8 Temmuz 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

8 Temmuz 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

zinci Ay “ Temmuz, J1929 Cumhuriyet hükümetinin F 1 Tahkikat i . ilerledikçe | şeni faaliyetin yeniyeni safhaları meydana çıktı Mevkuflar aftan is- ( tifadeteşebbüsünde yenler adalet huzurunda pek yakında hesap vereceklerdir Şehremini İstifa etmemiştir İstifa şayıalarını tekzip iyor Bugün intişar seden bazı gazetelerde. bir fabkika me seclesinde | noktal naza» Mevkuf lardan Jak Basat Ef. buluudular Mevkuflardan Nesim Mazelyah Ef; Dün aralarındaki ihtilâffa hakemlik yapan heyet dinlenildi Baro bu heyet hakkında ayrıca tahkikat yapmaktadır Hadisenin yeni safhalarını bt- tün teferrüatı ile neşrediyoruz Barut işinde irtişa mese- lesi tahkikatına dün Adli- yece sabahtan gece geç vakta kadar devam olun- muştur. Yedinci müstantik Na- zım B., bütün maznunları tekrar isticvap ettiği gibi diğer bazı zevatın da ma- lümatına mü racaat eyle miştir, Dün akşama £ kadar bu me- seleden dolayı © mevkuf bulu- nanlar , kat olarak şunlar- dır : Aslan Fresko mali dumla rin dan Jül ve Leon biraderler . Bosnalı İbra, him B. zade Lütfi B., Jak Basat Ef., Sa- lomon Nasi Ef., sabik meb'uslardan avukat Nesim Mazilyah Ef. Ankarada bulunan Nesim Mazilyah Ef. evvelki akşam İstanbula getirilmiş, geç vakıt Adliyeye verilmiş ve gece ona kadar isticvap olunmuştur. Tahkikatın süratle ikma- li için müstantik Nazım B. Çan ayr Ma Ne yüzle? Mevkuflar affedilme- lerini istiyorlarmış? Haber aldığımıza göre mevkuflardan b mün vukuu İ 3 : 3 f tarihi eski olduğunu ileriye sörerek istifade etmek teşebbuslerinde imiş. Fakat tabii böyle bir iddia vuku bulsa bile bu cihet hakkında bir karar veril. mesi mühakeme ceryanına baglı bir şeydir. 4İ kanunundan ; $ : © : : ; Bunda 3 başka mevkufların tevkif. $ leri esbabı arasında birde 5 Kaçakcılık meselesi olduğu ve bü meselenin de eski j degil, pek yeni bir mesel 5 bulunduğu söylenmekte. , dir. 5 Baitibarile cumhuriye j tin şereref ye haysiyetile £ Oynamak istiyen bu şeni İ mahlüklarin mutlaka ada let mahkemesi buzurunda ( hesap hesizdir. yaa, vi verecekleri | şüp- Tg yy geç vakta kadar çalışmak. tadır. Müddei: umumi Ke- nan B.de tahkikatla ehem- miyetle alâkadar olmakta- dır. Diğer taraftan muâ- vinlerden © Necmettin “ve Hikmet B.ler de tahkikatın çabuk bitmesi için yardım etmektedirler, Mevkuflara ailesi efradı tarafından yemek ve saire lah resmimiz Nesim Mazelyah efendinin oğlunu tevkifhane kapısında gazetecilerle konuşurken gösteriyor Müddei umumi Kenan B., dün müstântiki birkaç defa ziyaret etmiş, Nazım 3. de geç vakıt kendisini Ziyaret ederek bir sâat kâ- ar görüşmüştür. Meselenin mahiyeti ün, tahkikatı mucip oan meselenin mahiyeti ir derece daha tavazzuh ri i Bu hususta kari- 2 tenvire çalışalıml , Mevkufların ekserisi bir girkçi terki ve tesiz ederek ükümetten öz imtiyazını lk ehlemn selerdir; plan bu şirket imtiyazı bu günkü Fransız irketine devrelmiştir. Tey. kifin sebeplerinden biri iğ birinci şirketin hesapları ile alâkadar bulunmaktadır; Jül ve Leon Freskolarla şerikleri barut inhisarıgı Fransızlara ( devrelükten sonra Fransızlardan aldık ları paraları aralarında tak- Yarın feşrif ediyorlar Ankara, 7 (A.A) — Başvekil ismet paşa hazretleri yarın ak- şamki trenle İstanbu- la mâteveccihen şeh- rimizden hereket bu- yuracaklardır. Ankara, «7 *Ç Vaka) — Müdafani milliye vekilimizin İsmet paşa Hz. ile birlikte hareket etmeleri muhtemeldir. sim etmeğe başlamışlar, fa- kat bunu kolaylıkla yapa- mamışlardır. Zira şerikler- den bazıları diğerlerinden fazla hisse almak için erkânı bükümetten bazılarına he- diyeler ve ziyafetler verdik. lerini iddia etmişler, tabii bu iddiaları kabul ettire- memişlerdir . Bunun üze- rinde münaza- anın. sulhan halli için me- öeleyi âvukat Nesim Maz- musevi Şekip Beylerden mü- kem heyetine havale etmiş- lerdir. Buheyet şerikler arasın- daki ihtilâf, hallet miştir . Bir kere şirketin ilk mü- essirleri arasında çıkan bu ihtilafın akisleri nazarı dik- kati celbetmiştir , Sonra şirketin © hükümete karşı vermesi icap eden hesapta (300 ) bin lira kadar bir masrafın mahalli sarfı ve evrakı müsbitesi gösteril- memiş, meselenin izahı ta- LAltaraki “2'inci sayılamizdadır' ri yanyna “geni faaliyet Bütün vüzuhu fe meydana çıkacaktır Her yerde olduğu gibi memleketimizde de şah- menfaatlerini © iğrenç vasıtalarla “temin etmeyi tiyat eden “insanlar yar: dır. Evvelki gün Cümhu: riyet adliyesi tarafından 8 tevkif edilenler bu şekil Ş ve kıbaldeki adamlardan i& mürekkeptir. Bunlar şahsi nenfaatler elde etmek Cümhuriyet hüküme- 5 tinin namus ve haysiye- JE tine leke sürmek istemiş. $ lerdir. Fakat memleketi- ; mizde eski devrin ç küküm sürdüğünü zanne- ş den bu adamlar nihayet /£ adaletin pençesine yal rını kâptırmışlardır. Yakın bir zamânda öleni surette muhakeme edilecek olan bü kimselerin çirkin, ve seni faaliyetleri bütün vözuhu ile meydana çıka- caktır, ayan, ayyy pg ve Arif Mustafa rekkep bir ha- nnn ka. bul edilme- miş olma- andan do- Bi Şehr * kayı eminliğin den (İstifa eylediğim bildirilmek - te ve per- şembe, cu- martesi o günleri gitmemekliğim, Kemalettin Sami Paşa Hazretlerini Zi- yaretim: buna delil tötul- maktadır. Ne bir fabrika, meselesi, Muhittin B. nede bunun inşaşına teal- | lük eden bir ihülif “asla mevzuu bahis “olmadığı “ve zaten buvjgibi işler takriri olmayıp kanuhen / halledilen hususat olduğu için istifa da bittabi mevzuu bahis değil - dir. ve'asla olimamiştr. Ke fiyein. bu sur&tle ta büyurulmasını . fica ederim ilyahileberâber| eföndirr ; İslanbal Val vekii ve Şehremini Muhittin Emanete Serseriler Kralı Bugün ikinci sayıfamızda Bu meraklı tefri- kayı okuyunuz! | Rusyada, İsveçte, Alman- İİİ yada bir çok şayanı hayret | serserilik maceraları geçiren ve bir çok sene evvel Kay- zer Vilhelmin o hemşiresile izdivaç eden meşhur Alek- batıratını bugünden itiba | ren decetmiye başlıyoruz. En müheyyiç romanlardan daha | meraklı :bir çok vak'alarn ihtiva eder bu hatıratı kari- lerimizin büyük bir zevkle İİ) okubacaklarına öt Edebiyat münakaşası Siyasi bir mahiyeti de haiz midir ? Dün matbaamıza Darül fünun gençlerinden mürek- kep bir grup geldi. Bu gençler ( Resimli Ay) mec- muasında mili şairimiz Mehmet Emin bey hakkın- da yazılan yazılardan ve resminin oüzerina o kırmızı damga basıknak süretile güya kıymet ve şerefi iptal edilmek için yapilan mua meleden : dolayı protesto ettiklerini söylediler, Darül- füpun gençlerini bu tecs- sürlerinde çok haklı bulu- ruz. Mehmet Emin beyden evvel gene ayni mecmuada Abdülhak Hâmit böyi kıy- metten düşürmeğe çalışan bir yazi çıkmıştı. Buya- zıya İbrahim Alâeddin B. *Vakıt, ta Süleyman Nazif B. lisani ile çok güzel bir cevap vermişti. (Ahtaralı Zinci suyılamuzdadır) Moskova sefirimizle Nankin maslahafgüzarımız dün geldiler Dün Mosköya; sefirimiz Hüseyin Ragıp-1k' ile Nan kg (li Çin Bükümeü) | mülit olacaktı, maslahatgü * yeğ Zarımız Fuat Hulüsi B. dün Batumi tariki şehrimize gel- mişlerdir. Hü seyin Ragıp ve Fuat Hu- il beyleri Polis müdü rü, Haridye memuru Fak- kı beylerle bir çok zevat mo- törle ve fıhitumda karşılamış” lardır. Sefirimiz gıbtıma çıkın», ca Tokutlıyan teline inmiş» lerdir. Rusya Hg slenret mer, Gelesinin hararetli sâfhalar ge girdiği şu sırada | Moskova setirimizin bu hususta müte- Beyler vapurda tâya hareket edecek ve ora- leası almak ve son teşeb- büslerin neticesini öğrenmek yin Ragıp B. muharririmizin bu vadide sorduğu sualle- re cevap vere- zunen geldiği- ini söylemişür. Aldığımız malâmata göre Hüseyin Ragıp B. yarın Anka» da hükümet erkânile . temas ederek bâzı hüsusat hakkında talimat alacaktir. Çinlilerle 'muahede Muharririmiz burdan sonra Nanking maslahangüzar Fuat Hulüsi Beyi ziyaret ederek İİ ettiğim — san'atkârlarlardan || rüştüm. Ben sandr Zubkofun bizzat yazdığı (ğ! Fakat Hüse- 8 miyeceğini, me- aldım, hiç pahasına Burada fikirlerini neşr- bir çoğunu konservatuvar- ba bulmuş- tum. Sedat Böylede de burada gö- bir (geniş, yumuşak kol tuğa gömül- müştüm, Se- dat Bey de karşımda bir kanepeye o- turmuştu. Ko- nuşuyorduk. Sedat B. — Benim eserim bir değil, beş dı...!, tamam (550) tanedir, diye sözle- rine başladı, tamam (550) tane.. Hayretle sordum: — Bunların hepsi de İİ plâğa alınmış mıdır İl — Hayır, bunlar beste- lediği lar. İl edi lin çaldık- larınız?... — Kaç tene olduğunu pek iyi hatırlıyamıyorum. Fakat bir çok çaldım. Son- enne pa zaman asssanm yaman anaan0si Bazı isimler vardır. Bir mana- larına bakar, bir de müsemmaları- mn halini düşü « nürsü- ilnüz ; İl arada # edebi müna- kaşa larla İ neza- i ket ve #terbiye $ arasın- İ daki i fark i kadar i fark ii rama- # yiyen bir adam gö- İ İİ rürsünüz ki Ne İH adı “Saim, idir. Bir türlü i i bahtiyar ola- i ih için kendini de- İ nize atan bir kadıncağı- İ zımismi - birde bakar- : sınız « Saadet Hanım çıkar. # İmlâ lögatinde ismi iki i (y) ile yazılmış diye sinir- * lenip duran “M. Gayur,Bey : dostumuz, bu seriye dahil değildir. Sabah, akşam, - gecelerini bilmem - mü“ temadiyen yazan, küçük kurşun kalemile mürettipleri Çinlilerle münaşcbatımızı Romanımızdaki müsabaka Romanımızdaki müsabakaya iştirak eden karileri- mizin gönderdikleri cevepları tasnif etik, merice yarınki nüshamızda bildirilecektir. 550 eser sahivi Sedat B. diyor ki : Eserlerimden çer e ai sanaasaaanaasannas0 ra talebelerime çaldırdım. Bu sene (8) parça çal üzre Kolumbiya ile bir mu* kavele yap” tım, Bu defa hem çalacs- gm, hem de söyliyeceğim- — Hangi ri? pos Şunlar: Ata bin dim, e m ider Tibak suyu” na, Yanan ğında gölleri var, Sırma gemi saçlı kız, Uzaktan gelir, Üzme beni hi için, Bak şu kazes. çok ağlıyor, Rüyamda gör” ü see “ilme daba yer Ve bir müddet düşür İşte bunlar, edi, eğ mümkün olursa ds! kalarını dâ çalacağı. Çalacaklarınızın için ir: laf var mıdi ÇA tr 3 üçüne olmuş, Nermin Bey ol- & muş, hü YP lâsa A bu ö girmiştir. 5 öyle gelir ki M. Gayur Beyi eşerleri arasını diği, beğendi şında Uzun kadar meşgu! imdi azi İz Misak Nahit Sırrı le birlikte “yeni m ay i m ma ldaşımıza yeni- âtan kapı Y: muvaffa- sinde kolaylık ve daima... sinirlendiren ufak |: kiyet dileyebilriz. ulak, girl girik yazan bu... Ea Çin hükümetinin dat

Bu sayıdan diğer sayfalar: