10 Haziran 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

10 Haziran 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

O müddeiumumi ve bu azalar Paşayı harp mes'ulü olarak muhakeme “edeceklerdi Divanı harbe aza tayin edilenlerden Saflet paşa Rus- ların önünden ric'at edilir. ken çok beceriksizlikleri gö- rülmüştü. Kendi kabahatle- p örtbas etmek iin Süleymen ıyman paşayı mah. küm ettirmeğe savaşacağına asla şüphe edilemezdi. Nusrat paşa ei Rauf paşanın adamı idi. Ali Nizs mi paşa evvelce askeri mek- tepler nazırlığından azledik diği için Süleyman paşaya can düşmanı görünüyordu. “Hele ferik Ali paşa: bu zatm oberkeslerden « evvel muhakeme altına alınıp hap- sedilmesi lâzım gelirdi. Bu Ali paşa Filibenin gece baskınında askeri yüz üstü birakarak bir top arabasına binip gözü tuta bildiği kadar kaçmıştı. Hatta Süleyman paşa bu zatı şiddetle tekdir bile et- mişti,. Şimdi Ali paşa hakimler arasına mi karıştırılyordu? Müddelumumi Ahmet Va- hip paşaya gelince: bu paşa- cık yürekler acısı idi; efen- dim. Vahip paşanın harpte çok gevşeklikleri görülmüştü Sonunda askeri aç biraka- rak bunca erzakı ambarlarda çürüttüğü anlaşılmış, Süley- man paşa da kendisini neza- ret altında istanbula gönder. mişti Ahmet Vahip paşa o zan altında muhakeme edilmek Bzmken hem ferik olmuş bem de divanı harbe müd- deiumumi yapılmıştı. Tabit bu paşada Süley- man paşa mahkemesinde en mühim mevkii işgal edecekti, Süleyman paşanın aleyhin- de kurulan tertibat ve alınan waziye cidden pek dikkate şa» yan bir şeydi. O müddelumumi ve bu azalar Paşayı harp mes'ulü e kiimnmemeimeniz ilinin “Vakt,,ın 10 Haziran 1929 tefrikası : 2 kamlığı alarak gurbete çık» masına sebep olmuştu. Ekseri tecrübesiz hasta- lâr gibi sanmıştı ki insa- nın ıstırapları yattığı yatak- tan ve etrhfındaki eşyadan gelir ve yer değiştirmek onlardan kurtulmak için en birinci çaredir. Ali Rıza B. o zamandan sonra bir daha İstanbula dönememiş, yirmi beşsene muhtelif memuriyetlerle A- nadoluda dolaşmıştı,, Çok malümatlı, çalışkan bir adamdı, Fakat ne ma- lümatı ne de çalışkanlığı işe yarar cinsten değildi. Arabi ve Farisiden başka İngilizce ve (Fransızcayı da bilirdi. Gençliğinde e- debiyatla uğraşmış, mecmu- alarda takma isimle olduk- olarak muhakeme edecek. erdi. Süleyman paşa: — ne ya- payım? diye düşünürken oda ya Rifat paşa girdi. Haniya? Kaymakam Nuri bey Rilat paşanın muhafizlık- tan tebdil edildiğini söyleme- — Rifat paşa hazretleri az evvel buraya Nuri bey isimli bir zat geldi, zanili nizin gene cephedeki vazif- nize iade edildiğinizi söyle- yip gitti. Yoksa bir yanlış İk mu var? — Hayır efendim, doğru- dur. Bugün eski vazifeme avdet ediyorum. Müsaade- nizle vedaa gelmiştim. — Bir fenalığının gör medim paşa, eğer İözem görürseniz bütün hakkım helâlı hoş olsun. Gitmenize müteessirim. oBiz nekadar mahpus ta olsak gene bun- ca zaman arkadaşlık etük. Süleyman paşanın şu saf- ça sözleri Rifat paşiyı mü- teessir etse gerekti. Canım, bir insan nekadar katı yürekli olsâ gene kalp taşımıyor muydu? İşte Süleyman paşa esli muhafızından gördüğü gizli fenalıkları bilmiyordu. Buna Rifat paşa da memnun ok Muştu: — Teveecühünüz kik paşam. Merak etmeyin inşa- allah alın aklığı ile kurtulur. sunuz. Bana bir emriniz yar mı? Diye memnuniyetini sak- Jayamadı. Süleyman paşa: — Yaluz - Pedi - sizden birşey soracağım. — Buyurun. — Rauf paşanın Rusyaya gittiği doğru mudur? — Evet paşa hazretleri. Hatta hareketlerinden evel sa düzgün gazeller neşret- mişti. Sonra (felsefe vö tarihe merak etmişti, Sade boş zamanlarını değil, bir- az da iş zamanlarını kitap okumakla geçirirdi; bu, onun uzun memurluk hayatında, devlet hazinesinden çaldığı yeğâne şeydi. Titiz denecek kadar temiz, gülünç denecek ka- dar nazik bir adamdı. Hak yemek kanuna mugayir bir şey yapmak, kalp kırmak korkusile bir türlü iş gö- remezdi. İsterdi ki elinden çıka- cak iş sade kanuna değil teamüle, insanlık ve nezaket kaidelerine de uysun, yani bört başı mamur olsun... Ondan bahsedenler * iyi adam... Peygamber gibi y Temlik işleri bir | Cihan birkaç muazzam sendikanın hükmüne - tâbi kalacak Avrupa Rükümelleri bir konfederasyon şekline girecekler sene uzatılıyor Mübadiller tarafından talep edilen emlâkin tahsis. ve tef fiz işinin Haziran nihayetine kadar” intaç edilmesi lazım geliyordu: Bu münasebetle telfiz ko- mişyonlarma yeni bir mesai şekli verilmiş, telfiz işinde çalışanların. miktarı tezyit c- dilmişt, “Tahkikatımıza göre yeni şeklin geniş ve şumullü sâyine rağmen mevcut dos- yaların sekizde birinin bile Intacı kabil olamamıştır. Bun- dan dolayı temlik müddeti- nin bir sene daha temdidi tekarrür etmiş gibidir. Bu takdirde müddet (930 Hazirinı nihayetine kadar devam edecektir. Hartlerimiz İskenderun sancağında kabuledildi Ekseriyet halkı halkı Türk olan İskenderun sancağı mektep» lerinde yeni Türk harfleri- nin kabulü mevzuu bahsol- muş, fakat suriye arapları buna şiddetle muhalefet etmişler, Fransızlara mües- sir olmuşlar ve yeni harfle- rimizin vü Ar- takya mekteplerine kabulü. ne mani olmuşlardı, Mem- nuniyetle hâber aldığımıza göre, Suriye fevkalâde ko- miseri 929 ders senâsin- den itibaren | İskenderun sancağı mekteplerinde yeni Türk harflerinin kabul edil- mesini emretmiştir. Bu su- retle o Suriyeli | ârapların korktukları başlarına gel miştir. Divanıharbe ait bütün mua meleyi ikmal ettirmişler, — Ya, Ahmet Vahip paşanın müddelumumi oldu. gu doğru mu? — Doğru efendimiz. cz p öp... Dua et- Me İlimden bahsettir.., Şiir okut.. ne yaparsan yap... Fakat iş isteme, der- erdi. Anadouludaki yirmi beş senelik memur hayatı on- daki eski Babıâli efendisi. ni bir türlü yola getireme- mişti. Evlendiği zaman kırkına yaklaşıyordu. Bir aile kur- mak onun gözünde yeni bir devlet kurmak kadar ehemmiyetli bir işti, Bunun için belkide hiç evlenemi - yecekti, Fakat yakın bir arkadaşı bir gece ona ak- rabasından bir kızı teklif etmiş, AliRiza beyde (ha- yır) demeğe olandığı için ( pekâlâ ) diye cevap ver. mişti, Londra,8 (A.A) — ( Son- dey Düpaç ) M. Macdonaki trafından yazılm © olup âlemin bondan on ge ne sonra ne halde buluna cağına nit mu- maileyhih efkâr ve müla| beyan gre bir makaleyi Deşretmişiir. M. Makdo nalde göre on sene sonra cİ- han bir kaç gayet kudretli sendikanin kon- troluna tâbi bir takım manatıkı iktşadiyeye münkascm olacaktır. Bu sandikalar için dünyanın büyük pazar yerlerini yekdiğe- rinden ayıran hudutlardan başka hudut mevcut bulunmuyacaktır. Bu cesim trüstler milyonlarca insanları hükümleri altında yas şatacaklardır. On seneye ka der küçük Avrupa hükümetleri kendilerini o büyük ( devlilere saydırscak kadar manevi ve siyasi nüluz iktisap ederlerse kadir olacaklardır. O zaman hemen hemen müttehidei Amerika maazumesi şeklinde bir Avrupa konlede- rasyonunun tehakkuk elmemesi için ortada hiç bir sebep kal mmyacaktır." M. » Macdonaldin fikrince önümüzdeki on sene zarfında müçlemisi Amerikanın cemiyeti akvama intsabi Vbtimalları zaif kalacaktır. Fakat bu hal ve keyfi” yet mezkür devlet, divani adaletin nl karşı ze ei ime mütezayit bir alâka göstermekten ve bu mesalye gittikçe daha mku bir surette iştirak etmekten ala- koymayacaktır, İngiltere ve Amerika eski yepürüzlü bir mes'ele olan denizlerin ser- bestisi hakkında uyuşacaklar ve böyleceavrupa ve Amerika arasında husulü pek ziyade arzu olunan bir il- lâhın nihayet vücuda gelmesini teshil edeceklerdir . Müttehidei Amerikanın mali kudretinin tezayüdü Ayrupa için gayet mühim bir amil rolünü ifa edecektir, Bütün şimali ve cenubi Ame. rikaya şamil eesim bir konlede rasyon tesisl projesini nazariyak sahasından hakikat baline inkılâp ettirmek için müçtemlal Ame rikaca sarfedilen gayretler sira“ unda ihraz edilecek her hangi bir muvaffakiyet yukarıdaki ami- lin kıymetini arttırmaktan hali kalmıyacaktır . Meksika şimdiye kadar olduğu gibi bundan son ra da böyle bir projenin tahak- kukuna en büyük mâni teşkil edecektir . Diğer taraftan ecnebi Amerika milletleri kendi milli benlikleri kudret kespettikça ve servetleri artıkça böyle bir wanzumeye dahil olmağa ha hişker ve mütemayil olacaklardır. Fakat şimali Amerikanın sere veti o ve propagandası nihayet bütün bu mukavemetleri kıracaktır Atinada bir hadise Atina, (A.A) — Halk fırkası meb'usan ve Ayan meo islerinin müzakeratına işürak etmemeğe karar vermiştir. Atina, 9 (AA) — Halk frkasının İleri gelenleri Hti- g baz edilecek tarzı hareketi pazartesi günü karalaştıra caktır, “Alman baş vekili Madritte Madrit , 9 (AA) — M. Sireseman öğleden sonra Madride gelmiş M. Dö Rivera le M. Çuinones Dö Leon tarafından Madrit, 8 (A.A) — Bazı şeyila hilifna olarak M. Şire karışı, ; taliine, pek ağır başlı ve temiz bir kadın Glamışiy. Yirmi yaşında olduğunu! temin etmele - rine rağmen ferah ferah yirmi beş vardı. Ali Rıza B, nüfus işlerinde devletin başka hiç bir şubesinde gösteremediği » bir faaliyet gösterdi: Yedi sene içinde birbiri ardı sıra beş çocuğu dünyaye geldi. Nihayet dört senelik bir dinlenme müddetinden sonrada - elli yaşına girdiği gün- son bir kızla yarım düzineyi tamam etti. Bu çocuklardan beşi ya- şıyordu. İkinci oğlu Necdet üç yaşında kuş palazından ölmüştü, Bazı boş vakitlerinde hâ- lâ kıt'alar, gazeller yazan Ali Rıza Beyin pek sevdi- ği bir teşbih vardı: Vak'a- ları çoşkun bir sele, ken- dini uzaktan bu seli seyr- eden bir insana benzetirdi. Büyücek bir memur olma- sına rağmen hiç bir zaman bu sele katılamıyacak, ha- yatta daima bir seyirci mevkiinde kalacaktı. Maa- mafih OOnun O kanaatince vak'aları ezeli mecraların- dan çevirmeğe çalışmak boş bir emekti. Bu böyle gelmiş, böyle gidecekti. Ancak birbiri ardı sıra gelen bu beş çocuk Ali Rıza Beyi bu vaziyeti de- Zişlirmiye mecbur etti. Bü- yütülecek beş çocuğu olan bir adam hayata karşı bir kayitsiz seyirci | mevkiinde kalamazdı. o Zamandan iti- ELER SALER Öd lâmiz Han ölümü davasının dünkü safhasında mazpunlar tecilden istifa- deyi istemişler, müddeiler, katil iddiasınde bulunmuş- lar, mahkeme , vicdani Ankaranın imarı Ankara 9 (A.A)—Anka- Tanın imarıya git olup jurj hey'etince kabul edilen jan- senin planı İcra vekilleri hey'etince tasvip edilmiş, Reisi cumhur hazretlerinin tastikine arzolunmuştur . M. Jansen ile ikinciliği ka- zansn M. Jüsleye nakdimu- kâfatları gönderilmiştir.Plâ- »ın tatbiki için M. Jansenin bugünlerde Ankaraya gel- mesine intizar olmnuyor Ekmek 10 pera daha ucuzladı Yarından itibaren ekmek fisti ori para Tenzil edilecektir. Bu suretle azâmt nerh 16 kuruş 10 para olacaktır. mını kararlaştırmıştır . © Sanayi birliği sergisi temmuz nihayetinde açıla. caktır, © ikmek batı yarından hiberen (0 para tenzil edilmiştir. Yarım aşır evelsi VAKIT 19 Haziran 187) © Midiliide Tehgerv endaz olan Aynalı Kavak vapuru hi- mayunu çarkçı Yüz başısı Eter: efendi- nin haremi Emine Vehibe H. cezirei mezburede nasılsa bittehewür irtidat etmesile o mahalli mahkemesi küfür ilâmını vermiş ve mezbure ise bunu anlıyarak Dersea- defe firar eylemiş- seman o meclis ruznamesine dahil olmıyan siyasi şeseleler hak- kında M- Briand ile meclis haricinde mükâlemelere girişeçeğini zannettirecek her hangi bir sebep mevcut değildir. Madrit, 9 (A, A) — Almanya sefiri Madrit gezetelerinde İspayadakı akalliyetler hakkında M, Şirezmana allen neşrolunan sözlerin doğru olmadığım beyan etmiştir. Cemiyeti Akvam dehlizlerinde Madrit, 9 (A.A.)— Meclis dehlizlerinde dolaşan bir şayiadan bahseden Herald gazetesi Fransa , Almanya, İngiltere hariciye oasırlarının Ren mıntekasnın tahliyesi hakkında görüşmek üzre Temmuz sonunda Bade şehrinde toplanacaklarına dair haber nes — Sulhe doğru atılan adımlar | Son-Hazer, 3 (A) — Fresnef tabtelbahiri denize indiril. Fransa ve Amerikada iki kaza cetmiştir miştir, Wibaux (Montana), 8 (AA) — Gayet şiddetli suretre yağan yağmurlar neticesi olarak bir su seddi yıkılmış ve dört kişi boğulmuştur. Tuluz 8, (LA) — Hava işleri nazın hazır bulunduğu balde havada yapılan bir geçit resminde iki tayyare çarpış- mşlardır. Teyyarelerin pilotları telsi olmuştur, Mısırlı Prensesin kafi mahkum Bundan bir kaç ay evvel, bir tiyatroda Misir sefiri Muhip Paşanın kızı, Gratner atlı sabık bir zabit tarafından tabanca ile öldürülmüştü. Son günlerde muhakemesi lera ve imtaç edilen Gramer mahköm edilmiştir. Bu husustaki telgraf şudur. Viyana, 8 (A.A) — Mısır sefiri Muhip paşanın kızım öldürmüş olan Gratner on iki sene hidematı şakkaye mah- küm edilmiştir. baren eski gevşek ve emel- siz memur gitti, yerine çocukları için her fedakâr- lığı göze almış bir gayretli aile babası çıktı. Çocukları için geceli, gündüzlü didinmek onu yormuyor, bilâkis : mes'ut ediyordu. Yalnız bir düşün- ce vardı: acaba fazla geç kalmamış mıydı? bazi yorgun ve bedbin saatlerinde bu düşünce onu biraz rahatsız ederdi. Fakat bu fikir üstünde fazla dur- maz: Kuvvetli bir vücudum var.. bir kaza ölümüne uğramazsam daha ferah fâ. rah yirmi sene yaşar ve çâ- lışırım, diye kendini teselli ederdi. Bu yirmi senie #ön' derece Ya prak Dökümü Mi Ramıbli) geniş tutulmuş bir hesaptı. Pek sıkıya gelirse bunun yarısı kadar bir zamanda ona yelebilirdi, Gerçi son nümero çocuğu olan, Ayşe pek vakitsiz gelmişti. Fakat bunda o kadar korkulacak bir şey yoktu, İcap ederse ona sit “olan vazifelerini büyüklerine de bırakabilir, gözü arkada kalmazdı. El verirdi ki onlar düşündüğü gibi yetişmiş olsunlar... Hiç akla gelmiyen bir vak'a Ali Rıza beyin bu hesaplarını © altüst etmiş, onu elli Beş yaşında devlet memyriyetinden çekilmeğe meebur bırakmıştı. O zaman Trabzun sancak larından birinde mutasarriftı, Bir gün bir kadın kaçırma CBiçmedi) ke İLİDİR İLİĞİ İLİ İİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: