16 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

16 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pa — Skapaflovda Alman donanması kendi kendisini nasıl batırdı? iskor Âli surasındı tkten sonra, diğerler retle yeni aza inl nperver ara liyordu natsizliklerinden ziyedirler. Emniyetle hap lari bunları) i wtifae ettirmek sından o seçtirmek aime Hanıma: kanun, anın iteveffadan evel anım © her Bir miras işi H.C E Ölen nm kime k ık bulunma etraflıca bilmek lâzım B ilmedikten k istiyorsamz medeniyi w husustaki erleri c daha i iyidir İntihar mı firar mı? Faik etmedigi zannediliyor İki üç gün evel Faik ismin talebenin ayaklar amak suretile ken de genç bir rna taş İ B. intihar dini Beylerbeğinde denize ata- rak sik Efendinin ettiği sahilde bulunmuş ve paltonun yak iliştirilen. bir mektupla intihar meselesi Dün Faik pederi ile dayın Verdikler kteplinin sebebinin matbaamıza geldiler. izahala nazaran genç me ntihardan © ziyade İstanbulu terketmiş olması ibtimali daha dedir. Filhakika sveddeleri, bulunan sevdiği en kızın ve arkadaş Konferans ve konser | meselesini )99- Perşemli sokmaktadır Elend 18 ni a | Faik tarahından | mütemadi; nektep falar okumaktan bıktığını kaçac ede sehre Hik ç intbara ihümal ve Faik efendi verile- ismi intiharından ev inin yeni panla, lonunu giymiş, ödünç para almış ur Zabıta da bu h Koktai nazarına iltihak ettiğinden Sopfa onunla ailenin bir vi Büt Uların teşriileri rica olunur. muhtelif merkezlere ve Eskişehir zabıtasına haber verilmiştir. verilecektir “endinin whar| VAKIT 16 Xi 3uyuk halk Şairi Yunu: at safhasında Edebi- üzerinde dir ırların eltmiştir. Bizi bağlıyan, onu bize unutturmıyan . nazarlar ştiren budur üstün zlerce ismini unutturmamak, nüllerde hürm: duyguları ile azanmış ve içinde sonsuz bir hayata köylerin Erzurum Yunus, İzmir oldugu köylerinde de, & Karadeniz olduğu kadar kıyılarında da ha- raretle, heyecanla gururla yadediliyor. Gençlik, aziz Tü, liği Onu | istikk istikbali © aydınlatan diye ediyor. Bugün bu içtimam milli nur taziz tanıyor, seviyor sı duyguları indedir. Bunu bahtiyarlık hisse- merasimi işte bu derek çıyor ve Fuat fendiye bırakıyoru özü üstadımız Bey- kültesi reisi Fuat Bey, ve eserleri Köprülü zade Yunusun hay hakkında pek kıymetli bir konferans, yeri da miş ve şair hakk ya bir sasinı yapmıştır. Yunus Emre. üç on dördüncü milâdi asırlar zarında Anadolunun siyasi, Fuat bey nin yaşadığı on dini ve içtimai bulâsa ettikten sonra, ber Arap ve Acem altında kalan Türk içinden vaziye! cihetten tesirleri camiası Yunusu milli bir harika gibi mey dana getiren amilleri tahlil etmişlire “Yunus 1250 senesinden Sakarya — civarında ğu ve öldüğü sonra doğdu. Doğ yer ve tarih katiyetle ma- lüm değildir. Yunus bilhassa tarihinden o son etti, gibi Yunus güzideler ölümü halk arasında ar Şöhreti o muasırları mahdut bundan arasında da tanınmak maz- bariyetini: kazandı. kalmadı. başka Eserleri, meçhul beste- kârlar tarafından bestelendi halk anni elti. Müteakip asır- onu asırlarca okudu larda gelen acem mukallidi şairler onu yadırga- İ dılar. « Faka at yinde ve arap kıymetleri halkın buldu ve yaşattı. yazınış olu fakat nden gelen mi ifade şaşmıy | zev Yunus şür il 1 onu ruhunun leyanı diyor, mür rek tamim ediyor- Lisanı on üçüncü “sarın, henüz. - araplaşmamış saf Türkçesidir. Vezinlerini ve nazım Şekillerini halk almıştır. Fakat Mevlân, da tam bir mütâsavyıf- fikirleri iti- arile nın tesiri tü, Onun hususiyeti bu girift nazariyatı halk dilile ifade etmesidir. Türkçede, Mevlânanın : A- cemcede yaptığı şeyi yap- mışlar.». sade ve | | İ ! | Emre Fuat ritap ederek Böy. neticede söylemiştir: Edebiyatıntız taklit tan asırlarca yollarır dolaşlık sonra lisan endisine av k milli vezinle det ediyor. Bu hareket he- rler Hakiki san'at ruhundan doğuracaktır millet do; san'a Yarının "atl orum; E Türke damga taşıyan bir san'at isti- , halkın duyş Ancak n'at halkın san'at, hitap eden, on sını sunu ifade bir ediniz. böyle sa seveceğ bir san'at olacaktır. Köprülü zadenin bu kon» detle alkışlandı. Bundan mektebi talebö: efendiler Yunus sonra muallim inşat ettiler, Piyami Safa böy tlar edebiyat namına Şu güz şube nutku san hararetli irat etti: Peyami beyin sözleri Bu günkü nelin ı Türk edebiyatı tarihinin karan- parçaladılar praklarında arın ve nadolu büyük halis bir madenin şah da- ni buldulas Üstüne karan yığıldıkca parıltısı artan edile cilâl k aştikaa gözler kları ibin ların bizden wa nizi kamaş tran bu halis madeni, âcemi kafası d zevkinin baskısı» altında kesilmiş çipil ve Ona İ şereli bu yam yası le biyatının saray miyop g ri görememişii. tam hiz- Edebiyat fakültesinden TF: İka Hanım derneğin bu teş rebel eni Bundan sonra il Necip Fazil Bey Ya: hakkında şu şirini okudu! şairi nu Yunus Emreye Kaç mevsim bekleyim daha kapında Ayağında ze Beni de pişiğin bell kabında Kanata kanata buhara kalbet - Bekletme Yunumum, bozuldu bağlar Çalıyor saatler, geçiyor çağlar eyrde dobu semalar « bir benzet > Rüzgara bir koku Geleyim izi Birakmam, batmupam Variyar, bırkandan doğru arkandan artik yakandan Medet, ey ye Dernek © namına Mehmet Helit teşekkür ederek merasime hi ini. Yazan med mümessil bey. hazırtna verildir Derneğin bu teşebbüsünü şükranla karşılarız İkb ki “Letaifi çıkarıla rattin,, nin ten yeni ha şekilde erimize. tavsiy Feralı Sinamada Şehrazat 12 kisım & Kadıköy Mısırlıoğlu tiyat- Yarın akşam Ko- Hamdi, Sait, Hermine rosunda: mik Ahmet Mazlum beylerle hanım: birlikte 2 gecede (Entrikalar peşinde) öyun bir dram 3 perde asri w komedi. Belsoğuklu arşı pek tesiri İ .Bebek sahilleri r KRŞ e Yeni belediye mel dün ilk defa olar foplandı Tetkiki h Hey'eti idare Tevfik, Sadettin Feri Muhü ahman Naci, V Ahmet — Bican Haydar fı Raşit, eyler, Bütçe encümetii Tevfik, Emini N Rıfat M vin Âli, Yeniköy Heyelânı yok sapsağlamdır Bazı refikl İ i saatın bir beyet gönde kik ettirmek Yur ' kında; T arlarla k haböre hal muşmu şaylanın ke it tespit * eylemi lerinin h bild ahillerinin ildi ndar avde Üsküdi meclisi küdar tini Ila haraket“ etmiştir. atin Edirnekap ana Bebekte | Tarihi bir taş bi n si ur8 Yunan başmı”. e yade nut r eder g etm ulu Haydarpaş mmuz Ise Elhamrada Şehzadebaşı Millet tiyatrosu | Bir'güns Bü zkşam Ayar Ham Naşit bey temsilleri | iki oyun bir gecede localaı Melekt& nz m Duhuliye 120" 150, g pi Haydarpaşa il i

Bu sayıdan diğer sayfalar: