4 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

4 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HECE ŞALI iürkivede Mariçtrill Cazetev: Kuruş Kuruş y Aylığı 19 000 e * . 750 140 n 400 go Nukut imefliz. lirası 07) s0 Dolar 29 İoooo 0 Yoran dırabml na s4 (0069 Raybsmark 0080 (0009 Avtsfurya gilini o 30 2s Ley Momanya 9 xa (800 Lera Bulgar 29 (c07s Felemenk fiorini —| 7s Fransız frangı 163 |09T.İ. isa loc7s | Halyan. Hreti sr) 3s 25 10 kuron Çeko Slovakya | TSİ 3 | 3s 1 Çervonete « Seviyet» 0000 1 > Zeleti ” « Lehislan » n Lİ 75 “ 30 Pinar « Yogoslav$a” “ 7s ,: 10 Pelçika frangı 114 (0075 ! PFezetn Jepanya :9 s0 20 eviçre, granga 780 | 25 1 Mecidiye İren Çek | Londra #xerine bir İnetliz Hras keruş igie s6 Kevyork 4 Türk lirsse dolar Üz Jsssa Paris . » Srerk ia | (00 Milano <5 ret gi lsön0 Berlin «mark 1 (9975 Sofya aka a es 78.00 Frvksel “» . « beka o 42.00 Ar iilerdande © «© © florip 1 İs Cine, « » « #rahk p İ4709 sy « küron 1g (0283 | » silin a 9785 ş * pezeta g (2490 . * zelal 4 (2378 gidğ “dirahmi si s6 20 “Va Krui ak (0000 Belirat © Türk; lirasi © dinar | “za İşrsg Tahviller bükraz dahili « vadeli Tiyunu mewvahide İkramiyeli demiryolu İstanbul © tramvay birketi Baktım Kok Ye Antizepo Mtarhul. sronim #5 şirketi Hisse senetleri VE Üikesi Cer aih bankan katihamu (latin Tiesret bars Oluk | Aram Argazl KP İstanbul Sıhh muavenet mü Çorürm sihhi kömprimesi edeceklerin şartnamey görmek v üzre “Çörüm Sıhbâr * ve'muay. “eylemeleri ilân olunur. z Gazetemizde çıkan yale yesimlerin bütün hakları mahfuzdur | idare içime (idare) “yakıy: İ Perdrıyan sektupların Tadüsindem, kiyamel smekadderesie mektupları konulmuş paraların İİ Hapbelmasmdan ve iinlarm mündercatından i Borsalar : Ticaret ve zahire borsası İn? day Çavdar Ekisten : ai İyemümli 19:070 1700 Bisinei yı k 00 1420 İkizilei (17.20 1720 1729 Birinel “ iğak 0 slinler. C0-00 '©000 0009 | Oçüncü * 1059 065 “eri 9110 000) 16,20 — TİFİİK — Türme (C.CO (000 (oo | sezi salılut 0-C0 0000 0009 Sarı 14900 o 149,00 —ZAHİRELER— Kastamonl 16600 16600) ye e Konya Çengelli 20700 207,00 Cave N 0or4 ERİSİ Arpa 1008 09, 3) Pepp iT İ Yare 1525 “18.35 Zerdeva Çif 6000.00 000000 Yu 0816 0010 Sansar 0000/00 0000; Fatulye 160 2700 Tiki « 060,09 0000; dn Kundaz 4 ç600000 ©00, —MULUBAT— FINDIK: ANLA 0000 2009 fındık kabukli 00000 ©0390 İ Kar yresi 21.3 200 Badem 00000 . 000,00 Wat Ve İçtimat müavent müdürlüğü için nü- munc ve münakası Kaimesinde muharrer şeraite tevfikan mübayla edilecek astar 40 azami 60 kilo mavi renkli kinin , 23 hazirân (094 tarihinden iöbaren IKİ ay mid. gdele “mevki mürakasaya vazedilmiştir münakasıya FAKTın $ Ağustos 1999 beğrikâki, ii Diye ilâve etti, Birden aklıma geldi. Mister “Kereç, beni ge zaman istedi? — Benimle izdivaca mis- ter Kereç ne zaman talip oldu? Süalini ani bir cesâretle gordum. Büyük annemi Markiye, Marki büyük anreme bak- tı ve gözlüğünü parlatmağa başladı; © Nihayet * büyük annem cövap verdi: Burada âdet bizden Seni” istemek değildi. “An- i #benim 'küv- *şım o sana bu izzat kendisi ede- ye kadar olduğu gibi lâ e günderilecek (o mekropların | üzerine a site (Yazı) işareti “yösmlerilmir | Mare mesul değildir, — — l Ağustos * 1929 A Şa KAYMA taife Veriirntetir. —UN— Göral kilosu Ektstra ekistra 00 atve içtimai iştirak e. daha ziyade tafsilât almak 'enet . müdürlüğüne müracaat " cek. Böyle bir adamla nişanlı hayal « geçirmek ve' önun bana aşk vaziyetlerine ta- bammül etmek çekilir şey/ değil; fakat büyük anneme itaat etmeğe Söz verdiğim için. söylenilen bir. şeye karşı gelemem. Büyük annemin göstere- ceği yolları dinlemiye ha- zırlandım. Büyük annem : —Baloya giderek onunla dansedeceksin. Güzel, s€- vimli” olmıya çölişacaksin, VE İ önün Bana “gösterdiğ alâka ve muhabbet, şimdi- ml 4 Ağisles AE işleri) e telgri vel 1870 Ç idare İsleri 5 157 istanb I Tramvay şirketi Otobüs servisi Müdütiyet, Beşiktaş o Maçkâ tarikile Beyoğlund rapteden ir Otobüs servisi; tesis edildiğini muhterm ahaliye ilân eder. Bu servis Besiktaş vapur iskelesi vasıtasile Beyoğlu El ile Üsküdar ve Buğâziçi Beyhinde en seri muvasalayı temiti ği 5 edecektir. ii ği Hareket vakitleri: il Beşiktaşta: Ihlamur caddesinin köşesi | Şireeti Hayriye Bi ikelesinden 150 metro mesafededir. | n Beyoğlunda: Harbiye meydanı « hareket her 10 dakikada bir defa Servis: Tatil günlerinden mada saat 7 dakika 30 dan saat 2le kadar Bi Cuma ve tatil günleri saat 7 dakik 30 dan sabahın 1 ne kadar Cuma ve tatil günleri hareketle ber 7 daka bir defa vaki olacaktır, Servis süratli ve rahattır. Posta telgraf umum müdür- lüğü levazım müdürlüğnden: 1 — Müstahdemin fçin imal ettirilecek"*2500 - 2700 takım Elbise ve kasket kapalı zarf usulle münakasiya konulmuştur. 2 — 14 Ağustos tarihinde ihalesi icra edileceğinden taliple- rin şartname almak “için şimdiden teminat ve teklifnemelerini İhtiva edecek kaplı zarfları tevi için de mezkür tarihe müsadif çarşâmba günü saat 14 te İstanbül yeni postanede mübayaat komisyonuna müracaatları, YEDİNCİ BÜYÜK ayyare piyankos 1 inci KEŞİDE: “ 11 AĞUSTOSTADIR BÜYÜK İKRAMİYE: © © 80,000 LİRADIR Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyeler “ve 10;000 liralık bir mükâfat , Bu keşidede cem'an « 3,900 > numara kazanacaktır. Eskişehir nafia baş mü. hendisliğinden: 500 metro mik'abı Eskişehir Çifteler! iltisak şosesi ve “mütebakisi “Eskişehir. Çifteler yolunun “başından altıncı kilometrosuna kadar yol kenarına muntazam figüre edilmek şartile 5000 metro mik'ap ham taş kapâlı zarf “usulil& beher metro mik'abı 250 kuruştan 26 -7- 929 tarihinden 17-8-929 cumartesi günü saat on beş buçuğa kadar münakasaya vaz olunmuştur; taliplerin bedeli keşfin ",7,5 nisbetinde teminatı muvakata akçası ve ya bu miktarda İstikrazı dahili tabvilatı ve yahut . banka mektubu. vermeleri, teklifnameler usulü düiresinde ihzar olunarak vakti muayyeninde Encümeni vilâyete tevdileri lüzumu ilân olunür, Bir yıld — HER GON "CİKAR TÜRK “GAZETESİ — Vakıf “Tİstanbul, Babıâli, Ankara caddesinde “Vakıt, yurdu | ”* TAM si€ Vesta 6 Sayıla Posta kutusu aş gm şam ŞAM SAŞMŞMŞMA ilânlarında 0/0 20 teazilât yapılır NE emk Büyük ve ya bir çok defa için verilen ilâalarla hususi mahiyetteki ilânların Serel idare e kararlaştırılır. Gazetemize bünüsi dün kaba öden yar. MH. $, He ilâmel ecenleni Müsabaka şeraiti Darülfünun fen fa- kültesinden: olmak o ÇTabilyat I — Türk olmak 2 — Sihbati yerinde olmak. 3 — Hüsnübal şehadetnamesi göstermek; 4 — Yüksek mekteplerden mezun mezunu) 5 — Hayvanat ilmine alt matbu eseri bulunmak ve tet kik edilmek üzere heyeti o mümeyyizeye imtihandan evvel göndermek, 6 — Tertip edilen ve aşığıda yazılan on süale üç ay zarfında hazırlanmak. 7 — İn terihinden üç ay sonra heyetl mümeyyize huzüründa on sualden birisini kura ile çekip bir saat zar- fında tahriri olarak yazmak badeha ayni «sual. hakkında samiin huzurunda .bir saat takrir ötmek. 8 — Ameli imtihan heyeti mümeyyizesi huzurunda icra edilecektir. 9 — Ecnebi lisanından tahrizen hayvanata alt bir ba- histen Türkçeye terceme yaptırılacaktır. Müsabaka sualleri Hayvanatta cihazı teneffüsün envar Silsilel hayvanatta cümlel asabiye Tenasülü gayri cinsi Heredite mendillenne Tripanozomidoe Hayvanatı fakâriye” gurupları arasında hututu vasıla teş- kil eden hayvanların başlıçalarına dair malâmat Güdet Hayvantta cihazı deveran Didanı şerltiye Vüreykatı rüşeymiye Türkiye İş 10 ağustos i edebilirler. Ev günden: Guraba hastanesine lüzumu olan İspirto da dahil | Hamiline ait hisse se - İ netlerinin kayıt müddeti de bitecektir. Hissedar- 'lar bu tarihe kadar hakkı Rüçhanlarından istifade Umu bankasının 929 tarihin- oldüğü halde. eczayi tıbbiye Ağustosun beşinci Pazartesi (| günü saat onbeşte pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden | talip. “olanların şeraiti anlamak üzere her gün levazım İdaresine ve ihale günü de atları. açan gül olmıyacak bilâkis mütehas- sis oluyormuşsun gibi gö - zükeceksin; böyle hareket ettiğin takdirde senin için bü pek sıkıntılı olan vaziyet kısa bir zamanda neticele- necek ve nişanlanacaksınız. Dedi. Şimdiye kadar hiç bayılmamıştım. . Fakat bu sözler üzerine bayılacak gibi. bir fenalık hissettim, Oda sanki bütün dönüyor ve “Bunu ben yapamam. , diye bağırmak istiyordu Gözlerim “ büyük amca mü İsabet “edince, göyrl ihiyari sükünet geldi. Asâ- | bım sakinleşti. O bana adl e idim tekrar: “Haydi, biraz sonra gezmeğe çık, köpeğinle eğlen, dedi. Derhal oda- dan çıktım. Dişarda, temiz hava ile karşılaşınca yeni- den canlanmış gibi oldum. Artık istikbalim: hakkında bir şey ( düşünmiyordum. Şimdi yekâne düşüncem büyük o annemdi. Zavallı büyük. anneciğim, hayat bu kadar gözelken, Yaz gelecek ve çiçekler açacak- ken .bu dünyayı. ebediyen demek terkedecek... Belki öbür dünyada “Ambrozini östaş do Kalenkur, u gö- recek “ve “torunları - olan - benden bahsederken onla- pa rın kabul ettikleri “hiç gü- rültü çıkarmamak, düstü. runâ benim de tâbi olduğu- mu, her şöyi sükünetle karşıladıgımı söylüyecek. Eve döndüğüm zaman balo elbisem gelmişti. Hez- Piya paketi açmış. elbiseyi yatağımın üzerine uzatmış” tı. Ne güzeldi, bütün sikın- tıya rağmen çok hoşuma gitti ve; biran için her şö- yi unuttum. Marki > bizimle böraber kaldı. Büyük annemi böyle sibati bozukken bırakmıyâ- İdare Encümenine müraca- İngilizceden mütercim öyle olmasaydı, büyük an- nem beni ona vasiyet eder- midi? Bizde kaldığına çok memnun, Büyük annem daha iyi gözüküyor, ve bana sanki hiç. ölmiyecekmiş / hissini veriyor. Ne de olsa artık benim istikbalim taayyün - etmiş gibidir. “Ogüstüs Kereç,, le evlenmiye mecburum: Artık baloda olacak şeyleri düşün- müyorum. İnsan istemtdiği bir şeyi yapmıya karar verince evvelden tahminlerle ken - cağını söylüyor; Zanneder. | ini üzmekte mana. yoktur. sem Marki de «bizim gibi | vaziyette... Çünkü | Bütün olacak şeyleri kafam- müşkül eği Kendi kendime düşündümü Darüşşafaka N Darüşşalakanın birini İle müallim sınıfına aşağı. zili Şartları haiz olanlar caktır; ij 1. Birinci sunta girecek şartlar: A— Bibadin ve veya yalnız babadan # ve muhtaç olmak, 2 B — İlk mektebin dönü sınıfına terfi etimiş veya Tece tahkil görmüş olmak C — Yaşı ondan on ikideti yukarı olmamak, D — Emrazdan salim WE suretle tahsile elverişli E — Vapılacak m imtihanın ve çekeceği 1. Muallim sınıfı içi lar şunlardır; Hİ A — Keza yetim olmak B — Yaşi 17 den aşığı den' yukarı olmamak, G — Orta mekteplerde gün bulunmak. DI. Talipler fotoğraflı tezkereleri, mektep sılkat raporları, aşı şahadfii meleri ve üç adet vesiki toğrafile pazar, salı ve pi be günleri saat 14'den kadar mektebe müracasi$i ceklerdir. Kayıt müddeti if tosun sonuna kadar devam" cek ve ondan sonraki # atlar kabul olunmıyacaklıf. Beyoğlu dördüncü sulh mahkemesinden: Terekesin& kemece vaziyet olunan AP Todori Dividari Ffendinif ğaziçinde Paşabahçesindö rün karşısındaki hanede # | eşyayı mefrukesi bilmüzül füruht edileceğinden talip ların yevmi müzayede ol# ağustos 020 salı sant 10 d8E hallinde hazır bulunmalari © olunur. İl 4 1929 vi ÖZAK pi a Ağustos Sefer: 27 Burç: Est j Pazar | Günün nasihati: | Uyku. baldan tartıda Mos'ul müdür: Refik Güzin Nuri? dan çıkarmıya ve önümde olan iki güzel ziyan etmemiye karar dim. Fakat tesadüf ? değiştirdi. Bu sabah nun sabahı - misafir “Of nın “tozlarını alırke” bezini: silkmek için FE reye gittim. Bir de P Mister Kereç bizim önünden bakınarak $' Saat dokuzda PE ne.işi var? Beni © önlük ; ve başımda HE masın diye giydiği” y ile görünce, gecelikle p nederek geri çekildi “den aklıma ” l

Bu sayıdan diğer sayfalar: