30 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

30 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

üç şey vardı : silâh , güzel kadın ; Cins at. Rumeli, Anadolu koı'alarında © her çiftliğin ?engin bir ahırı, her evin Panl parıl yanan bir silâh Arması göz kamaştırırdı. Silâh arması . Bilmem bugünkü genç nesil, çelik alevlerinin yanıp söndüğü “ilâh armalarını , bizdeki *oşkum hislerle seyredebi- İle mi 7 Çocukluğumda silâh oda- “nm kapısına me tath heycanlarla baktığımı hâlâ Pek iyi hatırlarım, Küçük: oraya girmesi yasaktı. Bu yasak odaya esrarlı hava doldurur ve bizi meraklı oürpermeler İçinde bırakırdı, Sade te- mizlik © günlerinde (şöyle biraz görme nasip olurdu. Altın savaklı ve topuz tabancalar, mer San, kehliba kabzalı yata- #anlar, fitilli, çakmaklı tü tekler, © gişaneler, (sonra Yeni silâhlar hep birbir temizlikleri &ün zevkimden bayılacak gibi olmuştum. Şimdi istilâ &dilen o güzel toprakların duyuyorum. Cirit sarı bir toz bulutu dstünde &satir ilâhları gibi YA” atlılar gözümden gitmez havayı keskin bir vizılt He Yaran ciritlerin sesi kulağım” dan silinmez. Ne kıvrak, N€ ateşli hayvanlardı onlar! Ok gibi atılırlar, zenberek &ibi gergin kavislerle dö- nerlerdi. Kırlangıç süretli, sülün Yapılı atlar yirmi beş, otuz senelik bir felâket devresi İçinde sıska, tiknefes bey” #irlere döndü. Bereket versin son yık larda, yeni” bir merak ile bu mevzua dönüldü. Kara” “abey harası bu merak v€ himmeti! mahsulüdür. İs tanbul , Ankara , İzmir at Yarışları iyi neticeler ver Miye başladı. At cinsleri »lah ediliyor. Bunlara ba- Türk , eski totemlerine dönüyor, demek, pek yanlış teşhis olmyacak. Maarit yeklii merhum Ne Sati: Beyle Polis Müdür, m “İni Tiğmü Beyin eniştesi İNCİ inülâzimi Öperatöt DE Unsur. Beyin bir kız çoc” dünyayı, gelmiş. ve, “Z8" Mery tevaln edimiştir. YAY»; Tuya uzun ve mesut, bir ie, KA zman Alman kabul edemiycc Al davetçi devlet murahhasları çtima “kai bir itilâf elde edilebilmesi Tâhi, 28 (AA) — saat İlden 13€ kadar ii haslar, Alman heyetine için ne gibi. hususatı ve teşrih eylemişlerdir. Lâhi, 78 (A.A) — Alt toplanmışlardır. Saat idi. Alman mı ve etmek niyetinde olmadığını artık işgal me Almam iddiasına karşı | beyan etmiş! in ahkâmın ileri sürmüşlerdir. M. Versay maahedesinin Briand, M. kabul etme Alman; Snowdenin. Müz sefer de Almanlar ka eğini bildirdi ötmişlerdir. Mezkür murah- si zaruri olduğunu izah devlet murahhasları saat 15 te 18 de celse bili devam etmekte yanın 1 eylülden itibaren | heretile * böyle bir iddianın ve bu iddiayı konleransın > i lunmiş şiddetle alöyhinde ME ck bir son saat manevrası neticelenmesini talik ede! diye tavsif etmiştir. in mutalebatna karşı unda devam etmektedirler. hareketi dolayısile siyi 28 (AA) şgal bu akşam ziyaletten son Henderson, le vakti ü öğ! Pera 28 (AA — “Evening Standart, fırkala kalkmış ve bütün memle! Jannış olmasını cesareti kaydetmektedir. Mezkür Avrupa mec Maamaefih Jislerinde işgale hakkı Almalar alacaklı devlet - şiddetli bir mukavemet ibra * » Alman murahhaslarının hattı | asi encümenin içtimai talik edilmiştir. Altı devlet murahhaslarının akdet- masarifi hakkında bir netice bitmiştir. Müzakerata ra, tekrar büşlanılacaktır. M. Briand, M. Himans ve M. Stresman arasında vuku attan sonra siyasi encümenin celsesi ne talik edilmiştir. Muhafazakârlar (| gezetelerden rr arasındaki ayrılığın ortadan ketin ayni deva etrafında top- arttıran bir hareket olmak üzre güzete M. Şnovdenin İngiltereye olen mevkii temin ğini de ilâve eylemektedir. La Hey, 28 (AA) sındaki müzakere saat sele etrafında cereyan etmi sıl olan itilâfın tamamlanması için — Alh devlet murahhasları ara- 2,30 da bitiniştir. Müzakere 4 me- | Alacaklılar arasında ba- piştir. Almanyanın da muva fakati lâzımdır. Halbuki Almanyanm muvafakati ve riza” sı henüz temin edilmemiştir. Bu 10 u 90 geçe geleceği söyle arı M. Wirth içtimadan çıka da itlâf hasıl olmadığını rı meselesinin ortaya çıkardığı güçlüklerin izale, Daha şimdiden bir tesviye ““M. Snowden alacakh devletlerin noktai ma- ğı zenn ediliyor. edilmemiştir. baptaki cevabın saat niyor. Meşgul eyaletler na- rken hiç bir mesele hakkın- beyan etmiştir. İşgal masrafla- süreti derpiş zarını şiddetle müdafaa etmektedir. Paris, 29 (A.A) — Petit Parisien yazıyor: 7 yan, Fransız « Al ne muvaffak tekliflerde bulunması yet edilmek şartile - ta Haye, 29 (AA) — saat 1 de M. Streseman ileyh, hükümetinin işgal mi ait noktai nazarını bildireae men toplanacaktır. Mezkü Ren meselesi hakkındai La Haye, 29 (AA) rahhasları, saat Ceevriye gine M, Hendersonun Sar; meselesinin tamamen bir İman meselesi olduğunu kabul etmesini temi- olmuştur. M. Henderson, Almanyanın sarih | met, Sevki , Vedat; Müker- nı - ahalinin hukukuna tamamen ria“ kabul etmiştir. — M. Briyan ile M. Henderson | 'a mülâki olmuşlardır. Muma- | asarifine ve sair mali cihetlere ktir, Öğle vakti siyasi encü- r engümen, M. Henderson'un raporunu dinliyecektir. -- Davetçi devletler heyeti mu- 16 da toplanacaklardır. M, Henderson, k üzre La Haye den mufara! Me psiiepie kat edecektir. Fiistinde vaziyet vehametini muhafaza ediyo! e A)— Ara; üs, 28 (A Kudüs, 28 Ci emurl erdir. lar Yafada hükümet dalresine lar zarklı otomobilleri harekete hücum elisi Bir çok kimse ölmüş veye yaralanmıştır. tür Dürzülerden yardım gi Kuylada ve bir SOK İngiliz bahriye piyade © zerine ge? açmıştır. ören 2000 Arap Kudüse yaklaş. yerlerde şiddetli arbedeler f#radı karışıklık çıka- Siyonistlerin takındığı tavra ve Filistin ahalisinin Arap- ek üzre bugün bütün mağaza şiddete tatbik. ediliyor. Saat lara mubabbeüni e Beyrut müslümanları büyük ve dükkâ gi” P fa hazırlanmaktadır. bir nümayı$ yek ii vaziyet ogitükçe fenalaşiyor. ye diğ arasnda , Kanlı #müsademeler > devam Araplar ete edi girik? artiygr. Gi 5 ediyor b evleri asaybi isdeye kâfi bulunmuyor. ngiliz 28 yor. Araplar ikin Berham supef Coüragou3 1YYAr* gemi Filistin. Jogiliz Müşudan. Joyiiz rayyareler ide ddelerde kabile kabile geziyorlar. si ye muhriplere intizar olmuyo”. i an “kuvvetlerinin piştar erinin tayyaeğlele” sevkeğilmişi ol çıkmak meiunudur. Harice ire tübi ruyuluyor. mba tayyargleri mütemadiyen dretnot Süşseks kruyazörü ve gönderilen kuyVet- Mısırdan “dar fiğ istemiştir. mülrezeleri | alelâcele | © Sen 'Neserer” || Terfi eden erkânı harp ümera ve zabitleri - mizle doktorlarımız Sılıhive müliertişi Hüsnü beyler, Ankara,2X Vakıt-telefon) — | Hüseyin hıktan mirlivalığa | Dün mitalay terfi eden ilmeramızn. isim: | <Binbaşıhizten lerini bildirmiştim. Bu gün d Kaymakamlığa terfi eden erkânı harpleri - Hüseyin; © Arif, Mraliini, mizle doktorlarımızın isimler | Aliza, Mehmec Emin, Ab gat bildiriyorum. dullüh Sıtkı, Hamdi Almer Terfiler “yarından fğbaren || See Tayyar, ozya Neri, İ meridir. Alakadarlıra telgralla'| -Mehinse Kel, Mehmer Mu İbüldürilmistir. vat, Elasani Nazemç Gla Terli eden erkân Şinasi, Ahmer iter, Aret haeplerimiz Hehmi, mustafa. Sakir, Cev Kaymakamlıktan det, İsmail Hakkı, Mustafa, Miralaylığa| Mezhür. © Hamdi, Ati Şivesi, Mustafa Kemal, Bekir Sıt | Fethi Almer Asım; İ kı, Mehmet Sami beyler, Yüzbaşılıktan Binbaşılığa Kental, Maliti, Futüsi, Meh met, Ösmüne beyler Mabedi yarınki nüskarmzda. |Binbaşılktan Kaymakamlığa Ali, Fuat, Fahri, İlç, Mus at, Ayni, Hüseyin Kemal Vuzeffer, Paşalarımız a Mehmet eze, Şe- | nkü müsamezda ita - in nut Kemal, Aİ 1 gytikeen “ynervalığ © terfi nil Re Mümtz, Tevfik, yi eden ümetamızn — isimleri İ Ahmet Kemal, Alimet Ekrem, Nurettin, Mahmut, Asan, Ö- mer İskefider, Asım, Ahmet Necdet, İsmail hakkı, Mehmet neşredilmişti. Bu meyanda suyari miralayı Süleyman B. de mirlivalığar terfi setmiştir. ekimi Hasan Tahsin, Ali Kiza bey- : : ie * | Resim sergisinde Yüzbaşılıktan eseri olanlara Binbaşılığa Türk güzel san'atlar birliğin- Raif , Mehmet Behzat, | den: Galatasaray resim sergi- Haydar, Ahmet Cömül,Nuri | sine iş edenlerin 31 ağns- | e kadar eser | İ Mubittin , Mahmut Şevket , | tos ile 1 ve 2 eylül günlerinde Mehmet Cemil, Emin Niliat, | 5 gen 5 ini be Me Kreme me bemehal alaları rica olufur. Hakki, Celâlettin ;Zekeriya, İ Hazin bir haber Vâhit, Sehim, Hüseyin Hüs- —— —— nü, Ahmet Şükrü Mehmet İki .tayyarecimiz Hulusi, Osman Kâzım: , Sa- Tp a, Bedri, Hi İİ sehit düşüğler seyin, Mehmet Rami, Sabri, (| ( Iziir; 209 CAA) — Bu | Ali Rıza, Müstafa , Ali (İ gün şehrimizde müesif'bir Remzi, Mehmet Zeki, Mehmetjl kaza olmuştur. Seydi: köy | Mümtaz, Ahmet Nurettin, (| alakında bir tecrübe uğuşu Şevket, Ali Rıza, İhsan,Ah- (| yapan tayyareci binbaşı Res met Niyazi, Hayrettin , Ah- (| mi, yüzbaşı Fehmi beyler ansızın sukut “ederek şehit düşmüşlerdir. rem, Ömer Hülusi , Hasan Tahsin,Behçet Adil, Remzi. Doktorlar Kaymukamlıktan miralâylığa K3 başhekimi Yusuf Ken him olduğunu İspat ediyor. Mat. hareket içi “emir ması vaziyetin ne karlar tadan Iki, İngiliz "hafif almıştır. lagiltetenin umem Akdeniz donanması her ihtimale karşı Misr ve F sularına gitmek için hazır bulumaktadir. Cenevre, 98 — Filistin Aetp konyresf murahhasları Cemiyeti 4kvam kâğli umumiliğime müracanr ederek pro. testoda bularmuştur. Kudüs, 98 — İngiliz tikviye keittimn gelmesi üzerine vaziyet “bir derece iyileşmiştir. Araplar küçük #musevi kolondletine ve köyletine hücüm ediyorlar. Hstiyanlarm - müslümanlarla - müşterek hereketi vaziyeti işkâl, etmektedir. Newyork, 29 ÇA,A) — Filistindeki oiğtişaşlar o dolayisile müslümanlar vehissiyatlarım dün milli birlik serkâni “ yeni Suriye fırkası, ve göhç müslümanlar. “vemiyeti taralmdan izhar etmişler ve Filistinde hali hazırdaki şekli edareye karşı protesto ve Baloür beyannamesinin feshini talep etmişlerdir Bu meselede papaya, M. Hoover e, M MaGdonalda ve cemiyet Çakvamdaki idari vekâlet entümenine telgraflar çekilimişd kruvazörü de yeni haberler Moskova, 98 ÇUA) — Cine) Çinliler. Otsoride hudut boyundaki Sovyet karakollarını, « bombardıman .. etmişlerdir. Ayni zamanda iki Sovyet gemisine karşı da; ateş açmış, yolüylardan: bir çoğu yaralanmıştır. Aloskova, 28 GLA) — Harhinden bildiriliyor. Soungari pehrinide kafaları Kopanılmış 6 ceset bulunmuştur. Ekserlei- nin Büvviyetleri tayin edilmiş ve Sovyet vatandaşları olduk- ları anlaşılmıştır. Hariciye * komiserliği, Alman “Konşolosunu tahıkikar Jcrasina davet etmiştir. Zeplin “Detriot , un üstünde Nevyork, 29 (A.A) — Zeplin dün akşam *Detriet olmuş. » “ fa tutu n İse ayr mir vt taralı 1 inci sayıfarmızdadır Yuhalifler Raporların okünmasını müteakip idare heyetine muhalif olan bazı zevat heyetin icraatını tenkit et- mek istemişlerdir. Cemiyete kabul edilmedikleri iddiasile Vilâyete o müracaat eden p ri mubadiller dün kitle alinde içtimaa gelmişler ve salona girerek ayrı bir köşe işyal etmişlerdi. Mu - halif grup arasmda pekçok hanımlar da bulunoyerdv. Selâmi İsset bey Mahaliğgrüba mensup gayri mubadiilerden Selâ- mi ni bey söz istemiş Bu ve kendisinin cemiyette aza yavelerle ke lira ederek ka- | geçe herye olamıyacak yıtların tahrif edildiğini söy- | doludur. lemiştir. İdare heyeti m Bu sener, gsm ai reddetmek, Selâmi | muzatert Yun ferdaile Me t beyin mukayyet olma: | bula gelecekmiş te Seyyal e dığını ve kanunu sedeni | ziğı saplayıp kebap edecek. mudibines 7382 “döylemek | Jıtan ilkem köpeğe ye hakkına malik bulunmadığını) cekmiş... p beyan etmiştir. Şu lee bakım kikendime nun üzerine iki taraf bira, bir muhari S arasında kavgalar, gürüllü- | veren bu zıpçıktnn hayalba- ler başlamıştır. Neticede | yesinden çıka çık #e gık araya müracaat edilerek Sulhü seren, cihanın silhü Selâmi İzzet bey kürsüden inden her geleni yApscık indirilmiş ve sâlomu terket. | Jİ era sahibi olan yeil önlü ” iştir. i 4 z Türkiyenin her müüelekkit ve il Şahin bey günün birinde si Müteakiben Şahin bey is- |. gğşmek lazım gelirse minde bir gayri mubadilsöz | Hama, parmak rcak Kr istemiş, fakat azadan bazıları göslerecek bir kan bir kendisinin Arnavunluk bUkü- | Pijyet taşır möti nözdinde" miütesarrılık | © Çan için öyle b ctrl ve “Arnavat -tebemsin- |. bielerce eme eyeeki Ye SEE dan olduğu söylenerek söz | Şznlarn menakille, Gen almann mani olmak İste | green, şen İkanbula ge mişür, Şahin bey nnfus tez | Seyyah bulacak değilki köresile — Türk tebetisindan | 5 yeni bir karı gerilemiyecik olduğunu. beyan. ederek : nil hadudunda karl: - akika söyliyecej Eğer mevzi bah etiği Korkuyor musunuz ? Ha bi o saman de rümidan , beceriksizliğinizin ui uzak bucaklarnda havlar ortaya çıkmasından korku- Jirseni yor esma. da ici ayi e , 5 ie Söylesin yo vz 1 — söylemesin Haliçle sıcaklar ul y aliçte Diye uzun münakaşılardan sonra Şahin beyin kürsüye gölmedne muvafakat edil peiştir, Mumatleyh idare heyetinin hükümeti tenvir etmediğini, tevzat işletinin başarilama- dığını, tâkdiri kişmette bak- sızlık yapıldığını iddia etmiş tie. Şabin beyin bu irhama- tına İdare heyeti ceyâp ve terek hizmnamelerle mukay- lduğunü beyan etmiştir. teşebhüslerinin hükü- kaba?” edilmediğini ve bu yüzden wazi sahiplerine tövzit yapılmadığı gibi 023 senesinden sorraki ilimların muteber olmadığı miştir. Suphi Nuri Bey Bu “esnada: birçok zevat böyetin lehinde ve aleyhinde söz, söylemişler ve müzakere çığırından çıkarak refs ceseyi | idareden Aciz Kalmıştır. Or. taya sulan Suphi Nuri dey bağıratak demiştir ki: — Şahin Bey söz alırken sl Btihallördön bihsedeve - Bini İddia” erd, Bizde san dilk.ki idare heyetini. paçşay- raya çevirecek, #laniya, sÖY- lesene,. Sen amavutsun, sen bu memleketin evfddı değil Sili, saa. TÜRE gay Yaba - dilleri cethiyetime girmek içim bildir fi İ , Giz? ii ii R w Li görün “arkamdan “girmek (| Ye Sakaryada harbetmiş “olmak Jüzmdir.. Yamalar te - Meyiz- Tokatlar Şahin . beyle. Suphi bey arâsınylaki münakaşa şiddet lenmiş ve. biribirini tahkire başlamışlardır. Nihayet Suphi Nüri bey, Şahin Beye Kürsü önünde tokazlamıştı. Bü 4 rada hazıruc biribirine girmiş çaklikier gürültüler -silonu doldurmuştur. Bir-hanım. he- | yocandan, bayılıp düşmüştür. Muhalifler, hep birden ürük tülerle içtimat, etken müzakere ks- "“ Nettecele ceki #dare heye: | Kazandığı anlaşılmış. tinin kaza İzem Yi İ bre nala kuşmağa Na | en e aşan ba ir yan Gi çi

Bu sayıdan diğer sayfalar: