3 Temmuz 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

3 Temmuz 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gazeti mderilecek “m İline çirle are işareti Kopulmalığır O rsalar 2 Temmuz (929 Api Y Kapandı Nukut | is | oolji01z 208 (0009İ 2o8 24m10000-1- -e-foo 1. Reyi 49 (0025İ & bozs 1 Avusturya şili ssjoosol şa | &© ralli 24 (053P o4'ldoso s0 Leva Bulgar İon İ 1 Felemenk florini * “ pe 30 Franz frengi l di 60011 20 Malyan bireti m ei 0 kuron Çeko - Slovakya 2 pas 1 Çervonete « Sovyet» m 1; Zeloti «Lehistan» 0009 40 Dinar « Yoposlavyar yi Belçika Meg me | 00 İ 29 | 38 mw“ ! Çek | Üzerine bir İngiliz resi kereş «0 york <1 Türk ira dolar Ri İsos ymm e frak M İ2800 . . . Bet . 1480 “ . « mark ? İaaso e leva 000 . e 00: “e fe Ağelka » e Ma. e e forin 11800 . . » frank 4025 #iyi - kuron d 1000 “ie elini 2800 ye « pezetn . 4280 e * zeleti * J2600 . . *dirahmi 95 0 ley krs — İco?s Türk Miras © dinar eri. ee İnme Tahviller demiryolu (1. tertip A. BC) el 1 DD —|—- | — » ğ m © FL |) — | — |.— ii Jetikraz debili « vadeli» mw muvabide ikramiyeli demiryolu İs 70 8 tonbul tramvay rirketi Fahlım Dek ve Antirepo anbul anonim cw şirketi Bisse senetleri o Ticaret ve zahire borsası | fintlar Ticaret borun katibumum)gi tarafınan veriimietir. Okkası —UN— ie İren | gavat kilosu 5 Ekistra ekisira 00 (80 116 Çavdarlı Ekistea * 1206 1 60-00 (OG9 600 Birinci yumusak 00 1340 (4 <0.00 0009 6000 Birini sert » 090 Mod 00-00 0000 0000 | ikinci « 0000 bocel 0000 0000 o0o0 — — > çi TİFTİK | ss 0 6000 5003 | Aska 16800 16500 —ZAHİRELER— © Akşehir 60000. 00000 : e) Yapağı Guz yonu (0020 10900) eü90; . Gen — AV DERİSİ — 1500 i&zo | zerderı çifti 000000 0000005 0009 ©o0o | Sarsır 5000/00 0c00,00 : 0090 Tilki * 0v0000 000000 Tm Kunduz « <000,000 600p ğe —FINDIK— , Ş . 0000 (00 Aç findik iyape 0000. Anla M2 00 Memur aranıyor 2000 ş maaşı asit ile İslâhiye pasaport memirluğa- p ecek derecede Fransızcaya vakif talip var ise nbu polis müdüriyeti üçüncü şube müdüriyetne © inüre. etmesi lüzumu ilân olunur. a Aa 3 Temmuz 1929 tefrikası: $$ > böyle.. Burada — Delilerin tümaran&den şimdiye “ kadar | kaçtığı oluyor mu? ayrılmadım. Ha. — Kaçmaktan kolay ne bu zavallı memle- | var ki.. Daha bir saat evvel ü güne süku- | bunlardan bir tanesi cızna- mı çekmiş. Fakat kendine iyi dikkat etsin! eğer bura- “Hover, de kendine dikkat etsin.. Benim kanaatimce mışt “Sutget, yolunda | böyle müesseselerin sütnine kalsın bir adam öldü- | ve çocuk dolu bir memle- Fakat ne olur- İkette tesis edilmeleri müna- üşl Herifi gene belediye | sip değildir. Üste pararlık Ş apt bura ikliminin iyiliğinden sordu: bahseden bir takım kitap- - Ne içersiniz? larda çıkariyorlar! Bence hepsi müsavi. — Çok doğrütdöyliyor di ne taliliyim bel. Kö- | sunuz. böyle haç biçimi bir Herif bardağı boşalttı ve alırsa kısmetin bol | elinin tersi ile ağzını silerek ja delâlet eder. dedi ki: ÇIKAR TÜRK GAZETESİ İstanbul, Babıâli, Ankara caddesinde “Vakıt. | İstanbul ithalât gümrü- günden: Koltuk: Sandalye Kanepe “Kisa ai sa ya | )Damasko yüzlü oda takımı 2? > » » Hazaran örme takım ENER A Balâda muharrer 7 sandık mobilya takımları çarşanba Cumartesi pazartesi günleri saat ondan on iki ve on dörtten on yediye kadar İstanbul itbalât gümrüğü suş komisyonun- ca bilmüzayede füruht edileceği ilân olunur. ALTINCI BÜYÜK ayyare piyankosu 6 INCI KEŞİDE: « TEMMUZDADIR BÜYÜK İKRAMİYE: 200,000 LİRADIR 50,000 , 40,000,. d0000, 20000 10,000 LİRALIK İKRAMİYELER VE 100,000 LİRALIK” MÜKÂFAT Bü keşidede cem'an: 33,000 numara kazanacaktır ağn an dürlüğünden: fincan kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. taliplerin şârtname almak için şimdiden kapalı teklifnamelerini tevdi içinde mezkür tarihe müsadif pazar günü saat 14 te İstanbulda yeni postanede mübayaat komisyonuna müracatları. müdüriyetinden : ankazı temmuzun dördüne müsadif perşembe günü saat ikiden dörde kadar mahallen bilmüzayede satılacağından ülip olanların orada bulunacak olan memuruna müracat eylemeleri. Devlet demiryolları ve li- manları umumi idaresinden: Devlet demir yolları ve li- manlarlumumiidaresinden Umumi idare namına derinceye gelecek her nevi malze- me ile kömürlerin bir sene müddetle tahmil münakasası 14,7,29 pazar günü saat (Gda Ankarada devlet demir yolları umumi idare binasında yapılacaktır. Münaka- saya İştirak edeceklerin teklif mektuplarile. birlikte (1650) liralik teminatı muvakktelerini yevmi: mezkürda saat 15,30 a kadar umumi idare kalemine : vermeleri lazımdır. münakasa şartnamelerini 250 kuruş mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden Haydar paşada Haydar paşa mağazasından tedarik edebilirler. HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 — Anlarda Harita Urum Müdürlüğüre fmerbut leyli ve meccani Harita mektebine (20) talebe alinacaktır. A ( Tam devreli Lise ve muâdil mekteplerden mezun olmak, B ) Mezuniyetnamesi olmayanlar tam devreli jise derslerinden imtihanda muvaffak olmak. C ) Muktezi vesikaların ibrazı, 2 — Müracaat zamanı 15 Temmuzdan 15 Ağustosa kadardir. 3 — Mektebin hali hazirile alacağı şekli ve bu meklepden neşet edeceklerin memüriyetleri hakkında malumat almak İsteyen- lerin Ankarada Cebecide Harita mektebi' müdürlüğüne müracaat Adını — Artık gitmeli... Te- şekkür ederim Mösyö... Ak laha ısmarladık... Muhalazakâr fırka taraf- tarı karanlık içine daldı. *Cones, düşünüyordu. Demek ki firan haberi şehre yayılmıştı. Şu sırada herkes korku ile evine ka- panıyor, endişeli bir hayat yüksek “görülen font boru ve teferruatı münakasası tekrar 10 ağustos 1920 cumartesi günü saat 19 da Ankarada Devlet demir- yolları umumi idaresi malzeme dairesinde icra &dilecektir. birlikte mezkür günde sast 15,30“ kadar. untumi müdürlük kalemine teslim etmeleri Jizundır. n dairesinden, Istanbul Haydarpaşada “ Haydarpaşa mağazasından beş lira mukabilinde tedarik edilebilir. Kâğıt ve karton | Çarşamba dürlüğüden: kapıyı “bizzat açtı. *Çones,, ıstasyonda boş yere aradiğmı söyledi; nâk- liyat şirketleri ve idareler. deki intizamsızlık hakkında uzunca muhakeme 'yürüttü. Madam “ Henşav , bu fik. re tamamen iştirâk ettiğimi beyan eyledi. Sonra deli- kanlıya bir şamdan verdi; o da odasına çıkıp yattı. usturası yoktu, Traş olma- i ği dan dışarı çıkması imkân- a le sızdı. Bu âdetine muhalifti. | de bu görülür. Bir. sıra. sakal brakmayı “Cones, her şeyi göze düşündü; böylece kılık de- | aldırarak evdeti çıkmışa, bir giştirmiş olacaktı, Fakat bu istikşaf yapmıya; © bir firar” | Hür kalmasıdır. “Hover, in müessesesin- | fikirden. vaz geçti. Bunun | Garesi aramıya ve bulunca “coni “büyük bir den kaçan son “misafir, in salar deli olması çok elim bir tesadüftü. Ezhanı umu- miye heyecana gelecekti. Bir kaç şahıs, Bir serseri; “ Cones ». ışığın tesirile uyandı. Pencerelerden. bol bol ziya giriyordu. “Delikanlı, Yeni firarın heyecanı birkaç | dışarı baktı; büyük bir fa- aliyet gördü. Beyaz fanilalı adamlar o kumsala doğru müddet saklanmıya parası i i ları önünde sekiz bü ae yetişmezdi. -Hem buna ha- | nazar Nİ hürriyetine sabi ves te etmiyordu. yıldız gibi parlıyördü. Bu biliyordu. Giz saatte geçmiyecekti, Az sonra “ Cones , bar- dan çıkarak pansiyonuna gitti, Madam “ Henşav,,, İN Böyük ve ya bir çak defa içla verilen ildalarla buyusl mahiyetteki Hdsların ücreti idare ile kararlaştınlır. ——— Gazetemize Busan dün kabal edes yer Çatalca tahkikat hekimliğini den: İstânbul sütün” gömrü » günde TI numerolu mağaza da tüccardan Hüseyin Aav- mibey vekili Reşat bey müddi “ileyh Lüleburgazıh fmandirisa kariyesinden olup gökçelide sakin Ali oğlu seyin ağa aleyhine mü. vekkilinin müddei aleyh zim. : : metinde süt bedelinden mate A s Pp ırıni : lubu olan 1280 liranın te” komprimcleri. « — mini sahsili zımnında mukad. isimali suretiyle fade görür, dema mevzu haczin tasdiki Yalnız kırmızı bandrollü hakiki .. ambalâjına dikkat ve bu markayı musrren talep ediniz. ğ “ile meblâğı mezbürun ma mesarif faiz ve ücreti vekâ İet tahsili hakkında ikame seylediği davanın esnayi ter. kikatında müddeialeyhanığ ikametgâlunin meçhuliyeti anlaşılmağla bü baptaki isti- da ve senet süretinin ilânen: tebliği karargir olmuş buluns duğu cihetle mezkar isrida ve Senet suretleri mahkeme divanhianesine talik edildiğine den 'tarihi ilândan itibaren on'gün zarfında müddei 4- leyh Hüseyin ağanın cevap: namesini tahkihat hâkimliği. ne itası hukuk usulü muha- kemeleri kanununun mevadi müteallikasına tevfikan teb- ligat mekamına kaim olmak üzere ilin o'unur. i Dr. İhsan Sami Posta telgraf levazım mü- 1 — Mübayaa olunacak < 80 » bin adet beş nevi porsölen 2 — 18 ağustus 29 tarihinde münakasası icra kılınacağından Muhasebeci hususiye Çarşambada kâin papas zade Ahmet paşa medreseililin akip Bukterşolojihane aşılar şubesi Kabık mptahassısı doktor İhsan Sami B, tarahada İstihzar olun- muş ve hüküimer tarafından da kontrol edilmiştir > Belsoğukluğu Ahtilâtına Karşı tezirii vetame a» şıdır. Depoğu Divanyolanda Sul» 8 Haziran 1929 da münakasası icra olunup ta verilen fit Münakasaya iştirak edeceklerin tekliflerini garanti mektuplarile Münakasa şartnameleri Ankarada Devlet demiryolları malzeme | Muharrem:25 Burç İl Ayın doğuşu Ayın batışı 109 1541 münakasası a Tütün inhisarı umum mü- ' bee” ği Bir yötüm Kahvenin 55,000 kilo karlon ve 275 kilo Kâğıt kapalı zarfla mübayaa İl hakka edilecektir. İtaya talip olanların mümüneleri Ve şartnamesini || günki ki almak üzere her gün müracaatları ve yevmi ihale olân 22 temmuzl 029“pazertesi günü saat 10,30 â kadar teklif ve 9.7.5 dan temf- Fatı muvakkate mektupların tevdi etmeleri, kaybeden adam hava buletladar Mes'ul müdür: Refik Ahmet Muharririi Vere Stakpul KR İZ olduğu halde koşuşuyorlar- | tarzi hayatına en müsait | dı, Ağlebi ihtimal Londrayı dı, velhasıl bir sahil şeh- | gelecek surette taarruz! Ve | ve İngiltereyi terkedecekti. rinin bütün faaliyeti müşa- | ya tedafii vasıtalar vermiş. > bede ediliyordu. tir. İnsanın en güzel silahı Arkasına bakmadan Ameri- “Cones,, “giyindi. Sakalı | cür'ettir. Cüretten başka kaya kadar kaçacaktı. uzamıya başlamıştı, halbuki | bir de tehlikeye karşı so- Bütün bu hadisede en guk kanlılık göstermek me- | mühim nokta, mukaddema hareti mevcuttur ki, tehli- | hissettiği ikilik rahatsızl k keye alışık: olan. kimseler- ğından © kurtulmuş ! olması idi, : Asabi rahatsızlıklara karşı cen iyi deva mücade leye, ve mukavemete mec- in zaman yoktu; uzun e eni ir SİL i>a dilağeni nkadaki sekiz bin lirası | v4 cidali kazanırsa tekrar Bir. tütün * balığı, tere | servetin mevcut olduğundan “Röçester, ler onu ister yağlı ekmek ve reçelle kah- | kimsenin haberi yoktu. “Bu | “Röçesler', “ister *Cones,, ve altı ettikten sonra, ken- parayı bir defa elde editöe' | tanisinlar, bir” deli ye- ne yapacaktı? Bunu henüz | rine koyarak mahpus tut- kararlaştırmamıştı. Mes'eleyi | maya çalışacakları aşikârdı, di) İ uzunca tetkike zamanı var-.

Bu sayıdan diğer sayfalar: