13 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

13 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Son günlerde garp mat- buatını en ziyade işgal eden omevzulardan biri Fransız baş vekili M. Bri yanın Cenevrede Avrupa birliği hakkında irat ettiği nutuktur. Esasen bir müd- detten beri Avrupa birliği vücuda getirmek fikri nk uk münakaşa edilen bir mes'ele idi, Bu defa M. Briyan bu mes'eleyi Cemiyeti Akvam meclisi muvacehesinde mev- zuubahsetmiş , bu suretle resmen beynelmilel müna- kaşalara mevzu olan fikir- ler sırasına girmiştir. Vakıa M. Briyan Avrupa birliği lözumundan bahse- derken bunun esbabı mü- cibesine hiç temas etme- miştir, Fakat biraz dikkat edi- lirse Fransız başvekilinin zihnindeki sebepleri gör mek ve anlamak mü değildir. Birinci derecede Fransa ile onun vaziyetinde bulunan garp devletlerini! meşgul eden harici, tehlike ve nist propagandasıdır. Mer- kezi > Mndeokadi bulunan üçüncü enternasyonal bü- tün dünyaya şamil bir iç timai ve siyasi inkilâp yapmak için bütün kuv- vetile çalışıyor ve Sovyet- ler Rusyası da bütün dön- yaya şamil bir komünizm ınkılâbına Ofcra ovantası bulu- ni şekil muhtelif devletler arasındaki ihtilâfları artır- mığ iktisadi münasebatı rmiştir. Bü va- müşkülleşti in södnüğek müsait bir 76- dat hazırlamış” min ve isti ür. al Diğer uraftan son manlarda rük tarifelerini yükseltmesi yeni dünyanın istiklâl pa zarlarını hemen umumiyetle| | garp memleketlerine Er patmıştır, Avrupalılar sap» ö rikalarını müeseeelerin ab iz getirerek müşterek tedbir ler aramak ihtiyacını bis setmektedir. İşte buiki cip* âmilin tesiri altındadır Kİ Fransız başvekili M. Briyan “Avrupa - Birliği, © fikrini beynelmilel siyasi bir um de olarak ileriye sürüyor. Bir çok kimselerin “Av rupa Birliği, fikrinitabak- kuku mümkün olmıyan bir hayâl addetmesine rağmen M. Briyan bu hususda bü- yük bir ümit ile ortaya atılmıştır; ve belki gelecek sene içinde “Avrupa birli- #, teşebbüsünden mühm neticeler alınabileceğini 4 çıkça söylemiştir. M. Briyan Avrupa bir liğine doğru ilk adım ok mak üzre 1924 senesinde hazırlanıp İngilterenin mu- hafazakâr hükümeti tara- fından suya düşürülen Ce- nevre prolokolunun ihya“ #ına teklif etmiş ve butek” lif İngiliz mürahhası Her derson tarafından - tasvip edilmiştir. Şüphesiz bu ne tice bile M. Briyan mühim bir muvaffakiyettir. LAK taralı üçüncü sayılanızda ipaşa hattı dört Demiryollarımız hakkında Furuya bilği yollarımız umumi müdürün beyanatı Oemiryollar U, M. Haşim B, Devlet demiryolları umum müdürü Haşim B. rahafsız bulu- Mupiâileyh dün bir muharrimizi le yeni hatlar ve slelimüm demir yollarına ait şı mali- tının Fevzipaşadan Konya is tasyomuna kadar olan (142 ) kilometrelik kısmı 9 eylülden işletmiye “başlamıştır. Şimdilik bu hat üzerinde hafta- da Sç muhtelit katar Katarlar Fevzipaşa- Fevzipaşa-Adana yeni Adana sin hattımı işleten şirketle âi mucibince burâ- dan bu hat üzerinde doğru biletle gerek eşya gerek yolcu nakli mümüku olabilecektir. Fevzipaşa hattı Ergani ma- istikametinde ilerlemek- Erganiye 4 sene sonra Diyarıbekire kadar temdidi imu- iasavvurdur, Malatyaya me Va- kit varılacağım sormuyorsunuz Demir yollarınız için muayyen ——— Yunanlılara cevabımız dün tespit edildi Cemiyeti Akvamdan hakem tamamlamasını istediler tamızın esasları a a üzdeki içtimaıda komisyonunun önümi Mübadele ko konuşulacak ? Yunanlılar 2 (Vakıt)- Ankara, 1 bah larımızın esasları mü Ankara -İstan- bul ekspresi 15 gün sonra her gün işliyecek Son kazaya sebep olan makinist tevkif edildi şehrimizde o bul adır, ul etmiş ve son Pulatlı Hatlarmızda vaziyet inşaat proğramlarımız vardır, Azami faaliyetle çalışıyoruz. Ü- mit ediyorum ki tayin olunan zamanlarda . hedellerine vasıl olacaklardır, Hattın iktisadi vaziyeti Fevzipaşa Diyarbekir hattının güzergâlundaki arazi feyizli ve bereketli yerlerdir. Bu batiın, bilhassa Omadene varıldıktan sonra memleket! ıçın parlak ve nafi bir iktisat amili olacağında şüphe yoktur. İşletme hatlarımızın tulü Bu gün idaremiz tarafından kesirsiz olarak (2600) kilomet- re hat işletiliyor. Bundan coğ- rafi ve iktisadi e vaziyetlerine göre memleketin imarında bü- yük rol oynuyorlar, İşletme noktai mazarmdan mesai arka- döşlarımını. hepsinden. büyük memnuniyet ve iftihar duyuyo- rum, Kaç senelik o şimendiferci oldüğumüza bügünkü tirenlerin ( Alttarah © üncü sahifamızdadır Bayvekilir Ankara istasyonunda Diğer laraftan . muhtelit mübadele kom.isysnunda a- lınacak kat'i vaziyet hak- kında baş murahbasımıza mufassal talimat verilmiştir. Muhtelit mübadele ko- misyonuna verdiğimiz. iki nota Yunanlılara verilecek cevabımızın mahiyeti hak- kında bir fikir verebilir. Cevabünizda evvelâ şim- diye kadar bir itilâfa Vasıl olmak için yaptığımız feda- ( Altarabı 3 üncü sayılamuzda ) Gazı F Türk-Rus Ticaret muahedesi müzakeratı müsait bir. safilada Gi Suriç Yoldaş Mevstk bir menbâdan (al dığımız maldınala nazaran elyerm Ankarada bulunan Rus ticaret mümessili: Sohoyi yoldaş ile alâkadar miakamat aratında çere- yan eden müzakeret itüsait bir slhıya dahil. olmuştur. Bir haftaya kadir müza- kerat hitam (bulacak ve yeni bir ticaret müahedesi” aktedile- cektir. i Bir hafta evvel Möskovadan şehrimize avdet eden Rus se- firi (Suriç)' yoldaş müzaketatın son safhasında * bulunmak üzre bir iki güne keder Ankaraya “ lmanyada Korkunç bir fesat heyeti meydana çıkarıldı Londra; 12. (A.A) — Ber: linden Daily Maile bildiriliyor: geçenlerde Rays meclisi bi. nasında patıyan bombanın kirm- ler tarafından konulduğunu mey- dama” çıkarmak için bir müddet tenberi “polis tarafından yapılan tahkikat “vE taharriyat neticesin. de ie be ve Cümhüriyet > les ve korkanç Eleği keşledilmiştir.. Al manyanın en mülrit ye müte asıp. millicilerinden biri olan maruf Hitlerin idaresi altında bulunan bü: hey'etin imparator- luğu her neye mal ölürse olsun iadeye karar veren millicilerin icra vantası olduğu ve firkanım hiç bir dhâyetten çekinmiyen en tehlikeli ve zorbu önsürleri | ile teşriki mesal eylediği anla gılmıştır. Yapılan taharriyat esnasında Berlinde gizli bir bomba fabri- kası ve Hambürg ta bir takım İİ cehennem makineleri keştolun- ( muştur, ai > : Yalovayı teşrif ettiler Gezi Hz. evvslii gece Paris sefiri Fethi ve Londra sefiri Ferit Reisieumhar Hz. dün saat 74 de Dolmabahçe sarayından Ankara motörile mişler ve Yalotaya hareket buyurmuşlardır. Gazi Hz. nin Yalovada bir maları muhtemeldir. Gazi He. ile birlikte İltisat vekili Şakir Bey de Y. gikediir. Kazananlar | FethiB, Ali, Hüseyin, Prodro- mos, Sabri, Leon, Nec- mi Efendiler bu keşi- denin talilileridir Tayyare piyankosunun keşide- sine dün sabah devam edilmiş, bu suretle yedinci tertibin ikinci keşidesi de bilmiştir. Büyük ikfamiye olan 35000 lira 19001 rdumaraya çıkmıştır. Bu biletin Bir parçası Kasım pâşada yeni yolda kahveci Ali bir parçası Cibalide wn fabri- kasımda (Hüseyin efendilerde diğer parcalârı Sarı Kamış, İzmir, Zara, Samsunda bulun. maktadır, Kahveci Ali elendi hissesine düşen 3500 lirayı almıştır, Evvelki gün çekilen 19000 lira Doyç Bank Istanbul şubesi memurlarından on tanesinin al- dığı bilete ve Balıkpazarında Prodromos elendiye çıkmıştır. On sekiz bin lira kazanan bile tin diğer parçaları Bordur, İz- mmirde; satılmıştır, Üsküdarda gazete bayi Sabri efendiye 15000 lira; Şişane ye- kuştnda Mehmet efendi hanında 19 yaşında Leon çocuğa 12000 lira, Cibali tütün fabrikasında Ali, Ortaköyde tütüncü Necmi efendilerle e Galatada : Leblebi sokağında. İsaka onar bin lira çıkmıştır, Çemberlayn Amerikan - İngiliz tröstüne müdür oldu Roma, 11 (Anek) — Lon- dradan gelen telgrafname- lere göre Sir Osten Çem- berlayh siyasetten © çekil. miye ve ticaretle meşgul olmiya karar vermiştir. Sir Çemberlayn büyük O bir Amerikan - İngiliz tröstü umumi müdürlüğüne tayin edilmiştir. eçhul Aske Dün başlıyan yes nü tefrikamiz ikindi sayıfamızdadır. numaraları güncü sayıfamızdadır rganiye V beyleri kabul © etmişlerdir; | mektedir Söğülü yalna geç- hafta kadar ikamet buyur- | Çang, dün Ec Paris sefirimiz Fethi B. dün akşam saat 17 de Lo- tüs vaburile Fransaya ha- | 1” > “Sizden bana mem” reket etmiştir. Fethi B. | MYO” ak hususu Marsilya tarikile Fransaya Fransız sefiri kont dö “ y Şambrön Fethi Beyi teşyi inkılâpcan yal akel reiki etmek üzer vapura kadar gelmiş, sefirimizle görüş Amisterdam kğ a Tetkikam | DÜ Amisterdam et a bp kongresi bu ayn Sinde | Vü'Ü” Şarkı L Kongreye | HE 14* smuhtelif ünik surede içtimsiYs! arrorai W Deldi a | mukayeseli bir pılan intihaplarda Gülhane | ©” Rus Çin yi be > a yazl | kında fikriniz ve aliyi zi N — Biz KE aç üçüncü birine seçilmiştir. Rusya Ankara, 12 ( Vâkit) — | devam karar old Su işlerini almıya talip Al | dosduk ! önümüzdeki | beynelmilel tekrar o müzakeratâ | ondan Tl sayfamızda) Dün Galatada köprü haşında velveleli bir kamyon kazası ol- muş, dört kişinin yaralanı tayyare piyanko mama Çinli edip M. Şang Çang GAZİ nin kazandığı zaferin Çin ri söylüyor Sorbon profesörlerinden Çal edip verilim <N.Şane Çang $€ rimize gel miştir. Çin ü edip be aydan beri Şarkı karip- te tetkik seyahatine devam © M. Şang matdaamızı ziyaret etmiş» bir mi bu ziyeret esnasında ge sile bir müllket yapmı ” s çor, ki: M, Şang Çan li şarkı Dün Parise mütevec- | © pe; aydenberi Ks cihen şehrimizden çi Toros, karipteyim, gi Filistini, Suriyeyi gezdi ca ediyor" yek e ora Türkiyedeki ibi Ayni e da Türkiyedeki <a ketleri de tetkik ei ii ediyorum Yeni Tür Pi ; müteekkirie” harrir o VE il. tanışmak emelindeY” inde Fakat, iyiz. ey. laz ( Alktaralı mall pi Bütün bir aile otomobil altında eyt EY den feci Bozuk bir kamyon yi” bir kaza oldu

Bu sayıdan diğer sayfalar: