30 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

30 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gazeteye ire içinse (idare); yapıya alse Ç Yazı) Kuruş vr Aylığı 89 Basılmıy. sönderilecek © mektupların , Özetine işareti kçonolmalıdış aa raktepların talürkeden; © Kayma ukedderesiz Bektuplara konulmuş paraların kaybolmasından ve ilrlerm yiündercatmdan El — mgiiz Bra Dola Yunan dirahrnl RaybemârE Avustu gin, Leva Bulgar ya fort mez. frangi i en Diyeti kuron Çeko » Slovakya Çerven iyet o Zeleti «Lehistan Dinar o « Yogosk Felçika franj Tezeta Jepanya Meviçrç #fangi Mecidiye Çek Tendra üzerine bir İngiliz in ası kuruş Kevyork 1 Türk Parla . » Milan O» a Ferlin “ * Sofya * ? “ci yas dolar frank İğret mark leva belka #lorin frank Erüksel Arieterdzme Cinevre a Prag . kuron Viyana . * silin Madrit “ « pezeta Varşova , » zeleti Atina , sdirahmi Pükreş Ty krs Belgirat © Türk Mirai Tahviller Anadolu demiryolu Eb, FL Tetik abil e vadeli $ Düyunu muvakidö İkramiyeli demiryola İstartu) İramvay sirketi Rıhtım Dok ve Antireğç Mtanbul adönim Jeu şirketi Hisse senetleri 4 berker Crmanl: Yarkasi dinar | erip A. RC) ldare mesel değildin 1915 208 00 s4 booa9 | 9 30 0024 2 s3 184 | 21 12 po 00 73 74 ns | | 105 vin İns d i is 0 ret ve zahire borsası fiatlar T re Okkası Azam As, | K, FP. K. Buğday 77 Çavdarlı omurak (4 50 izlen © 16403 İsen © 1616 Gov 1680 0000 1649 00.00 11,27 0060 0000 01.00 Dünme 26-24 6000 18,2 Şeri mabitt 9-C0 0000 0000 —ZAHİRELER- 18.28 499) 150) çavdar lârpa 1E Yolat İZasuiyo 1325 06, 00 15,68 0009 2109 —HUBUDAT 0020 VA 1. ğzam *“rremi 000,0 2200 Çuvalı kilosg Ekisira «kistra. 00 (960 Ekistra » 13s9 Birinci yumusak 09 1409 birigsi Ger ., 1275 Üçüncü - öss — TİFTİK — 21220 166,00 Sarı Kastamonl Konya Çengelli — AV DERİSİ — Zerdeva «İİ d000,00 000000) Sansar 000,00 0000,00)| Tilki * 0v0000 0900;00 Kunduz oo» C000000 60006) —FİNDİK— fındık kabaklı 00000 Badem 000,00 Manisa vilâyetinden: 1 — Vilâyet ihiyacatı shbiyesi için kilosu kırk İlra kıymeti muhammenesinde akmış iki buçuk edilecektir. 2 - kilo” kömprimie © kininmübayaa Alınacak kininlerin evsafı e sureti tesellümünü mübey- yin. ye İstanbul ve İzmir sıhhat müdürlüklerinde mevcuttur. — Münakasa müddeti eylülün re çize 4 — Münakasa alenidir. Tahri yedinci cumartesi günü saatli ten teklif yapanların teklifname- lerinin 187,5 lira kıymetinde teminata istinat etmesi şarttır, 5 — Teklifler kati olmalı muall el bulunmamalıdır. & — Teminata istinat etmiyen teblikleflerin hükmü yoktur. 7 — Fazla tahsilât istiyenler vilâyet shhat müdürlüğüne müra- esat etmelidir. FAKTın 3C Fakat ayni zâmanda kor- kuyor da.. Bu mesele alâkadar olmak istiyorum. Fakat bir türlü olamıyorum. * Lediston , daki ve sıkıntı beni uyuşturdu. Birkaç gün evvel * burada yapılacak /olan * keklik avı için davetiyeleri bâna yaz- ç, dirdılar. “Oğüstüs,, ile ağırlık — Annem gidiyor ba- kalım, sen kendi başına nasıl yapacaksın... Diyip duruyor. Bu gün- lerde bana kârşı kaba mu İ geldi e ameleler ediyor. Sık, sık şehre iniyor. Bir iki gece bazan, orada kalıyor. Onun bu yokli bana adeta bir bayram gibi geliyor. Nerede olduğunu hiç sor- muyorum bile.. Vakıa bnim tahrik için kları kıskançlığımı ği zaman günah işlemiş gibi tavırlarla itizâr etmek İ gibi bir hal alıyor. O burada yokkân zavallı annesi çok muazzap, daima bana nereye gittiğini bilip, Bilasediğimik soran; HER GUN CIKAR TÜRK GAZETES! Va kıt < Türke mekteplerile Serlin #lânlarında 0/0 2 tenzilât yapılır Büyük ve ya bir çok del için verilen idalarla | hüsast mndiyeştekt Manlârın Gerek bire de” kararlaştırdı Gazetemizi bapasi dün kabal ölenin Karacabey Hilâliahmer mektebinden: Ger At yarışları e 30/8/929 Cuma gühü Veli Efendide bayvanlarınm —| Basra arr iştirakile hastabakıcı Genç Hanımlarımıza çerefli ve emniyetli bir istikbal hazırla- yan mektebimize aşagidaki şerait dl başlanmıştır. 1 — Türk tabaasi ilmek! inde talebe kayt ve kabulüne — Yapı (18) den küçük ve (30) dan büyük olmamak. Sağlam * olmak; tibbi müsyenesi mektepte yapılacaktır. İlk telli ikmal etmiş olmak. Evli olmamak, evvelce e Takili terk, mektepten wlenmiş ise çocuğu bulunmamak. veya meslekten ihracı halinde veya hizmeti mecburiyesini Ma etmediği tekürde mesarifi tahsili yesini tediye edeceğine dâir kâtibidilden müsaddak bir kefaletneme vermek, Tahsil | müddeti iki sene üç aydır. Bu müddet zarfında talebelerin iaşe, iskân, ilbası ve bilumum masrafları Hilâliahmer cemiyeti tarahndan temin edileceği gibi ber ay münasip mıktar harçlık dahi verilir, Kayt muamelesi 15 eylül 929 tarihine kadar devam edeceke tör, Mektebe girmek isteyen Hanımların hergün öğleden sonra AÂksarayda Haseki caddesinde mektebe müracaatları, Bitlis Jandarma mektebi müdüriyetinden: 8500 - 3000“ 4009 fasulya 3590 - 2000 - 2400 sada 4000 - 5000 pirinç 16009 - 20000 bulgur 4500 » 5090 saman 6000 - 7000 et 4500 » 5000 nohut 2500 » (3000 sovan Bitlis jandarma mektebinin 12000 ekmek kapalı zarfla 4500 mercimek aleni münakasa) 929 eylülünden 930 ağusto #hayetine kadar “erzak olup yukarda yazılı 11 kalem evzak hizelarındaki münakasa ile satın mektep mübayaa komisyonunda 9 yapılacaktır teklifnai YEDİNCİ ayyarep inci KEŞİDE: BÜYÜK İK 35,000 L Ayrıca: 18,000 15 liralık ikramiyeler v mükâfat, alınacaktır. e Münnkası Bitliste lal 929 pazartesi saat (14'e in tarzı imlâ şartnamede münderiçtir. BÜYÜK iyankosu 11 EYLÜLDEDİR RAMİYE İRADIR ;000 12,000 10,000 e 10,000 liralık bir Bu keşidede cem'an « 3,900 » numara kazanacaklır, Ankara post Umum Müdür Posta heri müdüriyetinde 35 Barem kanınu mecmuu (113 Jira » Taliplerin kuvvetli firar ez aşın bilmüsabaka bilmesi şart buld. çsatları İst Yeni Bütün buduvarımda ba- Kitaplarım geldi. vaktimi şımı okumaktan kaldırmıya- rak geçiriyorum. Misis Ke- reç bana çok hürmet edi- yor. Bu günlerde onda ba- ma: karşı bir değişiklik his- sediyorum, Buna sebep nedir. bilmem; Ona karşı fevkalâde nazik davranıyor ve her istediğini yapıyorum. Her zaman benimle ifti- har ettiğini söylüyorsa da ilkönceki teklifsizlik ve sa- mimiyeti artık göstermiyor. nasibi *atmacaktır. üsabakada kazananlar örasında hukuk p. olanlarıni"3t ağustos a Ve Telgraf lügünden: lira casıl"maaşlı bir mümeyyiz- mesken bedeliyle tular, Bu memuriyete mucib Cumartesi “gükü Postahanede Posta işleri Onun bu gönüllü gitmek ihtimali üzüntüsüne çok Ogüstüs el'an yegâne bir gayei emel. Benim" onlara karşı böyle lâkayt oluşum için aciyorum. — Zavallıya haince yapayım ola- çök föna ve çok bir şey, fakat ne elâkadar biimyörufi, miyorum; Bazı günler Amel ya misis Kereçe | Femili Heralt) gazetesini okur. Hizmetçilerin kâbahafleri mutlak yemekte münakaşa edilir ve en ufacık şeylere a l Müdür | 18 1oci soya İm al smd 57 kek orman mektebine Kaydi kabül şeraiti 1 —“Türkiye: cuml $ — Müddeti tab kâtta bulunmamadıgını mübeyyin im hamil olmak, 5 — Mer türlü ileli emrazdan am Ve nevakısı'saireden biri riyeti tabaaşından olmak, i üç seneden ibaret olup leyli ve mec nlbeştön * yükurü olmamalıdır. gieşi, ve harekette ve rük ip raporumu ibraz devreli lise m Vekâletinden üüseddek Bse şehadetmar unu olmak ve yabut lim ve bilhassa kuvvei semmiye,; t ba ve nüzüle O derece ini hamil bulunmak, ai müstelzem efal ve hara ddak heyeti ihtiyariye mazbatasını ariye ve lis mütehammik maarif tahsilde bulunduğu kayt olduktan sonra mektebe dahil olmak. için olbaptaki, şeraite, tevfikan kâtibi “adilden usaddak kefalet sencülsita etmek, 8 — Mektebe kabul edilmek için üç kite vesika fotografı le sıhhat rap esi, hüsnühal mazbatası, ve 'en son | mamesi İle nüfus teskeresi"yanında bulunmak. 9 — Taşradan gelecek bikes talebenin derslere başlamıncaya “kadar mektepçe iaşe ve ibate Edil 19 — Taliplerin bir teşrin mektep Rektorlufuna müraacı masarifi unduğu maarif rahiyeşi mektepçe ecektir, Doru; . aşı Şaha vekâletinden müsaddak lisö temin edilecek ve evvel 929 tarihine Kadar Büyükdere Bahçe köyünde kâln etmeleri lâzımdır. Darülfünuna talebe kaydı Darülfünun Emanetinden: 1 — Darülfünun Tıp Hukuk, Edebiyat, Fen İlâhiyat fakültelerile. Eczacı ve Dişçi mekteplerine senei dersiyesi için talebe labılmıştır, 1929 - 1930 kaydı muamelasine baş” 2 — Fakültelerle şubelerine, yüksek mektepler ve resmi ve hususi liseler mezunları alınacaktır. 3 — İmtihanla talebe alınamaz. 4 — Namzetlerin âtideki lâzımdır, vesaiki haiz olmaları (A) Kayıt ve kabul istidanamesi. (B) Lise veya yüksek mektepler, sihhat, şi, şaha detnameleri, (C) Nüfus tezkeresi. (D) Hüsnühâl eshabından bulunduğunu mübeyyin ikametgâh ilmühaberi, ( zabıtaca musaddak olacaktır. ) (H) 4,5 6 kıt'asında, mukavvasız üç adet fotoğrafı. 5 — Kayıt muamelâbna Teşrinievvelin iptidasında nihayet verilecektir. 6 — Taliplerin Pazartesi, Perşembe günleri dan on altıya kadar Fakülteler etmeleri ilân olunur. aat on- idarelerine © müracaat 6 — Tip Fakültesine girecekler; “Fen Fakültesine müracaat edeceklerdir. Kız ve erkek Ameli | hayat Mektepleri müdürlükletinden: Yeni talebe kayt ve cumartesi, pazartesi, per: kadardır. lâzımdır. Eski talebe kadar kaytlarım yenilemeleri mecbu yeni talebe almacaktır. yukarı sı Saraçhane bul 2731 yat mektebi konağında Erkek Ri Bir yılda açan gül dikkat edilerek dedi kodu yapılır. Ben bu tarz şey- lerden bir türlü hoşlana- mıyoram. Birçok misefirler bize çaya geliyorlar. O gün- lerde ne:sıkını çektiğimi ben bilirim. Onlar gittikt sonra adeta yorgun d yorum. Böyle toplahışlarda onların * başka bir âlemin insanları * oldukları belli 5 Tuyor. Ogüstüs o geceden son- ra içmedi Bazan'gözlerindö “çok iç- kabuline mbe saat 10 Talebe kadrosu mahtuttur, niha; başlanınış 12 ye, Zamanında, müracat edil Kayt günleri 13 den 17 ye t eylülün 19 zuncu gününe dir. Aksi takdirde yerlerine ci sınıfa ilk mektep mezunları alır İl isteyen lise ve orta mektep: muadil sınıf sıml derslerinden imtihan olunur. (li başında Münür paşa Coğal da Tel, Istanbul İngilizceden mütercim: € miş gibi bir mana oluyor. İşte o zaman bana karşı öy- le haşin muameleler ediyor ki... ,Kalbini biliyorum ve eminim ki beni el'an çok seviyor. Fakat tab'ındaki ka- balık ve haşinlik bu hissi- ni “saklıyor.' Ekseri “bana soğuk: bir: heykel “ gibi “ ok duğum' içiö kabahat bulur ve bir buz kitlesile &vlen- diğine O nedâmet söyler. Onu nasıl memnun ede- sorduğum ettiğini ceğimi zaman İslanbul © Tiseleri komisyonundan: Komisyonumuza merbut leyli İle orta ve muallim mektepler rinin ve bunlara mülhak pat“ «iyonların 1-10-929 tarihinden 1-6-930 tarihine kadar teki? öylik ihtyaçları olan et, ekmek ve bilimum evzakları Eylalün 22 inci ve sebze, süt ve ye gurları ile gaz, benzin, vakum ve mazut yağları kezalık eylö- lün 20 uncu pazar günü saal on altıda ihale edilmek. üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Teliplerin “şerait, anlamak üzere komisyon kitabe tine müracaatları, Maarif eminliğinden: Lise orta muallim mektepleri eylül mezuniyet imtihanlarına (o 15 eylülde başlanılacağı ilân olunur. ve Nuri der. Nihayet bir gün sabrıri tükenerek ona dedim ki; “ Evlenmeden evvel seni “ Beni sövmelisin ,, sevemiyeceğimi, yalnız sanâ karşı nazik olmıya ça ylemiştim. Buna razı olmuştun. dersem sözümde durdum Sana biç bir zaman itaati sizlik etmiyorum. Kızdı cak“ bir şey “yapmıyorum” Dalia'bönde şikâyet edecek ne buluyorsun ? « ymm

Bu sayıdan diğer sayfalar: