından mü faası için İstanbuldan İki «Zihin istemişti, Gelibohıya ayak bastığı yün istediği zıhlıların mekte olduğunu ıstıraplar içinde gördü. gönderilme- Hâlbuki » Ruslar OÇorluya gelmişlerdi. Bir taraftan da « Küğan » kasabasına üç Saat yaklaştıkları haber veriliyordu. Bu gidişle akşama sabaha yüklenip — Çanakkele buğazma sarkacaklardı. Vaziyet çok mühim idi, Sü- lejihan Paşa muvaffak olmasın Bulayire lerin o Kasten diye- Istanbulda iruavenette bulunmadıkları an- | & taşıyordu. | Öyle yin. Ruslar İstanbula da değil miydir O halde iki zıhh göndererek Süleyman: Paşanın dine late > kuvveller “veninek manasız olmazmıydı ? Memieket zaten istilâ görüvör- du, Sulh eşiğinde. Süleyman Paşa. neden yeni bir mwuva'faki- yet kazanıp matnını yükselisindi Bilâkis Süleyman” Paşa böyle düşünmiyordu, Ruslıra karşı Bulayirde kuvvet bir müdafaa hattı teşkil elmek | #tiyordu, Sonuna kadar dayanıp mücadele. edecekti. Süleyman Paşadan ayrı olarak! Gelibolu mutasarrıfı. « Reşat » Paşa da; İstanbula telgraf çekip zl istemişti. Ona da cevap vermemişlerdi, Süleyman Paşa müteessir idi: Şimdi böylece ; eli kolu bağlı n& yapabilirdi. İşte kırk bir gün evvel yık dıda sultan Hamide söyledik- ieri dinlenilerek < Sullı va yana- almış olsaydı Ruslar Balkanları aşıp Edirneyi zaptederek İstan- bul kapılarına dayanmadan eb- ven tarafından harbe nihayet verilmiş olunacak. Bununla beraber Ruslar İstanbula girmeden sulh yapıl- makta gene bazı Taydalar gö. rüyordu. İstanbula şiddetli bir telgraf çekerek hayal ile uğraşılmama- okot Muharrıri: Hüseyin Rahmi | Malğm ya... Aç ayı Bunu tabkik bay- li güc olmakla beraber işle gene size Söz veri- yorum.. Merak itmeyi- niz . İlaftaya doğru mutlak bir haber ge- tririm... — Bunu tahkik ne- “den güç oluyor... - Cünkü Mazlum Ulvi Bey, eskisi gibi uykuda bir koca de- gil... Herifin bir kere yüreğine kurt düş- müş. İntikamını çıkar- mak için karısının pe- şini. kollamaktan hiç fariğ olmıyor... Adam- cağızın artık bundan başka işi gücü yok... Ötekiler de ona göre ibtiyatlı bulunuyorlar. — İhtyatlı, mihti- yatl... Her halde bir yerde — buluşuyorlar yal, — Muhakkak... — Göreyim seni Ap- tullaht., İşi uzatma... Yarın öbür Müt lak sağlam bir haber beklerim... Dahilde lüt meclisinde Dün zirai işler konuşuldu Viğiyöt umum! meclisi bin üçüncü içümamı Hacı Adil Beyin riyasetinde akdetmiştir. Fidanlık © tesisi için 999 bütçesine tahsisat vaz'ma dair Iktisat vekâleti tahriratı oku: arık > Zirnat €ncümenine, | Ziraat nmurunun tedviri ve hasilann — tezyidi. için 929 bütçesine tahsisat vazı teklifi harp me; hususi (oidare yapılmakta olan et hakkında mütekait harp maldlleri (cemiyerinin tezkeresi bütçe, Amerik asma fidanlığı tesisi haklında Ikti- vekâleti ç tahriratı ile kazası zirai umuru de “ayni encümene, ıvale edildi ve çıkanlması; için & sıksık © içi r verilerek fçtimaa niha- yet'Kerildi, Dördüncü, içtima çarşamba güpünedir. Tin Ziraal umumi müdürü geldi Ziraat umumi .müdürü Naki B. Almanyadan avdet | bir. müddetdir rleştirilmesi ıl oluyordu. sın ihtar etitek iştiyordü. Aradan » bunca zaman geç- mesine rağmen İnaitizlerden hülâ medet utbmak kadar ma- nasızlık olamazdı. Süleyman! Paşa, <İstinbula acı bir delğraliçekii. Telgrafın birer suretini Saraya, yeni Sadrazam Hamdi Paşaya, ser- #sker Rauf ve Tonane müşürü damat Mahmut Paşalara gön- derdi. Telğrafın “damat - Malımtt Paşa namına dahi yazılmasının sebebi: basit idi. Damat Paşa Süleyman Paşayı tutuyor ve Rauf Paşanın aleyhtarı bulunu- yordu. Bu itibarla sultan Hamit yanında Süleyman Paşayı müda- faa cimesi muhtemel idi. ( Bitmedi ) Ti) 18 kinci kliaun. ( Rumi 1293 ) Miladi. (30 kânunsani 1878) — Merak etmeyiniz dedim ya!.. Fakat... — Ey!. Fakat... — Hiç dünyalık tut- mıyorum biraz harç- lık isterim. — Olan!. Hiç te ve- resiye iş görmezsin... -— Ne “yapayım? oynamaz .. — Ayı çok tok olur- sa yene oynamaz, — Ayıları bilmem ama bu günlerde bu fakiriniz gibi insanla- rın çok değil şöyle mide sızılarından kur- tulacak kadar bile doy- dukları yok... Barba- nm kokmuş yemekle- rini yemeklen batnı âcizanem tanzifat ara- basına döndü.. en n Pa 1 VAKIT 18 Hurt Bir kayhaluşun surı Sunstimal 1miş Emirdân posta mü- dürü elan bulu- namadı Geçenlerde ortadan baybo: lan Emirgân pasta müdürü Şevket B. hâlâ bulunamamış- ür. Yapılan teftiş neticesinde Şevket Beyin — (2000) lirayı mütecaviz sıwistimali olduğu meydana çıkmıştır. Zabıta bu memur âfaşurmaktadır. Suiistimni hakkında bulunan Meliye müsteşarı Ali Riza B, gün Maliye mülettişleri | görüşmüştür . Düyunu umumiye | #viistimaline dair tahkikatın da bu arada görüşülmesi muhte- eldir. Dünkü mushamızda bu evüistimele ait tahkikatın bittiğini yazmıştık. Ahiren ayni mesele bakkında hükümetimizin Pariste bulunan düyunu umumiye meclisi idaresi nezdinde yaptığı teşebbüs bankası umumiye İ idare meclisi öremdan M. Billetri- bu hususta tetkikalta Nunmiak “üzre sefirimize gön- tarzı üzerine Frans mille mületişi ve düyün derilmişir. Süistümelin vukuuna gair tetkikaia bulunacak İsak bu mütehassisın — tetkikatı neticesdilie “tahkikatın — temini muhtemeldir. Muallimler cemiyetinde Muahimler birliği heyeti idaresi evlki gün saktettiyi öçtimada, önü - Birkaç gündür şehrimizde | müzdeki cuma günü . heyeti umu - miyenin fevkalile olarak toplanma. mna karar vermiştir. Heyeti idare parasızlık ve âzanın alikenizlği karşısında uhtesine teret- tüp eden vazileyi yapmadığı cihetle istilaya İksrar vermiştir. Cub günü vaziyeti görüştlecektir. Konservatuvar binası Konservatuvar binasının, eğlence mahallin mezkezi wkleti olmaktan çikan Şehzndebuynda inşa edil bahstir; Konservatuvar — binasinn Cumhufiyet abidesinin © karşımda emlâk” şirketinden alınacak arsada inşası Tsavvur edilmektedir. Alaturka balo Tarkuvazda verilen alatarka balo halkında! Emmansttin tahkikat yap- makta olduğunu yazmıştık. Emanet muavini Hâmit' B. dünden itibaren balayu tertip. — edenleri istiçvaba baslamıştır. Balo mürettipleri kanuni takibata maruz barkılacaklardır. r lokantada çatlayıncaya kadar do- yururum. — Yiyecekten catla- mağa razıyım. Şu Za- manda bu, bütün açla- rın arzu ettikleri mes'- ut bir intihardır, fakat beyefendi bu mubarek ziyafet gününün vürü- duna (kadar cebimde birkaç papelin bulun- ması lâzımdır... — Bu kadar düşdün mü Aptullah? — Ne söylersiniz... — Üç dane versem? — Azdır... — Dörde söz yokya? — Bir daha çıkınız... Beşe sulholurlar.. ai Sakıp Cemal İstan- bulun meşhur zengin- müstakbel |; Belediye intahab Bakırköyde netice alındı Belediye intihabatı | bazı belediye dairele- rinde ikmal edilmiş ve reylerin tasniline baş- lanılmıştır. Bakırköy belediye- sinde reylerin tasnifi bitmiş ve şu netice alınmıştır: Aslı âzaları; Hayri B. 5537, Vasıf B. 2537, Raşit B.3489, Eşref B. 3468, Ali B. 2486, Aptülkadir B. 2481, Yedek âzalar; Sait B. 2400 , İmadettin B. 23T1,Ali Raza B, 2371 Mustafa B. 2342, Esat Raufi B. 2334, Ekrem B. 2317, Diğer “belediye “da- irelerinde de bu gün- lerde . yeni belediye üzaları anlaşılmış ola- | cakür. İhsan Abidin B. İktisat vekâleti müs- teşarı İhsan Abidin B. Ankaradan şehrimize gelmiştir. Buradan ba- zı teftişalla bulunmak üzere Tırakyaya gide- cektir. Topane anirepoları Topane anirepolarında bulunun sahipsiz. eşyanın Kuruçeşmedeki ambarlara akli dünden tibören başlamıştır. Fartla yaçilan mükaveleve naza- ran tahliye müddetinin bitmesine daha çok zaman varsn da bü ame Jiye işlerin süratle yapılmasma na zaran çok erken bitmiş olacaktır. Peşte sergisi 4 Müymten 13 maysa kadar devam etmek üzre Peşede pğ lacak olan o beynelmilel sergiye İstanbul ticaret odan da İştirak edecektir. Bu husustaki hazırlıklara devam olunmaktadır. sapsız mirasa kondu. Sirkeci tarafında han- la oteller, Beyoğlunda aparlımanlar... Vilâyetlerde çiftlik- leri... Bunca seryetle bera- ber Alyon zade. mer- hum şişeyi dışından yalıyan hasislerdendi. Bütün zekâ ve gayreti servet cem'ine verdi fakat oğlunu terbiye etmeyi bilmedi. Paradan kat kat pa- ra doğurlmayı bilen ve büyük bir varlık içinde yokluk çeken insanlar gibi hasretle yaşayan böyle adam- ların evlâdındaki ira- desizlik, sefahet ve is- rafa çılgınca inhimak — Sen bana iyi ha- | lerinden Alyon zade | nasibin müslehzi bir ber getir, ben seni | Gemal Beyin oğludur. | cilvesi gibi görünür... | ! amm , ) - ma UYU | e) ) Kıtalar ve hikâyele i — Muharriri : Esef — amman k 45 m Abdülkamidin yirmi beşinci culüsü | | yel dünümünde İzmirde yapılan sü | Kulesinin küşat resminden sonra kes neş'eye davet edilmişti. Jİ Düa ve sena bitti, ikram ediler a muştu, Eşrf sert sert cevap verdi: — Ben kışlaya girmem, — Neden? Derhal şu kıt'a ile cevap verdi: Kıta Bulda şanu şerej Osmanlılar askerlikte Ba esası düveli sile calış sa yıkamaz? limonataları içmek üzere kışlaya riliyordu. Eşref, bir kenarda duru yordu. Erkânharp mıralayı Adat; Ahmet B. gelmiş, Eşrefe: — Beybaba, içeri buyurunuz, ii Deli Kışlalar sayet şahanede cennet gibidir | Bir giren sonra içinden gâvur olsa çıkalı Tmenişleri Bilança tetkik edi Şirketin bu seneki temettâü geçen senekinden ar... Liman şir idare meclis r eder mçonun tetkalani ikmâl etiiş ve râporünu ha mlamışür. Rapördan anlayl. dığına nazaran bu © seneki temcitü . geçen seneye naza” ran yüzde 10 noksandır, Bu sene hasıl olan temet tüün hepsi tevzi edilmeyip bir kısmı ile yeni vesair, bilhassa | vinçler atmacakur. Orman mektebi Orman mektebi âlsinin Da- | rülfununa ilhakı takarrür etmiş- tir. Bu husustakı kanun lâyıhası yakinda meclise verilecektir. Amenajman heyetleri Mevcut &i Amenajman gurubu ihtiyaca kâfi gelmediği için bu sehe yeniden bazı yerlerde bir ve ya iki heyet daha teşkil edilecektir. Türk-Yunan müzakeratı Ankara,17(Vakır) Türke Yunan müzakratı birkaç güne kadar bşlıyacakur. Komisiyon- da murahhasımızla | Yunan murahkasının gelmesi bek- lenilmektedir. Babasının vefatında Uzun bir ömür sene- lerinin mali faaliyet ve iktisadile toplami- mış büyük bir serve- tin az zamanda altın- dan girip üstünden rlar... akıp Cemal emlâ- kinin varidatile idare- ye kanaat etmiyerek bir taraftan sap yi- yordu. Bu zaif, sinirli, ira- desiz çocuk, biradan rakıdan başladı. Mor- fin, esrar, eter, koka- in hepsini sıraladı. Et rafını bu zehirle alü- de bir dalkavuk alayı sandı. Henüz yirmi yedi yaşındadır. İki def'a evlendi. Zeveeleri bir kaç aydan fazla önun- la yaşamıya tahammül edemiyerek kaçtılar. Sakıp. cemal “narin Troçki Keli ii Vadediyon Almanyada ikamelif izin verilirse siyasi” lerle uğraşmıyaca Berlin, 16 (A.A) geteler mebus Rosevfledil * kümete Troçkinin tahriren bulan beyanatını tevdi eÜSE yanl Tee ti Gl” Alayı Yalnız inde shhat maks müstenit bulunaduğuna ve b det. zarında her türlü faaliyetten — geri o duraciğs endamı süzgün gözle mn derin bakış” mülenasip,solgun çe resi perukâr makas? sıkça tevdi. etmedi mebzul, dağımk sağ” rile bir şaire, bir ar” benzer... ğ Ve zaten kendisi bu iddia ile yaşar. Kafasını yukarda dığımız zehirlerle elendirdiği zaman" da söylenmiş sa€ sapan şiirleri va Bunlardan bir 9. | istihiraçı kabil olu” ğini söylemeye 005”. | edenlere karşı kör rür. Yüksek kimsenin anla cağını bayğı adam” anlaya bileceği 9” rin de bayağı old! rın haykıra bay sirlel girie a yiye | <5

Bu sayıdan diğer sayfalar: