3 Haziran 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

3 Haziran 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

LSLLUNLARDA Ç vi ZA A Şöförlerin grevi!.. melenin gergin dene A bilecek biricik silâhı grevdir. Kararile be- raber göbeği ve hırs artan patfonlar elinde 0 zavallı sınıfın neler çektiğini bilenler, grevi çok görmek şöyle dür- sün, azımsarlar bile. Fakat benim bikdiğim grev, patronlara karşı yapılır. Dün başlıyan şöförlerin grevi, ki- me karşıdır * Kendilerini ya: satan müşterilere karşı me? Müşteriye grev... İşte iktisat kanunlarında * yeri olmıyan yepyeni bir hadise Şöför, arabanın sahibidir. Bunun o çalışmımak — karan verebilmesinden anlıyoruz. Fakat izah etmek kabil meseleyi gene olmuyor, Bil grevle be- râber höyalimde bir resim, aha doğrusu bir karfkatür peyda oldu: Aynadaki kendi aksine kurşut sıkan Kasketli, külotlu, geörli bir ölür. Hadisenin bu günkü mana sını galiba bu sesimden duba ivi anlatmak, kelimelere na- sip olmıyacak. Grevin “niçin. ine gölince Emanet, yapılmn tahkikatın verdiği — meticelere bakarak, taksilerdeki * başlanie fiyat larını indirdi. İştö bu yüzden de şölör ler kerdi kendilerini boyko- taj yaptılar . Bu mesele, iki türlü düşünülebilir. Denebi- lir ki otomobil, ekmek, et gibi hayatın zarurt ihtiyaçla- ihü- mem niçin, bu an değildir. Lüksü » varsın rin yaç halinde göre: kabul eder ve İşi bir ticaret serbestisi d rükler, # imet ve kanunun zihniyeti, büsbütün * Onlar, ticaret Sser- keyf, tama gibi his lerin. tatminine #mabsas bir alet şeklinde görmez , Halkı sınıflara ayırmaz. Parçanın değil, bütünün menfaati ide. re puslasındaki ibreyi ürper- meler içinde barakır. Mademki karar , bir tetkikin neticesidir. O halde senelerce a Jazla kâra nihi » demek. Otömo bilciferin halka kafa tutmaları işi bir hâyli manasızlaştırıyor. Grevin memleketteki bıra'- oğı tesire göliner, pek az bir. kısımdan başka hemen herkes memmundur. Sı rı arat köprüsü k getiren, het za yapan ba cebenmem makinelerinin 7a- ten hafızalarımızda eyi hati- ralart yoktur. Grev, şehrimize muhtaç . Kaza belâ sütunlen . Fakat dün akşam içki kadar muzudır, ay 4 memur çıkarıldı Dün vilâyet inzihat könls. yonu toplünar dört memur haklarda “memuriyetten ihraç 1 vermiştir. Ba memurlardan i hüsusiyenin akları merkez micmuru Ahmet Hamdi, cibayet menturu Cevdet ve Ç şiçi tahsil memuru: Kemal beş ler ihtilâş maüdesinden, Üskü- dar walmüdürülüğü (varidat memuru Fak beyde rüşvet aldığı için ihraç ediledilerdir. | #atılsuştır. 2 Sİ ME NM na ait evrak tetkik olu- Ankara ,2 (A. A)— B.M. Meclisinin bugünkü | içtimaında tuz kanunu İâyıhasile amenejman ve teşcir işlerinde müstahdem mMemurini fenniyeye verilecek yevmiyelere kaçakçılığın men'i ve tenkiline , maarif vergisi kanı nunun 1230 numaralı zeyli ah- kömunin tahdidine , maaşalın tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bir madde tezyiline, 1927 mali senesi nihayetine kadar milli hükümet bütçelerine müte- alk borçlara evrakı nakdiysnin ihtiyatlarile değiştirilmesine, tapu İâyıhalarından kukukü kıymetler rini köybetmiş olanların tasviye- sine ,” zirant makinelrinde Ve Ziraatte kullanılan mevaddı müt- tale ve muharrike ile müstah- zeratı okimiyeviyenin rüsumuna dalı kanun layıhaları müzakereç ve kabul etmiş, Türk barflerinin kabul ve talbiki hakkındaki kanunun meriyeti tarihinde Yeni Türk heflerle © intişar öden matbumta prim verilmesine dair teklifi encümene ide etmi. | Yolkanunu | Medisiç kabul | | edildi Ankara, 2 (AA) — B.M.İ Metlisinde şose ve köprüler hakkındapi kanun iiyihası müz zakere Kanun ihtiva ettiği esaslara na- | zaran memleketina bütün şose ve köprülerin inga ve İamiri mafia vekâleline verilmektedir. Devletçe mü ö lerin umum! isiikam ve askeri nokta hazsrdan ali kadar maksmlar tarafından tes ; pit olurür. Nafia vekölelmee teklif ve icra vekillerieyetince | ve kabul oluumuştur. inşasi tasvip olur milli şöstlur ile büyük köprüler ilk sıraya konacarirtır kısekiz yaşmdan allmiş ya- şirin kadar Wer erkek yol amir f kellefiyetine tabidir. Malüllerle tehsilde (bulunanlar, ordu ve | Jandarma rada mükellefiketter İ maalür. İzmirde Kadriye H. tahkikatı- nacak kararname ya- zılacak i Kadriye MH. meselesi taliki. evrak, “dayana dün “Müdek | umumilikçe. İzmire gönderi dedi iii İ mişür Mevkuflaen da ilk ? vapurla gönderilmeleri için örlerin kavgaya başladık. | ikmel edilmişür. Kiri söyleniyordu. Eh, işsiziik j İzmire gönderilm Mevktflar üzeredir. Dava, İzmirde bir istincak Geiresine verilecek, evrak ye- niden tetkik olunacaktır. Ne- tictde ördda tlepiame ha- sarlanacak; Miazmunlatin mu- hakemelerine Tözüm görüldü. Kü takdirde diva İzmir ağır ceza — mühkemesine İntikal ederektir. Neticöin on güne kadar anlaşılması muhtömüldir. —— Etuval sihemâsinm Yarısı Beyoğlundaki Ftüvat sisema- sin yarı bissösi emvali met tukeye sit olduğu için dün bu hisse müzayede ile 3800 liraya ifası Bizim gelen — i i nkara yeni yapılan p Darülbedayi Opere işi bir karara rapic- dilecek Darülbedayi san'atkârla - rının Akdeniz turnesinden avdet ettiğini o yazmıştık. Öğrendiğimize göre bu se- yahat çok müfit olmuş ve diğer seyahatlerin getirdiği hasılattan daha fazlası te - min edilmiştir. Darülbedayi | temsilleri bilhassa kıbrısta büyük mu- vaffakiyetler kazanmıştır. Yaz tmsilleri yok Avdeti müteakip yaz temsilleri verileceği kak- kmdaki haber doğru çık- mamıştır. Esasen yaz tamaşa mevsimi değildir. San'atkâr- lar teşriniewele kadar tirahat edecekler ve üç san'- atkâr bu sırâda Avrupaya bir tetkik seyahati yapacaklar- dır. Avrupaya gidecek ar #stlerden birisi Vasfi beydir. Karadeniz turnesi Teşriniewvel, Karadeniz turnesi için münasip görül. mektedir. Bu turnada bir ay kadar devam edecek, sonra şehrimizde mevsim temsil lerine başlanacaktır. Operet tasavvuru Darülbedayie mülhak bir operet kısmı teşkili henüz bir tasavvur halinde bulun- i maktadır. Bu tasavvur b günlerde bir karara raple- dilecektir. —im— Fakirler için Binbirdirekle bir dis- panser açıldı Halk fırkası binbirdirek ocağı fakir halka kiymetli bir muave- pet yapabilmek kaslile dizderiye esmiinde müteber bazı dektor. ; larımızın yardımile bir dispanser açmıştır Pek temiz bir hasta muayene odama malik bulunan dispanser £ evvelki günden itibaren faaliyete İ başlimiştr. Bürada fakir halka #ümkün olan ilâçlar da veril mektedir Bu haysrlı işim. müteşebbisie- rini bizde tebrik ederiz. * H.F. Binbirdirek ocağından: Ocağımız dahilinde açtığımız dispünserin “küşadında * kiymetli minvenetleri görülen isimleri Gehterlerimizde mevcut muhterem ve-İnsaniyetpetver Zevala alenen arzı teşekkür ederiz. Muayene günleri Cumartesi : 11-12 İç hasta Jikları (Dr. Fehmi B.), Pazar 10.11 Cerrahi hastalıklar (Dr. AkifB, ) , Pazartesi : 11-12 Cili ve Frengi hastalıkları (Dr. İzzet Kömil B. ), Sah 10-11 Kadın hastalıkları (Dr. Auf B) Çarşamba : 11-12 İçhastalıkları (Dr. MüzülterŞevkiB.)Perşembe 1011 Çocuk hastalıkları (Dr. Tevlik Tosun B) , Yakacık suları tahlil edildi ; Yakâcik belediyesi , Yaka cikta mevcut (26 )'nevi sudan (10) tanesini tahlil ettirmiş ve raporlarını almıştır Bu suların her biri başka bir #faya maliktir. Rapor İstanbulun &n nefis sularının Yakaciktaoldu- ğunu gösteriyor . Bundan başka sulardan bir kismi mide hasta hele halk örâsinda büyük şöh- ret kazanmışlardır. iyi geldiği gibi Bir kismi da | müdrir veya müleyyin oldukları yzira nlara nasıl olacak? mustakbel şekli bir | Hükümet merkezimizin kalbi andırmaktadır İmar faaliyetine ne şekilde ve ne zaman başlanacak? Ankaranın imarı için yap- tırılan üç plândan en müna- sibini seçmek üzere teşekkül eden Jüri azasından'ye güzel aderffisi müallimler san'atlar a rinden Celâl Esar B, Jürinin birinci olarak Kabul” ettiği M. Jensenin plânı ve sehir deki tatbikatı hakkında arides Ki izühatı germiş Jürinin but ettiği düsen palânı her diherren mükemmel plârdır. Yalpız bugün için değil, yarın bi vücuda gelecek bütün pr le jeleri bertaraf © edebileği sekilde tanzim edilmiş ve itmininnla tatbik Olunabilir şekildedir. Liman şirketinde Kabul edilen iki madde Tüman şirketi heyeti umu- miyesi dün fevkalâde bir içtima yapılmıştır. | Bu iğtimada iktisat vekâ. İeti namına ticâret müdür İnarinna defterdar Şefik bey. İ lerle hissedarlar hazır bu. im ii : içtimaında şu iki meselemü. aker RA mii Şirketin i rı altında bulunan dalgıçlık işlerinin serbestisine hükümetçe mu. vafakat edildiği takdirde şirketin de buna muvafakat etmesi için meclisi idareye Bu dalgıçlık inhisarı kal. karsa şirket gibi başkala- ıda dalgıçlık işlerile meş- gul olabileceklerdir. Dün tarife hesaplarında #masarifi umumiyeye yâpılan yüzde on beş zammın yüz. de dokuza indirilmesi mes- elesi de kabul'ödilmiştir, —aei Ziraat kongresinde murahhaslarımız 7 Haziranda Bükreşte topla- nacak olan böğüelmilei ziraat kongrasine imtihan “edilen mü- rahhaslarımızdan Mardin meb'- usu Neri ve Butsa “mebusu Muhlis Beyler yakında şehri. mizden hareket edeceklerdir. e eş ML OEAECE MURURU BUN CADDKİİ beamilyoşikn RAL Ne ANKARA o UMURN Utan TaKEğN Can 20v06 k — ve mr Ankara vekile — plânsız | ve fakat hükümet daireleri olarak © yapılmasından “dağıl. | Yenişehirde Ga bulanın mıştır. Yeni plân bu mah. Zuru kökünden kazımakta ve yeni şöhfiibir kül haline getirmektedir. Ana Pidnin tatbikatma en evvel ana Tollardan başlanması Ta- bildir. Bu iş & malizesvon- ia dır. Evvelâ ah: tezzemin tesisin o vücud getirilmesi * elzemdir. Bunun vücuda geririlmesi için de iş mecralarden bağlanmalıdır. Mevra sularmın nehre te miz olarak akması için terşik ve tasfiye huvuzları arzi fi Bersj tarlaları vüceda gelme Nidir. Plân mücibince istasyondan çıkınen büyük bir meydana ayrılan dört büyük cad deye tasadül edilecektir. Bu- nun birisi, yani soldaki koşu mr e, ortadaki şimdiki istasyon caddesine, Onun. yak tmdan diğer bir cadde de gayet muntazam ve güzel bir bahie içinden geçerek Os manlı bankasının — karşısına yapılacak olan operaya döğrü gidecektir ki öperinm yanım. dan şimdiki adliye sarayının sol tarafına odoğru çıkacak temdidi caddenin de bir kıs mı merdivenli ve abidevi bir şekilde olup arabalar bu cad- dede de araziye uyan meyil Terdeki yollarla kaleye çıka caktır. şehrin en güzel man zatasını bü son iki cadde teşkil edecektir. Yenişehre gidecek . olanlar da vondan «çıkınca «cn sağ caddeyi akip ederek ve simdiki tren“ köprüsü alan. dan geçerek Gazi scnddesine gireceklerdir. Bu “cadde bir vraftan da Türk ocakları ve Müze “yanmadan kaleye ve Cebeciye doğru gidecektir. ve yenişehir şimön diler hatu ile tamamile ayl mıştır. İki kasıza arasında bOŞ bir" saha — msvguttur. Şehrin bu iki kasmı üç yol ile mers buttur ref merkezi Ticaret merkezi. yöne eki . Ankaramıri şimdiki çarşı mevs | Kilerinde temerküz edecek Kentirma yapılacak ve büyük bin, ar bu Süredd Yi bir şehir. mmuzarası . verile cektir. Umumi mahaller Pldnda koşu mahalli. şim- “diki mevkiinin ve demir yo» lanun, Ketst tal mir yoluna. bil wasyona kudat tevsi prolesöre teklif edilecektir. Kabristanın hör, üç plândeki mevkileri de Jüri hevetimizçe beğenil- memiştir. Bu mahallin de de şik, olarsk is tesbiti prolesiirin celmesine Âk- Me köprüde, Hal de baha vük h tir. Mrakılmıştır. nu yanında Gi kalar Soğukkuyu. arkasındadır. Göller Göller suların müsait ok duğu mahallerdedir. Bu mev- kilerde Hatipçarı, Bent de resi ve İnce sudur. İmar faaliyeti nasıl olacak? Eski ve Yeni şehirde imar ye amçis m faaliyeti iki kısma ayolacık İİ tor. Plâmm tatbiki | hakkım daki * kanunun: kabilünden sonra plân Omucebirce yo" ölmas—- bina yapılması Ki #imgel.a “yerzde kimse İnşaat yapamıyacaktır. Plânda görülen tevessü « sında İnşaat müs cek ve ancak eski ve gerek Yarı testiktan rin. plim esadüli ola- bir kalbe benzer ki An- karamız da Türkiyenin katbi- dir. Plânı kaleyi. merke ittihaz ermesine güre Oraya sembolik bir abide yapılma sm Bsavvur ettim ve İleye. sesöyledim. . Elânlarını ihzar #ttireceğiim. En şehi, şekikle ve san'at. -üslubunda o Gazi Hazretlerini — temsil edeğtk bu. abide « yalnız. bir heykel halinde 'değil, bir bina şök- İ inde ölmüle © © katiyen İ ..i si fi TÜ tarafı linci sayıfamızdadır) Kezalik İran komşumuzla da hudatlarımızın tespit ve tahdidi usulünde itlaf edilmiş ve bumake satla müşterek bir komüsyon teş- &ili ve onun sür'atle işe başla mast takarrür etmiştir, O haldek' artık yeni Türkiyenin bütür komşulerile | hudutları ilen vı temamile tespit edilmiş ve hi bir hökümetle esaslı ihtilik kal mamışlır . Hallolunan meseleler hep geçmiş devirlerden veya onların neticelerinden kalmiş ve senelerden beri elkâr umumiye- mizi işgal. etmişti . Bunların halli hususunda, her taraftan gös- terilen itidal , adilene veimus lihane neticeler için nihayet bir intaç usulu bulunmasına imkân verdi . Milletler hayatında eksik ok mıyacak olan gelecek mesele lerin karşılanmasında ve halle dilmesinde Türkiyenin O kendi menfaat ve haklarını her yola ter- cihen beynelmilel muslihane usu! lerde aramak mesleğinin ümit balış ma m m m mmm olduğunu da Obundan istidlâl etmiş oluyor. Bu anlaşmaların tabii ve Oiyi (o neticeler olarak bizim Parsteki büyük elçimiz avdetinde Fransa ile bir | eme el ri munbedesi o mürakersine girişs- cektir. Bu anlaşma ve muahedenin | hudutlar üzerinde tecssis ede j cek olan emniyete. kuvet ve münasebata ayrici samimiyet i- live edeceğine ve bunlardan memnun olacağımıza şüpbe yok- tur, Atimaya gidecek olan elçi: İ miz. de derhal Yunan hüküme tile san mukarrer öanl dostluk ve İakem müahedesinin müze kerasine başlıyacaktır. Bu yakın komşamuzla daima arızasız ve emniyetli münasebatta bulunmak bizim hakiki emelimizdir. Halledidiğini arzetiğim bu mes'elelerin esaslı hatlarını ge ince bunlardan Türkiye-Suriye bududu için © hududun tetki- kine memur komisyonun mesaisi we Türkiyenin oradaki ommniye- tinin İstilkam etiiği vaziyet nazart iibare'alınarak ili tarifin ucuya- fatile bir hat kakul olunmuştur. Mübadele işlerinde &v- | velce de arzetliğin iki taraf hükümetinin müzake- re ve temaslarından mül- hem olan mübadele ke- misyonundaki bitaraf reis. lerin İstatoko o esasındaki telkinat ve teklifatım kabul ettik. Demiryolu mes'elesinde ise esas itibarile anlaşılış olüp bü hususta teatis lâzim gelen o mektupların | tabriri ile iştigal edilmek; tediz. Papa Yeni talimat Alina 2 (Anekarmo) -M Papa hariciye nezsseline bazı © ftalimetler b Törk nokta İ üzürini hai biptelgrel gönler ) miştir . Telgraf mühim ve Mi. Papaya. yeni #a'imat gönderi» mesini istilzam elinden yana içüümar aktrdilerek 'M. Papaya limat .M. Papaya arcak carşam- ba günü © vasıl leceği © rivayetleri mevsimsiz addolunuyar. istedi j İM. Venizeletun giyesrtind> hir“ talimat gönderilecektir. Bu ia Si olutağladan “itilamameye derhal sah çeke ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: