21 Temmuz 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

21 Temmuz 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ip bankası Osmanlı bankası fatlar Ticaret harsası katibi Gazeteye derileri k İİ lir le Çideme) Ticaret ve zahire borsası mektupların üzerini 2 yazıya site ( Yazı) konulmalıdır ilişi, tarafından verilmistir. 1 Ağostos 929 da açılacak bir ehliyet imtbanına tabi tutulacaklar ve bu imthandarda kazananlar mesleki, malümat ve mümarıselerinin tezyidi amnında en ez bir sene müddetle Avrüpayi izam edile cekler ve gönderilmezden evvel Maliye müfettişliğine tayin olunacaklardır. Avrupadan avdet eden müfettişler. teftiş heyetinde en az beş sene müddetle ifayı vazife etmeğe idare İle kararlaştırılır. Kapalı zarf usulile Münakasa 28 agustos çarşamba günü saat 10 da Ahkarada Dev'öl demiryolları binası malzeme dairesinde yapılacaktır. ? a asaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- atlarım ayni günde saat 15*30 a kadar umumi Müdür- lük kalemine vermeleri lâzımdır. Telipler münakaşa şartnamelerini iki liramukabilinde Ankara hasasl mahiyetteki iânlarn üceel Gazetemiz? hususi dâ> kabal eden yer İyi ve zengin bir ğ Krom madeni almak. arzusundayız. Teklifat: Ri - .. . . . ta , Ji maliye müfettiş muavinliği Wölnü ünakasası şar Vol, Voyvoda han No? a : 710 Galata posta kutusu , omurm 1 yeka 1067 | co musabakasına ait duhul 447 ye gönderilmelidir. — | i amman Samanı İ ace (0075 di n Nm bie şeraiti ileimtihan proğramı Âli ticaret mektebi muba- ele de NE 1 Teybemark 9 İ00,25 “4 yman in 1 Avasturya şilini (09 80 (0006 MALİYE VEK ÂLETİNDEN: 'aat komis onundan: Mim, Hermine, haczolunan mâ» 5 R 3 ) ş il “ W Lora Buğir 2 Sai Maliye müfettiş muavinliği için İstanbulda ve Ankarada y y © halin mahalle ve sokak ve mü* 3 Ylaaeiğ iel m) so bir musabaka imtihanı açılacaktır. Mektep için mubayaası muktezi 110 ton Kıriple maden | marası: Bakırköyünde yeni me i e lim Me İmtihana, duhül şeraiti şunlardır: kömürü 5 ağustes 920 tarihine müsadif pazârlesi günü saaton | hallede üçüncü ve karakol s9 20 “kürün Çeke en m) rk olmak. dört buçukta ihalesi icr olunmak üzere kapal” zarf usülile mü- kayada. çin ii 30-17 müs 1 Sübü” e Lehistan » Wa 2— Âli mekteplerin birinden mezun olmak, nalasaya.... konulmuştur. Taliplerin evasi . ve gersikiirsalmnini Melle: a 133 a4) » imar «e Taçonlerza mi 3— Yaşı yirmi dörtten aşağı otuzdan Yükarı «olmamak. | öğretmek için. pazartesi, “perşembe günleri mektep “idaresine | çı, üzerine bina edilmiş oluğ çar na önc 4— Namzetler ilin tarihinden itibasen $1./ Temmuz | müracaatları, münakasıya iştirak içinde yüzde yedi buçuk nispe- | yarım kâgir ve kismen muhtadi 30 eriş dr a yay tarihine kadar Maliye Vekâleti teftiş heyeti re tinde teminatı #auvakkatelerini © defterdarlık © binası'dahilinde | HMİrdir. : ç Yal 128 istidaname ile müracaat edecekler ve verecekleri istidalara | Müessesalı' cariye ve ziraiye mühasibi mesullöğüne. yatırarak | Mürlemilân: Alında tahta Çek aşağıdaki evrak ve vesaikin müsaddak Süretlerini raptede- | alacikkerı makbuz ile vesâiki saireyi mühtevi teklif mektuplarını öm ei ve e kayin ee b il b İ söze Jizso ceklerdir. - ihale taatinden evvel “mektepte müteşekkil komisyonumuza tevdi ei mi ei mahal ved Mİ Persie ee ank İva azan 1— Nüfus tezkeresi ve ikamctgih, adresi, eylemleri iki kısımdan ibaret hanelerin İ “> ii ire i 2— ei ee e cümle BĞİLE)) zemin katında her birinde birer Balya e. a.i siler İ 3x: Askerlik, mükellefiyetiği He vape sofâ birer merdiven altı zemine Brüksel» « beka İ edilmiş bulunduklarına dair olarak mensup oldukları asker- İstanbal Darülfünunu ig ri k lam * İmei İLERİ ika an sa ai ee 4— Mektep şahadetnamc veya taedikntmes, Fen Fakültesi e ş yi e e . a Namzetler imtahandan evvel sıhhi muayeneye tabi: tutu: . go se üzerinde bir” adedi yükükü ; mea iz İİ ai lacaklardır. kâzımgelen şeraiti haiz olanlar tahriri ve şifahi Elektromekanik Enstitüsü Moda Gol aça wi >. Atina » 4S *direhmi olmak üzere iki defada icra kınnacak müsabakaya iştirak Bİ bir balkon vardır. ll a iğ © kar edeceklerdir... Evvelce yapılan musabakadas bir defa iştirak Mühendis Şehadetnamesi MA ve el - Tahviller ile muvaffak olmayanlar ilân olunan şeraiti haiz oldukları © (Lise mezunlar kabul edilir. bie b teş balle eski bir hanede polis > . takdirde bu müsabakayâ iştirak hakkına malikürler.. Musa- nde başlanacaktır. Tafsilât için Fakülte. Kalemine JİM yariı digerinde Necmi efem | Anadolu demiryolu © tertip A. ALİ bakanın birinci” tabfiri kısmı Ankara ve İstanbulda ve tah- yaranı mayı IEEE diler kiracıdır. i ç ge İEP rirde muvaffak” olanların ikihci şifabi kısmı “Ankarada ola: : Nİ N Hutlud: PANE ea zevcesi Ni ame, çaktı. Tahirde müvaftak olamayanlar şia imihena kabul | — Devlet demiryolları ve Li (We w tbei w vi p Bramiyeli demiryolu edilmezler. Müsabaka neticesinde kazananlar Maliye müfettiş 0: dı . d. İ ve diger yol ile mabutlur, 4 am Mimi ii muavinliğine tayin olunacaklardır. manları umumi idaresinden: | Kymeti muhammenesi: İki lankal anonim O şirketi Müfettiş muavinliğine kabul tarihinden itibaren 2-3 sene İdaremize lüzumu olan 600 toa çimento kapalı zari usulile eli Mer ii j ii i möddetle bir müfettiş refakatinde staj gördükten sonra | münakasaya konmuştur. kör haneler # Hisse senetleri cttiş yi şt mide Bükme rak(1000)lira bedelle ibelei evve* liyesi yapılarak ihalei ket'iyesi için on beş gün müzayedeye | konulmuştur. Yüzde beş zamla | talip olanların kıymeti muhamm& nin yüzde onu nispetinde pey ik peş Şaylı Kale mecburdurlar, Bu müddetin bitamından sevvel heyetten | malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasından te. | akçeti ve 020-3902 evrak nü | © İlpuğday Çavdarlı Fülstra zin - m HAİNİ ayrılmak isteyen müfettişler Avrupada bulundukları zaman darik edebilirler, marasinı alarak daireye gelme N umarak 60-60 iza 1798 | Birine amel 1490 zarfında Hazinece kendilerine sarfedilen mebaliğin heyette leri ve B.8-20 tarihinde sast” ps i 2 Birinei set - : > a İİ iğiteğii d | 5 smter 200 0600 ven Üçüncü G " ps c9sc! bulundukları her kâmil. sene için yüzde yirmisi bittenzil ———. gn ya Ee ir Sert ve va 1320 — TİFTİK — bakiyesini bir güna itiriza mahal kalmamaksızın Hazineye YEDİNCİ BÜYÜK » Ri e E İMREN ip ahli 0-00 0000 —— Kirşehir 14000 teopo İ| iade edeceklerine dair Maliye Vekâletine Kâtbi 'adilden 0 BELEN yepilecasi AE E Kasiamozl —— 468.00 - (8600 İİ musaddak bir kefaletname vereceklerdir. ğ 4 £ a) yi Konya, Çengel 20700: 20700) hir 0 ayyare piyan OoSU 929 fi iz 19. Ni ear —AV DERİSİ — İMTİHAN PROĞRAMI ; * “(020 10.29 il J r ğ k e 1 inci KEŞİDE: #1 AĞUSTOSTADIR | ame ZHAKYİRS. pi. Kör ( OC Kİ ü ne mevzu vergiler ve bunlardah her “birinin faideleri ve mah irak ikramiyeler ve 10,000 liralık” bir | Pazar uklar zarları, İİ mükâfat. | | 4 — Kanunu medeninin gayrı menkul emvalin tasarrufuna ait Bu Keşidede cem'an « 3, 900:» numara | | Namaz vakıtlari Sihhat ve içtimai muavenet vekâleti sağır dilsizler ve kör- 1 — Maliye ve İktisat İlimleri hakkinda umumü maldmat . 2— İstikrazlar ve muhtelif şekilleri, borçların istif, tahvil ve tevhidi; Türkiye Düyunu umumüiyesi hakkında salümat, 3 — Vergi tarhında takip edilmesi lizmgelen. kaideler, bila vasıta ve bilvasıta cibayet olunan vergiler; sermaye ve irat üzeri- ahkâmı hakkında umumi maltmaât; 5 — Türkiyede bu gün cari olan bilumum vergi ve resimler İ , ile tarh ye Gibayet usulleri, usulu tahsil ve takibalı kannniye. BÜYÜK İKRAMİYE: 30,000 LİRADIR Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 kazanacaktır. Önüs İmdi Alayım Yatn 446 120 1GI8 19,36 Si, yr Bugün doğanlara isime Il | v. Ermis: i kaputa usüstaki ler müessesesi müdüriyetinden| © — Mürebei enunme akim e bet bsi a ri, satı ve hücum mesahaları, yeni mikyasat usulü, Şehamet Nezahel| | talealar, bütçe ve tabi olduğu esaslı kaideler, senei maliye ve 1, lü basiti kandı Günün nasihati: Müessesenin körler kısmına bu” sene on iki talebe kabul edi- mi a ik nt 10 — Ticari usulü defteri, usulü basite ve muzaafa hakkında nı : © iecektir. Türk olmak, Yyaşlük sekizden aşağı, on ikiden yukân devrei besabiye, mevzu kanunlar, mesarifin tediyesi ME, | nühtaser malhmiati SEE yi akk iatilmer eylâlün on olunacaktır. © olmak ve sari hastalıklardan salim bulunmak üzre her iki gözden © mahrum çocuklar beşine kadar kayt ve kabul Senelik ücret 180 liradır. Fakir ah senedi Uzımdır. çin resmi bir mazbata ile Mira, » İzmir, Karşıyaka Sağır dilsiz ye körler müessesesi, “Vakt,,ın 21 Temmuz 1929 tefrikası: 105 ve bütçenin murakabasi şekilleri. 7 — Türkiyedeki mali teşkilât hakkında umumi malümat, 8 — Hukuku idare, hukuk ve çezâ makemeleri usulüne dair malümat. 9 — Basit vö mürekkep faiz hesapları, nisbet ye tenasüp 115 Tarihi mali ve coğrafya. Türkiyenin babil, maada iktisadi coğraiyası. 12 — Türkçe “ve fransızca kitabet ( imtihanda Seramstzz an İngilizce, Almanca ve İlalyancaya vukuf dahi ayrıca mazarı odikaate alacaktır. ) idri ve Mos'ul müdür: Refik Ahret “ Muharriri: Here Stakpul Adını kaybeden ac adam ES A GENELİ R mafih bu fevkalâde üzel manzarâ delikanlının - üzerinde hiç bir hüsnü tesir — yapmadı. © *Cones, bitap. Fakat o maneviyatı yolunda idi. “Saat dokuz olunca sekiz bin lirayı elde edebileceği a olacak bir mem- leket ildiki... pl murları ona MR ihtarında. çbülünmuşlar, bi rometre avukatın azimetin- den sonra yanına komşular emniyet gösteril. miyecek bir sınıfa mensup olduklarından onu tönfir eylemişlerdi. * Veçminster ,. çanının altıya çaldığını duydu, Dar ha üç. saati vardı, Zamanı geçirmek için o gezinmiye karar verdi. Orta şehre doğru gidecek ve la! tanıyordu.“ -“Kellerman,ın iştiha ile avdet eyliyecekti. | iade öttiği elbiselerle ora- Tenha sokaklardan yürüdü, || da yemek yemek mümkü “İngiliz “Bankası o önünden | dü. Yağdasyumurta, sucuk; geçti, ve doğru önüne yol| sıcak börek yiyecekti. Kah- alarak “ Maylent Rot, ü | ve içecekti ü, A- buldu. caba tanıdığı lokantada Hem yürüyor hem pro- | kahve valtır. veriyorlarımı jeler tasarlıyordu. © Açlık | idi? Yoksa yalnız yemek. tesirini göstermiye başla. | mi pişiriliyordu? Eğer böy- e yakında yiyeceği | le ise kahve'altısını © mar ana daldı. Pa | ring - Kros, civarında ci n biri. makele 'nın birinde eleme lari Km doyuracaktı. Bu lokantayı Şe” Geri dönmek sırası gelmiş- ti. “Cones,; geri “döndü. Maylort Rop hâlâ. tenha idi. Bankanın. etrafı bom” boştu... “Flaystrip, te bir tek kimse yoktu. Acaba bu ne demekti? Bü muazzam mebani meş- semada bir tek “bulut, cüzi, | Beri olan, şu “ payitaht şu sis, bile yoktu, i “Pompei, harabe- *Cones, sağa doklar tas. i lerini” andıracak derecede ii döridü. « Uzaklar hav || sekin VE sessizdi “Sifânt, ; vüzların “yanındaki “bir bar: |: tâ! hayattan “sep” yoktu | üzerinde balubanı ise saat: düşünceleri uzun sürdü. Düm düz bir cadde olan “ Maylent Rot, ta, güneş beyniüstünde kaynıyarak beş üç yukarı dolaşmak sinirine dokunuyordu. Avukatın “ Bacak baro- metresi bozuk olacak ki sâat dokuza yaklaşmıştı | Bankanın * açılmış olmas! | Hepa. İ nki Londranın üzörinö © bik afet çökmüş bütün 98 hir halkmi” ebedi bir SÜ” kâta mahküm etmişti. San” ki, ölüm bu, koca beld&. üstüne Okanat ge 2 “ Cohes' çini beyninde b ir takım garip efsaneler z Fİ W Boğucu: gazlarla” | | Dükkan kepeikleri ka: ana

Bu sayıdan diğer sayfalar: