22 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

22 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gmııı:ısl Türk-Yunan müzakeratı. yeniden Istanbul, BEKLENEN NETİCE “Dkitsa ugradı. -Bu netice beklenime- Gik bizgey değildi; Geçen hafta için- îc AnsarasAtrina münavebatına da- Yazdığımız birkaç makalede dai- Za beobın buli uştuk. Bu bir ce- neni Bfin bir dini k Ve nazirri Poli ki imdir ? lt eseci değili S2yö Mihalakopulosun hariciye ne tine-gelmesi her nevi itilâf ümi- ilk » günlerinden | rının fikrini neş-| 'Yunanlılarla müzakere | İnkıtein neticesi tamamen Yunan hükümetine aittir Yü ardı. Daha İt iŞDİ hariciye nası Bit berşeyi anlatıyordu. seneletdenberi uzayıp — giden birkaç deia imzalanmak safhası- Pa Etlen müzakerat, düzensiz yunan itikasının tesirile yine gerikaldı. adan mütcessi Yünanistanda M teşekkülünden sonra İş- çıkmaza gideceği belli idi. iya gazeti y © büzgüzetede çıkan boy: bunun izâhint zamana ve burakmak, ağırbaşlılığa Tiyade'yaraşır. Yalnız biz de- ” bitaraf mes'eleyi takip eden herkes öğrendi ki inkıtaa bu tebaası Tehine utalar ve ya- Bebep Yunan Hükmetinin iktisaden ya- Hut kendi merhleketi hesabına siya: Mülünanü ikukı Mi Kun'i bu *A nihayet muvaklattir. Hir memleketin idaresi mes'uliye daşıyanlar, günün birinde “nc- Küvvetlerine ve kabiliyetle- İstinat “edemiyenler, — böyle t€dbirlere — müracaat ederler. | büyük mehfaatler temini değildir. Belki tebaanm Bun'i tedbirlerin tesiri de için karşısında kaldık.” de- 'leri ihtimali olan işlerde çok dik- d Aklnelim Sekinmiyı 'tihan Alrar hâlğ Bunu Tihdan avdetlerini * (a ildi. B dar İki İstanbul, ; y İ 'da yeni hir. façış zemini :' hazırlamak letiyorlar?.. Atinada; İttanla anlaşma mes'elesinde - BETR bürbeetli "davranyamtarti. bey sebebi bu AĞAi menfaatlcı Çok titiz. bulunmalıdır. Ticali ne tarihin mes'uliyetin- Te de bizzat yunan milletinden sahibi olanların itabından orlarsa — diyeceğimiz yok. Hükümeti —anlaşıldığına tmlükine tosa. uyuğ .. we bazı firari Ruralatın r. Türkiyenin bu işte neka- fedakârlık yaptığını bilmiyen - Biz böyle bir - anlaşmanın g” Tamamamnanan husaslar için tüdiriyet D ' azartesi Dü tem nauz G20 aa 100 Vdarehane: Anıkara caddesi, No bul, 3011 yaştur. Gelen evrrak ge Müzakerenin inkitaa M. Mihalakopulosun - Hariciye Raziri olduğu gün anlaşılmıştı... Pasaport mes'elesi Üzerinde| Yan Müzakere etrafında yaptığım tahkikata göre müza- tmiştir. Bu ışrar komçumuzun | kere esaslarından bir tanesinin ve meselâ Atina telgraf- Böteriyie G Gayeleri stet- |larında bildirildiği vechile Pasaport meselesinin Lahey 'Telelon numaraları. 2919—3918 mürocaat edilmelidir. ağrayacağıolmuştur. Bu bizim dikkatı Atina hükümeti bize kurşun atmiş,ölümge tirmiş firarileri mem leketimizegetirmekle Istanbulda bir fesat şebekesi mi vücuda getirmekistiyorki bu kadar israr ediyor?.. Yunan bükümeti bütün hüs- nüniyetimize rağmen inkıtaa sebep olmakla, Atinada hak- kımızda beslenen hissiyatın resmen tezahürüne vesile mızı bihakkin celbedecek- bir hadise ve fırsattır.. Ankara, 21 (Milliyet) — Yunanlılarla inkıtaa uğra-| Divanı adaletine havalesi mevzubahs değildir. Mübade- edilerek bir karara raptedilen esasların heyeti mecmuüası bizim için bir kül teçkil ertiğinden içlerin yaklaştıracağı mülâhazasile- bur :_:uh h“:ıını İf * Dünya; Mübadele ve emlâk mes'elesinde tebaasının hukuk ve mena- a şiddetle taraftar bulun- hiçbir itilâf — yalnız arafın arza ve mesaisi ile lmaz. Bukadar hüsnüniyet ten sonra türk efkârı umü- yalnız bu nokta işgal ede- .—: ı&ıeak! alâkadarlar tamamen Yalnız la S 8 ah z Ba, ._ıv Rerik Mektepliler halkım menafiine çalışmaktan, hakkı geri almaktan ibaret n hükümeti: MĞET müdriktir. Butdan - taşka VI vasıtalara da maliktir. Onun 'ekil İsmet paşa bazretleri Kartal civarında atla bir te- Yapmışlardır. olsunlar. Hikmeti vücudü Türk tebaasının hukukunu 'decok, her inevi maddi ve atadan dolayı alâkadarlar asla endiye etmiyoruz, ic MAHMUT Siirt Meb'usa bekliyoruz. BAŞVEKİL Hz. —.. MüÜsabakası Sevapl, & :iı.ı N No üri tü 12 inci hafta temmuzdan aşlamıştır. Ütlecek 'emmüz Cu- "lım.neoı günü ı("""lımır âberi ğn"'lmuı Pazar günü "nluln:dılocı.-kur. Cevap- Ci haftamınen mühim nedir ? müsabakası itibaren kabul edece- NCi haftanın en mühtm içln almacak netice Milliyet müsabaka İuğuna gönderiniz. Müssbakamıza haftanın Si mühim haberinin we Yunan sefiri M Papa bit Kızıl ordu Mançori- de iki şehri işgal etti, tahşidat yapılıyor Bu hadiseye henüz harp... denemez. Devletler teşebhbüste bulundular Rus — Çin münasebatı etrafında dün gelen telgrailar vaziyetin sadece bir inkıtadan çıkârak daha ciddt bir şekle girdiğini göstermektedir. Bu telgraflara göre inkita nibayet ihtilâfın müsellah bir ihtilâfa vardı. gn ktedir. Ve Rus kitatı- nin ilerilediğini haber vermektedir. İhtilâfin müsellah lıi;ı kı;_ga bııı:: girmemesi için Amerika, Fransa şebbüslerde bulunmuşlardır. Bilhas- sa eharbin kanun harici» olduğunu ilân eden Kellog misakının aktinden beri benliz bir sene bile — geçmedi. Devletler arasındaki ihtilâfların ha- keme müracaat suretile balli esası ka bul edilmişken muharebeyi andıran her hangi bir hareke meydan verilme «i pek şayanı dikkat olacaktır. — — Mamali Rus kıtatının böyle bir i- zasını ilade etmez, ral arseden nice iİhtilâflar çıkımmıştır. i bunların bile halli çaresi bulunmuş| nim tefriki'ile Yunanıstânın kabiti meselenin hakem huzurunda tetkik ve halli nizin nazarı dikkate alamıyacağı bir ua| TA rkaç ferdin &“üıklınm eden|le komisyonunda bitaraf reislerin iştirakiyle müzakere üzan — bize ha den bir tanesi- €tmek istemediği bir ükümeti- mMmevzudur. Buna Son vaziyet karşısmda hükümetimiz tabamızın huku- kunu siyanet için tetbir alacaktır. Bu tetbirlerin m: anlaşmadan birçok | yeti bir kaç gün ””.cfında tatbikata başlanınca öğrenile- T temini mülâhaza- | cektir. miş olduğu ve bütün meseleler — bir çârci balle raptedilmiş gibi göründü- Kü bir sırada Yunan hariciye nezare- TÜnde vuku bulan tebeddül müzakere- nin-akıbeti hakkında ciddi endişeler uyandırmıştı. Filhakika M. Mihalakopulos daha | hariciye nozâretine geçmezden evel f esarları aleyhinde Estiya gazetesinde şiddetli neşriyat. jta bulunmuştu. Müzakere edilen iti- lâf aleyhinde bulunan bir zatın hari- ciye nezaretine geçmesi şimdiye ka: dar sarfedilen bütün mesainin boşa. gitmesinden başka bir mânayı ifade edemezdi. Netekin M. Mihazlakopulos son sö- zümüzü çoktan söylemiş olduğumuz B Türk — Yunan müzakcratı mükad-| firari Rumlar meselesini tekrar kur- bu vazifesini ta- | der akıbete uğradı. Müzakerenin ( Deramı ikinci sakifada ) Çin-Rus muharebesi mi? İ |kuk tahsiline gön- Rus ordusunun işgal ettiği şehirler., t merakla-beklemekten başka bizim için k ne vatdır. .. ? IKİ ŞEHİR İŞGAL EDİLDİ Dün Ruş — Çin meselesine dair ge- len telgraflar şunlardır : Pekin, 21 (ALA.) — Kızıl kıtaat Pogronuçnaya ve Mançüri şehirleri. ni işgal etmişlerdir. Harbindeki So- ile konsolos- vyet jeneral konsolösu hanc memurları tevkif — edilmiştir. Harbinde umumi bir korku ve heye- can hüküm sürmektedir. DEVLETLERİN TEŞEBBÜSATI Vaşington, 20 (A.A.) — Pransa ge- firi Çin-Rus ihtilâfi — hakkında M. Briandın bir tebliğini Amerika hari- İŞİDAT HARP DEĞİL, DAT HARP İLDİR. 20 (ALA.) — Sovyet hu-, Tahkikat Buğün Silivriye bir heyte gidiyor Silivride Vilâyet namına bazı memurlar hakkında fahkikat Yapılacak Vilâyet makarlu, Silivri kazasında tahkikat icrasına lüzum görmüştür. Talkikat için Vifğyet yazr işleri mük dürü Hüdai, Nufex müdürü Hilmi, Polis ikinci şube müdürü Şükrü be- yler den mürekkep bit hey'et teşkil olunmuştur. Hey'et yarın Silivriye gidecektir. Aldığımiz malümata göre tahkikat Silivsinüfae ve iskün memurları ve netice ifibarı ile kaymmakam hakkında da yapılacaktır. İskân ve nüfus ları hakkın- 'da Vilâyet bazı ,mm haber aki Tanstır. Yahkikatiti diğer memürlara 'da teşmil edilmesi! Ve bazı memurlü- sa işten ©İ çektirilmesi kuvvetle muh temeldir, * N Kaçakçılık kaunu 10 Ağustostan itibaren meykıi tatbike konuluyor —eae— hıcm k:ç—kçnk (kanununun tatbi- Jkana 10 Ağustosta başlanılacaktır. Mı:l:yc vekâlerirklen müzkiret inhi. sar klaresine gelen bir emirde, kaçak Çılık mücadelesinin şiddetlendirilme- (Si emrohn emir | | | Tzanın yüzde sekseni verilecek ve ka- kçlür cezayı t Gdi soşa DeBRE D VErbanlar ceklerdir. —T S NBS Yeni kaçâk kanumunun onunda tatbiki için şimdiden ietihza| Tata başlanılmıştır. Bu kanya mücibince mahâlli en bü yük mülkiye memurunun izbile gece- İeri dahi kaçak taharriyatı yapılabile cek, sabıkah kaçakçılar hakkında teh- likeli maznunlara yapılan — muamele tatbik edilecektir, Bunlardan »slâhi hal yol ve şimendifer inşaatında çalıştı- nıııaıı üzre vilâyetlere sevkedilecek- lerdir. Sabıkah kaçakçılardan. ecnebi — o- lanlar çezalarını ikmalden sonra hu- dut haricine çıkarılacaklardır. Müskirat inhiğar idaresi — şimdiye| kadar kaçakçılık yapanların bir def- terini ihzar etmektedir, Lozan sulhu 23 Temmuzda Darüil fünunda merasimi mhsusş yapılacak 24 Temmuz Çarşanba günü Lozan| sulbunun. yıl dönümüdür. Bu müna- sebetle Darülfünun Hukuk fakültesi talebe cemiyeti tarafındafi bu tarihi| yıl dönümü mutat merasimle tos'it edilecektir. Çarşamba günü Darülfü nun konlerans Balanu tezyin — ediles cek ve tes'it merasimine şehrimizde| bulunan meb”uslar, müderrisler, gen gçlik ve halk iştirak edecektir. Merasim günü celseyi Hukuk fa-| kültesi reisi Tahir bey — açacaktır. | Bundan sonra imuhtelif müderrisler ve Darülfünun talebeleri nutuk irat ederek Lozan gününün iktisadi, &i- yasi ehemmiyetlerinden bahsedilecek tir, A vru—pa&—;ğıâz cekler Derülfünun namıma Cenevreye hu- derilecek olan hu- Münip Hayri, Tah sin Bekir, Nail, Sovyet Rusyanın harbi arzu etmedi- ğini ve harp aleyhinde mücadele ede ceğini fakat şayet bir teksÇin neferi Sovyet hududunu aşacak olursa So- wyet hükümetinin böyle bir tecavli- zün müteşebiiğleyisi ham geriye at-| fir mnasını etmesini b Sile tecziye “Ücaktadır. etmiyenler | | Si | İ | Buyük Gazi yangın - sahasınü. kurtarıcı emirlerini verirken _Ankşra yangını Gazi Hazretlerinin pek kıymetli bir cevapları , 21 ÇALA.) — Ankara yangı-j iasaRebcdye ” Büyük Mitlet Meclal remanetine tecanür telgrat- darı Bu telgraflarla Reisi- cumhar Hazretlerinin cevabi telgrafname | Si suretleri aşağıdadır: Büyük Rotsicumhı Kemal Ha ö İ Ankaramızda zubur eden ve Zatıriyar setpenahilerini mütocssir dolayı hüsüle gelen teemsürlerimi arzeder- ken Milletimizi çok büyük felâketler'den| n Büyük Reisimizin yüksek| kudreti sayesinde bu zayıatın derhal telü- Hi edileceğini düşünecek müteselli bulun- duğumuzu Büyük Millet Meclisi namına arteder ve tazımatımı teyit 'elen. dim B. M Meclisi Reisi ÂAZIM Istanbuldu Büyük Millet M Közm Paşa Haareti Ankara yangını münasebetiyle izhar bu- hissiyata arıı / teşekkür ederim. Necip milletimizin — tedakârlıği ve B. M Mechisinin kıymetli mesaisi sayesinde ya- yan köhne barakaların yerinde Ankaraya layık bir mamare vücüde geleceğine emi- nim. Hürmetle gözlerinlzden öperim kar- deşim elendim. Reiicumhur GAZİ MUSTAFA KEMAL Ankara Şehremanetine Ankaramızda zahur eden yangınn . bais, okduğu asim zayiattan dolayı kederlerini: ze İştirâk ederim. — Rafkanızm metanet, müşterek sayüşayreti sayesinde vaki yistm kısa bir #aman zacfıada telüfi deceğine kanllm. Mühterem Ankaralılara Miüllet Mecjisi narmna teecsörlerimin ib- ğyar rica ederim elendim. B.M. Mecliri velsi KÂZIM. ISTANBULÜN YARDIMI | Hitâllâhmer Tstanbul merkeri Ankara edeleri için de bir teberru defteri açmaştır. | Dün Felemenk seliri Baran Veldern ha- pları ta. at _'*_'*ı_ den ibarettirler. Kafileye Davut| Gelen futbolculardan sekizi andan Bey tiyatet etmektedir. hslke HLA fmdan 200 kra ve Lebintan Cerapları 2 #neül, Söne No 1285 Abone ve lan , ücrel Gazetemiade çikan yazıların hukuka mahfazlüar Abone şartları Türeği — Hanç Hayret etmiyoruz : zaten bu neticeyi bekliyordulğ. Fakat buhadise dikkatımızı celbetmelidir. Atinadaki hissiyatın hakkımızdaki tesmi tezahüratına şahidiz. 20,000 Lira Bir memura bukadar rüşvet vermişler! Vergisini yarıya indirmek için bukadar rüşvet veren hangi şirkel ! Defterdarlık bir vergi mes'elesi: den dolayı bir şirket hakkında tahki- kata başlamıştı. Bu tahkikat mübim bir safhaya girmiştir. Tahkikatı İş- Kâl etmemek için şirketin ismi ve tahkikat safhaları gizli tutuluyor. Bununla beraber aldığımız malü: mata göre şirket bir memura 20 bin lira rüşvet vermiştir. Şirketin senevi vergisi 40 bin tutuyor. Muamelât tahrif — edilmiş, vergi senevi 12 bin liraya indirilmi; indirilmiş- | tir. Tahrifat 6 şekilde yapılmıştır ki, bundan sonraki senelerde de 40 bin Bra yerine 12 bin Hiranın verilmesini temine yara) Bu cihet Defterdarlığın nazarı dik- MMMWW&W—' leri İlan tari şi Milliyetin büyük ankeli Gazinin en büyük ese_rLı_ı_ç_di_r e TALÂT BEYİN CEVABI “AGazinin eseri doğuşu ie başladı, milletin hayatı ile devam edecektir. katını celbetmiş ve işe vaziyet olun- z Tahkikat rüşvet maddesinin tesbi- ti üzerindedir. İrtişa tahkikatı Dün mevkuflar müvacehe edildi Mamafi, Müddeiumumi Kenan bey, bu ihbara dair bir akşam gazetesinde münderiç beyanatının gayri vaki ol duğunu dün beyan etmiştir. Oi felâketi on bin kişi Maçkaya yerleştirilecek Trabzon, 20 (AA.) — Dün Otta sürekli yağmur devam etmiş ve he- yelanlar olmuştur. Hava bu gün de yağmurludur. Bazı yüksek yaylala- ra kar yağmıştır. Dahiliye vektli Şük- Tü Kaya bey telgrafla validen Of va- ziyeti hakkında malümat istemişti On bin kişinin maçkâ kazasında iz. kânına teşebbüs edilmiştir. Teberrü- ata devam edilmektedir. Mısırlılar dün geldiler Gelen futbolculardan dokuzu Amsterdam da Millt takımımıza karşı oynadılar Takımın kaptanı “Hindenburg,, namile maruf “Ahmet Sü Dün şehrimize gelen Mısır futbolcuları 28, 26, 28 Temmuz tarihlerinde | Galatasaray Ve — Fenerbahçe futbol- çularile karşılaşacak olan — Mısırın “Eanadiyül' Ehli” takımı dün sabah “Reşit” vapuru İle şehrimize gelmiş- lerdir. Vaktin çok erken olması do- layısile misafir futbolcular ancak Federasyon reisi Muvaffak- Beyle Galatasaray, Fenerbahçe ve Stad- yem mümlessillerile diğer bazı spor- cular farafından karsılanmışlardır. Misafitler Üçü idareti on — beşi futbolcu olmak” üzre -on' sekiz kişi- bey| se az çok düşünebilen bir varlığım demektir. ( Bazı yerlere kar düştü, Talât Bey (Gazinin en büyük eseri hangiğis dir?) yolunda bir sorğu ile mütefek- kirlerimizi imtihana çekdiğini, her kesi düşünceye saldığını işittim. Ben ne bir felsefi fikir, ne fikri bir meze hep meydana atmış , Mna- öyley kimseyim, demki (Söyleyen)bir insanım, . Bana bunun için değil, ar- kadaşım olduğun için böyle bir o jruncamda bulunmadığından sana ar- yacak Üce , düşündim bir “ hadisidir. Hakkında benim ğibi (Mütefekkir) ler matlina Dabil dür şünceleri, düyguları bu meyanda eşi dilirse bütün (Türk) lerin hı)ıiı.v': rilmiş; gönlü, alınmı eserleri benim gibi birinin büyük, küçük diye ayırmak güzelliğini bozar, değerini düşürür. Hem Çeseri Kangisidir?) diye bi sorgundan, olmuş, olacak — (iökdâp) lara bir başlanğıç ve son tayin ma nası çıkmaz mi? (Riyazi) de (namütenahi) yi (8) işaretiyle gösterirler. Bu işaretin baş ve sonunu (Mebde'münteha) bölme ye çalışmak (Ezel - Ebet)e müddet tayininc benzer. Gasinin eseri doğur şu ile başladı, Milletin hayati ile de vam edecektir. ( Devanı üçüncü sahifada ) leyman,, dır €u “Elittihat” tandır. Bu Houda'lar vardır. Takım hasıl? Gelen oyuncuların isimlerise gö l te şehrimizde üÜç maç yapacak Olar meyanı takımın küvvetli ol tir. — Bilbekika gibi M iyi . b T meyanında Râsm Ahmet Sölefman, Küçük Wudi, BU yük' Huda, Küçük Muhtar —bulün: Mmâktadır, Amestrdamda oynıyanlar

Bu sayıdan diğer sayfalar: