22 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

22 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ekonomi , Tn ğ ğ . . Âvrupaya tetkikata gidiyoruz veya Kctş ç A : Eşini kaybeden kumru hikâyesi. | *Sokakta para çantası çıkarmamak için bilet parasını zaten Trende paltomun dış cebine almıştım. Müteaddit gişelerin arka- Sında yirmi derece soğukta eşini kaybetmiş bir kumru gibi hazin $E Mütevekkil oturan gişe Mmemurelerinden birinin önüne elli İfhiğ attım. Almanvari bir icazla bir de (ayn) yani bir dedim. Bilet esmanı yirmi fenig olduğundan, bu surette içerde oturan Mernurenin kaç bilet istendiğine dair nazarı dikkatini c_eılbeııı!:k Tözımdır. Meselâ elli fenig verildiğine nazaran iki kişilik bilet ilnak için (çvay) yani iki demek kâfidir. Bu münasebetle Ber- Üüdeki vesaiti nakliye hakkında da birkaç satır yazacağım.....» 4 ları yazan kimdir dersiniz acaba? bir hıkzyec'ı_mı bir para- l işi az seyah mi, yoksa ailesine incir çekirdeği dolduramı- Vak'aları yazan görmemişin biri mi? B y ayır! bu satırları İktısat Vekâletinin 21, 1, 1928 tarihli ve 1327 numaralı emirnamesile Berline tetkikata giden ve imzası- &kiılı-ıt (orman mütehassısı) koyan bir mütehassısımızın 0) raporundan bir kısımdır. - ? 'aış:wr edebiyatında şaheser kalacak bu kıymettar tetkik, ayni Ütt üslüpla devam ediyor ve gidilen yerlerde kapılarda tevzi Slünan risaleciklerin resimleri ve tercümeleri gibi aransa bulun- nadir şeyleri de ihtiva ediyor. (İktısat Vekâleti mecmuası Tütnara 12 ye müracaat) Ka zamanı gelmiştir. :;“d' telâkki etmiyoruz? garpten öği a:qıepçg ti Garbi tetkika gitmek işini ne için renmek, bizim için, havai ddi bir mes'ele değil mi- lâkki edilemiyecek a elâkki edilemiyecek kadar cit sehes grtari ? ve bu mes'eleyi hiffetle telâkki, türk ileri hareki geçmek cinayeti değil midir?. - ğ Türk ileri hareketini kimseniri hiffetle telâkkiye hakkı ola- Haz, Bugün Türkiye geri kaldı ise kalmıştır. Bunu idrak ediyo- : “lı'Ğ Hermn öyle adi bir tahassüsle idrak değil, içimizi okur surette lâ eden şiddetli esef hissile idrak! Bununlaberaber; mazide kaybolan en çabuk telâfi için, yüreği- Mizde irkilmez meknet kuvvetleri var. Yeni açılan hayat. ıçı_ndç. dübij milleti kanidir ki, garpten öğretimemiz nisbetinde ileri gi- leceğiz; terakkimizin miyarı bu öğreniş olacaktır. Yeni devrin en karakteristik tarafı garbi tanımaksa, öğrenme- Üçidenleri niçin öğrenebileceklerden seçmemelidir? Tetkik seyahatleri için fedakâr vatan çok masraf yapıyor. Bu & larm nemasını görmekte gecikmemeliyiz. Bu seferlik ne 'âmh_ımm., gelecek sefer inşallah daha iyi ölur deyip, vatanın İğce ı'ıiini zamanında vermiyerek, meçhul istikbale atmak, şöy- bi uı:nı hizmet mes'uliyetinden sıyrılmaktır, tavsif olunmaz Tetkik seyahatlerimizi — çok daha sıklaştırmalıyız. Fakat bu ;ğ_ı atleri kimin ne için yapacağını da bilelim. Bilmek için en ol kabul edilmiş bir tetkik usulünü tatbiktir. mayi cak, devletçe (garbi tetkik politikası) diye kimin nezaman, Yi îuredn tetkik etmesi lâzım olduğuna dair çok ciddi bir esas yılursa, bu en hayati mes'ele halledilebilir. t 'oksa kani olalım, garbe uluorta gidişler, vakit kaybetmeden İları terspers etmekten başka birşeye yaramaz! *** GÜNÜN İKTISADı HABERLERİ h"ğduy fiatları yeniden yükselmeğe başladı Ia0t zamanlarda ecnebt buğday fiat| Iyon 918 bin ton 276 kilo petrol it- themmiyetli surette yükselmeğe| hal edilmiştir. tır. Geçen Haziranda tonu| — Memleket dahilinde benzin ve pet- ) giline düşen Amerika buğday-| rolla mütaharrik makinalar çoğalmış- dün (141) şiline çıkmiştir. uıiı Sarfiyatın artması bundan ileri geliyor. HALİI ANTREPO îâı'ı..m Antrepo buhranını izale etmek üz- ve hükümet tarafından esaslı tedabir. ittihaz edilmektedir. Rıhtun şirketi müdürü M. Kanonj dün Rusumat Baş müdiriyetine mü- racaat ederek, Haliçte mevcuda ilâ- veten yeni açılacak antrepolar — için müsaade istihsal etmiştir. M. Kanonj (3,500) metro mürabbar ©- lan bu antrepoların biri Kasımpaşa- da, diğeri Azap kapıda olup bu gün- lerde açılacağını bir — muharririmize söylemiştir. Ticaret —Odası — na-| mına Ankarada teşebbüsatta —bulu- nan Galip Bahtiyar B. bugün şehri- mize gelecektir. Oda kâtibi umumisi Cemal B. Ti- caret odasının antrepo açmak için de) ğil himan tahmil ve tahliye işlerinde- Ki müşkilâtın izalesi için teşebbüsat- ta bulunduğunu söylemiştir. Rusumat üdürü İsmail Hakkı| B. bulran dolayısile limandaki — va- pürların ;"ılın ei kı: tahliye edil- mekte olduğunu siştir. MÜUAMELE VERGİSİ IÇIN Sanayi birliği 928 muamele vergi-) sinin primle itfası için Vekâlet nez- dinde yeniden teşebbüsatta buluna- çaklin KDi bt R Sanayi birliği heyeti umumiyesi Salı ıüı’ıu wpîfn.ırlk bu meseleyi gö- rüşecektir. TASFİYE EDİLECEK Millt inşaatı bahriye şirketi heyeti umumiyesi dün toplanmıştır. Bu içtimada şirketin tatili faaliye- H dolayısile tasfiyesi takarrür etmiş- ür. * Komis; Amerikadan evelce ucuz fiatle iki ğbur buğday celbine teşebbüs eden &üık taciri, bu mallar yolda iken 'Tin terefllü üzerine bunları der- Btri çevirerek büyük bir kârla ec- Piyasalarında satmıştır. Zahire borsasına gelen son malü- Köre, bu terefflü, yeni mahsul bedbinane tahminler — işaa Si bir ihtikâr şebekesinin te- den ileri gelmiş olup şehrimize i buğday müvaridatı artmakta. ü için Anadolu mallarının fiat- T jtetir etmemiştir. En iyi buğdaylarımız (19) kuruşa, Yüç Ha mallar 17 kuruşa muamele "e SO gelen bir vapur ccnebi buğda- İRĞM İstanbul piyasasına tabi oldu- ü l:îı mühim bir tereffü kaydedil- ir. AMERİKA BUĞDAYI NEDEN SAan ı YÜKSELDİ..? gÂterika buğday fiatlerinde vuku- ' ç_yfnde kark mmud;.h Ahıı;ğ:ı kyide kül iktarda buğday *":nıı llüyetli mil hrsat ittihar eden ispekülas- İöğçeların ÇST büğday müvaridatı şimdilik 'de 4 yagok olup on güne kadar Üa (25—30) vagonu bularak bü- ah tiyacı temin edeceği ve O Za- gik Anadolu buğdayların: hirnaye €cnebi buğday ve un gümrük Balin tezyidi cihetine gidileceği tilmıştar. İK! SIGORTA ŞİRKETİ 'l'm amil olduğu borsada söy- Britiş ent Forin merin ensü- Onpanis ismindeki İngiliz ne çötketi dün şirketler komizerli- a üiracaat ederek tatili faaliyete Bu getdiğini bildirmiştir. adan başka şehrimizde bulunan etikan sigorta şirketi de, mu- Tnyç” Faydile muamelâtınr tatil PETROL VE BENZİN Tp İTHALATI At Ve benzin sarfıyatı gittikçe “Betaj tadır. Petrol inhisar idaresi Bi ve benzin istililâki hakkında fuk imtihanlarına yeniden 120 kişi) '“'nâ:;n borsası.— Istanbul zahire borsası talimatnamesitide bazı tadi- I&t yapılmıştır. Bu tadilâta göre bor- sanın iktisat vekâleti tarafından tayin we ücretleri borsa bütçesinden tesvi- ye edilmek üzre keza vekâlet tacafın| dan takdir edilen bir komiserile umu Köomiser ve kâtip ile Istanbul mın-| takası Ticaret müdürü veya borsa heyetinin tabil azasındandırlar. Ancak umumi kâtibin reyi istişari- dir . Borsanın ıe:lhliııhdıhıliri ";Iı :ll wazenei hesabiyesi heyet kararile ta-, yin ve tanzim olunarak Ticaret oda- Sının tasvibi ilç muteber olur. nw ümuümiden mada memurin ve müstah deminin naap ve arli heyetin karari yi içra olunur. N * ati Memleketi e patistik yapmıştır. Bu istatisti- î;'“.';:zul Göneslede benzin itbalitı Smğlon 162 bin petrol ithalâtı » ';'ğırvn 360 ton ddi 1B27 de şeNesinde ithalât — artmıştır. yi lîı."h" olunan benzin 25 milyon Ayne tön olmuştur. Ga allk Sene zarfında petrol ithalâtı “Müyon ltir. Bu müddet zarlında 49 N m 667 bin ton ve 74 kilo petrol » Bag İllmiştir. Emanette Bentlerin tamiri KÜr e S Pek yakında Emanetçe icra olunacaktır Şehremaneti tarafından — yakında bentlerin tamirine — başlanacaktır. Bundan evel Sultan Mahmut ve Va- lide bentleri tamir olunmuştu. Bu se fer de Belgrat ormanı içindeki Bü- yük bent tamir olunacaktır. —— KADIKÖY ELEKTRİK TESİSATI Kadıköy elektrik tesisatı hakkın- da Emanetle şirket arasında cereyan eden müzakere bitmiştir. Kadıköyün de fabrika yapılmayacak ceryan kab- lo vasıtasiyle Tatanbul'dan geçirile- cek ve şebeke âadedi çoğaltılacaktır. ——— TERKOS MÜDÜRÜ ANKARA- DAN GELDİ Nafia Vekâletiyle temas etmek üz- re 'ya giden “Terkos şirketi müdürü M. Kastelon avdet etmiştir. Kastelno dün terkos gölü ve tesisa- tını teftiş etmiştir. Şirket su isalesin- deki ademi intizamın önüne geçmek t ameliyat yapmak tasavvu- için bazı rundadır. -————— OTOBÜS SEFERLERİ Harbiye ile Beşiktaş arasında iş- lemekte olan otobüsler Taksim mey- danının tanzimini müteakip Taksim, Harbiye, Maçka ve Beşiktaş arasın- da işlemeğe başlıyacaklardır. ! 4 Mütefi ik H. mı]'mmgk_am Yc!rîiîırıralı sergisi Haliçle ekmekçilere ekmek sergininGalatasarayda hıwanl mn tesisi isteniyor bir kısım Dakl eşyasının Erkek muallim mektebii Tranıvay Gibaliden Ayta ae üreiledüli kanandür Tşhli kalar Şirkelinin Müşlerisini —| takarrüz etmişti. Fakat dün bu bina- N yı gezen sergi hey'eti burasının pek aldı gibi bir şey ! harap olduğunu görmüştlür. aa Bunun üzerine serginin Galatasa- Fatih - Edirnekapı tramvay hattı-| ray nın açılması üzerine Haliç vapurları| pı bir hayli mütecesir olmuştur. Buna da sebep Cibali'den — Ayvansaray'a kadar olan sahadaki — halkın evelce Haliç vapurlarından istifade ettikle- ri halde şimdi tramvaya rağbet gös- termelerinden ileri gelmektedir, Bilhassa Cibali'den Ayvamsaray'a kadar olan mıntakada yokarı kısım- larda oturanlara tramvay daha yakmı olduğu gibi selerler de daha çok ol- bir. çok. kimseler tramva- yı tercih etmektedir. Fatih - Edirne- kapı hattı ilk açıldığı günler günde * : $ yüz yolcu naklederken şimdi bu mıktar bini geçmiştir. Tramvay şirketi cvelce bu hattı Beşiktaş'a ka- dar temdit etmek tasavvurunda ol- duğu halde yaptığı tetkikat netice- sinde bundan bir faide elde edeme- yeceği kanaati hasıl olmuş ve şimdi- lik hattın temdidinden sârfı nazar e- dilmiştir. lisesinde açılması için evelce ya- müracaat tekrar edilmiştif. Dün Maarif vekâletine de bunun i- çin müracaat edilmiştir. Sergi heyeti dün toplanarak teşhir edilecek eşyayı tasnif etmiştir. DÖRT KADIN, DÖRT ERKEK Mustafa Sabri, Ayşe, Hikmet, Şe- rife ile diğer 4 kadın ve 4 erkek di- lenci dün mevcüden Adliyeye sevke- dilmiş ve Sultanahmet birinci Suhce- za mahkemesine verilmişlerdir, —e ECZACİLARIN TENEZZÜHÜ 'Türk eczacılar cemiyeti tarafından İtertip olunan senelik deniz tenezzü- hü dün yapılmıştır. BAD Nİ HİZMETI DEVLETTE İSTİHDAM Cebeli bereket tahrirat kalemi mü- beyyizi bulunduğu sırada veOsmani- yenin işgalinden mukaddem memurin Mahkeıııelı; Iki tokat attı, — Anlatın bakalım, vak'a na: sayar gibi ölkeli öfkeli anlatır: — Evinizin salonunda mı naldım da... — Evet, ayağa kalktım, göğ yim ki elimdeki paketi oturdu, — Peki devam edin, k — Sonra efendim, dönünce bi ruyor. Bir reverans yaptım, hiç Taporum var. —NEe raporu bu? rde Bana “Koşon,, dedi.. rime “Histezi,, İnadma esmer, dudakları inadına boyalı bir kadın birine 8ö, — Efendim, ben salonda oturuyordum. * — Hayır efendim, şirket vapurunun salonunda.. Derketi, $i biraz dolaşayım demişim, Hava da sıcak, terlemişim zahir, — Şimdi onları bırakın da vak'aya girin. birisi gelir de işgal etmek isterse yerin sahibi olduğunu ân çekilir diye.. İnsanlık ta onu icap etmez mi ya? — Hanımefendi, yine hikâyeye başladınız! — Hayır efendim, hikâye değil, olduğu gibi anlatıyoruma. biyeli birşey zannettim.. Halbuki. — Bunları geçiniz. Kalk dediniz kalkmadı. Sonta:.. — Sonra, anlamadığım bir lisandan bana — Anlamadığmız bir lisanla küfredildiğini nereden anlada — Efendim azbuçuk - fransızca bilirim. Bana “koşon” d |Ben de ona türkçe “sus” dedim. Aman efendim, kâdın deli | birşey oldu. Ayağa kalkıp suratıma iki tokat indirdi. Baksal . — Üzerime sinir hali geldiğine dair. — Sinir hali hemen tokatı yer yemez mi geldi? —Öyle ya hemen oracıkta “Hısteri” oluvermişim, HALİÇ SAHİLLERİ ve mücahidin ile birlikte bahçe kaza- | Raporda yalnız (...) hanımın bir müddettenberi Histe eee ACAK? YEDİKULE - BAKIRKÖY YOLU DACL Şehremaneti Yedikule - Bakırköy arasındaki yolun tamirine başlamış- tır. Maslak'tan İstinye'ye kadar olan yolun da asfalttan yaptırılması ka- rarlaştırılmıştır. Yakında inşaata baş Haliç şirket? ise Bu yüzden has:l olan zararı telâfi için başka tetbirler almak tasavvurundadır. Bu meyanda şirket, evelce imal eylediği Cibali ve bilhassa Ayakapt gibi iskelelere ye- niden seferler tahsisi ve mevcut se- #a çekildiği halde bilâhare Fransız ların işgali altında bulunan Osmaniye ye avdet ve memuriyet kabal eyleme sinden dolayı hey'eti mahsusaca hi- dematı devlette ademi — istihdamına karar verilmiş olan, Gülnar — kazası lanacaktır. ——— YEREBATN'DA İNHİDAM TEHLİKESİ YOK Yerebatan sarayında tehlikeli çö- küntüler olduğu hakkındaki rivayet- ler üzerine Emanet fen heyeti tara» fından burada tetkikat yapılarak hiç bir tehlike olmadığı tespit edilmiş- tir, Yalnız etrafta inlidama mall ba- z evler olduğu anlaşılmış ve burala- rın yıktırılmasına karar verilmiştir. ———- HEYBELİ DEPOSU BİTTİ Heybeli adada inşa edilmekte olan ti bitmiştir. Ya- pilan depo 100 tonluk olup betondar !  dır. Evelden de 40 tonluk bir depo| mevcut olduğundan Ada'da 140 ton “lnal sayu su deposunun inşaat su temin edilmiştir. Bu risefain bedava olarak ile dolduracaktır. ESNAFIN 'l'l:; ql .EMAN! TEŞDİT EDİLDİ çok yerlerden tahlilhaneye gönderilmiştir. Emanet teftişi bütün mevadı mil etmiş ve dün ziye olunmuştur. Bazı csnafın kırmızı biberlere top- rak, kahvelere nohut katmakta olduk Tn apleşdalğtır. . Sei ı Limanda Liman işleri Dizbarko tarifnamesi tadil edildi Liman tarife komisyonu dün top- lanarak Liman şirketi tarifesini mü-| zakere etmiş ve cski tarifeyi kabul ür, Yalnız dizbarko tarifesinin ahkâ-| mmr umümiye faslına : “Gümrüklere boşalan eşya için ye- di günlük mavna ücreti dahildir, ye- mavnalarda kalan Kün için ton başıma di günden fazla p Celâlettin efendi. ferlerin tezyidi, Halicin iki sahili a- Ore musap olduğu kaydediliyordu. — Ama bakın raporda böyle gilmiş. cevapta dedi ki: — Vallahi anide sinirlerim boşantverdi. Bzlanei SRİYYE Taaairi( F aübili diMııznııı'ı madam ise tercüman vasıtasile sorulan sballere metkedir. Lâkin karşıdan karşıya sı den bu cihet düşünlülmektedir. TENZİLAT YAPILACAK MI? Bundan başka en — mühimmi ol rasında kısa seferler tesisini düşün- ferler yapıldığı takdirde kayıkçılar- la da rekabet etmek lâzımgeldiğin- rak tramvayla rekaböt — maksadiyle inii ifesi: tenzilât | Ü |fiyelerile daim temas etmek suretile Anadolu Ordusuna iltihak etmek üzre vaki olan davete icabet etmedi- Şinden dolayı hey'eti mahsusaca nist-| var! beti askeriyesi kat edilmiş olan tabip | binbaşı Hüseyin Hüsnü bey. Bursanın Yunaniler tarafından iş- gali zamanında kıtaatı milliye ile çe-i kilmeyerek Istanbul hükümetine il- tica ve kuvayi milliyeyi bağiler diye tevsim eylemesinden dolayı — askeri hey'eti mahsusasında nisbeti askeri- yesi kat edilmiş olan yüzbaşı Rifat efendi. İzmirin işgali esnasında Yunan ha-) Kimya mezunları Şerefine dün bir çay ziyafeti verildi ğ |teşriki mesai ve istirdadı mütcakıp| — Darülfünun Fen fakültesi Kimya Yunanlılarla birlikte firar eden iki| castitüsünün bu — seneki mezunları biraderler vasıtasile tesisi münasebet etmiş olmasından dolayı Hey'eti mah — Ben değil benim yerimi bu hanım işgal etti. Sonra da atan da ben değilim odur. Sade onun değil benim de rapo Mahkeme iki tarafın bu garip iddiasını tespit için şahit terilen bazı kimselerin celbine karar verdi, HeRA S ASİİ A ERER İK e reslti ee ka ö A dün enstitü binasında bir çay ziyafe- z Darülfünun ETÇE Son zamanlarda ekmeklerin çok bozuk çıkmakta — olduğu Şehrema- netine şikâiyet edilmektedir. Emanet değirmen ve fırınların sıkı bir tefti- ge tabi tutulmasın: bütün zabıtai be- lediye memurlarına emretmiştir. Bir nümüneler almarak| idaiyeye teş- lüt kahve ve #abun gibi şeyler satan 12 cunaf tec- Bir kadın sokak ortasında yanıyordu Bomonti bahçesi arkasındaki Fran Bız eytamlanesi — sokağından geçen polisler cadde ortasında cayır cayır yanan ihtiyar bir kadın görmüşler Ve ateşi söndürdükten sonra zavallı- yı yarı ölü bir halde Etfal hastane- sine nakletmişlerdir. Zavallının ifa-| desini almak kabil olmamıştır. Ka- dıncağızın kim olduğu ve nasıl so- kak ortasında bu feci şekilde yandığı maâlüm değildir. Zabıta kadının üze- rinde çıkan nüfus kâğıdından 60 ya- şında Anastasya namında bir Rum)| kadını olduğunu anlamıştır. Anastas ya'nın bir kazaya mrt yoksa bir cina- Yete mi kurban gittiği henüz tespit| edilememiştir. ——— AKLINA ÖYLE ESMİŞ Kasımpaşa'da Rıza dün gece kafa- yi adam akıllı tütsüledikten sonra bir otomobile binmiş ve Tepebaşm- dan geçerken beş el silâh atarak kaç mıştır, —- GALATA'DA BİR CERH ' Antonyo isminde bir Rus kafayı tütgiledikten sonra evine gitmek üz-) te Mumhane caddesinden geçerken| AÂrnavut Musa ile karşılaşmış ve a-| ralarında kavga çikmıştır. Kavga ne- ticesinde Musa Antonyo'yu yarala- mış ve yakalanmıştır. tinaf mahkemesi Azayi sabıkasından ve süryanli kadim milletinden Hanna Necati efendi. mesinden dolayı Hey'eti mahsusaca hidematı devlette ademi istihtamına lis memurlarından Hakkı efendi Anadolu Ordusuna iltihak etmek Üzre vakı olan davete icabet etmeme- sinden dolayı Hey'eti mahsusaca nis-| beti askeriyesinin kat'ına karar veril- miş olan sabık suvari mülâzimi eveli Şerefettin efendi, haklarında veril- miş karar ÂN karar heyetince ref'e- dilmiştir. —a POLİS TEŞKİLATINDA TEBEDDÜL i ve İkinci şubelerinin değiştirilmiş, bu iki şube i- çin yeni kadro yapılmıştır. Her iki memurlarmın merkezlere veri- i, yerlerine yeni memur getiri- leceği haber alınmıştır. —aeee— DİŞÇİ VE DİŞ TABİBİ Yeni talimatname mucibince — diş tedavi edenler diş doktoru unvamın kullanamiyacaklardır. Yalnız mektepten çıkan dişçilere ediş tabibi» unvanı verilecek, pratik olarak dişçilik öğrenmiş ve dişçi mek tebinden mezun olmamış olanlara da susaca hidematı devlette ademi istih- olan İzmir is- Kavlen harekât ve Smali milliye, aleyhinde bulunduğu tezahür - eyle- karar verilmiş olan sabık Gebze Po-. yonculuk için. — Rusu-| ŞE” mat idaresinde yapılan komisyoncu- oşyadan 20 kuruş ücret alınır,, diye bir mad- de ilâve edilmiştir. Komisyon bu maddenin ilâvesine sebep olarak son antrepo buhranını göstermekte ve bu madde ile tiüleca- rın eşyasını füzuli olarak uzun müd- det mavnalarda bırakmıyacağı kana- atinde bulunmaktadır. 375 kuruş ücrete tabi besinci kı- &ım eşya meyanma sahibi tarafından vaktinde tesellüm edilmeyen ve güm 1€re naklodilip satılan eşya da ta- — ELEKTRİK FABRİKASINDA BİR KAZA Silâhtarağa elektrik hastaneye kaldızılmıştır. —— BİR KIZ ÇİĞNENDİ ruhiyetine sebebiyet vermiştir. — İKİ AZILI KARDEŞİN 929 senesinde ithalât yekünü 65 F arae l bin 624 ton 767 kilo idi. Bu miktar 927 senesinde 73,425 bin ton 341 ki- fabrikasında Grigor isminde bir amelenin başma büyük bir demir düşmüştür. Amele pek ağır sürette yaralı olduğu halde / 1-752 numaralı otomobil dün Ma- ide isminde bir kıza çarpmış ve mec- Veta'da Molla Hüsrev mahallesin-| de oturan Mehmet ile kardeşi Bahri sadece «dişçi» denecektir. —easre— GELEN SEYYAHLAR İtalyan bandıralı Çelya ve Semira-) mis vapurlarile dün şehrimize — 315 seyyah gelmiştir. Evelki gün gelen Prezidant Vilson vapuru dün Pideye hareket etmiştir. DAVET Istanbulda Şehzade Başında — tay tekneler kavaslar caddesinde No. 116 da mukim olup Heyetimize müracaat eden jandarına mülâzimliğinden mü- tekait İsmail Hakkı efendi. Erenköyünde Suadiye mahallesin- ge İrfan ağa sokağında No. 32 — de mukim olup cabak Beşiktaş inzibat dün Sabri isminde — bir adamı hem| *biti mülâzim Ömer Lütfi efendi. loya kadar çıkmıştır. Göğ a Istanbulda Aksarayda Güreba Hü 920 senesinde Şeker itbalâi daba İ gel çatlar, hem de Suşta e bağır e dan yaralamışlardır. fazladır. Ba müddet zarfında 74 bin 837 tona baliğ olmuştur. Bu rakkam- lara gekerli mevat ta dahildir. hadiltönmdin “tilip geç Bali 7 B aai Döreviieiü Bdi | sanbasletn EDİRNE'DE İPEKÇİLİK çok fena olduğu ve menileketimiz-.| — HAKKINDA TETKİKAT den ehemmiyetli miktarda fındık ta- YAPILACAK lep edildiği anlaşılmıştır. İktisat Vekâleti "pursöne Tvabemi eli “aaklak| et Tühle' Güy v Zacıları ayırmak isteyen Mehmet ve| Cü Bahri'nin annesi de oğullarından da- böceği mü- bey dün şehrimize| da hey”etimize müracaat eden sabık| mülâzimi evel Namık efendi. Istanbulda Kumkapı Nişancı cad- desinde Helvacı sokağında No. 3 de dava vekili Nuri bey hanesinde sa- bek piyade Mülüzimi eveli — Ahmet Hamdi imzasile hey'etimize müra- geçen seneye nispetle yüzde elli nok| gelmiştir. caat eden mumaileyh Ahmet Hamdi san olup (109,000) kantar kadardır.| - Tahir bey yakında 'ya gi-| efendi. * Âli İktisat komisyonu.— ÂH İk-| derek Edirne ve havı ipek tisat komisyonu tarafından memleke| istihsalâtı ve ipek mah- böceklerine timizin iktisadi vaziyetini ve alınma-| Sus olan dutluklar hakkında tetkikal #r Tâzımgelen tedbirleri tespit — için|ta bulunarak — bunların çalışmakta olan komisyon bugün top| İ#ziımgelen tedabir hususunda bir ra- lanacaktır. Meclisin ibi İ kâtibi|Por bazırlıyacaktır. Hükümet, Nurallah Esat B. kötmüsyonla' teman : isi Hüsnü Hamit, — enstitl müdürü| kimyager İbrabim Etem beylerle fen fakültesi müdavimleri, diğer fakülte reisleri ve bu seneki mezunlarla da- vetliler bulunmuştur. Bahriye mızıkasının çaldığı İstik-i lâl marşt ayakta dinlendikten sonra| bu senenin mezunlarından Cemal B. bir nutuk irat etmiştir. Cemal B. mü- essesenin mazisinden, hayatta oyna- dığı rollardan ve — ehemmiyetinden bahsetmiş ve şu suretle ikmal etmiş tir: -—A_mm vadeder ve fahri K Başvekil İsmet Pş. Hz., Darülfünun Emini be- ye ve muhterem hocalarımıza teşek- kürler ederim.,, KİMYANIN EHEMMİYETİ Bundan sonra Fen fakültesi reisi Hüsnü Hamit bey bir nutuk irat e- demiştir ki: Kü BU SENE MEZUNLARI Kimya enstitüsünden bu sene on beş talebe mezun olmuştur. Bunla- Tın sekizi banım yedisi efendidir. Bu meyanda üç te Bahriye zabiti vardır. TALEBE BİRLİĞİ KONGRESİ Hukuk, Tıp, Edebiyat, Mülkiye| Talebe Cemiyetlerinin daveti üzeri- ne Türk Talebe Birliği kongresi per şembe günü bir içtima aktedecektir. Birlik Reisi Ferruh bey Ankaraya| gitmiştir. —— Deniz tenezzühü.— Ulümu Âliyei Ticariye son sınıf talebesine Salı gü- nü bir deniz gezintisi yapacaklardır. Davet C H. F. Müfettişliğinden” C. H. Fırkast İstanbul merke- zinde 23 temmuz 0920 salı günü saat 16 'da verilecek çaya İsten- bulda bulunan bilederle meb'usanı kiramın ailci muhtecemelerile teş- Fabrikator, erbabi sanayi, tüccer ve ıluııbblâlm Istanbulun ticaret merkezinde ve denize yakın bir mahalde bulunan 1700 metto murabbında vasi bir arsa Tütün deposu antrepo va " saire olarak istlmal edilebilir. Tuliplerin İstanbulda Emin Önünde Valde Ha- | vanda S. AMAR ve şürekâainavmüra .| kır zenğin her türkün — bugün M İriş oracıkta üze geldi diyor sıl oldu? erteye çıktım, Ha şunu söyl ğum yere birakmıştım. aktım ki yerimde bw hanıtı 1 aldırmadı. Ben ne bileyimi, | üfretmeğe başl demiyor. Sizde bu hal yeni Vilâyette Teftiş için Muhiddin Bey Ketm burgaza gitti Vali Vekili Muhiddin bey dür merbufgaz nahiyesine teftişe g| tir. Muhiddin bey, orada ni binasını da Hariciye Müsteşarı Numan dün Harkiye memucu =Iıhh yaret etmiştir. Numan bey bugül karaya ktir. Z İŞLERİ Teffiz komisyonl dün — Veli vini Fazlı beyin riyasetinde mıştır. Bu içtimada Mi A iştimada Mülkiye ve AM ( Birinci sahifadan devam ) Aziz arkadaşım, köylü, sünü gere gere (Türküm) kâfi değil mi ki eserin büyüle, çüğünü soruşturuyorsun? fikirlere büyük, küçük — gibi ( bir kıymet mefhumunu yerl sun? Eğer “Gazi” bir kaç bin gelmiş olsaydı bugün süali vap verenlerin kimi mevcut kitapların gayri bir kitapla kimi fevkalmalıluk bir (varlik) ğunu iddia ederler, şairler milli tanlar, nasirler kahremanlık 'hil Gazinin — büyükluğün renntim edecek bir şair, hayat: #ini'yazacak bir mühacrir hese tişmediği için olacak ki böyle süalle fikirleri harekete getirmd temişsin. Öyle ise diyeceğim yok. Hürmetlerimin kabulünü rical rim efendim. Çankırı me TALÂ| İLAN Bölu vilâyetine tabi Muduras zasının kırık orman kıtasındlan vi 1194 metro mıkap çam ve metro mikap göknar kat üÜzre on sene müddetle 11940 m_ihp gam ve 18060 ::ıtm göknar eşcarı çamın beher aöt metro sikabı 2 dira 7Seği rın 2 lira 25 bedeli mukarreti" detle müzayedeye vaz lip olacakların esas ge: üzre Bolu orman müdi raiti

Bu sayıdan diğer sayfalar: