8 Temmuz 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

8 Temmuz 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Aliye H. ağır cezaya verilecek Müstantık Aliye H. için 5 sene hapis cezası istiyor Madam Manniğe tabanca sıkan Aliye Hanım
 — Şehremini Muhiddin B. istifa etti Bir fabrikadan çıkan ihtilâf istifaya sebep oldu Dahiliye vekâletinin istifayı kabul edip
 Balkan talebe kongresi Yarın şehrimizde toplanıyor Ecnebi murahhaslar kısmen geldi Balkan talebe birlilikleri kongrası yarın
 M. Mılıalokopulns tahlif edildi Türkiye ile anlaşmağa taraftar imiş Atina 6 (fos) — Yeni yunan hariciye nazırı M....
 Şehrimizdeki tevkifatın son safhası Şehrımızde biri Türkaltısı musevi / 1 kişi tevkif edildi Bunlar barut ınhısarının...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

unu | — Haberleri KŞAM Her gün 8 sahife Sene 11 — No : 3854 PAZARTESİ — 8 Temmuz 1929 Fiatı 5 kuruş Şehremini MuhiddinB, istifa etti W ; Şehremini Muhiddin B. istifa etti Bir fabrikadan çıkan ihtilâf istifaya sebep oldu Dahiliye vekâletinin istifayı kabul edip etmiyeceği malüm değildir arasında ihtilâf çıkmıştır. Muhiddin bey bu ihtilâfın halli için hakem tayin edilmiştir. Muhiddin bey inşa edilecek fabrika hakkında kendi noktai nazarı ” kabul edilmediği için istifa etmiştir. Muhiddin Bey istifadan evvel Berlin sefirimiz kemaleddin Sami paşa ile görüş- müştür. Muhiddin bey perşembe günü €manet umuru hukukiye müdürü Muhlis beyle beraber bu fabrika işi ile meşgul olmuş Emanete gelmemiştir. İstifa kabul edilirse Şehremini vekâletine şehremini muavini Hamit beyin tayin edileceği söylenmekte- dir. Hamit bey bugün öğleden sonra Ankaradan şerimize gele- cektir. Dün gece Ticaret ödası tara- fından Yat klüpte bir Alman fab- Şehremini Muhiddin B. Şehremini Muhiddin beyin ema- Ünetten “istifa “ettiği * söyleniyor . Mühiddin beyin istifasının sebebi guduür : bundan bir müddet evel bir rikatorunun — şerefine — verilen fabrika inşası meselesinden dolayı | ziyafete davetli olduğu halde bir ecnebi gurubu ile hükümet | Muhiddin B. gitmemiştir. Balkan talebe kongresi x Yarın şehrimizde toplanıyor Ecnebi murahhaslar kısmen geldi Balkan talebe lilikleri kongrası ö yarın * dartilfinun kouferans salınunda merasimi mahsusa sin ve Halit beyler murahhas — sifatile iştirak edeceklerdir. Kongre müzakeresi dört gün sürecektir. Türk talebe birliği he Kongreye Bulgar,Romen, Macar, | Türk Yunan, Çekosluvak, Yoguslav talebe, birlikleri murahhasları iştirak ede- mürahhasları murahhaslar bu sabah konvansi- yonel trenile gelmişlerdir. M. Mihalokopulos tahlif edildi Türkiye ile anlaş- mağa taraftar imiş Atina 6 (fos) — Yeni yunan hariciye nazırı M. Mihalokopulo- sun resmi tahlifi yapılmıştır. M. Mihalokopulos — tahliften gazetecileri kabul ederek siyaseti | hariciyeden ve Türkiye ile anlaş- mak lüzumundan bahsetmiştir. Hükümet taraftarı — gazeteler Ankaradan gelen resmi telgraflara | istinaden garbi Trakya ve İstan- bulda bulunan Türklerle yunanlı- ların toptan etabli addedilmesi hakkındaki teklifin kabül edilece- gini muhakkak görüyorlar. — Sen beni bir şeye benzete- Miyorsun ama,” dalma tramvayda kadınlara yerimi veririm... — Hayret yahu... Demek ki yer bulabiliyorsum?! olacaklardır . Bir kısım ecnebi | Aliye H. ağır cezaya verilecek Müstantık Aliye H. için 5 sene hapis cezası istiyor Aliye H. Madam Manniğe tabanca sıkan Aliye Hanım hakkında Üsküdar müstantıklığı — tarafından —yapıl- makta olan tahkikat tamamen bitam bulmuştur. Üsküdar müddei umumiliği tahkikat evrakını oku- ğ klığa vefmi — müstantıklık, — gerek lik Ali bu hareketini kasten adam öldür- meye tam bir teşebbüs mahiye- 'tinde görmüşlerdir. Aliye Hanımın hareketi, Türk ceza kanununun 62 inci maddesi delâletile 448 inci maddesin temas etmekte ve kararname bu esbabı mucibeye göre tanzim edilmiş | bulunmaktadır. 62inci madde, müteşebbis hak- kında 5$ eenc ağır hapis cezası bükmedileeceği mcalindedir. Aliye Hanımın evrakı Üsküdar müddei un liğinden bugün İs- tanbul umumiliğine gönderilecek - oradan ağırcezaya havale olunacak ve Aliye Hanım ağır ceza mahkemesinde kasten adam üldürmeğe teşebbüs cür- mile — maznun olarak / muhakeme edilecektir. : En korkunç mac&ra Nükili : ( Vây Nü ) Bugün * üneü sahifeminle başkıyor. Şimdiyo kadar böyle;heyec — hikâyo okumamı: l bir Şehrimizdeki tevkifatın son safhası Şehrimizde biri Türkaltısı musevi 7 kişi tevkif edildi Bunlar barut inhisarının tesisatı iptidaiyesi olarak gösterdikleri 300,000 Jirayı hükümet erkânına ziyafet ve hediye vermeğe sarfef- tikleri hakkında asılsız ve çirkin isnadatta yarak mütalâanamesini yazmış ve | bulunduklarından tevkif olunmuşlardır Dünkü nushamızda irtişa cürmü ile maznun içtimat mevki sahibi yedi kişinin tevkif edildiğini yaz- mıştık. Tevkif edilenler şunlardır: 1- Jül Fresko, 2 - Leon Fresko, 3 - Jak Basat, 4 - Kemal Nasi, 5- Jan Basat, 6- İbrahim zade Lütfi, olunmuş! Arananlar da var Fakat tevkiflerine karar veri- len üç kişi daha vardır ki bun” lar hali firardadır. Kemal Nasi bundan bir müd- det evvel iflâs ederek Avrupaya kaçmıştır. Jak Fresko ile Jak Nasi Şebrimizde bulunuyorlarsada evlerinde ve ticarethanelerinde aran- mışlar fakat bulunamadıklarından dolayi tevkif — olunamamışlardır. Mamafih bunların derdest edile- cekleri muhakkaktır. Meselenin evveliyatı nedir? Hadisenin hayli eski bir zama- 'na ait bir mukaddimesi vardır ve bu yeni şirketle alâkadar deği Haklarında tahkikat yapılanl rın cümlesi, barut inhisarı imti- yazını evvelâ Hükümetten almı olan Lütfi ve şürekâsının Mecl idare azası teşkil etmektedir. Bunlar imtiyazı Fransız şirke- tine devrettikten sonra şirketleri dağılmış ve bittabi aldıkları pa- ranın şerikleri arasında taksimi sırası gelmiştir. Taksime iştirak edecek olan ortaklar Jak, Jül ve Leon Fres- kolarla, kemal Nasi, Jak Nasi, Jan ve Jak Basatlar ve bir de İbrahim zade Lütfidir. Şerikler paylaşma esnasında ayrı ayri yaptıkları masrafları hesaptan indirmeği kararlaştırmışlar ve bu esaada birbirlerine girmişlerdir . Nihayet aralarındaki ihtilâfın hallini Musı ekip, Nesim Maz- liyah ve Mustafa Arif beyin dahil olduğu avukatlardan müteşekkil bir hakem heyetine havale etmiş- Terdir. Şeriklerin hepsi tesisatı iptidaiye esnasında — yaptıkları masrafları altında imzaları bulunan evrakla bu heyete vermişlerdir. Meselenin, Adliyeye intikalini ucip olan asıl iğrenç ve çirkin safhasına da bundan sonra Başla- — Yer altı tramvayları yapılsa çok işimize yarayacakl! — Parasız mı olacak? — Hayır birader, ezilip ölenler - İçin ayrıca defin masrafına ihti- yaç kalmayacakl.. şlardır. Çirkin ve iğrenç ercufeler İsimleri yukarda geçenler ken- di hasis ve şahsi menfaatları ba- hasına pâk ve yüksek nasiyelerin şerefile oynamak cür'etini kendi- Ankarada tevkif edilerek şehrimize getirilen Nesim Mazliyah ef. lerinde görmüşler ve bu hayasız- lığı irtikâptan çekinmemişlerdir. nkarada — yüksek makamlar işgal eden bazı zevata ziyafetler ve hediyeler verildiği de bu meyandadır! Bu ortakların para hırsı ile gö leri © kadar dumanlanmıştır içlerinden biri bir makama 24 bin franklık bir altın tabaka hediye ettiğini uydurmak şenaatını da gös- termiş ve. yazdığı listeye bu mu- | hayyel masarifi de ilâve ile altına imzasını atmıştır. 300 bin liralık hesap! Diger taraftan Barut şirketinin hükümete hesabını verirken 300 bin Jiralık bir tesişâtı iptidaiye masrafını mektum tulmakta israr etmesi nazarı dikkati celbetmiş, (Devamı — Altı ay, parmağa dolayacak bir mesele bulsam bir gazete çı- karacağıml.. — * —O halde kışı bekle;yalnız ema- | netin (Fıkaraya meccanen odun kömür tevzü) meselesi altı aylık | Sermayedir!

Bu sayıdan diğer sayfalar: