3 Haziran 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

3 Haziran 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HECKE ŞARTLARI | Feriyede Bade Kumş Karş 1 Ayhiğı za e ağ 3 > ar Hare Konulmaldır 1400 HER GUN ÇİKAR TORK GAZETESİ — 2 Haziran (929 di Adr — 1020 | 0 408 (900 sa (0000 s0 |06c0 19 (2509 (0959 Yunan dirahısl Rsybemark Avusturya 0 Ley Ron Leva Bulgar Felemenk ft 0 kuron Çeko - Çervonete « Zelott «1 Dinar « Yogöslavya* Pelçika frsngi Pezeta Iepanya Isviçre frengi Mecidiye Çek ra üzerise bir İngiliz lirest Karaş ork 1 Türk llrasi Piç i İrani . e re « web ktrop . e giliğ * çpeziş . ». wi * »sdirghmi krus dinar ley Türk Miras Tahviller lahili « vadeli» muvahide eli demiryolu tramvay #irketi Dok ve Antirefo tu şirketi Pelgırat htanbal Rıhtım Miğnbul anonim Hisse senetleri iş bonkası Otmanlı Darkası TTicuret ve zahire borsası fiatlar Ticaret borsası katlburmumiligi fa Ökkası Atami Asgari KE K Buğday 77 Çavdarlı | Yamurak 00-00 0-00 Cc0-00 20-0 Çuvalı kilosu istra ekiz Elintra ekiatza — Birinci yomusak © Birini #ert «İz ikinci « ise — TİFTİK — 192.20 1340 1240 1339 Ankara Akşehir Yapağı Guz yunu 00009 603, —AV DERİSİ — sifi 0000,00 0000.00 000,00 0000,00. 0400;00 0000,00) 0, 00 0003 —ZAHİRELER— 0003 000) c000 0000 1500 1435 0006 0009 00990 Goo —HUBUBAT— 00,00 c0,00 o casa 0000 Zerdeva Sansar Tilki . Kunduz» —FINDIK— h 14900 1c999 | 25200 Oeoo | Emlâk ve eytam ban- kası müdürlüğünden: Satılık apartıman 1 — İstanbulda Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesinde Mehtap sokağında yatapu muf &onmuştur . 2 — Müzayede kapalı zarf usulü iledir. 10 hazirn 1929 pazartesi günü Ankarada idare meclisi huzurunda İcra olunacaktır. 3 — Satın almak isteyenler (8 400 ) liralık teminat vermeye mecburdurlar . Bu teminat mektubu teklif mektuplariyle beraber İhale gününe yetişmek üzere bizzat umum müdürlüğe verilir. Ve yahut taahhütlü olarak posta ile gönderilir. 4 — İhale bedeli bilafaiz sekiz taksitedir. İlk taksit peşindir. 5 — Talip olanlarin İstanbul veya İzmir şubelerimize veyahut mum müdürlüğe müracaatla mufassal şartnamemizi mütalâa etme- leri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde bir nus- hasını alıp teklif mektubuna raptetmeleri icap eder arulye ç fındık Badem ALTINCI BÜYÜK iTayyarepiyankosut 5.Cİ KEŞİDE: gı HAZİRANDIR B iBÜYÜK İKRAMİYE: 50,000 LİRADIR © AYRICA! 25000, 15000, 12000, 10000 LİRALIK MİYELER VE 10000 LİRALIN BİR MÜKÂFAT Bu keşldeda cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 000,000 690,00) ! aşrutiyet apartmanı namile maruf olup Bankamızın | arif bulunduğu apartmanın satışı taksitle müzayedeye | ' Baş ağrıları Aspirin komprimeleri ile tedevi olunabilir. Yalnız kırmızı bandırollu hakiki ,Seyet” ambalâjına dikkat ve bu raarkayı musrren İstanbul mıntakası Maa- | din Mühendisliğinden: Eskişehir vilâyeti sinde kâin olup mekşuf bulunan Kro 1 — İlk sene zarfında eski ameliyat un 1 - 1000 mikyasında munt hanın / isterilerek ib iy Ve bu neticelere göre naim olunmak edilmek; 9 — İkinci ser idbaren senevi asgari (3000) ve üçüncü seneden itibaren senevi asgari (4500) ton cevher çıkarılarak ve bunun altısı mi nisbi yüzde 20 000 elmesi için 30 000 V.S 59000 ve A bu 009 Sermayel mütedavile Ceman. (180 000) liralık hir Türk anönini kil edilmek ve te temine Milli banka (9000) Jiralık teminat ktubu verilmek şa maden talibine ihale edileceğinden taliplerin 23,6 920 tari- hine müsadif pazar günü saat (5 şe kadar kapalı zarfla İktisat vekâleti Maadin işleri umum müdürlüğüne müracaat eylemeeri ilân olunur. m Eskişehir Vildyetinin Merkez kazasının Taştepe kariynsinde kâin olup mekşuf Bulunan krom madenini işletmek üzere: 1 — Teşkil olunaçık şirketin ssçart sermayesi (120000) «ne zarfında eski ameliyat tathir edilerek İşbu aun 1-1000 mikyasmda topoğralik ve jeolojik harita- İâve | sı tanzim ve bu hatitaya ayrıca bir ve bu ilk sene zarfında (1000) von cevher çıkarmak; 3 — İkinci senede azami (9000) ve bunu müteakıp senelerde Ci geri ak üzere cevher ihraç ve yüzde (10) resmi nisbi ve mezkür resmin yüzde 6 sı nis betinde techizat tertibi tediye ve millt bankalardan alınmış (6000) liralık teminat mektubu ita edilmek şartile talibine ihale (edileceğinden (o taliplerin 23/6929 O tarihine mü- sadif pazar günü saat 15şe r kapalı zarfla İktisat vekâleti İ maadin işlari umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. en raporu da m mİ stanbul Şehremaneti ilânları Şehremanetinden: Evsaf ye şerait sabıkasını muhafaza etmek ve peheri yüz paraya satılmak üzre Susamlı Simit- : i adedi bir kilo olacaktır. Hilâfında hareket edenlerin cezalandırılacakları ilân olunur. ; İstanbul Darülfü - nun mübayat ko- misyonundan; Tıp fakültesinin 929 senesi maliyei o iptidasından mihayetine kadar bir tenelik bilumum muayyenat ve listelerinde muharter diğer ihtiyacat ve Jcvazı miye sairleri ve Darülününün fda- Tet merke>iyesile diğer şubat ve ezacı Dişçi mekteplerinin keza- lik bir Senelik her nevi mahrukat ve ihtiyacatı saireleri h m) 19 uncu Çarşanba günü saat 15 te ihale olmak üzre kapalı Zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. T: lanlar her biri için ayrı âyrı mevcut şartoame ve İlsterlerine görebi bapta mâlümât sai mak üzre her gün öğleden sonra mülga Harbiye binasında vaki komeyon kitabetine müracaat etmeleri ve komisyonca teminat "akçesi almamayacağına binacı teminatların behemmael bir gün €w- vel muhasebe veznesine yatıfılması ve âliiacak makbuzun tek lifnamelerie birlikte Ybale için tayin edilen müddetten bir sast evvel körüsyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilân olunur. inde “Vakıt, yurdu Türk mektepler'e faydalı eserin İl İLÂN TARİFE Büyük ve ya bir çok defa için verilen Hkalarla Basusl mabiyecteki (lânların ücret Mare ile kararlaştırılır. Gazetemize hayat dün kabul edin yer: H, 5. Minel acem an Hanlar Akşama kadar çalışanlar istirahat için mutlaka Üzüm kızı Rakısını içmelidir. Semti Mahallesi atik ağa Lorando Şair Nef'i 1 Balada evsafı muharrer maa Kadıköy — Caf zarf usulile 10-6-929 tarihir Taliplerin bedel İİ vapurlar! Miasiesmazınımammanın EDERSE Seyrisefain Merkez öcenteii Gelmis Közrü başında. Beyoğlu 2562 Şube acentesi: Makmadiye Ham altında İstanbul 2740 İzmir - Mersin sürat postası KONYA vapura 4 haziran sah V de Galata rhtımından hareketle İzmir, Antalya, Altiye, Mersine gidecek ve dönüşe Taşucu, Anamur, Aliye, Antalya, İzmire uğrayarak gelecektir. Ayvalık sür'at postası (MERSİN ) vapuru 4 Haziran Sah 17 de Sirkeli rhtmından hareketle Gelibolu, o Çanakkale Küçükkuyu, Edremi, Burhaniye, Ayvalığı gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle birkkte Alus oluğu uğrayarak gelecektir. Gelibolu için yalz alınır yük alınmaz Mudanya postası MARMARA) vapuru Sal Cuma (KOCAFLI) vapura mba 9 dı idare etle Mudanya yolcu eçarstzazızı VAPURLARI Karadı Lüks ve sür'at Postası ru si. Çarşamba ünü akşamı Sirkeci rıktımından! hareketle doğru ( Zonguldak, İnebol sun, Ordu, Gire- fl son, Trabzon, Sürmene ve Rizeye gidecektir. 'Tafsilde için Sirkecide Yel- hanında kâin acentasına $ müracaat Tel. İstambul 15(5 âlliirazaamm adnan Azda) Tal ZALALREZN EZ İstanbul - icra dairesinden: | Alacıklı Süleyman bey, borç- lu madam Hermine; Haciz ol mahallin, mahalle ve sokak ve numa- TüsL : Bakir köyünde Yeni Ma- hallede üçüncü ve karakol sokağında kilin 28-30-10 nu- maralı üç bap hane. Mesahasi: Tahminen 133 arşın üzerine bina edilmiş ölup yarım kâgir ve kısmen muhtacı tamirdir. Müştemildn. Altında tahta bölme”ile bir-aralık ve iki oda teşkil edilmiş birinde tahta ile mestur sayvamı ha- vi mahal ve ikliakısimdan İbaret “hanelerin (zemin kâ- vuda her birinde birer sofa birer mc altı zeminleri çimento, müşterek tulumbalı kuyu ve birer helâyr” havi t kana birer sofa bir adedi yüklüklü kişer oda (sofada yük var- dir) ve bir balkon vardır. mutlak halle acagi bir hanede Polis Sokagi celi evi mete m #tik o cedit 13850 lira ükerer 1,3 maabahçe köşk sekiz taksitte 13850 lira bedeli muhammen ile pazartesi günü saat 15 de müzayedesi mu 17,50 hesabiyle 1038 lira 75 kuruş veya 'muteber yonuna müracaatları. Banka Bursa Hapishanesi umumi müdürlüğünden Hapıshanei umumi için münakasaya konulan eki haddı layılında gö ediğimlen 1/6 920 tarihinden eniden kapalı zarf usulile münakasaya i, beheri 960 gram olmak üzre 450 — 600 yerli Buğday unundan mamul ikinci nevi ekmek itasına ların şeralti münakasayı avlamak üzre | güne ve münakasaya iştirak etmek isteyer müsağif perşenbe günü saat 15 te Bursa iresinde teşekkül edecek komisyona müracaat olumu! Baytar mektebi rektorluğundan: Yüksek Baytar mektebini dört aylık ekmek, et, erzak, sebze ve mekflatı hayvaniyesi kapah zarf wsulile 26 / haziran / 929 çarşambâ günü saat on dörtte ihalesi icra kılınacağndan talip olanların şerait ve evsafını anlamak:üzre hergün ve yevmi ihalede osatı tücariye ve züralye muhasibi mes'ulliğine müracaatları. ğin fiatı 039 4 konulmuş seti talip pıshzne müdürlü- 20/6/9029 tarihi'e t müdürlüğü de eylemeleri ilân âlisi .Devletdemir yolları veliman- umumi idaresinden: 929 Tarihinden20/5/929 tarihine kadar mü ? Ankara hattının Filyos Balıkısık kısmi mebani münakasası görülen lüz, tarihine müsadif pazartesi gününe kadar temdit edilmişoldu- teliplerin evelce ilân edilen şerait dairesinde eyrakı iyesini mübayaa etmek üzero Ankarada Devlet demir yolları ve Ilmanları umum? idaresi maliye ve muhasebe işleri ları diler kiracıdır. Hududu: Hulki ef. zevcesi bane ve bahçesi ve yol ve Boğos ek, hane ve bahçesi Ye diğer yol Je mahduttur. Kiymeti muhammenesi: İkt bin liradır. Mezkür . hanelerin * (hale evveliyesi için 30 gün -Mü- zayedeye konulmuştur. Talip olanların kıymeti muhamme nenin yüzde onu nisbetinde Burç Ceoza | Ayın bası 13,16. | pey akçesi ve 929-3302 ey. rak nunisrasın! alarak daireye gelmeleri ve 11-7-029 tari. “Günün nasiha Minareyi kalıfını hazırlar, Bugünkü hava hinde saat I4ten 16ya ka dar müzayedeye devam olu- narak ibalesinin . yapılacağı ilân olunur. Rüzgör hanif “poyraz hava açık Me'ul müdür: Refik Ahme

Bu sayıdan diğer sayfalar: