5 Temmuz 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

5 Temmuz 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ğ iberallerin reisi harp tehlikesinden bahsediyor e Londrz, YA.A)—Avam kanıarasında liberallerin ilderi M.Loyit > .Yenij Mahut Lol Corç gene sahnede © Corçe, tek bir batır devletle müzakerata pirişilecek yerde bahri devletlerin Lir Komlerans halinde içtimaa davet edilmesini iltizam MW etmiştir, Mumaileyh, demiştir kiz « Sosyalistlerin ihzarf tahdidi © teslihat komisyonu uzun bir komediden başka bir şey değildir. a m. öğ Zira tahdidi teslihat sahasiide şimdiye kadar hiç bir şey yapılmış değildir. Hatta hökümet, Avrupada ceeri bir tahdidi teslikat tatbik ettirmeğe muvafiak olsa bile sulhün maruz bulunduğu tehlike baki kalacaktır. Mutihabatta İsiğsat meselesine temas eden M. Loyit o Corc, Mberal firkaşımın memleketteki 5 milyon İberal müntekibin par- © Mmentoda dalın iyi bir nisbette temsil edilebilmesi için parlâmen- todaki vaziyetinden azami surette iştilade etmek niyetinde bulun- duğunu söylemiştir. Müstakil amele fırkası reisi olup amele hırkasını sol cenabım temsü eden 21. Maxton, gerek kiralın ve gerek M. Tomas ın Gutkundan dolayı inkisarı hayale uğramış olduğunu ve intihabat- ta yapılacak islâhat hakkındaki tekliflerin bu kadar mutedil ol miyacağını Gmit etmekte bulunduğunu beyan etmiştir. Londra, 3 (A.A) — Kirelin nutkuna verilecek cevabi arize hak- kında yapılan müzakerat esnasında M, Makdonalt, borçlar mese- lesinin halli konferansına telmih ederek kendisi için hali hazırda Yung plân hakkında beyanatta bulunması mümkün olmadığını © söylemiştir. Mumaileyh İngiltere hükümetinin evelce aktedilmiş Olan hiç bir mukâveleden rücu atmiyeceğini, fakat istikbalde ya- © pılacak itililarda İngiltererin muhik menfaatlerinin feda edilmi- yeceğini unutmıyacağım beyan etmiştir. M, Balduvin, mubafaza- kâr'arın fırka gayretile hiç bir surette muhalefette bulunmıya- — caklarımı, hükümete muavenet ve muzaberetie bulunacaklarını, yalnız her İki tarafım biraz nefislerine hâkim olmalarını istiyecek- lerini beyan etmiştir. Londra, 3 (A.A)— M, Tomas avam kamarasında hükümetin şairi. buhranı izale hususundaki teklifleri hakkında uzun uza dıya teşrihadta bulunmuştur. Mumaileyh, hükümetin ithal edilen emtia yerine memleket istihsalitının kullanılması için baş vurul. , ması İlzam gelen en eyi çareleri araştırmağa azmetmiş olduğunu beyan etmiştir. Demir yollar kumpanyalarına muhtelif servislerin © elektrikleştirilmesi, yeraltı hatlarının tevsi ve teşmili gibi bir çok “ projsler evdi edilmiştir. M. Tomas başlıca yollar için 5 senelik © bir öroğramıta 9 “buçuk milyon tali yollar için de 6 senelik bir proğramda 28 miyon İngiliz lirasının sarlı hususunun düşünü © mekte-olduğum beyan etmiştir. f Almanlar sukutu hayale uğramışlar. © Berlin, 3 (A.A) Alman gazetelerinin ekserisi İngiltere kıra- © pin mutks hakkında tefsiratta bulunmaktan içtinap eylemektedir. © — Maamalih Berliner Tagıblat ve gazetede Vos inkisarı hayaller © tini kaydetmektedirler. Bu gazeieler amele kabinesinin gerek bal» £i tahdidi teslihat ve gerek Renin tahliyesi meselelerinde daha müspet davranacağını tahmin ediyorlar. Gazet dö Frank rezaleti neye maloldu! Frag açığı 49 mliyon iranga baliğ olmaktadır. - Casusluk.. Casusluk, her yerde casusluk! Budapeşte, 3 (AA) — Gazeteler, Çekoslovakya demir- © yolları amelesinden pechanin tevkifini icap ettiren casuzluk hedisesinde alâkadar olmak töhmetile Hidas Nemeti de bir Macar köylüsünün tevkif edilmiş olduğunu bildirmektedir. Bruksel, 3 (AA) — “aktan 5 Temmuz 1929 5 Temmuz 1929 tefrikası : 26 İhtiyar adam bazen kı zıp göpürüyor, bu rezalet lere tahammül edemiyece- ğini bağıra bağıra söyle miye başlıyordu. O vakıt © Hayriye hanım nerede ise koşup yetişiyor : © — Ali Riza bey çıldır musun? me yapalım şim- © di böyle geçiyor. Kızlara © koca bulmak lâzim.. Eve kapatılmış bir kızı bu za- manda kimse arayıp sor yaptın, bırak © biçareler de © başlarının çaresine baksın» ar, Diye çıkışıyordu, Görü- nüşte Şevket de bu fikirde idi; Casuzluk hadisesi dolayıslle mü Jeirie milf müdafaaya müteallik vesalki encaabilare Yaprak Dökü —Baba hayat değişmiş, diyordu, emin olki bu eğ- lencelerde zannettiğin ka- dar korkulacak bir şey yok,. şimdi bütün dünya böyle.. Ne yapalım.. Asrın icabatına uymağa mecbu- ruz. Sen başka bir zama- nın adam olduğun için bunların ne kadar tabii ve zaruri şeyler olduğnu gör. miyorsun. Ali Rıza B. evvelâ şa. şırdı, oğlunun da öteki ço cukları gibi değiştiğine, bozulduğuna hükmetti. Fa- kat biraz sonra anladı ki Şevket gene eski Şevket- tir, Onun fikirlerinde ve duy- gularında hiç bir şey değiş” memiştir. Bu gidişten oda memnun değil , pe bu ya- Ticaret odası Inhabat p perşembe günü yapılacak Ticaret odası intihap encümeni dün toplanmış, münhal oda meclisi azalık- ları için intihap gününü tes- bit etmiştir. Dünkü karara ra nâzaran intihap gelecek perşembe günü yapılacak: tr, Müntehibi saniler ins tihap günü için davet olu- nacaktır. Bir kaza neticesinde Kız ameli Hayat mektebi ve Kadınları çalıştırma yurdu müdürü Muzaffer Namli Bey evelki gün otombille Orta köyden avdet ederken oto- mobili Beşiktaş tramvayına çarpmıştır. Muzaller Bey yü- zünden yaralanmıştır, Halil Halit beyin kon- feransı Darülfünun omüderrişle- rinden Halil Halit B, yarın saat 16 da Darülfünun İlâ- hiyaf fakültesinde bir kon- ferans verecektir Umüma mahsus olanbu konferansın mevzuu şudur : Afganistanın etnoğrafya nok- tal nazarından İHindistanla alâkası rok agir Yeni bir k komis- yon: teşekkül ediyor Nakil vasıtalarının hare- ket saatlerine ait tarifelerini biribirile ahenktar bir şekle koymak V8-bu suretle- şeh- rin iki semtini yolcular için daha yakın! bir hale getir- mek için Emin Âli B. ta- rafından: dün belediye mec- lisine “bir takrir verildiğini yazmıştık. Bu mühim takrir büyük bir alâka uyandırmış tır: Müspet bir neticeye râpt için 'alâkadar vesaiti nakliye mümeşsillerinin iş- tirakile (Obir | komisyon toplanacak ve tarifelerde mümkün olduğu kadar su- buletin teminine çalışılacak” tar. pa Yazdılardı $imdi de. söyliyecekler Geçen gün tercemanların belediye meclisi salonunda tahriri imtihanları yapılımış- br. Bu hstilan yarın şifahi olarak tekrar edilecektir. vermek ihanetile iedham aluna alınmıştır. Arnavutlukta neler oluyor? Tiran, 3 (A.A) — Matbuat idaresi, bazı ecnebi gazetelerine göre Arnavutluk hizmetinde bulunan bir İtalyan zabitini öldür. wüş olduğu rivayet edilen Ali Mehmet 4 memurlarınca meçhul olduğunu çasın Arnavut ve Arnavutlükta böyle bir katil hadisesinin vüku bulmadığını bildirmektedir. Yeni Japon kabinesi teşekkül etti Tokyo, 3 (A.A) — Baron Tanakanın siyaseti altındaki kabinenin istifası üzerine yeni kabine 2 #emmuz tarihinde esd nazırlardan mühalefet mevkiinde bulunan liberal fırkası reisi M. Hamaguchinin riyascd altında mezkör lırka erkâ rından teşekkül etmiştir. Resmen bildirildiğine göre bubaras >ükelanın sebebi © — Paris, 3 (A.A)— Mütehassısların raporuna mazrran gözet dö İdahilt meseleler olduğundan Çine karşı takip edilecek siyaset > müstesna olmak üzre Japonyanın barici siyasetinde bir tebed- düle intizar etmek doğru değildir. Çin siyasetine gelince, yeni hükümet fırkası, eski kabi- neden daha liberal davranaçığını ötaden beri ilân etmektedir. Amerikada tahdidi teslihat konferansına hazırlık| iscak bir hal almıştır. Şehre» Neyork, 4 (AA) — Hükümet 3 motörlü bir askeri tayyare ismarlamıştır. Fiat sürati 110 mildi Şayış tarzını, ne evlerine girip çıkan insanları, o da beğenmiyor; fakat ne çare ki| lüyordu. iş çığırından çıkınış , kar sna olan za'fı yüzünden yahut daha başka sebep- lerden kendini bir kere bu korkunç akıntıya kaptırmış» tır ; bu müdafaalar bu za'fa bir mazeret göstermekten başka bir şey için değildir. Oğlunun söz söylerken aldığı suçlu ve meyus ta- wr da bunu göstermiyor mu idi ? Evet, Şevket gene eski Şevketi . Bu olan şey- leri ne bu; zaman, nede hiç bir zaman tabii v za ruri bulmuyordu. Ne yapsın ki ok yaydan çıkmıştı, Ali Rıza bey bunu anla” dıktan sonra oğluna daha çok acımağa başladı. 150,000 dolar, sastte Vasat Çocuğun günden güne süzüldüğü ve eridiği görü. Bu öldürücü eğ- lence gecelerinden sonra çok kere yatmadan çantası- mı alarâk sokağa çikiyor, akşamlara kadar kimbilir nerelerde nâ şekilde didi- şip uğraşıyor, ortalık karar- dıktan sonra yorgunluktan bitmiş bir halde eve dönü- yordu.Fakat onun yatağa gire- cek derecede hasta olduğunu kimse görüp anlamıyor, hat yemek yemesine bile meydan vermeden önlerine katıp gene gece eğlence- lerine sürüklüyorlardı. İda- re hâlâ Hayriye hanımda idi. Fakat kadıncağız artık ipin ucunu eyiden eyiye kaçırmıştı. Evde su gibi . At yarışları Büyük hazırlık: lar yapılıyor 26 temmuzda başlıyacak olan İstanbul at yarışları için fevkalâde istihzarat ya- pılmaktadır. Hâlk için müni- kün olan sühulet temin edi- lecek ve her yarış için cazip programlar yapılacaktır . Dericiler Ticaret odasına ne istediklerini bildirdiler Deri tüccarlarından bir kışmı ticaret odasına mü- racaat -ötmişler, bazı husu- sat hakkında odanın tavas- sutunu — istemişlerdir. Bu taleplerin başlıcaları şun- lardır; 1 — Kösele ve'deri fab» rikalarının kesretle bulun- duğu Kazliçeşme ile şehir arasında yol yoktur, Vesaiti nakliyenin husule getirdiği tozlar ıslak derilerin üzer. lerine yapışarak (rengini bozmaktadır. 2 — Şimendifer kum- panyası Kazlıçeşmeye bir istasyon yapmalıdır, 3 — Denizde sahile ya- kın bir yere dalga kıran | yapılmalıdır. Dalgalar fab- rikaların içini kışın sularla doldurmaktadır. Dericiler alâkadar ma- bu hususlarla ehemmiyetle meşgul olma- larını oda vasıtasile iste- mektedirler. Bunların temi- ni diğer dağnık fabrikaları Kazlıçeşmeye toplıyacak ve burası iktisadi bir merkez olacaktır, kamların Tehlikeli duvarlar için Ortaköyde boydan boya uzanan eski sariy bahçeleri duvarları son günlerde yıkı maneti bunların sahiplerine bir tezkere göndererek tâmir apmalarını bildirmiştir. para sarfediliyordu, Bu pa- ra nereden geliyordu? Şev- ket ölesi çalışmak bahasına da acaba bu kurkunç mas- rafı karşılıyacak kadar pa ra kazanıyor mu idi? yek- sa çocukcağız borca mi babıyordu? Ali Riza Bey bunu aklı na getirdikçe çıldırıyor, bu düşünceleri başından def- etmek için yüksek sesle dualar, şarkılar okuyordu. Düğünün üstünden bir kaç ay geçti. İlk zaman- larda hesapsız kitapsız su gibi giden pâranın menba Şevketin büyük bir sıkıntı içinde olduğu görülüyordu. amini Layt Corç irat ettiği bir mutukta > amele (o büümetin tahdidi töslihat teşebbüsünde ) bulunduğundan dolayı muahe- 26 ediyor. ÖĞ İhgiliz /okaralının nü kundan dolayı Alman gazete leri iakisar hayale | tğramış Mehmet Ali ismindeki bir Arnavutlukta bir İtalyan zabitini öldürdüğü hak» kındaki haberler hakkında Ar. navutlukia ademi malümat be- yan olunmaktadır. ğ Bürüksel ve Budapeşte. de bazı casusluk teşkili ya- kalanmıştır. © Joponyada tetifa eden kabinenin yerine o muhalefet mevkiinde bulunan Liberal | yeni dava e i lerden mürekkep bir kabine ç DR gi Düşüyor İngiliz lirası dün 1009 kuruşta kapandı İngiliz lirası dün 1011 kuruşta açılmış; bir aralik 1014 kuruşa çıkmışsa da İ akşam 1009 kuruşta ka- panmıştır. Altın 877 kuruşta açılmış, 875 kuruşta kapanmıştır, Müddet bitti Rusyaya deri ihracı için ! verilen müddet dün akşam bitmiştir. Dün akşam Ode- saya yetişmiyen deriler müd- deti geçliği için iade olu- nacaktır Evvelce yerli malı olma- dığı iddiasile iade edilen deriler e meselesile meşgul olan iktisat vekâleti ticare- ti hariciye şubesi müdürü Avni bey bugün Ankaraya gidecektir. Rusumat tatbikat mektebi Her sene haziranda açılan Rusumat tatbikat mektebi bu sene temmüz bidayet'ne talik edilmiştir. Son bir karar Üzerine mek tep eylülde tedrisatt başlıya caktır, mmm Moskova sefirimiz pa > zar günü şehrimize gele- cek ve zir gide- cektir. © Vesaiti nakliye tari felerin birbirile ahenktar bir şekilde tevhidi için verilen takrir münasebe- tile bir komisyon teşkili tekarrür etmiştir, © Yarın tercemanlerin şifahi imtihanları yapıla- caktır, g 26 temmuzda başlı yacak at yarışlar; için büyük hazırlıklara başlan- muştır. © 6,000 lira iküilâsla mazmun tahsil memuru Ke nan B. in muhakemesinde hesapların. tetkikine - karar verilmiştir. © “Londra, oteli cina yeti davasında, mazmun Ko. fakosun müdalaası yapılmış” yl lama r: i Iflâslar Son halta içinde azaldı Son hafta zarfında i'âs- lar geçen haftalar nispetle azalmıştır. İflâs eden yalnız İstanbulda trikotaj “anönüm şirketidir. © Borçlari tespit edilmektedir . o Bunlardan maada Beyoğlunda bir mef- ruşat, Sultanhamamında bir manilatora | ticaretanesinin hali acizde bulundukları söylenmektedir. İflâs etmek üzere olan bir köselecinin de alacaklılarile Könkörde- to akdetmiştir. Sui tefehhüm Bir dava” sulhen halledildi Mahmut Muhtar Paşa a Emin Âli B. arasında | iktilâf çıkmış ve Emin Ai B. tarafından bir hakaret davası açılmıştı, Dün İlah- mut Muhtar Paşa eomna Necmettin Molla BR. Âli beyi ziyaret «imiş ; ve bu konuşma ie arada svi telehhüm olluğ tespit edildiğinden si Emin netice she. yefilenh 7 TMLL Yazan: Reşat Nuri Bazı sabahlar annesine masraf parası brakmadan kaçıyor, arasıra kapıya gelen alacaklılara kendisini yok dedirtiyordu. Ev halkı tekrar biribirine düşmüştü, kimi gün Ferhunde sinirle. Bip haykırıyor, kimi gün Leylö ile Neclâ intihara kalkıyor, kimi gün Ayşe ağlıyordu. Kocasından başkâ her- kese fevkalâde yumuşak ve tatlı muamele eden Hayriye H. ise bu kav- galar arasında mütemadi. yen ondan ona koşarak yalvarıyor, âza bulmıya ça- lışıyordu. Sefalet son dereceyi bul- mıya başlamıştı. Bazen ev. de ateş yanmadığı, tencere kaynamadığı © günler ols yordu. gizli dalyaları olan Dolabında reçelleri; kuta sur Ferbünd müştesna olmak üzre . kes eline geçirditi zeytin peynirle, pastırmayla bir bir köşede karını doyu- ruyor, pek soğuk havalar» da kapsız yorganlara sarı- dara nılıyordu. Maamalih davet günleri geldiği zaman gene ber şey değişiyordu. Bütün ev halkı barış görüş oluyor, yüzler gülüyor, el birliğile bir çalışmadır. başlıyordu; Kimi yemek masasını, hur- dayat eşyayı mutpaha tşır yarak kabul salonunu hazir- lyor, kimi sökük dikiyor, çorap tabanı tamir ediyor, üzmedi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: