11 Haziran 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

11 Haziran 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ o Gazetemizde çıkan yazı ve resimlerin bütün hakları mahfuzdur Gazeteye gönüle “mektupların zarla Mdare içine Ç 7 yağı i - (Vaz). karet İmahıdı İLÂN TARİFESİ: Satın Kur ğa sayt «1 faydalı eserlin tengilât yapılır - | Büyük.ve ya bir çok defa içip verilen Hkolarla | basasl gahİyetteki Yânların ücreti | ŞARTLARİ Ttrkiyede Hariçte Kuraş “Kuraş kaybalmasmdan ve Ilünlern mündericatımdan Avurturya şilini Ley Romanya Lea Bulgar Felererk Frannz fi Halyan Çerven Zelot Peznta lerigre Me Ispanya frongi Çek Üzerine bir İngiliz lirası Kuraş İl 4 dolar | « frank Üret mark leva kolka flerin frank köron gilin » pezeta * zeleti *dirakmi Kruf dinar Türk Mrasi Türk Mrasi Tahviller Ietikraz dahili e vadeli murahide demiry tramvay el Dek ve snonim eti Antirepo hal tü şirketi Hisse senetleri Tiesret borsanı katibumumüliği kanı il Buğday 77 Çavdarlı 00.00 0000 00-00 -0000 c0-00 0000 ©6000 0009 Yener Kı Sert Dima 60-00 0009 Sert mahlut 0-00 0000 —ZAHİRELER 0000 1100 00.00 00,00 0009 —HUBUBAT— c000 2200 (000 2200 ve zahire Hnre mesul değildin | 1012 208 n 106 borsası dön verilmistir. Çuvalı Kirosu ime ekisira 00 1480 0000 k 00 41395 * 1m * 100) — TİFTİK — 00000 00900 000.00 000,00 1 Cuz yunu 00000 00000) —AV DERİSİ — si 000000 0000.00 0600.00 000000) Arkara Akşek Yapı Zerdeva 6 —FINDIK — 08500 mk 1ç fındık Badem Ziraat bankası levazım baş memurluğundan: Türkiye Ziraat ban Bu işi deruhte etme mektaplari tır, teklif be binası yaptıracak- aşağıda yazılı vesikaları e vermelidirler e Jandarma mektebi dürlüğünden: 150000 0 15000 19000 Siğireti Mersin jandarma yeni efrat mektebinin 929 n/ bidaye- sinden 930 Mayıs gayesine kadar mevkii münakâsaya çıkarılan uk la mikdarı muharrer bir lik erzakın kapalı zarf W lile 19 / haziran) 929 çarşanba günü saat on dörtte ihalel katiye- si icra kılınacağından talip olanların yüzde yedi bı teminatı ile: yevmi m şekkil münakasa komisy: yen taliplerinde mektep ân olunur. ameyi almak müdüriyetine müraca- Banka memuriyeti . için müsabaka TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA - İSTANBUL - İZMİRDE icra edilecektir zın daha ziyade tevsiini derpiş eden b forme, amir Teşk mz bir müsabaka imtihanı icra ederek memur alacaktır. Müracaat edecekleri; müessesatı maliye ve bi ve in «22sile «40> arasında olmalı ssa Bankalarda çalışmış Ol- bir ecnebi lisanı'bilmek medarı caktı bankaya kabul le dahil olduğu balde muz her kısmında müdüriyeti umumiy ılacaktır. muvaffakiyete göre neticesi a ve İzmi edilerek memurlar kilâtır gör- tehalüf müval Bankaya kabul olunabilmek için imtihanda k istihba: olmak ve bankaca sureti mahremanede yapılacak ran da matluba muvaffak olması şarttır. İmtinana iştirak etmek isteyenler | İstanb Şube: Müdüriyetleri ve Ank ve matbu İmti W tevdi edilecektir. mek İsteyenler ayrı ayrı imtihan sualleri de, 2 mir ve mem ma tabi -buluracaklari ci ak tertip edilmiştir. ana 16 hizi e saat üçte m ihanlar mahrem olacak ve ednler yalnız olarak imtihan edile İmtihanda muvaftak olanların olduğu takdirde de b için kayt edileceklerdir. Şimdiye kadar bankamıza müricaat ederek memuriyet talebinde bulunanların imtihana iştirakları ifzımdır. Erazk münakasası Âli orman mektebi rektor- luğundan: Mektebimizin dört aylık erzak ve levazımı kapalı zarf usuli münakasaya konmu; için yevmi ihale olan: 20 020 tarihine musadif çarşanba günü saat on dört buçukta deit, darlık bidası danilinde müeşsesatı ticariye ve ziraiye komisyo, gel bul - Ankara ve iştirak edenlerden arzu eceklerdir. adedi ihtiyaçtan fazla eleri, Msre Wp kararlaştırılır azetemize hasusi iin kabul ede yer Hİ 5 FL dinat mezstesi Beheri: 10 lira kıymeti itibariyesinde 100,000 ADET HANİLİNE AİT YENİ HİSSE SENETLE- RİNE KAYT OLUNMAĞA DAVET 2 haziran 1929 tarihinde yenin nizamnamci esasinin heyeti umumi tevlikan, lirası itibari kıy İ HİSSE kanın eski hisseleri MİKTAR : Eski hissedarlarımız, mukabil bir hi ih desine i pi “ sahip ma karar verdiği beheri 100,000 LERİ şeraiti atiye da haiz olduklari Tevkalâde ji 9uncu . mad: 10 Türk adet HAMİLİNE AİT ma eden olanlara arzol beher eski dört ler. hisselerin dörde taksiminde çıkması muhtemel E hisse küsuratı muteber değildir. aç olunan senetle r1, 20liradır. (On gösterildiği şekilde inin fl ihracı berveçki ari bir yirmi kuruş ) 10. — Lira 20 1 ( HAKKI RÜÇHANIN MÜDDETİ İSTİMALI : darlarımız, küsurat dahili dörtte bir nispetinde y zarlında, yani 10 tevdi hakkı eği zarfında kör müsa mü KI RÜÇHANIN SURETİ cırnız itibaren müracaat ederek ile Hissedurlarımız « bankaca 1 doldurup iza ve yan pusulasını imza edebi ölün kayt verakas İsti wretile dahi yeni k beher enin dahi şubelerimize te veya bedeli Ankara merkezimize nda şehven fazla ağustos 9 belerimize 1, eni mına kadar etmelidirler. kullanmıy; 10. Heziran 929 tai yeni hisselerin mük klerdir. kendilerine gönderilecek bankanın. Mer- & sahhüdlü olarak I lere kayt olunabilir 20 lira itibarile w İstanbul tamam şubesi ve irsal edilmelidir. Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye olunm trolunda dörtte bir tenzil edil YENİ HİSSE Hamiline ait olu temettüünün e 030 s elerle hukükari enesin iniz 5 ay idbaren Ti ürkiye i. iş bankası My» (8 indi sayıtafı reel Ataer KRAVFORD'S müshalsi illeri piyasada me olup gayet ması Çok kolaydır. KRAVFORD'S müshil Pİ Hoş bir lerzeti sakızlar” billa ayam fasiyedi mum “Zargrle ecza depolarında satılı, Unut sen gi bu Merkez germieni; Salata Köprü açında Beyoğlu 2562 ; Mahmudıp Hami alunda İstanbul 2740 Trabzon kid posta (İZMİR ) fara 13 Haziran Pdjembe akşar Galata rıhtımın» dap hareketle 'onguldak, bala, Sinop, Samsun, Ünye, Cesun, Trabzon, deceke Of, Tra , Giren, Şube 16 da üne saat 2 dürl gmeleri, mübtümü ZAYİ ettim. hükâ yoktur Ayın batışı 06000 Denizli Vilâyeti daimi en- cümeninden: Denizli 2 mekle meş konul hariç olmak şar 600 adet binası su ve itasına bina biri üzre hapıshanc o müdü: dört m irak etmek İsteyerlerin 20/0/9209 taş den 10 temmu 16 ya k kapâlı zarf usolile mü: konmuştur. Talip olanların yevmi |Gsmm<# bin Kiralık teminat mektubile teklifnamelerini | Mes'ul müd e tevdi etmeleri ilân. olunur. i Bursa Hapishanesi umumi müdürlüğünden Hapishanel umumi için münakasaya ayıkında mediğinden 1/6 029 t ne ka den kapalı zart usulile müna Yevmi, i beheri 960 gr: üzre 450 — revi ak işi başarabilecek kudreti maliyeyi haiz ve bes betinde te'minat akçesini ilaya bir banka mektubu, miyeyi müsbit vesaik deli taahhi muktedir. ei bususiyesine alt Pödazopulos” fabrikası fabrika kl hur büyük kapı indek hane ç ve dış anbarları Fabrika ve İmalâtane sisatının havi yyene dahilindeki bakiyesi “dört senede üzere 10 hı m tarihin- Görün unsihat ekmek sadır talip İn Buaünkü Rüzgâr piğriz mutabilinde Ankara ve Anlalyada Ziraat bankalarin etmek bulda Galatada Bozkurt hanınd Mimar Mösyö Mongeride bili; hava Gi ğüne ve münakasaya İşti müsadif perşenbe günü saat 15 te Bursa ziraat müdürlüğü iresinde teşekkül edecek komisyona eylemeleri oluru "e de ilân 1 etmekte Ziran* Refik Abmet e ——— amman “Vakt,ın 11 Haziran 1929 tefrikası: 68 GERME ERAS RC A YE sini telebbüs etmiş bulunu- yordum. Elimdede beş para yoktu. Bir yöre gitmek elimden gelmezdi. Ne yapmalı idim? Bir çarei hal bulucıya kader Roçester kılığında kalmıya karar vedim. Roçesterin işlerinin arap saçı gibi karışık olduğunu görmüştüm. Kömür madeni meselesini bilirsiniz. Daha birçok meseleler vardır. Lüzumu veçhile hareket e- derek bu karma karışık vaziyeti islâh ettim. Ken- dim için bir nefi aramıyor- / dum. Yaptığımı başka tat- bik ödecek bir usul bula- madığımdan yâptım, Bu- lunduğum vaziyetten başka bir tarzda yakayı siyirmak elimden gelmiyordu. Şimdi size açıkça söyle- ctğim. Fakat evvelâ yalnızız. Hem de bulunduğum yazi- yette olan bir kimsen 0 nietlâa söylemesi sap eder cek bir takım şeyler vardı. Ben Bayatımın sonuna kadar *“Roçester, In kılığında kas larak bu oyunü idamâ ede- bilirdim. Yalnız buna iki mania vardı, Evvelâ kontes; bundan başka garip bir hal beni kaplamıştı. Eğer uzun müddet daha bu rolü oyna- mıya devam edersem deli olacüğiiri hisicdiyordulü, Bazı günler , bu muzaaf bâyatı süre süre pek müthiş bir hisse kapıldım. Anlıyor müsunuz? Şimdi artık mesele halloldu . Geriye avdet et- mek kendi şahsiyetimi tekrar iktisap eylemek , hal ile kat'i alâka eylemek azinn- dayım « Bu muzaaf ha hizmetçilerin bana “m 1ö kont,, “maylort,, demesi yok mu, Birisinin böni asıl adımla çağırmasına adeta susamıştım. Nihayet kâbus- tan kurtuldum demektir , Artık bunların kâffesini mey- dana çıkarmak için sizin muavenetinize.. muhtacım , Ondan sonra da Amerikaya döneceğim . Filâdelifiya da Viktor Cones olacağım. Dük delikanlının sözleri- ni dikkatle dinliyordu. “Co- nes, sözünü bitirince ona Amerika hakkında kizmet- siz bâzı sualler sordu. “Co- Des, in cevaplarını sanki dinlemiyordu. Vakti geçir mekten başka 'bir- maksadı | olmadığı o zannolunâbilirdi. Nihayet mükâleme manasiz mevzulara intikal etti. Dük birşey beklemiş gibi duru- yordu. Bu sırada kapı açı larak bir uşak gözüktü ve haber verdi: — Doktor Ekselâns. Dük ayağa kalktı. “Co- nes ,6: — Biran müsaade yurunuz... Dedi. Odadan çıktı ve arkasından” kapıyı kapadı. “Cones, bir tabla aradı. Simis geldi bu- | istiyordu. “Yaptığı ifşaata rağmen 'Dük ün gösterdiği süküd ve itidal kendisini adeta şaşırtmıştı. Düşünü” yordu : —Yoksa lâkayt bir tavur takınarak polisi davet mi etmek istiyorlar Bu mesele hakkındafikir yürüttüğü bir sırada kapı tekrar açıldı . Dük arkasında yaşlı ,kel ve hali hoş bir mösyö olduğu halde içeri girdi : Bu mösyönün ârka- sından kadavra suratlı, yu- varlak gözlüklü bir centilmen Cıgarasının külünü silkmek | daha geliyordu. Başı saçtan mahrum olan adam doktör Simis diğeri ise doktor Kavândayş idi. “Simis,, - “Cones,i ken- disini evvelden tanıyormuş gibi selâmladı.: Sonra Dük söze başladı: — Aile dosları olan bu efendilere, Ledi Roçesteri görmeden mukaddem ge- lip şu garip mesele hak- kında sizinle konuşmalarını teklif ettim. Kontes Roçes- ter henüz misafir kabul edemiyecek bir haldedir. “ Simis , dekiki: (Bümedi )

Bu sayıdan diğer sayfalar: