22 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

22 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Milliyet | ASRIN UM Temmuaz BUĞÜNKÜ HAVA Dün en fazla hararet 44 en az 15 di -Bugün rüzgür lodos esceck tir. H etle açık az bulut düda 'hemen cevap veririm: -— Meksika! ” Şiapılan istatistiklere göre son 20 zarlında dahili barp ve ihtilâl HANI YA POLİS? Kadınların polis olup olamıyacak- t mes'elesi artık günün en mühim Aşağı yükarı berkes bunun bir fikir sahibidir. Ben bu- “nun aleyhinde olduğum için artık be yyanı fikre mahal görmem. Bu rivayet çıktıktan sonra eli aya- ğt biraz tutan ve çenesi kuvvetlice Volan her kadının kocasına biraz canı mu, derkal, — * — Hele şu birden polis yazmaya w , © zaman görüşürüz! ü dinde kafa tutmaktadırlar. Fil- ışıi iş sahileşirse ilk evel kocasını şnımı. götürecek — hemşirelere te- adül edeceğiz. Yalnız iki gün evel ;ıh;e kapısında hadis olan garip bir Oyak'a esnasında kadınların polis- ol- OUmadıklarına bir yiyip bin şükretme- İeri layıktır. İsmini yalnız “M” har- B aai Te şir zat, Bahçe ?mdı bir hamama girmek istemiş Öge de “bitli,, diye hamama sokmamış || ylar, o da Ticaret borsası önünde A Uaadan üryan soyunmuş. ve hamama T öyle girmek istemis, biçareyi yine İ sokmamı Fakat bu gidiş geliş Eanasında ta: bil sokakta çırçıplak bir adam gören "’İ halk toplanmış. İşte bu sırada poli: (ÖR sin müdahalesi - zarur! değil midir? şî Ya kazara oradan bir ha: polis O ğeçseydi ne olacaktı? Dua edelim ki ÖD Bu tehlike mevcnt değildir. Hİ FELEK leiîvplılef ı.'ııııhımı q’ ŞMüize, Of, Sürmene felâketi Mektepliler müşabakasında 1f in- (X O €i haftanın / üçüncülüğünü Maltepe| | | Askeri lisesi talebesinden Srtkr Vul- İ 3’! Ümaz B. kazanmıştır. Bu yazı şudur: a Gazetenirde okuduğum şu elim ha telakki ettim. ziyadesiyle . fazla üteessir etmiştir. — Senelerdenberi lç Tâhat yüzü görmeyen Anadolu Gazimizin kurduğu ülketinde ra- . Fakat drası-. izin teessüratını mucip olan gibi haller çifçilerimizin ve eha- keyfini kaçırıyor. Geçen se- ti İzmir hareketzedeleri ve Konya iğı. sonra da bu hadine, * Bütün bunlar bir çok zaylat ver. ubzp olmuştur. İnsan zayi-| kadar tespit ÜN der, Alğ ge Gaameli'be le 4$ evin de kısmen harap aıaııu Oanlaşılmaştır. Çifçilerin ihtimamla ye- j ekinler barap olmuş ve za-| ehalimiz korkudan dağlara ilti çetmişler. Tğe hazin bir talihsizlik değil mi?,. TİYATRO î -000000 SİA MAI AR Komikler müsabakası Bu gece Kuşdili Hilâl sinema- Naşit bey- Dumbullu İsmail Kalız Ahmet bey incesaz hayeti önser (Basin) K, H. P. iki komik dliklı Varyere, Dens, Duer, Şante Şehzadebaşı Millet — Şeyki Bey temsilleri Bu akşan Maskeli Kati diram i" Ökomedi 4 p. sinemada büyük filim 24 kısım birden. Kanto, Dans, Var- Kü ) Türkiye iş bunkasından: İydi müliye müsadil 23 temmuz O O29 gah günü banbamız kapalı bu- Amacaktır. ireye teslim edilen unun 8 gün zarfında gı takdirde satı- ÇAPKIN KIZ — Öyl isanı bilmem. Sen sar. ysc içeyim. Ama sar- Yalnız . a torunu, çapkının ge- inden sevinç delisine dönmüş — Fiİteki seviyor musun me hanmum? — Sen ne kadar seviyorsan. iyleyse benden çok sevi- Topkapımın bu'mış rençper, civar dükkânlar- x Gürk evinden çıktığı vakıt| dan 'bir kaç kişi — oturmuşlardı. MİLLİYET — PAZARTESİ MLILIYETIN EĞLENCELERİ Dünkü bilmecemizin halledilmiş şekli Soldan sağa: 1 — Ayağın altı (5) Caka (3) 2 — Yemek (2) Kırmızı (2) 3 — Sersem (6) 4 — Sevimli (5) $ — Nesil (3) Nota (2) 6 — Kadımn ismi (5) 7 — Rabıt edatı (2) Erkek ismi(4) 8 — Yumuşak kemik. (8) 9 — Yükseltmek (3) Yama (2) 3 — Buğday sapının İşlemek, yapmak (3) * — Sevda (3) $ — Aydınlık (4) 6 — Birdenbire (3) İçki (4) 7 — Kırmızı (2) Bir şeyin husu- J0 için verileceği vadedilen şey (4) & — Cemiyet (6) 9 — Arkada kalar eser (2) İatif- ham (2) Ticaretborsasından: - 23-7-929 Tarihine müsadif salı igünü Millti bayram olduğun- dan Borsa kapalıdır. Her evde bulunması lâzım — gelen — tasarruf kumbaralarımızdan para vermeksizin nasıl istifa- de- edeceğinizi öğren- mek iİsterseniz aşağıda- Ki koponu döldürüp kö- nderiniz. Türkiye İş Bankası Türkiye İş Banka_n;ıı; Tasatraf kutülarınız hakkın- da- izahaz — göndarmenizi ederim. kim: Adres : İslanbul munakası Meadin mühendisliğinden; Ordu vilâyetinin Bolaman nahiyesinin Keçili Kızıl ot ve Çarmaşa ve San yakup karyelerinde kâin olup Bükümer mahı bulunan Simli Kurşunla mahlöt Bakır ve çinko madeni zubür edecek talibine Ihale edileceğinden taliplerin 29 kaziran 920 tarihine müsadif Cumartesi günü Maadin umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân edilmişi. Görülen lözum Üzerine işbir müdder 10 Ağustos 920 tarihine müsadif Cumartesi günü saat önbeşe kadar temdit edilmiştir. Tiarel ve zahire horsası inlihabalı —— Barsa inlihap heyelinde 31 Temmuz 029 da müddeti hitam Bulacak Olan tiçaret ve zahire Borsası heyeti idaresinin tecdiden intihabı tera edileceğinden intihap etmekve intihap olurmak selâhiyetini halz olan zevat ve müessesatın esamisini havi listeler Pazar Pazartesi Çarşam bagilnleri oda ve Borsada muallak bulunacaktır. İtirazı olanların bu baptaki itiraznamelerini Çarşamba günü ak- şamıma kadar Ticaret odasında Snumarada intihâp heyeti kâtibine tevdi eylemeleri ilân olunur. Deniz salın alma mühayaal komisyonundan: 10,000 . kilo elvan üstübü 92 temmuz 929 Pazartesi günü 5,000 — kilo Deyaz üstüpü saat 14 te kapalı zarfla thalesi 9,000 — kilo —sabun 22 temmuz 929 Pazartesi günü saat 15,5da münakasal aleniye ile ibalesi Milit müdafaa deniz kuvvetleri ambar ihti rica - 1 için. balada mu. KĞÜ ürimücüklülak görünle ineyenlerla; Ber gün vermek isteyen- lerin de yevmi ihalede muharrer saatte Kasımpaşada deniz levazım | ” | satın alma komisyon müracaatları. e Hayretle ve gizlice çapkın kıza bakıyorlardı. Önce bir ecnebi madam olduğuna hükmettiler, sonra fasih Türkçesini işidince büsbütün şaşırdılar. Kahveci ““““ — Yazan: AKA GÜNDÜZ İile konuşmağa başladı. Çabuk bir hafiflik hissetti. Çıkrık gı-|ahbap oldu, buraları hakkımda çırtisı, asma gölgesi, kanarya| malümat aldı. Etraftan da söze ve anne anne sesi ona kuvvet | karıştılar. vermişti. İhtiyarca bir adam sordu: Benliğini hafifleten bir kuv-| — Siz ne iş yaparsınız hanım vet.. efendi? K.'ıle kapısından çıktı. Beş| — Benim çok ıgim var. Ama yol ağzındaki bahçeli kahve bo İcü ziyade Emek evi ile meşğül şuna gitmişti. Tam köşeye o- olurum. |turdu: Bir limonata getirtti. Et| — Emek evine yeni mi gir- !ıal masalarda bir kaç işsiz kal- | diniz? — Hayır, orası benimdir. —Orası meşhur çapkın kızın | riyli ANADOLU SIĞGORTA ŞIRKETİ Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. Yangın » Hayat - Nakliye - Karza - Otomobli - mes'uliye- müliye Sigortalarımı kabul eder. Adres: 4 üncli Vakıf han İstanbul Teletor ııııınııı 531— Telgrah lı(lyu el ı)eıııryılhnllıydarııaşı mağazası müdürlüğünden İdareye ait ve mağazada mevcut mühtelif marka yedi adet 116 volduk Cereyanı mütemadi motörü satılmak Üzere müzayedeye vazedilmiştir. Müza yede 8 ağustos cumertesi günü saat önbeşte yapılacakur, Talipler her gün mağarada — mor görüp — istedikleri bilirler. Silbal ve İçtimal muavenet vekâletinden, Ahımesutta yapüinlacak — Dispanser biftası inşaatı — kapalı zarf usulile 20 gün müdderle Mmühükasaya Konulmuştur. AZüstosun on ikinci - pazartesi Fünü sast on alnda zarflarin açılması mokarrerdir.Mexkör münakasaya iştirak etmek arzu edenlerin pilân ve şartnamesini görmek üzere — vekâlet ususi kalem müdürlüğüne müracaat etmeleri, — İlskülar malmüdürlüğünden £ Sokağı Müştemilatı izahatı da K: Muhammenesl Lira 3000 İki katta 4 oda 9 sofa mutbah ve saire Cinsi Hatı Şükrü mühürdar Bağı kâğır hane arst smna” 1500 nhtim Zjrar &75 Balada evsifı muharrer bir bap hane ile bir bap arsa satılmak Üzere 16/7 929 tarihinder itibaren 20 gün müddetle” müzayedeye vaz edilmiştir. Arsanın bedeli defaten hanenin bedeli bir senede 2 | taksitte tediye edilmek şartiyle taliplerin *, 7 buçuk Pey 889020 tarikine müsadif Perşembe günü saat 14 te Ü: üdür komisy mur. ' Denlel demiryolları ve imanları vmümü ilarasinden Kapal konular — 11850 kilo delikli bakır anırıvaz çubüğu münakasası 27 Agüstos 1929 Sah günü saat 16 da Ankarada Devlet demirçolları binasinda Malzeme dairesinde ya pılacaktır. Münakasaya - iştirak - edeceklerin teklil muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar umum! Mü- kalemine lazımdır. Talipler münakasa - şartname Istanbulda 9 Kadıköy * a: iğünde: müceşekkil acaatları ilân satış na mür arfla münakasaya mektaplarını ve vermeleri mukabiinde mağazasından tti Dişgi mektepleri müdürlüğünden: Atide muharrer günlerde saat ikide başlamak üzre Fizik mu allirni Dr. Kâzımı ch tarafından Beyazıtta Eczacı ve Dişci mektep- led Dişrine-tebabetinde radyolojiye #it serbest desrler takrir edile- ceğinden arza eden zevat teşrif edebilir. 21 Ağustos Çarşamba: Diş tebabetine ve Ağız Hastalıklarında Rad- yolojinin (Teşhis ve tedavi noktal nâzarın- dan) ehemmiyeti ve Rontken — Şunatının havası. w« Gümartesi: Rontken teşhis makineleri,Radyödiyağnostik. « Çarçamba: İyi Radyoğrafi ahzı şeraiti ve plak — muta Ması, Diş ve Cevf hastalıklarının Radyolojik mü- taldası ve şuaile âlf tevettürlü tali vereyan- lardan mütevellit arizat ve tahalfuz çarel Üai anar n ea r n eee ri a e aei IlstanbulA v vergileri müdiriyetinden Mevcut şartname şeralit ve evsafında mübayaa olunacak TS0çeki odun 19: esi Ağustosunun 19 inci Pazartesi günü saat onaltıda ihale edilmek leni münakasıya konulduğundan talip olanların yüzde yedi baçuk kurüş pey akçesini — müsteshbiben — İstanbul Av vergileri müdiriyetine mMmüracaat eylemeleri lüzümu ilân -olunur. Pazarlıkla Taş satışı: brenköy Asma Odanlıkları mütiriyelirden; Göztepe fidanlığında mevcut-tahminen - (2000) lıktır. - Taliplerin; şeraiti anlamak üzre her gün için de 24 irmmuk 990 Çarşamba günü binasında ziraf müesseseler mübayaat komlsyonuna gı redarik cde 24 28 31 Cumartest izre pazarlığa iştirak saat (5 te delter! e< lmeleri. Liseler mübayaat komisyo- (Gazino icara veriliyor|3 İnundan: İstanbul muhtelit orta mektebi it Ankarialei « Vefekiri İtihaz olunacak olatı Kadırgıdaki es- ama Bahçe ve Gazin İki eczacı ve Dişçi mektebi bi vurdu almak üzre - satın yapılacak tamirat, Ağ: lmmaştır. İki sene müddetle ve © şeraitle icara verilecektir. Şarmame Milli Müdafaa “Ve- t Datre Müdürlüğünden ah Hale Za (değil mi? — İyi ya, benim diyor — Siz!! — Evet. Ş Yaşlıca adüm ayağa kalk-lerinden malümat aldı. tı, geldi, sormadan Çapkmın ya| — Saf bir rençpor soru verdi: a oturdu, yukardan aşağıya| — Sen böyle imişsin de sana süzdü ve titrek bir sesle: niye çapkın kız demişler?! — Siz de beni tanıyıniz, de-| — Çapkkm gülerek cevap verdi Ben de Bingülün babasryım.| — —- Onu, bizden olmıyan in- — Kızımnızı biraz - evel evine sanlara sor, bıraktım. | — Rençper dudaklarmı bükerek —Ah, bizim eve mi geldiniz?|hayıflandı: İçeri girmediniz mi? Ne olurdu| — Biden olmuyanlar da o ka- bir acı kahvemizi içerdiniz. Kı-/dar çoğaldı ki ürkütmekle zın annesi de evdeydi. yılmıyor. — Fşiteklere uğradım. Size| Yarenlik bir saat kadar sür- komuştu, aile di sa- İni olan 5000 liranın yüzde yedi bu- |devlet ormanından senevi 4997- TAYTARE 1L.Cİ KEŞİDE 11 30000 Ayrıca : 18,000 15,000 12,000 10,000 10 000 Bu keşidede cem'an * Heybeliadada kâin verem Sanatoryo olbaptaki usülile — münakasaya — konmuştur. ve fazla ilân olunur. Ankara askeri fabri- kalar sigorta riyase- tinden: Odun — Kömür — alınacaktır. Şeraiti öğrenmek istiyenler sigor- ta mühasebesinden — şartnameyi ilirler. İhale 15 Ağustos Per- mbe günüdür. Sultan Ahmet üzçacü sulh mah- kemesinden: Müddel Abdölkadir efendi. vektli di bey tarafından “müddei söğan — iskelesinde 12 No mukim Ali efendi zimmetinde bir kıta senet mücibince gı olan iki yüz otüz alı ira önbeş kuruşumr tahetli hakkında jkâme eylediği davar pin İ7 temmuz. 920 tarihi celse- sinde “Tânen tebligat lera kılındığı hak'le g İmeyen müddei aley muma deyb ha kuida bimalep İstiktap , ile bit ol mazsa yemin teklif edildiğinin dör | $ vetile gıyap karan İttihaz ve karay mezkünün bir ay müddetle tebliği zımnında emri — mühakeme 21 eşlül 929 Gümantesi - günü saat OU üç buçağa talik kılınmiş olmağla yevm ve vakti mezkörda gelmediği taktirde vakaları kabul ve - yemin- deo imtina etmiş add olunacağı ilânen tebliğ olunur. Maliye kırtasiye deposu bat me>) murluğı Vekâleti celile hesabına 31/5/930 tarihine kadar Avrupadan gelecek ve vilâyata sevk olunacak levazımı kar- civar iskelelerden - Dolma bahçe ve Saraybursundaki öcpelara Bakliyesi mahfuz şartnamesi — muci- bince ve yirmi gün müddetle aleni münakasaya konulmuş olup son fi iyik görüldüğü takdirde 1478/929 tarihine müsadit Çarşamba| günü zevali sant ondörtte ihalesi ic- Ta olunacağından talip olanların bir senclik nakliyat m bedeli muhamme- aley - İstanbulda Hilâl hanında Niyazi Çuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçesini defterdarlık veznesine bit- tealim makbuzunu hamilen müddeti mezküre zarfında Dolma bahçede sa-| at kuleti karşısında maliye kırtasiye deposunda müteşekkil — komisyonu Mmahsasuna müracaat eylemeler: ——— İstanbul vilâyeti Orman Baş Müdürlüğünden: — | Zonguldak vilâyetinin Saf- ranbolu kasabasında vaki kırık riler tertibatile bir pavyonda ikmali navakıs inşaatın ta; şartname ve kesifnamesi izahat almak isteyenlerin mezkör komisyona YEDİNCİ BÜYÜ K PİLANdD! A(“ı_sıu—ıxıım Büyük ikramiye: liradır Liaalık ikramiyeler ve,, Bir mükâlat 3,000 , numara kazanacaktır. stanbul sıhhi müesseseler mübayaat komisyonu riyasetinden cak kali im edileli ağustos 928 omunda iki pavyona yapılı veçhile ve 10 Cümartesi günü saat 15 te ihalesi icra edilmek üzere kapalı zarf Bu baptaki şarmameleri görmek Hüraca TAKLİT Türkiyede 21 şubat 1927 tarlı hinde ve 1038 numero tahtındt alekasul kayit ve — tescil edilmit olup bilcümle patiska — toplarır mızda ve bilumum basma, beyâfı veya ham pamuk kümaşlarımız” da bulunan yukandaki — fabrikâ | etiket ve markasının — bariz bir sürette taklit ve kezalik Türkiye de müseccel GÖRMEL —ve TARTER — LİNİTEB Ünvanı ücarisine merbut GEMMEL isminin dahi taklit edilmiş bu: Tunmasına — binaen fabrikamızın marka ve etiketini havi balâdâ zikredilen emtiayı satan ve yâ hifzeden keza GEMMEL. ismini gerek bu süretle ve gerek başkâ surette yazılmış olsa dahi telâf- fuzu ona müşabih olarak bir isim taşıyan yukarıda — mezkiöf malları satan veya hifzeden eşhas hakkında hükömeti cumhuriyenin! mahkemeleri huzurunda mülkiyet sınaiyenin himayesi kanunu mü- cibince derhal takibatı — şedid€ icra edilecektir. Mançesterde 28 Tla: da tanzim edilmiştir. n 1928 900 metro mikâbı gayri mamul| kaym escarı kat ve ihraç edil-! mek üzere beher metro mil 320 kurustan 10 senelik mikta-! alı zarf usulü ile 15-7-920| aden 15-8-929 tarihine ka-| edeye vazedilmişti. Talip olanların ve şeraiti mü zayedeyi anlamak - istiyenleri: Ankarada Orman Müdiriyeti| mumiyesile lıvanhııl Zongul- dak Orman Başmüdiriyetleri-| ne müracaatleri ilân olunur. — Nasıl olur? Diyehildi, çapkın kız cebin- en ehliyot di gösterdi. Birinci sınıf şoför eh- liyetnamesini okuyan delikanlı atlrya bağlamak istedi: | işi | etrafmı| arına şefaat | kızın aldılar ve arkadasi ettiler: — Affedersiniz hanımefendi, © zaten daima şakacılık eder. — Fakat bu şakaların en ağ| rıdır. Kendine gelen deli kalpli bir adam olduğ de başka bir gün gelirim. Beş'dü. Saat dörde gelmişti. Aklına dakika içinde masa sekiz on ki-|esti, daha iki saat vardı terdi: — Hayır, şaka değil hanıme- The Callco Printers Assoclation Limited verk eçi genür n yineeymür N jandarma tinden; imalathane müdiriyt* olan kapalı zarf mü uhut ermeyen 108 metre -r.p..ıım. kumaş a cikür pazarlık 2477 günü szat 10 da İstanbulda paşada — Jandarma imalü inesç edilecektir. 029 ( fendi. Ben o terbiyesizliği bile rek tım. Aksini gösterip di karşınız p ugmultf“ mahcup o'm. — İki tane var. —Öyle ise siz yeyim ve siz'de h: a olsun orlara bu toprağın üstünde kü hemşiresi veya bir kadını var$#i | sokakta kendi halinde giden PİF Musafaha ederken sordü: Bitmedi

Bu sayıdan diğer sayfalar: