4 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

4 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kılıbık meselesi ! G S: biligi edebiyat Şe inde idare ” heyetine İkİ din aza seçilmiş Bir gaz€ İh 94, Emin Mi beye fırkada olmıyan, kadınların nam- İ i * güsterilmesindeki usulsüz” hatırlatmış Fırkanın İs- bul. idare reisi kadınların Mncelişinden, siyasi seciyeleri” Ain temizliğinden bahsetmiş. özi sorulanın cevabı değil Güyereci arkadaş galiba gü- Emsemiş ve Reis beye femi- Mistçe konuştuğunu Bükteli sözü zar Yapla karşılıyan Emin Âli — Her erkek, feministtr, öyle olmadıklarını iddia eden Kılbıklarara benzerler. Demiş. Şu kılıbıklık, üstünde dur- Mya değer Vesselâm!. Genç. yaşl erkek arkadaşlarım ararsında küç kere bu bahsı sçmış konuş Muştum, Hiç birinde tam,kök- bir meseledir. varmanmışım- s4 kalbıklığı İl bir neticey dir. Hemen Pedderler, fakat gene hepsi bu illetin bütün işaret v6 razını taşırlar. Bekârlıktarında sakalı kadın tine vermenin en çirkin bİr Ziller olduğunu söylemiş KAŞ ostum var ki dünye evine Birdikleri günden beri VU giç Bavanın münakaşasından VE ik Yalçın bir kazak olacak! #öylüyenlerin, şimdi kar $i hali muhlis birer kılıbık Oldu, Akşam üsü onlara füs- adan kaçar gihi uzaklaşmax” Mın söz arasında İsmi Sesleri titriyor. Bütün O ce- geldikçe uzaktan şöyle gele İadırlar. Evlendikleri zaran fkçe benizleri: styor ve 8ur, kahraman erkeklerin hep- bir selâm verip kaçtıklarını görüyorum. bir yerde buluş” muş olsak elleri yelek ç€P- İerinden “ve gözleri sent Kİ” tanundan ayrılmıyor.“ kalmaktan öderi patlıyo" © Meşhur fıkrada bu hükmü? doğruluğunu güstermiyo” mai Vaktile bir padişah mükdi” landırmak istediği bir adams — Dile betiden ne dilersin! Demiş. Adam, zarit bir ekilidilmiş — Tebeanızdan her Kil” bik başına bir akçe | Cevabını vetmiş. Padişah gülmüş: — Adam “sende sanki bü ne tar? —Hüdadn şahâpenizdeki nüfus. sayisınca akçe .fşev- ketlim. Hünkâr Inanmamış, ispat istemiş. Çelebi delil yerine yüksek sesle; — Padişahım demiş sara- ya gelirken Köşebaşında efen- dimize İlyık körpe bir kiz Kördüm, * irade buyurulursa Eetireyim. Tacidarın “elmaslı tuğu de Temiş ve çelebiyi kolundan tütarak: —' Amân, yavaş söyle başkadın duyarsa ( hâlimiz mice ölür. Deyince Çelebi gülmüş YE — İspat istemiştiniz; bir akçe de $iz' borçlusunuz Demiş ve davayı kazan muş. “Gazeteci arkadaş Renç Olsa gerek ki kendisine dünyan en eski een Mef” hür hakiketinden bahseden Emin Al Beyi iyi anlama. iştar. j j lançurid DAN Ve sarkisinde kâin Rus kıfatı “Kalen,, şehrini zapieifi 2 AA) - Daily Maile Mükten - ! i vr. ) fa nazaran Ruslür den çemte bir telgra a Dd sı Mansuri hudülunda cereyan eden 2 a l ik muhurebeyi müteakip Mançıitlinin şımah in Kalen şehrini zaptetmişlerdir. Cemiyeti Akvam meclisi Frugi Han tarafından | seferlerine de 2 ( AA) kaydettirmiştir. Mumailey- Ger alem büyük | hin yarın saat 16 da gek mi onuncu içtimal nesi bekleniyor. e. pi « ip | Paris 2 (AA)— Temps — akil İran murahhas | gazetesi yazıyor: Cemiyeti EA han tarafından açıl | akvam büyük meclisinin miştir. , 2 (AA) — Ce ze, alevamşn öğleden ki altı en cömen , relslerini intihap | etmişlerdir - Bu reisler, hu- küken cemiyetin reisi sani- leri olacaklardır. Cemiyet bundan başka altı tene ikinci reis intihap etmiştir. Bunlar M. Briyan, M. Balodis, M. Makdonald ve M. Chao-Chu-Wi'dir. Urugay , Şiliden münhal kalmış olan mevkii musir- rane talebetmekledir. Cenevre, 2 (AA) — Cemiyeti akvamdaki AK man heyeti muaahhasasi | M. Ştrezmanın ancak çar- şambu günü (Cenevreye vnracağından haberdar ol- muştur. M. Makdonald, bir nutuk irat etmek üzre ismini # Kudüsi ee Dünkü yağı ikizi (Ostatahı Winel sayılamızdadır | Vağınur Veğaiti makiiyeğin meni Olmuş, tramva rayları (o sellerin ge tirdiği “küm vetopraklar “İle kapandığı için bir müddetiş- liyememiştir. Üsküdarda 'depo “karşısında | 16 vumaralı İraniyay -arabâsı hattan oçıkmiş, Birkaç metto ilerledikten sonra toprağa sap” lanmıştır. Bu vözden Üsküder tramvayların seferlerinin sefer- Teride sekteye vürmiştir. Bur ! dan mada bazı yerlerde lekitrife ve telelen “telleri telgraf hatları bozulmuştur. Setler Fütihte eski Alipaşa cihetinde Hoca Üveys ma” hallesini tamamen basmış, ev * lerin alt katlarını doldurmuştur. Moğa sokağında” sötak mulr * tar Rza, damadı Arif, Müsnü, İ Derviş, polis Kâmil Etândilerin gümrük > hamalların iay - Yesür fun Fatma, İsmet, şerife ha - nımların"gilerile Dedesükdğin: ve Frugi Han onuncu içtima: zamanımı: havvülü noktai hazsırından büyük “bir alâka uyandır racak' ve cemiyete teessüsü tarihinden itibaren katetmiğ olduğu mesafeyi ölçmek fırsatını verecektir. ; A — kargaşalık li Re işl ölün Şiddetini kaybetmekle berabep devam tin polisi şimdiki halde bilhassa Kudüs, 2 (A-A)— Filisi jeri karakol doluşmakla çıkan son karıraşalıktar refakat. etmekl han ifayi vazilede devam 1 Eylülde Kudüs varuşla erek cmd biye gühimmat ve henÖz Bayı tevkifat yapılmıştır. tebri surette tatbik Kudüs yakinindaki Dün Gali ri geçi desti o il yerinin Sudyeden nın Suriye çeykalide gönderildiği kuvve Fransa ru kıtası? bildirilmektedi”- Mareşal Berlin, 3 e deşi, Ida Bene vefat etmi Almany Berlin, 2 feransı hakkında bir beyaz mü maskeleri » muhakemesine e iktifa eylemektedir. silâh atmiş olmasından yapılmıştı boşatılmış fişek koğanları Ateş ve Ziya söndütmek - usulü edilmektedir. Bu bir Arap köyüne baskın yapmışlardır. Araplarla karakollar arasında tüfek gu bildiriliyor. Müstemlekât nazaretinin bir tebliğin- a hududunda vaziyetin eyileştiği ve-Arap Dee pap İ > ii Hindeni Reisicumhurun yegâne kız kar dorff Hindesburg dün Potsdam da ir. Mame Lâhi için Almanya ihtiyacatı ve — edilmiştir. komünistleri Ve faşistleri takip -- 15 komünist gizli beyannameler tevzi eylemek cür- ediyor ye Araplarla Yahudiler arasında hakkında tahkikata memur kimselere Maamafih, hususi “polis örmektedir. rında penderesinin arkasına çe: şüphe edilen “bir şahsın ika- bulunmuştur. subah, askeri memurlar Hilistine (girmesini «men. için komiseri tarsimdan cenuba we diğer bazı sedbirler alındığı “kız kardeşi öldü 78 yaşında idi, bir kitap neşredecek hükümetinin “Lâbi kö kitap neşredeceği söyleniyor. de birJapon sergisi açıldı Beynelmilel a erin iştirakile açılmıştır. Sergis Japon sörgisi en na tatbikini gösterir âletler memnu, tezahürat - “Fevkalâde mahkeme sui kastla başlamıştır. Bunlar it ve szabit.n d ia zın siyasi tekâmül “ve tax r. Burada bir takım silâhlar, “ da yüzbaşı Tâhir, Malifar Sita, Mehmet Muhtar, Mazhar mü - töveffa Temsil Pfendilerim evteri | ile Seher hanımın evini: seller basmıştır. Buevlerin alt. katlardaki eşyalar çamurlar içinde kalmiş, hasara uğramıştır. Yağmur dil; dikten sonra polis ve etfaiyenin müavenetile sular kismen bo ” şakılmışiar. Bunun gibi diğer birçok yerlerde de evlere seller miştir, Şellerin zararı iminunla kalmamış, Ortaköyde Büyük Ayozmada , İlyasın . bahçesinde oturan Arnavut İşmâilin azı dört yaşında Keriz, sokakta “İ oynarken birdenbire gelen sie; kapılmış feryat etmişse de bo ğulmuştur. Hava “dün saat: dokuzdan sonra akşama kadar “bulgu 'devain etini, <nra “sifa hafif yağıur yağmıştır. Dün saat on dörde Kidir yağan yağmurun “miktarı “Beş milisetreyi Bulmuştur. Bugün hava bulutlu, olacak 4“ rüzgâr poyrazdan: esecek, Mevzii yağ» mur yâpacâaktır. 7 Ür tarafi si imei sayılamızda:) det etmekte ölün Graf zeplin balonu Büğün öğlüden sorra 'Asor adaları üzeriden Beç- İ dahilinde y miştir. Seyahat iyi çereyan, ediyor. Balönup sütati saatte 120 kilometredir. Balonup. yatın (bugün) öğlederi sonra Fri- drihshalende karaya-inmesine intizar ediliyor.” © | Balonu istikbal işin: giden- ler arasında “sabık “İngiliz başvekili M. Loyd Corç ve ailesi de bulurlmüktadir. Fridtilishafen,: 3 — Grd Zeplin Atlas denizi; üzetin- deki, seyahatini ikmil etmek üzerelir. Son telsize göre, balonun “Avrupaya #yaklaştı- ğı haber verilmektedir. “ Burada büyüle bi isikbal şenliği hazırlanmıştır. İngiltere Filistindeki mandafer- liğinden vaz mı geçecek? Kudüsteki son Müliseler İngiliz idaresindeki müslümanlar arasında büyük; bir galeyan uyandırdı Genubi Afrikadaki Yayü: ————-— Son posta ile gelen Lor dra o matbvatının — anlatışına İmparatorluğu an bütün müs- lümanlar devam eden» Yahudi - Aarap- kavga» göre İngiliz ilistinde sından mütessir. olmuşlar ve faaliyete geçmişlerdir. ,Birta- Ağa Han İondraya taraftan raftan koştuğu gibi diğer Hindistan © rüesası da teşeb- büslerde bulunmuşlardır. Müs- Jümanların smoktat nazarı, İn- giltere hükümetinin Yahilere lehtar bir hattı hareket takip ettiğidir. Bu yözden Hindistan müslümanları arasmda aşikâr bit mömnüniyerizlik hüküm fermdir. Dakka navali Hin Habıbullah Bençaledeki Yirmi milyon “müslüman na- mha hateket ederek Lor dradaki mümessiliney müslü- manlarin Wrküku üzerinde ısrar için emir VEFMİŞtir. Hindietanın. İslâm. cemi- yeteri, . Filistine bir. Bilâl ahmer heyetinin « izamı İçin müsaade istemiştir Iraktaki Filistin vekayini son derece dikkatle takip setmekte ve ırkdaşları lehinde teşebbüs lerde: bulunmaktadırlar, Bir © taraftan * Müslümanlar bu hatu hareketi tökip “edi- yorken “İngiltere #mparatorlu- gu dahilinde veya haricinde yaşıyan Yahüdiler'de buüa mümasil hareketlörde- bulu- nuyorlar, müslümanlar da | diler, Avbsterdlyadeki Yayu- diler; dindaşları tehinde tez: büratta balunmuşlardır. Lomdrâ gazetelerinin en mir bimlerinden Deyli meyi bu meseleyi mevzvuu, babseden yeni bif başmakelesinde”Man- dayı geri veriniz, serlevbası altnda İngiltere. hükümetinin Filistin mandasından vazgeç- mesini, hararetle tavsiye et mektedir. Deyli Meyl.diyor kk “Son iki hafta zarlında vuku bulan hadisat hamakar- kârane .bir tecrübenin netice- sidir. Bu teçrübenin. muyal- İak olmasına imkân'yoktu ve Ohateşebbüs gdilmemelidi. Artık buteçrübede devama sebep. kalmamıştır. Bugün emniyet ve asayişi iade ve temin ettikten sonra ergoş bu nankör vazifeyi tekrar be- tekrar ifaya mecbur kalacağız. Ac biz hiçin bu mesuli- veti dötühte diyoruz? Bizim Pilistinde hiç bir'işimiz yok- tür Oradan bütüm kazancımız, #tirap ve Mmasraftii ibarettir. halledelim. Matdayı, Akvam cemiyetine İade ederemek 4- kerlerimizit ve memurlarımız geri çağıralım. Hükümetin, bupek yüklü; milletin sırtn- dan, biç bir. vakit sirümize alınmaması icap eden bu yü- kü deletmieğini ve bu vadide yakit zayl etmemesini ümit ediyoruz. Klm mete | Yayan (azzikgl AMED BAE TÜstarakı “1 inci saylemizde| Pemahor köyü 237. mü“ füslü 47 evli bir. köydür. Köyde zarant szdır. Halk daha çök odun tcureti ve kömürcülükle” İştigal etmek- tedir, Bu köy Eyipten 19 .kilo- metre mesafededir. Bu köyün tabi olduğu Kemiörburgez nahiyesinin w- müm nüfüsu ise 6714 kişidir. (9 köyü ve 1900 hanesi vardır. Gerâk Petnnhor köyündeki mektep, gerek Kemerburgaz- da yeni yapılan dispanser birası çok mükemmel olmuş: tür. Bu maliye dahilinde sebze Ziraat ve Ücareti, günden gür ne ilerlemektedir. Jali ha- zıra her ogün İstanbela ikibin Hralık mütenevvi sebze yollanmaktadır. Bu yeni mektep “Binasile dispanser; birlssı hem bu köyleri süslemiş, . hem-de köylüyü memnun etmiştir. İhtiyar köylüler, bu hu- sostaki şükranlarını ve cum- huriyet sayesinde böyle um- tan ve tefaha erdiklerini vall eye Beyuh “etmizlerdir. Ba binayı o muhasebel “ hosusiye yaptırmıştır. Ayni Idare böyle bir şok “binalar da yipür. maktadır, Suriyede Kaç kişi öldü Londra; “3 ÇAYA) “ Ağustosun sonuna kadar Suriyede 109 musevi 83 Müslüman, 4 Henstiyan te ş ) Hin iü | Üst tarafı? Pitei, söyılamızda J Yunanlılar İskeçe de em- niyeti. umumiye Omüdürü vasıtağile (o (gazetelerimizin satılmasına mani olacak bir takım tertibat almışlar hatta bizzat emniyeti umu- miyg müdürü şehrimizde çıkan mizah gazetelerinden birindeki bir karikatörünü bahane ittihaz. ederek İs- tanbul gazeteleri (o bayiini Recep Mustafa efendiyi-fena balde .döğmüş ve: gazete satmaktan menetmiştir. Recep Mustafa Ef, vilâ- yete müracaat ederek ma- ruz kaldığı muameleyi an- latınş, fakat bu şikâyet, kendisi: emniyeti umu- miye müdürü » tarafından bir defa dâha ve bu söfer daha şiddetli bir surette döğülmesile karşılanmıştır. Türkiye. aleyhinde iste- diği gibi neşriyat 'yapan Yunan gazeteleri “burada serbest serbest satılırken Yunanlıların Garbi Tfakya- du Türk gazetelerini sattır- mamaları ve bundan istifa- de ederek Türkleri yeti Yeni “ve geğit çeşit tazyik- lere iirüz “bırakmaları bü hususta © artık © harekete geçmek > zamaminın” gelmiş hütta geçmiş bile olduğük gösteriyor. ekli ezik lir Mahkümler O-halde meseleyi kökünden | .'. yor İzmir, 2 (&.A) — Yann nelici aslalt yapılması için Amedi kan grupunun teklife bele- diyece muvafık gürülmekie” | dir . Tecrübe yok yapıldık- : tan sonra mukavele yep. caktır, Grapun Teli M vi asfake yollat mütebassist Karsan bir kaç güne Kada! şehrimize gelecektir. Sw İzmirde “mühim za” rarlar verdi” Bar, 3 A) şehrimizde hafif surette yağan

Bu sayıdan diğer sayfalar: