9 Temmuz 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

9 Temmuz 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Afgan kralı Amanullahın kayın validesi Resmiye Tarzi hanım dün Port Saitten şehrimize gel oğlu, gelini ve diger bir kaç kişi
 Muhiddin bey İstifa şayiası teeyyüt etmedi Şehremini Muhiddin beyin istifası şayiasından dün bahsetmiştik. Bu şayia Muhiddin
 Barut inhisarı işi Mevkuflar bugün de isticvap edildiler Nesim Mazliyah efendi bazı izahat vererek meseleyi tenvir etti Barut
 Devlet matbaasında yapılan tahkikat Mübayaada yolsuzluk iddia edenler kimlerdir? Müfettişler alınan kâğıt ve makineler...
 Ankara müzakeratı Netice yunan hükümetinin kararına bağlı Ankara lususi ) — : Yunan müzakeratına dün akşam saat ona kadar...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün Her gün 8 sahife Haberleri AKŞAM Sene 11 — No : 3856 SALI — 9 Temmuz 1929 Fiatı 5 kuruş Etabli ihtilâfı nihayet halledildi | Devlet matbaasında yapılan tahkikat l,v Mübayaada yolsuzluk id- v dia edenler kimlerdir? t ı | | Müfettişler alınan kâğıt ve makineler hakkında muhtelif sualler sordular l ! İ Müfettişleri, Ankaradan aldıkları emir üzerine, teftişatı maliye mü- lerine devrettiler. Dünden- Devlet matbaası işlerinde alınmıştır. Son bir kaç ay zar- fında Avrupaya 1smarlanıp geti- rilen makinaların, yolsuz satın alındığı ihpar edimiş ve bu ihparı (Devamı ikinci sahifede ) beri, Yapıldığı iddia edilen yolsuzluk- ların sahih olup olmadığını maliye Ş Resmiye Tarzi hanım Afgan kralının kayın validesi dün geldi, Kadiköyünde yerleşecek Afgan kralı Amanullahın kayın yalidesi Resmiye Tarzi hanım dün Port Saitten şehrimize gel- Miştir. Resmiye hanım refakatında oğlu, gelini ve diger bir kaç kişi bulunmaktadır. - Resmiye hanım kral Amanullah ile birlikte Port Saide kadar gelmiş, orada ken- dilerinden ayrılmıştır. validesi iş ve Moda palas * | iştir. Resmiye hanım | — ve yanındakiler sakin bir hayat | yaşamak — fikrindedirler; bunun için Kadıköyünde bir ev tutarak orada yerleşeceklerdir. Kışa doğru | sabık kralile kraliçenin de şehri- mize gelmeleri muhtemeldir. Resmiye Tarzi Hanım, Ama- nullah hanın Gazi Hazretleri ile İsmet ve Meclis reisi Kâzım pa- şalara, Hariciye vekili Tevfik Rüştü beye yazılmış selâm ve | Meveddetlerini mübeyyin birer mektübunu hamil bulunmaktadır. Amanullahın küçük kızı / Alfganistan kıralı - Amanullahın Kandahardan Bombaya iltica ey- | İedikten sonra bir kız çocuğu |— olduğu ve Hindiye tesmiye edildiği Şazılmıştı. Gateteciler Hindiyenin fotogra- Resmiye Tarzi hanım Amanullahın kızının resmini ab- mak için anudane ısrar eyledi- ğinden Hindiyenin fotoğrafını al- | masına müsaade edilmiştir. Ama- nullah fotoğrafı aldırmazdan evel nevzadı gazetecinin kucağına ve- rerek fotoğrafı çekmek için mü- nasip bir yer bulmak behanesiyle gazeleciyi tahanimülfersa bir sıcak- ta hayli yorarak alay etmiş ve nihayet hasta bakıcı kadına ço- cuğu almasını işaret ederek gaze- teciyi müşkil - vaziyetten kurtar- fını almağa çalışmışlarsa de bir | mıştır. İngiliz gazeteci hasta ba- türlü muvaffak olmamışlardır. kıcının kucağında çocuğun fotog- Nihayet bir İngiliz gazetecisi | rafını almıştır. ai betüşlmye aai Kdi kararına bâgı Devlet matbaasına son sene zarfında bir milyon Hiralık mal | yçakarı d | ceği hattı harekete bağlıdır. Sıcaklar Dün 36 dereceye kadar çıktı, bu sabah erkenden 27 idi Bir kaç gün- den beri şeh- rimizde sıcak- lar pek ziyade şiddetlenmiştir. Dün bu sene- nin en sıcak günü idi. Ha> raret 33, bazı semtlerde 36 dereceye- ka- dar çıkmıştır. rahatça nefes rakmıyardu. Bu sabah erkenden termometro 27 derece idi. Öğleye doğru ha- raret 30 dereceyi bulmuştur. Yeşilköy rasat — merkezinden verilen malümata göre bu gün hava ekseriyetle açık olacaktır. Rüzgâr şimalden esecektir. Sıcak- hk artacaktı Sıcak bir. rüzgâr almağa imkân bı- Ankara müzakeratı Netice yunan hükümetinin man müzakeratına dün akşam saat ona kadar devam edildi. sümetimiz şimdiye kadar aza- derecede hüsnü niyet göster- miştir. Meselenin neticelenmesi Yunan hükümetinin ve yeni Yu- nan hariciye nazırının ittihaz ede- Etabli meselesi halledilmiş Atina 7 (Fos) — Nim resmi Elefteron vima gazetesi Anka- zadan gelen resmi bir. telgrafa atfen Tevik Rüştü B. ile M. Papa arasında vuku bulan son mülâkatta etabli meselesinde tam bir itilâf hasıl olduğunu yazıyor. İstanbulda bulunan bütün rum darla Garbi Trakyadaki türklerin geldikleri tarih nazarı dikkate alınmaksızın etabli addedilmeleri hususunda itilâf edilmiştir. Mübadele komisyonu İstanbul rumlarına vesika verecektir. Muhiddin bey İstifa şayiası teeyyüt etmedi Şehremini Muhiddin 'beyin i tifası şayiasından dün bahsetmi; tik. Bu şayia Muhiddin beyin A gün sıra ile vilâyete gek diği halde emanete uğramamış olmasından ileri gelmiştir. İstifa şayiası, cumartesi günü öğleden sonra musirren devam etmiştir. Dün sabah Muhiddin beyin bir. Goleyederle anp: balyamaeli istifa rivayetlerinin kuvvet bul- öanan pekbhiğek sönillalli Son haberlere göre bu 'şayiz doğru değildir. Şehrin imarı için, emanetin az varidatına rağmen büyük bir gayretle çalışan Muhi din beyin istifası haberinin teej yüt —etmemesini —memnuniyele karşılarız. Muhiddin Bey az varidat ile | şebirin “imarı için gece- gündüz çalışan bir zattır. | kikatın ikmaline kadar bu tedbir | miştır. Barut inhisarı işi Mevkuflar bugün de isticvap edildiler Nesim Mazliyah efendi bazı izahat vererek meseleyi tenvir etti Barut inhisarı işinde irtişa ile maznun olanlar bu sabah tevkif- hanedeki höcrelerinden jandarma refakatında adliyeye - getirilmiş- lerdir. Mevkuflardan — evvelâ — Nesim Mazliyah efendi müstantık Nazım bey tarafından isticvap edilmiştir. Adliye —mehafilinde — deveran eden rivayetlere göre Nesim Mazliyah efendi, meseleyi tenvir edecek malümat vermiştir. Müstantık Nazım B. isticvap ve tahkikatın mahiyeti hakkında ketum davranıyor. Bu mesele hakkında dün akşam ve bu sabah yeniden kimse tevkif edilmemiştir. Tahkikatın bu gün akşama kadar ftam bir surette inkişaf edeceği tahmin ediliyor. Müddei umumi Kenan bey, tahkikatın sür'atle ikmali ve maz- nunların bir an evvel mahkemeye dei umu- meddin ve başmuavin Zeki beyleri istintak evrakının tetkikine me- mur etmiştir. Bu müddei umumi- ler dün tetkikata başlamışlardır. Mevkufların ihtilâttan - memnu- iyetleri devam edtmektedir. Tah- devam edecektir. Para ve kadın Bir iranlı rakibini ağır surette yaraladı Dün gece Koska yangın yerin- de kanlı bir vaka olmuştur. Beya- zıtta Mimar Kemaleddin mahalle- sinde oturan terzi |Niko ile çaycı İranlı Feyzullah arasında hem bir para hem de bir kadın mese- lesi vardır. Dün gece Feyzullah ile Niko Koska yanğın yerinde karşılaş- mışlardır. Feyzullah, Nikoya yak- laşmış ve bıçağı ile terziyi 4 ye- rinden gayet ağır surette yaralan- Carih derdest edilmi mecruh da hastahaneye kaldır Mevkulların sevkedildikteri tevkilhane binası Diğer cihetten aldığımız malü- ettirilmiş, - Şirke etmiş, iş mahkemeye düşmüş ve nihayet şirketten 438000 liranın tahsili kararlaşmıştır . Bu karar mahkemei temyizce tetkik edil mektedir. Teniyiz, kararı tastik edilecek olursa bu para defterdar- hkça tahsil olunacaktır. Bir protesto Darülfünun gençleri bugün ocakta toplanıyorlar Şairi Azam Âbdülhak Hamit ve Türk mihi şairi Mehemet Emin beyler aleyhindeki bazı neşriyattan mütcessir olarak dün bir mecmua binasında — tezahüratta — bulunan gençler, bügün öğleden sonca saat 4 te Türk ocağında içtima edeceklerdir. İçtimada bu neşriyat protesta edilecek — ve İstanbul “mebusu Hamdullah Subhi bey bir hitabe (t Şuimdnüe Kadın — Kusura bakma oğlum, seni annesine benzettil..

Bu sayıdan diğer sayfalar: