4 Haziran 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

4 Haziran 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Muharriri : arama » Frederihin adaletine * Berlinde mahke &min ol wsumetini unu! iltihak aral Diş drih ) le hiyanetile ide © çevrilen * İnirikalar alınaca nayi hüdude a uavenete Avusluryal » sonra gelen mağlup du etti. raksunya ilâha mecbur » İarihte meşhur olan in mebde dele suna bir dâhi kumanda ediy i harbin bir haylı Fakat 1759 da(ku diri ta Pruiya ve Avınturya orduları (ikinc derdiği bir mek tapta Her şeyi kaybettim . | wuharebenin ; A ş | İ al | Devletin varida. | ma bihakkın ifa müsterih ol demişti. Ça? ral ine gâlebe 1760 ta Liğni made belli de ve | rek ve düşman! vurdu. Ru sya abet vefat 1762 a Eli; hta çıkan de imparato. etüğinden ve ikinci Fridrih in akdirkâarı olan yeni çar üçüncü P Rusya ordularını derhal Yedi sene devam bir harplen Avrupa bık- 15 şubat 1763 te Paris «e İL) öktolunan ve yedi sen ger çekti e eden mıştı. vuharebesine bitam veren sulh hedesinden bir kaç gün sonra Avusturya im burg »alanan Hubertus musalehanamesile Avustu dı ıya Silezğiyada o Prusyanın hu- kuku tasarruliyesini tasdik etti, * (İkinci Fridrih ) uzun harp- lerde tahribata * uğryan. memle- ketini imara başladı. Parasızlığa olmak üzre altın n çüresaz saraylarında bulu: ve gümüş takımlarını izabe ederek nakte tahvil ettirmiş v de en ziya basarzede olan eyaletleri muayyen bir müddet giden tohumlar çin ver- Zürraa süvari“ hay- mua tutmuş! tevzi ve vanlarını bile çilt sürmek a köyl üzre ülerin Harp münase- hizmetine kuvvet iştiraiyesini kaybe- para tedricen ki kasını bulmuş ve Berlinde ie i Maliye nezar; Hata kıral bir gün biç çok lan değirmenci cevap verdis me yok mudur ?, muvacel dünyaya umum en mes'u demiştir mraları mecburiyet ademi © hoşaüdiyi İkinci rlinde Fridrih hayvanla bir kalabalik nazarı dikkatini celbet gezerken (bir &addede tiğinden sebebini anlamak özere merke Ha dıvata yaverini — izdihamın gönderdi. Mumaileyh: metmaabınızin resmini İlik etmişler » haberini getir- diğinden: kral hayvanım sürerek oraya giti. Resim bir karikatür olup - ( ikinc: Eridi hin “bir iskemlede üstünde oturarak © dizlerinin bulunan kahve değir menlni bir elile , çevirmekle vE diğer ekle “yere d toplamakta “olduğı Müşarüni sek sesle:* du yk yaverine yük- iyi görebil onu biraz dah; rdi, cümleyi emrini “ve Bu zatın kral “olduğu dark aba ielâffuz aldığından kar yâvaş yavâşyoluna | am eden hükürmdari takiple: Ebediyen yaa F diye bağıraral çekinmezdi. nazarı şu idi: söyle âhi hal en (sözler etmeliyiz, nayıp gülmeli» İkinci Fridrih ) tevzi adalete htümam ederdi. Kendisini | ( Fukaranın avukatı ) Vükel lüsin na bi tesmiye pe daima zenginlerin avukat se bir avukatı De vardır. Fukaranın var, oda ben ğirmenci ( Arneki ) M meşhurdur. değirmeninin fakat | rulmüş, reddetmişti. olen zat: du « Nazlı istese —— değirmi alabilir menci ; deme: «B üzerine erlinde o mahkeme yok mudur? * cevabını vermişti Değirmendnin bu sözü çok hoşunü gitmişti. 1Bitmedi) 1) 1750 dan 1753 senesine kadar devam eden yedi senn muheredesinde Fransada Koral (on beşine Kart) idi ın ve denizde mağlup alan Ferman | KRAVLORDS mösl t piyasada | Gi inâcümu past KRAVFORL tillerinde bir sırt çi rin tikrabım EREN ha pm ve büyüklerin olan | sakızlar Bi er& şayanı tavsiye Bilâmum nda vranelerle satılır. Öalatada oda “hanımda 7-10 wmarada RİŞAR VOLF, Galata! İİ öosta kulusu 44 amansız marn rae i umaya Harbiye Segrav Alman- yada da galip i.ondra, 2 (A ila motorbot musak da birinci ' Ilenry many kâin pala ei 7 İng Al j arında s bu Potsdam © Tempiiner gölünde ya sabakada da ciliği kazanmıştır. Kendisi 50 virci tarafın tik dan bü ArMŞ İngiliz mee,ni Galatasaray ile karşılaşiyor Fatbol Heyetin. minel: lar - Beyler ady birincileri (( bive iki defa müsabaka cuma günü tadyomunda 14 Beyoth ferkası tam yirine su İtmam atiyede çoile- ceğinden müsabıkların Jeva- amlari irlikte eylemeleri imi Aygır ve “ve buğaları ihsa için Yapılan talimatname- lerin fatbikine başlancı İkusar vekâleti Bu $ Kırklar: talimamamesi vetlerde baytarlar k çekmece: nahiyesi sna olmak üzre 1440 buğa ermiştir. Burada edilen bir ğek müdüt- Avrupaya sip ıletler nize dün l taralından N takım miş. Ve lüğü viliyetlere gönderilmiştir, birin- | VAKIT 4 iin Kadroların tebliğine ediliyor intizar alın İ 10 senelik maaşlar | Maaşları (100) kuruşa kadar olanların 10 seneliklerinin bird sek kenildiği le alikale alümdur. Ge- da(400) şii... Bu hazine çen sene bu şerait al kişiye © yara ver tahsin edilenlere ayni mu yaçalacakiğ, İş çok, memur az Me kal dürlüğü 04 Il ii uk, mallar m ulan Du sene ne mür retle şimdiy la 64 me ancak 34 memur ırdan Bu mıştır. da renin <bö ve me” t kalemlerile, iyede m emlâki mil memurlardan Metruk mail e iş vapıla tahsisat vekâletine ağı, verilmesini Maliye man | Çekirge mücadelesi Ziraat Silivride dairesi Çatalca çekine müc sine devâm etmektedir rdaki bütün köyl mükellef ulm talcada buwsurütle len çekitye “miktari valisindeki çekir , 90. nisbetinde r. lan ar ır, Köy nezareti al ında muntazam bir şekilde çalışmak ar havâli- mücadelesi * ya: recektir. | min çekirğe ında bitama © Türk £ Romen; “Türk nan mubtelii Şimdiy yağmurlu - ve fcna üzünden ; tamit “edilm #hilesinde kadar sali diyete başlana. tiksin bir kaç güne Üç aylık maaşlar Tek eytam tediyesi hakkında dün de Her türlü olduğu dele başlamlacaktır. ihtifali ylık mütekaidin maaşlarının ve üçer ve eramil emir gelmemiştir hazır haklar bilüdiş beklenen tedi Etem Pertev Türkiye cihetle gelmez tinden: şamba günü merhum eczacı tem Pertev o beyin vefalı yıl dönümüne şmüsadif olduğundan Eyipteki ;kahrinde icra edilecek ihlale iştirak etmek üzere mes- lektaşi onda köprünün Eyip iskelesinde nn > gön sabah saat hazır bulüniünleri rica olunur Haydarpaşa tramvayı Hadarpaşiye kad evvel, kadar üzatılması kalğarla Üsküdar toptak Avrupaya» tramvayın tesviyesine başlanmıştır. edilen: malzeme de ağustos ay icinde gelecektir. Mühtelit mahkeme! ek inişte ir. halteya kadar İngiliz lirası | İ Yeni gümrük tarifesi | | | ünden yükse > yormuş dün de kuruş İngiliz lirası 1025 temevvüç etmiş ve 1025 kurusla 10 parada kapanmışlr. sterlini daha ziyade yüksel bir rakamlar üzerinde eiyeceği ve bir müddet bu kalacağı tah- min edilmektedir. İngiliz lirasının yükselmesine ithalit mevsiminin sebep oldu- söylenilmektedir. Bilhassa ithalat son günlerde pek ziyade pu artmıştır. Tüccear, yeni gümrük tarifesinin tatbıkından evel, kül- liyetli mal celbeimek istemekte dir, artmakta, Bu itibarla kambiyo talebi talep: ninpietinde dı İ atlar yükselmektedir İerlinin tereffüüne karşı te dabir alınması ildir. Eaase hiç bir fayda mevzuu bahis Etfaiye mütahassısı geliyor Emanet, girin Şimdiye k miştir Maibaam gelen eserler Yeni adim namla — edebi haftalık bir e başlanılmıştır lebi musahabe, içtimai Bu mecmua d İlk sayıda de p ede yatından teretime edilmiş bazı | parçalar, Salih Murat isimli leri beyin ilim ve ümit ası bir makalesi, Selhihattin Enis beyin bir hikâ- yesi, Nedip. Fazl beyin bir giri ve muharrirlerimzden Bekir mensuresi vardır. Türk tablolarını da muh ir yen Sı beyin güzel bir Mecmua bir ve bir Ecnebi ressamının Bu dolgun mündericata buçuk kur arkadaşımızı tebrik W Yeni muvaffa- kıyetini teme ALBAYRAK MusTAFA NEZİK * mi © inama ve spor haber- | rağmen fiati | Vak paralar müdürü (29938) No. senetli NI: okağ, ntaşında ıda katında; Teşvikiye ak çama mükerrer ikinci ve ridor, halâ, bulunan (17540) lira kıymeti 1prtimanın: taman arriir edere vüzde bu ili itibaren” akçelerile « her güri Vakıf baninın ikinci kaunda dürlüğüne m eylemeler sıhhi DİŞLER vat Cal Beyaz ve ile ancak ol Merkez Gülsta başında eler Beyoğlu 2562 hmudiye Hara altında Ayvalık sür'at postası ( MERSİN ) Salı hareketle Küçükkuyu, Ayvalığa mezkâr yirkikâ, oluğa uğrayarak gele Gelib alınır yük Trabzan ikinci upuru 4 Haziran sıhtmundanı Çunakkal Burhanly 7 de Gelibolu Ed delerl iskelelerin maz. postası Girei gidecek ve O me, Gireson. Samsun, arak gelecekti 8-9 Haziran 929 Kadınlara 10 Erkeklere Türkiye seyrisefain ida- resi mütekaidin, eramilin Mayıs 1 aşları . balâda günlerde verilecektir Ordu, Fat Sinop, İnebolüy itam ve 9 mâ- muharrer olmamak 3l Saat onda deni üğün muhammenli bedel ile tal N duğudan olanların ınmi Zammia, talip Zârluyda yüzde « Kâdar Dördü Vakıf Parla pey böşe ın i Mâ olunur (5)N olmak olunan İstaubul limanına Limana b tarifelerini rüsülmee, itü maldm: Ademi iktidar belgevsekli Sera ve hücesir de Deposu İstanbul Si nderiye oteli ittisatin inci ticaret mahke ha ortu se nisan 1929 1929 tarihine mü zartösi günü saat 14 de me iflâs © a aklarını k malıke

Bu sayıdan diğer sayfalar: