15 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

15 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

« Vakt »ın tefrikası: 26 kıralı EE YAKIT 15 Ağustos Serseriler! Yerli mallar | Tiçaret odasında Sergi büyük bir büyük bir rağ- bete mazhar oldu Aleksandr Zubkofun hatıratı Bir hafta daha — Deba devam edecek misiniz ? — Evet yarım sanım da ba var. — Öyle ise 500 kuron. Kağıt dağıtılıyor, 500 flo- rini kaybettim: Bunun üstü- ne 50 kuron koymak olur mu? sonra gülünç olurum. — Beş yüz koron daha. “Tekrar kaybettim fakat kederimi © güstermiyeceğim. Biz zengin adamlarız. Kazan- mak için değil âsabımızı mahbzuz etmek için oynuyo- ruz. Biraz kumar oynamak Asabı dinlendirir... İşte mak: sadımız bu... — 5001. Karşımdaki şişman baron yavaşça tebessüm ediyor. Bu beş yüz kuron da gitti. Fakat daha 2200 kuronum, ve valdeye ayırdığım 500 kuron var.. Yok, yok bu 500 zü üzerimde yokmüş farzetmeliyim. Banka tekrar bana peçiy yalnız 800 koyuyorum. Kazant- yorum. Kazanıyorum. 500 koyuyorum © kazaniyoram. 100 koyuyorum gene kaza- rıyorum. Arkadaşlarımın y lerinde haset asan görül yor. Bir çeyrek sant sonra cebimde 15000 filorin olduğu halde kulüpten çıkıyorum. Artık töbeler “olsun. Evime avdetle oturuyor ve “Gorki, eserini okumağa çalışıyorum. İşçiler hakkında, köylüle- rin sefâleri hakkında yazıl mış sahifeleri gözden geçiri- yorum. Fakat bunların hiç birisi beni alâkadar etmiyor. *Zopol,ta oyun oynatken şurada rahat oturmaklığım mümkün mü? Belki şu sırada orada olsam servetim yirmi otuz biri filorine baliğ olur. du. Sabahın dördünde yatı- yorum. Uykumda. para dolu bir çök kasim Olduğunu, sürü ile kadınların karşımda çırılçıplak* soyunarak “Beni satın “sl. değerim 10000 filo rindir; 10000 İilorinle seni alırım... Ne İstersem yaparsın Al beni 10000 iilorine!.. , De. diklerini görüyordum. Subah- İeyin müthiş bir baş ağrısı İle uyanıyorum. Bugün “Zo- pol,a gideceğim ve deniz kenarında dolaşarak biraz ha- va alacağım. Hayır klübe gitmiyecepim, 15000 filorinin var.. 15000 filörin bul İsveç benim gibi zengin bir tabası olduğuna sevinecektir, İsveçte mühim ithalat ve ihracat muamelâtına girişeceğim. Ucuz şeyler satın alacağım. Üstanbul - Beyazıt), (İstanbul. balıkçıları) ismi verilecektir. Tayyareler iki üç gün evvel Eskişehirden buraya gelecekler ve burada süsleneceklerdir. Yapılan hazırlıklar Bu sene tayyare cemiyeti sene olduğu gibi tcaret- hanelerin safi kazanç teberrüa tini mektu fane makbuzu mw kabilinde kabul edecektir. Cemiyet şimdiden “Bugünkü kazancımız tayyare cemiyetine aitir,, cümlesini | havi levhalar -tabettirmiştir. Bu levhalar istenilen ticaret © banelere verilecektir. pi Bayram bu sene cumaya oteradül etiği için müesseseler kazançlarını bir gün evvelki © perşembe günü vereceklerdir. © © Müsamerelerin — mükemmel olması için şimdiden İştihzarala © Yaşlanmıştır. Bir takım * memurlar dolaş- urırm.. İhtiyan asla elden bırakmam “Viran, da hen- den memnundur, annem de... Belki bugün “Viran, din bir haber alırım. Bakalım bugün “Zopof,a gidip deniz kenarında biraz gezeceğim... İşte bu kadar, Fakat sahilde beş aşağı Üç yukarı gezmesi ne kadar can sıkıyor! Gidip bir kahvede yahut bir barda Oturayım! Aman yarabbi! Benim 15000 florinim var. Adi bir memur gibi metelikleri düşüne düşü- ne sarletmiyeceğim ya! Hey garson! Bana şampanya! Hem şampanya ısmarlıyorum hem de masama iki kadın davet ediyorum. — Nasil güzeller benimle şanpanya içer misiniz? *Verain bu hareketimden dolayı beni tayip edemez Onlarla yatacak değilim. Yal nız biraz eğlenmek itiyorum. Şenliğimi izhara mübtacım. İnsanın kesesi dolu olursa keyHi yerinde olur, Zamanı: mızda fakirleri geçimiye hak ları yoktur. Dünya Zzenginle- tindir, — Oteller, lokantalar, vagonliler, en güzel kadınlar ve.. kumar masaları hep zen- ginler içindir. Fakat ben kumaraneye git- miyeceğim, — Yalnız bugün Öğleden sonra birsz deniz havası almak için “Zopol, a , gideceğim,. Saat aluda çika- rak deniz kenarına gittim. Bu deniz Rusya | sahillerini de okşüyan deniz değil mi? Fakat ebedi dalgalerin, su- yun ebedi hareketinin bir zevki yok. Yarabbi! İnanılır şey mi? Bazı kimsler dört hafta şu kümsal üzerinde uzanarak yüzlerini suya di- ker kalırlar. Ne garip şey! — Bonsnar Mösyö * Zul- kit, Baron beni selâmtıyor! — Galiba küçük bir parti yapmadan evvel biraz serin liyorsunuz; o öyle mi Mösyö Zubkof? — Dediğiniz gibi. Yarım saat sonra masamna (Oturmuş bülunu. yorduk. Komedya (tekrar başladı. Kendi kendime: “İh- tiyatkâr ol! Zubkof! “umuz, lerin küçük olsunl, diye tek- tarliyordum. kumar (Bitmendi ) Japon sergisi 15 gün sonra açılacak Bu günlerde açılması ev- velce takarrür etmiş Olan Japon sergisi istihzarat heniz bitmediği için ancak on beş gün sonra açılabilecektir. İngiliz Kirası İngiliz Hirası dün 1015,5 kuruşta açılmış, 1019,5 ku. ruşta kapanmıştır. Dün bor. sada İngiliz Jirası üzerinde bir çok muâmele olmuşrur. İtizar * Bir yılada açan gül » , “ Çorçilin hatırat , tefri- kalarımız o mündericatımı- zın çokluğuna mebni bu- gün dercedilememiştir.. Ka- rilerimize özür dileriz. açık kalacak Galatasaray lisesinde açılan yerlimallar o sirgisi | gittikçe rağbete mazbar olmaktadır. Sergiyi dün Atina sefiri Enis Bey başta oldğu halde bir çok banka müdürleri, Kuleli, Iarbiye mektebi za- i teri, pek çok ret etmişlerdir. Sergiyi evvelki gün 8750 dün 7000 kişi gezmiştir. Civar vilâyetlerden dün de bir. çok. telgraf gelmişti Bunlarda serşinih bir kaç gün daha açık bulundurması İstehmektedir.. Bu talep ve şehrimizdeki halkım — sergiye Yarşi gösterdiği alâka serşi heyetince nazarı dikkate alın- mış, “serginin © bir hafta 'olan Küşat wüddeti bir hafta da- #a temdit edilmiştir. Sergiyi ziyaret elan ecnebiler ari: kotaj' ve ipekli takdire | lây söylemişlerdir. mamulâtı gördüklerini Dün ser; Nzım Nuri, ticaret odasından Galip Bah: tiyar, Kâzım Ziya; tfikotajcı Mustafa Hayri ve Avi Bey- lerden mürekkep bir komis- yon toplanmış, - teşkil olunacak; jüri ve verilecek madalyaların — sureti tev3ii hakkında görüşülmüştür. Tıp kongresi (Üs tarafı” bisinci sayılatızdadır) Bu raporlar kongreden ev- vel azaya verilecek ve Onun üzerinde serbest o münakaşa ceryan edecektir. Mevzulordan ikinciel olani kanser meselesi de çük ehem- miyetlidir. Bütün dünva kanser, kan. serin patalojisi ve tedavisile iştigal ediyor, milyonlar sar: fediyor. “ Bizde de bu esas üzerine faaliyete girişilmiştir. Gelecek senelerde teşkilâtın tevsi o moktai (o mazafindan kongre mükarreratının ehem miyetli bir rol şüphesizdir. Memleketimizde- mevcut kunser miktirı hakkında çök şayanı dikkat istatistikler ha- zırlanmıştır . Kızıl hastalığı için de ya- nm gün ayrılmıştır. Son se nelerde bu hastalığa karşı ayrı bir aşı da keş'edilmiş tir. Bir kongrede gerek pro- pilâta ve gerekse tedavi nokta nazarından — alınan neticeler tebliğ edilecektir. Kongrenin resmi mevzu Jarı olan bunlardan başka ber doktor kendi sahası da- bilinde hazırladığı mesaisini tebliğ halinde (o bildirilecek ve bunlardan bilâhare meş dilecektir. Devlet ve diğer yüzde 50 caktır. Kongre azasının her türlü istirahatı temin (edilecektir. İçtimâdan gayri saatlarda Av- kara ve ciyarında gezintiler yapılacakar. Bu münasebetle Ankara da bir de vbbi sergi açılacak ve burada gerek yerli ve gerekse ecdebi alât ve cde- vat ubbiyesile yerli ve nebi ispenciyari müstahzerat teşbir edilecektir. Oynuyacağı demir yollarında vesiiti nakli tenzilât de yapıla” Rusyaya gönderilecek deri meselesi "Ticaret odası mecli toplanmış, Rusyaya gönderi- lecek deri meselesini | müza- kere etmiştir. İçtimada gön- derilecek “deri - tevziatını ya- pan Oda idare hey, poru okunmuş, tevziat listesi abul edilmiştir. Agustosda verilen müh- let bittiği için tüccerlerin süratle hareket etmeleri, aksi halde Odaca hiç bir şikâye- tin nazarı dikkate alınamı- yacığı da tehh karara alın- mıştır, Bazı. cart o odalarında ulınmalağ Olan menşe şeha- dernameleri ücretinin İazla- lığından © Şikâyet edilmekte 1d. Dün bu şikâyet meselesi de görüşülmüş, bu ücretlerin 250 kuruştan fazla olmaması, bu bösusta alâkadarlara teb- Higat yapılması kabul edil miştir. Bundan Sonra haft bir iç- tüma (o Yüpllmiş İsveç ve Fransa İle yapılacak ticaret muahedelçrixin ticaret kısım- ları müzakere. ve tetkik edilmi —————— Hakimiyeti Müliye ramı 17 ağustos cumartesi gü- nü Hakimiyeti Milliye bay- ramına tesadüf etmesi do- layısile devair ve müessesat tatil edilecektir, At yarışları Yarın #fievsimiri en mü- him koşüları yapılacak İstanbul at yarışlarının. €n mühimi yarın yapıla caktır, “Mevsimin en bü- yük © ikramiyeli koşusunu teşkil eden Boğaziçi köşu- suna en namlı İngiliz 'at- ları müsavi şersitle iştirak edeceklerdir. Bu senenin bütün koşularını kolaylıkla kazanan Kapgrine bakalım yanın ne yapacaktır? Ya- rın da ayni kuvveti göste- rirse Ankara koşularında kendisini bekliyen Olgodan mada boy ölçecek ehem- miyetli bir hasmı kalmı- yacaktır. Yarınki yarışın diğer bir fevkalâdeliği de Karacabey barasından gelen tayların iştirakidir. Bu taylara burada açılan binicilik mektebinin küçük talebeleri bineceklerdir. Bu yavrularin nasıl bir cesaret ve soğuk kanlılıkla atları idare ettikleri görülecektir. Koşuların nibayetinde ha- ranın yetiştirdiği tayların bazıları müzayedeyle satı- lacaktır. Yeni şimendifer hatları Ankara, 14 — Fevzi Paşa- dan Malatyaya doğru gimendi. fer lnşaalına faaliyetle devam ediliyor. Bu hat üzerinde ve 150 ki lometro - mesafedeki Gölbaşı is ttasyonunun küşat resmi 9 ey. iulde olacak meresimde beş vekil İsmet paşa Hz. Nafia ve- kili Recep bey hazır buluna çaklardır. Gelen malümala göre Kü taya » Balıkesir, reğli hatlarında inşaata faaliyet- le devam: ediliyor. Türk mallarına azami tarife tatbik edecekler Atina, 14 (A.A) — Yur nan hükümeti bu günden itibaren Türkiye mevarida- tına umumi tarifelerin tet- bikini. kararlaştırmıştır. Ziraat umumi müdürü geliyor Ankara 14 ( Vakıt ) — Ziraat (O müdiri O umumisi Naki B. İstanbula hereket- etti. Nakil B. Brusa ve Adapazarında | tetkik ve teftiş seyhatine çıkacaktır. “aha Sakiye suika”' Kalküta, 12 — Kendine Efgan emiri unvanını veren Baha Saki yeni bir oto- mobil almıştır. Baha Sai,k Kâbil sokaklarında, otomo- bilini bizzat kul lanarak do- laşmaktadır. Geçen gün gene bu otomobil ile meydan Bakara » E | havalisinden dönerken Ba- ba Sakiye bir suikast ya- pılmış, üzerine bir el silâh atılmış ise de isabet etme- miştir. Yalnız otomobilin önündeki kristal parçalan- mıştar, İşaretler ; Bir spor hadisesi Genç ve kıymetli bir spor kulübü yılmak v durmak bilmiyen çalış- ması sayesinde üç defa tekrar tekrar yaptığılmaç lar neticesinde rakıbini olacağımız bir çalışma sahası olduğu için işa- ret edelim ki, bilhassa bu meselede “Kitaba uydurmalar , o“ hilei şer'iye,, ler yapmak ve yüzden gençlerimizi kırmak Türk sporculuğu- nun istikbali için pek hayırlı şeyler olmasa gerektir. İstanbul sporda bir çocuğun usul hari - cinde oynatıldığını id- dia eden efendiler maç başlarken nerde idiler neye çocukları (o Uzun müddet yordular. Sporcu hakikatı çiğne- memelidir.. Arkadaşını ö öldüren genç Dünkü mebilemede şahitler dinlenildi ve J Sacit EH. ye gelen mektuplardaki tabassü edasının neye delâlet ettiği araştırıldı Arkadaşı Hamdi Ef. yi öldürmekle maznun Vefa orta mektebi talebesindön 15 yâşında Sacit Ef. nin muhakemesine dün ağır cezada devam olünmuştur. Dün bazı şahitler dinle- silmiştir. Mektep müdürü Salâhattin B. , muavini Ad- nan B., mektep arkadaş ları Selâmi, Fethi, Şük- rü Etler, eczacı Suat, zabit Salih B. ler, tes viyeci o Ahmet Ef, maz- nunun İchinde şahadet etmişler, iyi bir çocuk olduğunu söylemişlerdir. Selâmi Ef., maktul Ham- di Ef. ile Sacit Ef, nin bir müddet iyi görüştüğü- nü, sonra ahlâkını beğen- mediğinden yüz vermedi. ğini söyledi. Fethi EL, Beykoz tenezzühünde Ham- di EK. nin çayırda Sacit EF. yi döğdüğünü araların. da bir borç münakaşası olduğunu kaydetti. Komşulârdan Şefika ha- nim, bir gün Sacit Ef. nin bitişik evinde bir çıtırtı oldağunu; kendisinin zelzele oluyor zannettiğini, "kapıda iki gencin biribirlerini ittik- lerini anladıklarını zikretti. Maznunun halası Faika H, bir gün Hamdi EK nin cebri ziyaretinden bahsetti. Maktulün hemşiresi Mas me H., katlin sebebi borç meselesi (olduğun ifade etti. * Hatta, Sacii annesi cenaze kalktığı gö bunu teyit ett, Esaser kendileri kardeşinden bi şikâyet etmemişlerdi , d& di. Seher H., Sacit Ef, nin annesinin borcu sebep gös” terdiğine iştikak etti. Mak* tulün mektupları okundu. Maznuna “ Senden alac&” ğım kalmadı , diyor vE | bunlardan birsinde “bir | zamanlar ev arkâdaşı oldu” ğum Vefa lisesi talebesile diye hitap ediyordu. Reis | Hasan Lüfü B., maktulün hemşiresine “bunda bir edayı tahassür var. Ne di- yeceksiniz?,, diye sordu: | Masume H., “kardeşim bu- nu m severdi, de- di. Neticede muhakeme şahit celbi için 28 ağu tosa kaldı. ( Hareket ) dayası ( Hakaret ) gazetesinin müheyyiç neşriyat madde * sinden muhakemesine üçün“ cu cezada dün devam © * lunmuş, muhakeme Konya dan vaki istilâimın teki kararı ile 19 ağustosa bı * rakılmıştır. Mesele ele içinde mesele Yunan hariciye nazırı teklifi- mizi mevkinden düşmemek için kabul etmiyor muş... Yunanistan ile aramızda taati olunan notalar hak- kında ismet Pş. Hz. ne izahat veren Atina seliri- miz Enis Bey dün akşam Ankaraya gitmiştir. Enis bey hariciye vekili Tevfik Rüştü beye ihtilâf- lar muvacehösinde Yunan riçalinin ve hükümetinin fikirleri, hakkında malümat verdikten sonra hükümeti- miz icap eden tedabiri it- tihaz edecektir. Enis beyin Atinadan ha- reket ettiği gün, Yunan hariciye nazırı M. Mihali- kopulos ile mülâkatı şayanı dikkat olmuştur. M. Mihalâkopulos sefi- rimize şu sözleri söylemiş- tir: “— Bili; uz ki bön, kendi gazetem olan “Estiya,, ile, son Türk-Yunan itilâf- nâmesine itiraz ettiğimden ve bilhassa saltanat pasa - portu ile memleketinizden gitmiş olan Rumların tekrar Türkiyeye avdetlerine dair itilâfnameye (bir madde ilâvesinde ısrar ederek Yu- nan hükümetine şiddetle hücumlarda bulunduğum» dan dolayı hariciye nöza- retine o getirildim. Bâna, (mademki böyle hücumda Eulunuyorsun, o halde gel bu işi kendin yap) dediler. Şimdi benim bundan geri dönmekliğime oimkân yoktur. Aksi takdirde mev. kii iktidardan sükut ederim. Yapılacak iş hakeme git- mektir. Hakem de kaybe- / EnisB. Ankaraya gitti decek olursak o zaman ben “Ne yapayım?Hakem Türk- lerin lehine karar verdi , der, kendimi kurtarırım., Yunan hariciye nazırının sözleri, omumaileyhin her şeyden evvel kendi vaziye tini düşünmekte olduğunu gösteriyor. Bu şerait altın- da yapılacak müzakeraltan medet beyhudedir. Yunanlıların verecekleri cevapta gene müzakere için açık kapı bırakmaları ibti- mali vardır. Fakat hükü- metimiz, Yunanlıların gös- terdikleri müşkülât ve de- siselerden bıktığı için baz şerait ve teminat istihsal etmedikçe yeniden müzake- teye girişmiyecektir. Türk mevaredatına azam tarif9 Atina, 13 (fos) — Tür- kiye muvaridatı üzerine tat- biki musammem âzami ta- rife hakkında bugün hari- ciye ve maliye memurları arasında bir içtima akto- lunacaktır. o Azami tarife muahede tarifesinin iki mis” li olacak ve ağlebi ihtimal öbür günden itibaren tat bik olunacaktır. Rusyaya ihracat için defterler hazırlanıyor Ankara, 14 — Yeni sen€ için Ruslarla yapılacak olan ir raçat ve Mhalit müamelesin? ait defterler tanzimi için teki kata başlanılmıştır. Henüz g© çen seneki ühalât ve nesi miktarı toplanmakta ve cıkik edilmektedir. Yeni maddeler bi esasa göre tesbit edlecekii.

Bu sayıdan diğer sayfalar: