22 Temmuz 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

22 Temmuz 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İesni ila , Türk-Yunan müzakera- “ mihayet beklendiği gibi inkıta ile neticelendi; bu inkıtaın zâhiri sebebi ma- ümdür: Yunan" hükümeti şelki gün hariciye vekili a Rüştü beye tebliğ ilen cevabında İstanbu * İşgali esnasında salta- vak hükümetleri tarafından Verilmiş pasaportlara ha- ia gitmiş olan firari Rum- Na israr et- iştir; frari Rumların av- ini ise dahili kanunla- az muhalif g duğundan bizim için ka- > €tmek mümkün değil- ie Bu itibar ile müzakere 9 olduğu gibi resmen * inkita neticesine var- Büştır, Esasen biz bu sütunlar. a Yunanistamın hüsnü ni- Yetinden daima şüpheli ol- Uğumuzu hiç bir vakit Palemedik ve müzakerat dayınla her ne zaman bir itilâftan babs- A ise memnuniyeti- psi izhar etmekle bera- *r bunu kaydi ihtiyatla âkki etmiş idik. y,Sünkü vaziyet göyledir: - Unanlılar herbanği “bir yi ile Türkiyeden ne mak mümkün ise bunları ilen almış, Yunanistanda De “kadar Türk -emlâki var- 1 hepsine vazıyet. etmiş umuyorlar. Eğer itilâğ- Bümeyi imza ederlerse iş- Bal etmiş oldukları emlâkin l farkına mükabil bize (450/000). İngiliz . lirası Vermek © mecburiyetinde- dirler, Bi ahkâmına Sdilmiş, enaleyh bu tazmi- tediyesini mümkün ğu kadar uzatmak is Hatta bu suretle ve nihat olarak Türkiyeye Srecekleri paraları başka Mntalarla geri almak & he rini besliyorlar. Ne- en firari Rumların İs- 1 ula avdetleri meselesi pp, vaksatla ortay çıkarı ği Yunan'ılar firarilerin ed İY$ye avdetini temin iye tazminat olarak Pay, etmiş oldukları vi arı hiç olmazsa kıs- bu Zövdet edecek Rumlar ki emlâklerini geri mk in için diğer ta- bilye ee geçimi 9 hangi <İmetimiz tabif Yu ahali bu'hi'eli siyaset- hele, gi olamış ve artık se- ün e beri heder olan fi, beasinin hukukunu temin €tmiye; bunnn n tim'ai e ederse Yunan Ara DE vüziyet eylemiye & Vermiştir, ürk. v, w *unah müzakeratı- dei safhaları, malüm b; gö “zere, Muhtelit mü- tap “ komisyonundaki bi- cez, Zan gözleri önünde ig elmiştir. Hatta son Kh gi illeri bitaraflar ta- büz, “teklif > olunarak z metimizce kabul olun- hg fakat Yunanlılar tara- p iraza uğramıştır. e ile bitaraf ecne- biyeye çi bü meselede Tür- bi ak verdikleri şüp- Mehmet Asım Bars ini big» | içgil et VA Bursadaki maç Galatasaray - Bursa müsa- bakası nasıl oldu Bursaya gidip gelen spor muharirimizin yazı Ruslar iki Çin şehrini zaptettiler Çin - Rus harbi Rus ordularının Çin topraklarında - İlerlemiye başlaması ile artık emri vakidir Harbindeki > Soçyet “jeneral konsolosu ile konsoloshane memurini Çın Rus orduları kumandanı Voroşilef yoldaş Harp başladı? Hudut üzerineki Rus. ve çin kuvvetleri ne kadar Rusların zaptettikleri Mançuli ve Pogravicuaya şehirleri hakkında izahat B* zamandanberi Rusya ile Çin arasında vuku bulan siyafı ota mücadeleleri nihayet tep; ve tülek mücadelesi şekline gelen babetler Rusların Çis hududu geçerek iki mevkii $ giriyor. 'crini gösteriyar, Çin milliyetperver hükümetinin Rus ülümatomuna verdiği cevap İ Moskuvada şiddetli memnuniyetsizlikle karşılanımşt. Rusyanın muhte yerlerinde Çine karşı nümayişler yapılmağı başlanmıştı. Diğer taraftan Çindeki siyati Rus memurları pasaportların almışlardı. iki memeleket aranndaki münmebat munkati olmuştu. Bununla beraber gene harp ihtimali pek mümkün-görülmiyordu. vaki olduğunu göstermektedir. Vakis bir taraftan Rusye, diğer; taraftan Çin , Amerikanın ( Kellog ) misakım imza ederek habı harici ezkanun Yunan murahhasları geldi hükümeti . tarafından — tevkif - olunmuşlardır nasi | Heyelan ve yağmur- lar devam ediyor 10 bin kişi aç "Trabzon, 20 (A.A. Dün Ofta sürekli yağmurlar de- vam etmiş ve beyelânlar | olmuştur. Hava bugün de İİ yağmurludur.. Bazı “yüksek | yaylalara kar yağmıştı. Ds- hiliye vekili Şükrü Kaya B. telgrafla validen Of vaziyeti hakkında malümat istemiştir, | On bin kişinin Maçka kaza- sında iskânma teşebbüs edil- miştir. Şimdiye kadar topla- fi İİ nan iane miktarı sekiz bin İl lirayı tecayüz etmiştir. Te- ği İ Kuvvetli bir takımla gelen Mısırlılar, bu | maçları kazanmamız lâzımdır, diyorlar sg Üzküder kız san'atlar mektebi sergisinden bir köşe | ktantulda, biri Üsküdarda, | ne mebul bir kat üzerinde ve | biri çapada; iki kz 'sm'atlar | bir kaç oda ve bir sslon dahi İ berruata devam edilmektedir. $İ mektebi vardır. Bü iki mektep, | linde tertip edilmiştir, güzide Giresun,20-Seylâp mmtakası ber sene Sonunda O seneye sit | eserleri mubtevidir. Çapa Se İGöreleden Rizeye kadar imtida! mesai malısulünü biter sergi Yatlar mektebi | eunekte ve geçtiği yerlerde halinde ziyaretçilere - arzeder. bayat - namına biç bir şey Üsküdar kız san'atlar mektebi bırakmamış ve bırakmamak- çak halun kız sani el işleri sergisi de bugün saat | on beşte açılacaktır, küşat me | Fakat dediğimiz gibi sen haberler Çin - Rus hudutlerımda emet. | elişleri | sergisi dünden itibaren | rasimine B. M. M. relsi Kizım ğ“ een iaşe İri ga vE müm Açılmış, köşut merasimi | ve Başvekil Jamet Paşalar Hes İl san cesetleri ve cesen ahşap futbol şampiyona! yapılmamıştır. zeratından da iştirakleri CA İl binalar denizde yüzmekte, İl « Nocconal , takımı dün 5 Ak tarafı 5 inci sayılarızdadir T Sergi, binann müsadesizliği- | olunmuştur. algeindi” önlür sekili at: 3 iri gelmiş ve —— eee, muktadır. Hülâ yerlerden mit İ m Sa giden, bezi Konuşan fotoğraf icat edildi | xs sine vik | er cane ni Mubadele müzakeratının inkıfa: dolayısile Hariciye vekilimiz, her gün değişen noktai nazarlarla bir şey yapmak mümkün değil, Türk - Yunan müzakera- ının inkitaa oğradığını dün yazmıştık, Yunan murâh- hasları dün Ankaradan şebrimize gelmişlerdir. Hükümetimizin müzake- ratta mütecellidâne hare- ketle vatandaşlarımızın hu- kukunu muhafazasına çalış- ması büyük bir memnuni- yetle telâkki” edilmiştir. İn- kıta haberi esasen beklen- diğinden hükümetimizin va- tandaşlarımızın o hukukunu muhâfaza etmek üzere her türlü tedbirler ittihaz ede- cektir. Hariciye vekilimiz Yunan sefirile mülâkatı neticeleri- ni telgrafla İsmet paşa Hz. ne bildirmiştir” Son temas Ankara, 21 (Telefon) —, Dün akşam Yunan sefiri- nin Hariciye - vekilimizi zi- yareti 10 dakikadan dön fazla sürmemiştir, “© T. Rüştü bey, mübadele diyor Fiten. hareket. etmiştir. Kayin heyecan içinde yaşamaktadır. v lanışlardı. İş ei Fecir eriş ZER EE ularipı getiren Londra; 21 (A.A) — Vişingtondan bildirildiğine göre A- Mesir futbolei merikan erbabı fenninden biri fotografları konuşturaçak ve te- | genç, ihtiyar, kadın ve çocuk: | vapur pek erken geldiği için ganri ettirecek bir alet icadetmiştir. Bu ihtira hususi bir tarzda ni şi boğulurken, li edildiği şekilde elektirikleştirilmiş bir kğattan ibaret olup fotugrafların arkasına karşılamak tatbik olunmaktadır. Ayni - Âlimin elyevm müstamel olan telsiz letlerinden kat kat kuvvetli mevceler yapan yeni tir alet ihtira eylediyi de söylenmektedir. Sui istimal mi ? misafirlerimizi mümkün olamamış ve yapi lan istikbal futbolcularımız? Mısır seyabatinde gördükleri istikbale nazaran almıştır. Bun: sırlı sporcular! dımda bulunaman Trabzon vilâ muhtelif teşekkü ketzedelere işlerinde her gün değişen noktai nazarlarla bir şey yapmak mümkün olmadı- ğını söylemiştir. Sefirin ya- kında İstanbula hareketi: irderbire Bu hususta acil yardım: İli ar lede muhtemeldir. RR SE | İ A çek z ei li; İl ia Tunulması alâkadar İİ! geli ye: vapye? “ama alanin, | Bir genç bir sinemada mühim sui | iyice © eken imen gimme tina, Sİ dr iddi i 5 şi takımı Me Vanda Haya Ez | istimaller yapıldığını iddia ediyor | kei yiye eme vr | e were laron vima gazetesi muhabirine beyanatında “Türk - Yunan mü- zakeratından bahsederken Yu- mübalâğasız “10, bin kişi- den fazladır. sinemadır. Nazım Efendiye bu iddiasını ispat edip edemiyece- | Dün matbaamızaa Nazım ELİ, yazdığımız gibi çök ku isminde bir genc gelerek Def Üüiten sebileyi gerine) duk: — nan hükümetinin Türkiye il terdarlığa bir ğini sor itiahi hakikaten ve samimiyete | sut istimal ie z 2— Masliğe: istediğini, fakat Ankaranın daha | bar ettiğini, fa- pat edemem. büyük menafii müdelan etmek İ Kat henüz bir Bende içlerinde zöruretinde bulunan Yunan hü. | Petice çıkma: idim, kişe me kümetinin daha büyük bir taz- muriydim, bu yik altında bulunduğunu görü- nüşe göre anlamadığını söyle- “M. Venizelos kayin valdesi velat “etiği” cihetle alelâcele- Gir censzesine Mi edecektir. refakat

Bu sayıdan diğer sayfalar: