20 Mart 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

20 Mart 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

z nazın bir milyon frank mu- kabilinde bir kadınla evleni etmek için ayni miktarda bir para ister.. Sonra terk - ğa Heyhat ki kader ekseriya | rinde durmak istemi vini du- izlikleri Her gün bir lardır. onların kısmı | umuz en müstekreh en hay- bakiyesi ko nü dinnete namzet rın vant hareketlerin mütem. bek veremdir. iyen adından ne menfa nir. . içtimaiyatı b tur. Onu gi Elendiler, seyylatun en clim- z i sayıp dökerek bulundurarak bir deva aramak lâ, lir diyeceksi- niz değil mi 9 Fakat bir de şu | vak bakınız sı şerefine yük- enmek zardan matmazel, par sek bi il ile tiki kabul etti. | cenap İzdivaç mu- | 500009 | nazır ann tesinden | 500000 frank istiyor inden çıkılınca şabirlere ve v parisin büyük bir lokantasın | da düğün ziyafetine giderken nazı İ kâğe bunlardan ayr retleri bir mzalamak © vesil dı ve bir daha i görmedi. Me'yus zevce buna k ik: yapı İş mal telâk davas Na verdi bi Pekâla selden duymuştuk eu lunca etleri ne hırür ve çırç mi Kabul el da dal yon frark tabanca ve tüfek tehdi dikenler Bütün kusurları yükler ke ederdi. ismini ve çakıllar istemez sürün- | rim fakat ssk Buna ka- | seniz bir vere- 1cba dansı Bir mahküm ceksiniz. rn , Morel | Muhterem akademi âzala k tehdidille Hermes si » görml şey söylemeye lü d ona pisliğini çenesi kı- | yor. Siz şüphesiz tastik kolu kopan n haddi he: oktu. wbirirdi, rilan, gö: edersiniz ki mensup olduğ bedbah: bn muz cemiyet Südu Gumuru ile, naati bir Jckesi, bir & önedeniyet | Bu mühit, klim şey etmi hançeri kıvranıyor. Yanındaki edbahtların anın eli ak olan bir de- İ â, st olarak kala (Biti Emin İlaseki Nisa Bastanesi etbba- | Müzayede 2100 15868 Gs | lerek mukabilinde sından Selim beyle Şehrema- evinde icra kılın. Halil Sezai BASUR MEMELERİ ve çaları ame ameliyatsız elektrikle tedavi ve bilcümle ameliyatı icra eder. Öğleden sonra DI- van yolu Acı hamam No, 20 Hacı Bekir zade Ali Muhittin emniyet sandığı müdür- lüğünden: Medynun ismi Merhunatın cins ve mevile meykli bıyıkla arabacılar mahallesinde ve tokağın- da eski 3 ve yeni 29 numaralı bir hanenin Hacer adalet, Zehra müzeğyen, Melihe münevver Ayşe şahende, Esma fetide ve Fatma hanımlar 1400 14629 Beşiktaş köv içi mahallesi Firin sokağı caki 16,18 16 avmarakı. bir tamamı İkraz bedeli | mum 190 8913 tamamı hanenin Mehmet İzzet B. 500 16174 Balata tahtaminard mahallesinde tahtaminare caddesinde ve çiçek sokağında eski 119,124 veni 121.4 numaralı bir dükân ila.birhenenin ve yeni tamamı 350 16196 Ahırkapıda akbıyık mahellesir sokağında eski 3 mükerrer ve yeni 33 m- arabaclar maralı bir hanenin tamamı Nermiye, Hatice, Firdeve, Adalet H. ve Recai Necati B 450 17675 Hırkaişerifte Akseki mahallesinde ve toka- ğında dükânin tamamı 700 19584 Anadolu hisarında göksu mahallesinde kan dilli caddesinde eski 7,7 mükerrer ve yeni 13.15 mar 13011 Aksarayda güreba Hasan ağa mahallesinde Mehmnt elendi tokuğunda eski 10 müksrer ve Fatma Naciye H, nde yoyurlçu eski 36 ve yeni 34-36 numaralı iki Mustafa EK, vumarak bir dükün ile hanenin ta- 255 yeni 12-14 numaralı bir hanenin samanı 5 14424 Kadiköyünde Cafer ağa mahl $ numaralı bir İsmet, Bedia HH. hayrettin mahallesinde çeşmesi sokağında 70- 72- hane: tamamı 16564 Samatıyuda Sancaktar Sa ralı dükân ile bir hanenin tam icaktar câmli sokağında eski 7, 9 numa- 3016 Samatıyada Sancaktar hayreitin mahallesinde Demirci ve Seğban. sokağında eski İl ve yeni 15 numaralı bir hanenin tamamı 19603 Haydarpaşa Osman ağa mahallesinde” Küşdili sokağında ceki 14 ve yeni 6264-66-68 nır edi akla: hn ali 19401 Beşiktaşta Türk ali mahallesinde Orta sokakta eski 16 yeni 15 numaralı bir h tamamı Metâhat H Hasan, Mustafa kadri ve Sait eendiler 19607 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesinde eski dat caddesi sokağında eski 69 er ve yeni 205 numaralı bahçeli bir yeni Bağı mü köşkün tamamı H la Sancaktar hayrettin mahallesinde Şükrü bey, Emine, Seher ve Nazile Hilmiye H. lar De 28 nühürralı bir hemenin tamam 11862 Mahmut paşala Servi mahallesinde NuriOs- addesinde 2 ne ir dükân 5 14388 Mahmut paşada Mahkeme sokağı tahtinde nümoruli bir dükânn tamanm 500 14662 Sarıyorda Yeni mahallede Pazerbeşi an sokağında eski 24 ve yeni eski 26. yeni 60.62 i Hahl B. ve Nur- eski ve yeni 8 sralı b ile hanenin tam Osmaniye avlasu adde- sinde Haydar elendi sokağında eski 10 mü- kerrer 7 ve yeni 149 numaralı bahçeli bir hönenin tamamı Yumuf EL 0 14663 Senyerde Pazarbaşı caddesinde eski 10 mü- kerrer ve yeni 151 nmaralı bir hanenin tamamı mahallesi Vİ numaralı bir Yusuf EL 15058 Kanmpaşada Sururi Emincamii caddesinde eski 9 ve yeni hanenin tamamı Mehmet EF. 380 15505 Kocamustafapaşa mahallesinde Sebzeci soka» ve yeni 18,20 numaralı bah- Hüsnü B. Zurela sokağında eski 35-37.39 ve yeni 35, 37 ööndn caki ve Tevhide H çeli iki hanenin tamamı lada Bereketzade mahallesinde M. Aliko Yukarda cins ve nev'ile mevakii yazlı emlik alınış bir gön müddetle müzsyede neticesinde hizalarında gösterilen bedellerle ederek birinci ihalesi icra kılınmış ol itibaren otuz bir gün zarfında numaralı bir hanenin tamamı icra kılınan müşterileri üz takorrüir alanların ilân tarihinden ğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunu Türkiye milli ithalât ve ihracat anonım şirketinin heyeti umumiye içtimaı i umumiyesi marin 3l İndi pazar günü asat Şirketin, hissedaran 14 ve Ankarada alelide seneik içtimami aktedecektir. irak hakkı vardır. lerinin, içtima gününden en az bir hafta evel çirket merkezine tevdi edi- larak östimeli tevkil edecek olanlar ellerindeki hisse senetlerini, İstanbulda Galatada Şerk hanında şirket şe besine, İzmirde mahallerde muteber ve müseccel bir müestereye tevdi ederek mukabilinde alacakları Him, cemiyeti merkezi Lönkal 50 elli histeye sehip olan- İtimas gir ların bu içtimaa vek için hisse senet- alınacak makbuzun duhuliye varakası © akara da başkası lizımdır. Taşrada bulunupta An Kokaryahda şirkit mutemetliğise ve tir makpuzları tevkil edecekleri zata gi dermeleri ve keyliyetlen şirketi haberdar eimeleri mercudur. Ruznamci müzakerat: 1928 Senesi medisi idare ve mürakıp röporlarının kıraati. 2—928 Senesi bilinço, hesaplarının tetkiki ye 928 senesi hakkında karar ittihazı, 3— Meclisi idarenin ibtas. 4— Yeniden intihap edilecek özaların iptihabı ve hakkı huzurlarının tespiti. 5— 929 Senesi için mürakıp intihabı ve ücretinin tespiti, kürruzarar temettuu Ahmet Sadık B. umumisi salonunda | İ | Trabzon ikinci postası KARADENİZ) vapuru 21 Mart Perşembe akşamı Galata rıhtımım- dan hareketle Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, Hara gidecek ve dönüşle Pazar iakele- «le Rize, Ol, Sürmene, Trab- zon, Polathane, Tirebolu, Gire- son, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop İneboluya uğrayarak gelecektir. İzmir sür'at postası (İZMİR ) vapuru 22 Men Cuma 12 de Galata rıhtımından hareketle Cumartesi 10 da İzmire gidecek ve Pazar 13 te İzmirden hareketle Pazartesi gelecektir. Vapurda mükemmel bir Or kesira ve Cazbant mevcuttur. Hammssammştenesparamzşa saf: t2eAEz2EEZ0AEZ Yelkenci VAPURLARI Karadeniz lüks ve sör'st Postası Samson | iu Çarşamba! 120 Mart rkeci rıhamındaniz adet Hanı içtsalin, hanında kâin acer En mükem- mel ve tam ayarlı sa- attir. Dakika şap maz, tem malı ve ehven ifiat- lurla satılmakta dır. ant dükkânlarından Topun RİKARDO LEVİ VE BİRADERİ İs han 9-14 lepüsü bul Havuzlu ihaesi Müdiriyetindem Kasadar harıma İzum var, Talip- lerin bu ayın yirmibirinci perşembe günü Saat on üçten onbeşe kadar Bahçe kapusunda Hacı Bekir zade hamnda dürdüncü katında Hacı Bekir zade Ali Muhittin tlcaretkameleri o müdüriyeti umumiyesine müracaatları ilân olunur. e Sipahi ocağından: Münhal olan heyeti idare Re- icabedenler inti- hap olunmak üzere özayı muhtere menin 24 Mart 929 Pazar günü st 17 de Ocağa olunur- Beyoğlu beşinci sulh Hakimli ünden: Bir borçtan dolayı mahe ve İuruhtu mukamrar damaci Mart 929 Sah gnü 12 de Galata Mehmet Ali Paça hünında satı- ğından talip 'olınların yevisi dede mahalli furuhta bulun- isi ve azalıklarına teşrifleri rica deresinde gümüş arayıcı sokagında 7 numaralı hanede sakine Remziye neden mu- tarafeynin hakemesi © meticesinde boşanmalarına dair sadır olan 16 929 tarihli karan han 3 tarih ve 150 adetli ilâimin mumaileşha Rem hammun mahalline ikameti olduğun dan bitlalep ilânen tebliği karargir olmuş ve mezkör ilâmın bir sureti | mumelleyhanın mahallesi muhte teblig ve bir nüshesi malike vanhanesine talk edilmiş olduğun. dan teblig makammâ kaim olmak keyfiyet gözetelerie de ilin Mis kolonyaları Kolonyaların en iyisididir. Bir tec- rübe kâfidir. Her yerden arayınız. m m alm aa EMAR — Darülbedayide: # Melekte: Nedim Buhran Elhamrada: Majikte: Gelin duvağı Babamı isterim | İ Operada: Asride: Kazaklar Sevda ye ir > yi ayyy Yarın akşamdan itibaren İ Asri sinemada Pek mehteşem ve beyecanlı bir eser olan LSARLI Zincirinde? Filminin iraesine başlanacaktır. Rusyada senğin ve kuvveti dere Vİ in yumruğu altında zavallı ve mütevazı halkın geçirdiği esaret > tasvir eden bu süpertilm geyet müesir tablolar havi olüp (E 'aninge)e bihakkın kıyas olunan ( Hanrik Jorj ) gibi büyük bir ve (Mona Maris) gibi dilber ve mahir bir yıldız tarafından olunmaktadır. yg bni Bu akşam saat 213/4 te Helek sinemasında BRİGİT HELM ve JAK TE- OR un muazzam temsilleri Buhran Bu filim her türlü selaheti tat mak kibar ölemine mensup kadınların hayatını bike ve ihtişam içinde; cezbandın. patırtları arasında #şretin, kokuinin * cennetleri hükümlerma oldukları gece batakhaneleri tasvir ede$ müstesna bir eserdir. isteyen ani Bu sene için temsil ettiği yegâne bilim p lal beşe Pek yakında Kadiköy Kuşdili tiyatrosunda akşam büyük müsamere ( Asri ©” cuklar ) komedi 3 perde E Müsyü iler in Ferah sinemada Yenileri enkei bayii Ayrıca Peçesiz kı dans. variyete monoloğ > Nedim 3 perde Sinemada Tepebaşı Tiyaro - adin bu Marta - Ha Casus Dansöz Asyada kopan fırtınalı Dünyayı yakan alevler... inin manzum piyesi ralarmı «GLASKO> ile bes. biyorları Çünkü; tecrübeleri, GLAK SO nun pek mükemmel çocuk don olduğunu kolaylıkla tesi yavrunuza GLAKSO Acanaları (. V. WİLTAL ve şürekâsi limitet) Pota kutusu ES3(( Lokanta LONDRA birahanesi ASRİ TÜRK Mi Kemani Mustafa ve K nist Anjel | Ar Hanımlar tara nım. niha, ve Melek fından her kadar <ranın Ave imleri Alafranga ork şile 2,5 tn 5 e Kadar. GİRE EEE Müneler vardır EE >> > Hilaliahmer Istanbul merkezinde Hilalahmer İetanbul vliyet merkezi senelik kongarasımı Mar 2 Cuma günü saat 2.de Darulfünün koniranı salonunda eri çi Teyil buyuracak azayı mubteremenin siklet makbuzları hemi maları mercudun,

Bu sayıdan diğer sayfalar: