17 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

17 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a . EZ a Meçhul asker ; Toza, toprağa alışmal.. © Elbiseler heyecanımızı daha a ziyade artırmıştı Yemeği müteakip derhal depoya çıktık. Ağabeyi min odasına girerek onu bekledik. Her an artan heyecam- mız bizi rahat oturtmıyordu. kere asker arasına , diyorduk. e doğru , her şey | Si rami depo me- “© murüna havale edildi. Ağa- dar cezbetmişti ki memu- “run bu tuhaf filerine güldük. ' ten sonra israr ettim: — Zarar yok azizim. O şalvarlar ne ise siz verin de © biz enün çaresini buluruz © . İakiyetlerini büyük bir ve. “aubla göstermiye muvaliak olan. ve kızlanmız siçin bize “haklı bir gurur veren bu meşher dolayısile kiymetli © mütihassıslarla rmusllim dha nimlarıtmızın muvaklikiyet derceeleri pale son i| birlikte vak'a mahalline — Yu..u; Gerİ böyle şey olamaz beğim. Toza toprağa alışmalı... Çok doğrusu bu haklı sözden çok utandım ve İstanbuldaki... Şube müdürü mahut (binbaşı ft hatırladım. nay - Müsademe Tahkikatına 1 şmüddei : İl umumilik vaz'ıyet etti Kurikapığiki tren kazası teh. | kikatın asdliyece “de vaz'ıyet e Bilmiş, dün müddet nmemi me. avinlerinden Kamil B. Emanet mühendislerinden Kadri B. gitmiş, geç “wakta 'kadar tahkikatla meş- gul oluştur. Kumkapı istasyonundan ve rilmesi dizim gelen işeretin a- | gılmamasının kazaya» sebep ol- duğu tesbit edilmiştir. Mesuli- yet Ekspres makinisti İle Kum- kapı istasyonu memuru üzerin. de temerküz etmektedir. Maa- mafih, kat'i netice 'bertiz elim ket şubesi müdürü M. Ante mari de Konkapıya giderek Kumkapı istasyonu müdürü de , mekinisti si dinlemiştir. Vasıf B, Dün Berline gitti 15 imdi Beynelmilel Parla. mentoler kongresine iştirak ede- cek Glen miurahhammiz Vasif Bey dün “Berliner hareket iet- miti, Sinemalara biletsiz girilmiyecek Delterdarlık tarafından sine- ma, tiyatro gibi umumi eğlen. ce ve temaşa yerletine yeriden bir tebliğ “yapılarak hiç Kimse. nin bilez. içetiye girmemesi bildirilmiştir. Bu yetkere gönderilen bağka bir “tebliğe “göre se sinema, 4. | yütro, konser, 'banyo ve sini. rumlrın “biletleri yüzde “5,bale plâj, dansing O yüzde 15 pula tabidir. Sporcular ne zaman toplanacak ? Miteibul mintakes senelik sper ikonigvesi “bu sayın 27 nci cuma güni istanbul Halk fırka aktolunacaktır. isı binasında sözü san'at mektepleri .Umu- mi müfettişi ve kurslar mü- derisi mütehassis Mim. “Ru watüle , ye bırakıyoruz. Ma- dam ( muharimize duygu sunu. şöyle anltıyor. — Türk hanımları ve (| bir bahtiyarlıkur. | köngresi içtimat Yayatınızda '| Bu öki sene zerlinda sahhi ; | lacmızın yetiştirecek | müesseseletimizin ilmi ihü- İncir i ir işimiz Havalar müesil giderse mahsul fazlalaşacak İzmit, 17 KALA) — Tia ret “odesinn incirlere dair tan- zim etiği 15 eylül tarihli ra- pora nazaran, mevsim Iptidasın- din şimdiye kadar bonaya 9 450 bin kilo indir gel Mevsim iptidesimdan kadar “© milyon 722 bin kilo borsa satışı olmuştur. incir müstaheilleri namı- milyon miştir, #imdiye Mevsim iptidasından şir mdiye kadar ecyebi limanlarına ihraç olunma #acir miktarı 5 milyon | 642 bin 425 “kilodur. Piyam gecen hafia zarfındeki vaziyeti bu halta da mülialaza etüüekte- l dir. Havaların ademi müsaade - | #inden dolayı indir mevrudatı ved olmaktadır. Havalar niü. mit gitliği “takdirde ağaçlardan daha “60 bin çuval mal alın ması tmuhter vee. 4 Millet mektepleri Ankara, 17 ( Vakıt) — Millet mektepleri için yeni bir #talimatname hazırlan. maktadır. Celâl bey geliyor Ankara, 17 (Vakıt) — İş bankası umum müdürü Celâl B. ekepresle İstan- bula hareket etti. Suriyeden sil 'memleke- timize gelecek .. Nisanda Ankarada aktö. dilen Türk-Fransız itilâfna- «mesi mugibince Türk ve Suriye tebaalarınin emlâk meselesile . itilâfname hari- cine bırakılan mesail hak- ikıntla bükümetimizle mü- izakerafta' bulunmak üzre yakında Suriyeden bir he- yet gelecektir, Heyet; teşekkül . etmiş olup, elyevm Pariste bulu- nan Suriys fevkalâde ko- miseri M, Pansonun avde- tini beklemektedir. “ Mezbahada Dün ehemmiyetli bir kaza oldu Dün me>bühada feci bir kaza olmuştur, Celeplerden Şakir elendi ayakları bağlı we başı odarla bükülerek yere yabınlmış bir mandayı | kesen mezbaha memuruna yardım ederken manda , | bıçağın boğazma dokunması üzerine scan hevlile “silkin- miştir. Bu esnada mandanm başımı - büken “ Oğlünun ipi kopmuş, fırlıyan odun Şakir efendinin beline isabet et- miştir. Ciğerleri yerinden kopan. mevruh hastaneye kaldırılmıştır. Maziyeti sıh- hiyesi de Tıp gongresi EREN ML ELA LE 5 ME MARA (Üstarafı Birinet “sayfamezdadır ) Üçüncü NE tap Kongre sini açmak benim için husust MİR up Şimdiden eksikliği kabul olum. miyacak mühim bir amil wn- ziyetimi almıştır. Vatandaşlar bizim ilmimizin en güzide mütehassıslarmı vakıt vakıt bir arada toplanıp ilmi ve İcnni münakaşaları tetkik ettiklerini görünce kendi iç- timat ve sıhhi etileri için hu zur ve emniyet hissetmekte. dirler. Omn için Mil up köngresini bugünden Türk içtimat hayatmın o Jâzimele rinden biri addetmekte hak- kırmız vardır. Geçen kotgre- bizden Deri: iki “sene geçti, poletikamızın vadettiği inki- şalları vedçinde bulunduğu faâliyetleri emniyetle, serin kanllıkla ve bata iliharla Büşünmeğe ,, derpiş etmete tesaretimiz vardır. Bu seneki sıiht mücadele yalnız İsdliyet sahasının memleketin el değ memiş mintikalırına gönle mesi ile ikalmıyor. ; Temas etüğiniz mevzula. rım 'Şoğalması ile de 'hususi dikkat © keclbetmeğe © lâyık oluyor. .Sati “ve “salgın 'hasta- İıklara karşı sihbive > vekile. tinin ağtığı “veni milendele ler de vetandaşlarımızın dik- katini derhal o celbetmiştir. Memleket silihi ibtiymostina elle dokunuldukça daktor. ihtiyacatımıza ne katlar sz geldiğini daha iyi fatketmeğe o başlamıştır. Bu ihtiyaç doktor yaşlarını İenni tekâmüllerini temin edecek vesaltin aldr nlması öğin hükümeti hergün teşvik “etmeğe medar ölmelk- tadır. Elimizde bulunan müi- | essesattan çok mahsul #imeik için bu sene tülebe adedini | de biriz sini peyda edince gerp dikişçileri için pekmü. tüm rakipler ölaceklarder. Bergi bugün kapanıyor 'Bu “yüze kapanacakur. seri “bugün Sıhhaei vekilimizin tzumaf hadde vardracdk te- Gabir alınmıştır. Elimizde bulunan mütsse- selefini, yakm bir zamnda artik 'bu mienileketin “İhtiya- catına kalk; yeliityeteğimi şim: diden fafketmiye başlıyoruz. Bu ihüyaç iledir .ki şimdiden memlekete ilim ve fen imur. kezi gi yeni bir takım merkezler Thilasetmeğe teşeb- büs etik '$ize #ki senedeiir bü 'pilünçöyu ürzetmekle be. 4 raber maddi ve: ofiyazi bir | şekilde vermek «yapacağı işleri. bilen ve biriş ya mak için “büyük ve hı Programlara "kapilmaktan 2i- yabe müsbet, Tiyazi ve tm ayyen “şleri tikip etmekte olan silamların Yilmiyetini göstermeğe, medâr Olur sâri. tlindeyim, ,Bundan sora ilim ve fen arkadaşlermizin.. siri Terimi elin” Tasliyette Ve nel idâk Fenvüleminde Kendi yüksek mevlalerini we mem- İeketin ilerlemesini we Âhti- Yaçlarının - tetkik ve mik edilmesi humısundaki faaliyet ve mesailerini göslermeleri kalir. 'Bü sene "tıp köneresi güzel ' bir sergi te "berber açilemiş dlayor. “Bezecikitımızın kongre İle “ayni'aumunda ibznr eriği #ertiye gerek içerden “gerek dışarıdan iştirak edenleri “İlme kuranuzda teşekkürle takdir etmeyi yazile sayarım, Aziz arkadaşlarım.size me- sainizde muvaffakiyet dilerim. Sizin #muveflkiyetiniz. ik mir, fennin zeleridir. İlmin Tenin zaferi ve On- dan en Büyük İstiladeyi te- min Cümkuriyetin başlıca emeli ve hedefidir. (Sürekli alkışlar ) Arikara, 17 (Vakın —Kon- grenin küşüli münasebetile Sihhiye wekili Relik bey irat | etiği mutukta., üçüncü — kongresinin de diğerleri gil müsbet ntüceler vereceğine şüphe etmediğini beyan ve cünhutyet idaresinin sihhate inin işret ettiği yoldan yü. | Tümekteki “teçvikkâr zevkten bahsetmiş, alkaşianmışlar. i ( Suriç Jadün Ankaraya git | İ imiştir. bu | xx Senir haberleri verildi | Muhtelit mübadele ko- imisyonundaki Yunanheyeli murahhashiş “arasında mü- him tebeddülât yapılacağı yazılmıştı . Yunan heyeti murahbasası Yunna meti tarafından vazifelerine nihayet verilan mmetmurlerm listesini resmen Kömisyona vermiştir. Aldığımız malâ- / mala nazaran okomisyon inezdindeki Yunan başkâtibi ) ( Lefkoparides ) in yerine WLeonides “mey tayin edil. 'miştir. Bundan mada ssii- deki memurların da vazile- lerine nihayet verilmiştir: omisyon o müstahdimi- ininden mâtmazel 'Tevdo- ine Mad. Kafaru, ys omisyondan Mad. Tri- | andafilos, M. Kiriyazi, -M. | Sergin, Papas, Mad.Kationi, reho, Makridis, Asprulis, | is, Kostantinides | ve ğer Makridis. İktihbaratımıza göre komisyon- | daki Yunan © heyeti murahha- | sazı Yunan hükümetinden azledi. len memurların ipkasını istemiş. | tir,/hti sebeple, geni emir sgelin- cey karlar bunların 'vazilelerine , idevamvedecekleri söylenmektedir. Yunan #başmurahbasının teb: | dil meselesine gelince,Yunan heyeti murahhasası azasından biri | bün bir müubarririmize <lemiştirkiz | iyamandopulosün yerine, M. Rafselin tayini ihtimal | bir Atina telgrelile mevzubekis ediliyordu. Eski bir rivayetle ala. kadar. olan bu haber bağin | mevzubahis değildir... Ankasada "bulunan baş mü: daikin Tevfik Kömli Bey. / Ben dünde hiç bir haber ülin. Mmâmıştır, Rus elçisi Din Ankaraya giti Geçenlerde avdet eden Rus se Bize verilen mlünista hazâaram müzekerat “sem 'siİ- haya dahil olmuş olup ni- bayer bir -trıfriyu okadar ik mâl edilece Mastır Boluk mu üye! Ankara “müzekeratına ge- € hhaslanı imüreakıp Müahedenin son şekli tesbir edilevelair. Bu tahtında müzakeratı ae eden Rus başmurah. hasi Selvi “yoldaş bir haf. taya kadar rnesersini İltimil ön Astanbula üvilet ede- cektir. İlizari — Komisyonun raporu yarın mü- zakeve edilecek sevk işi an an ibzati (komisyon dün de toplanmış, #- esaslar Hi İP ini li il İ | | li İ te pi il si n Sr Bi heyet Mübadelede Madi line -| Birinci hukuk e umumiyesi, dün yedi dava rüyet etti Tebligat müdürü mahkemeye çağırılacak İstanbul birinci hukuk imah- | kemesinde heyeti umumiye dün | talököyduğu Yidin olünüyordu. !Bu iddin, asbit olmamış, Cemal TEK "berat #nilgür. 3 Beşiktaş mahkemesi kâtiple- irihden İsmail Hakkı B. hekkin- ida evvelee İkmelden mihkö- 'miyet “kârarı verilmiş, Temyiz bu karan nekzetmiş. Mahkeme dük mütaltas “almak zere vevriki müğddül 'umumiliğe ver vitir. Diğ bikaç, dava da tebii gat için kalmıştır. Haliçteki vak”a| dekı bu kordonlar kaldınkmışir. Moysin ouuncu cuma günü I Vaktın maz bulmacası | Karilerimize bugünden itibaren eğlenceli bir bulmaca serisi takdim ediyoruz Vakst, karilerine eğlenceli beş “on dakika geçirtmek ve butatlı meyile içinde dimağa faydalı bir düşünme ve bulma müma- resesi yaptırmak için bir bul maca serisi tertip etli. Bugün bu sütunda bulacağı niz 'bu bulmaca von zamanlar» dn Avrupn göazeteleritin bu va- dilde yaptıkları müsabakaların eh basiti we en eğlencelisidir. Kariletimiz. bulmaca köşe mizde bulacakları küçük murab- Baları şeklim oalundaki (dslr okuyarik harf harf dolduracik- lar, bu “suretle hadlerin karşı karşıya geldikçe ve birbirini kandiikçe vücuda getirdikleri kelimelere karglayacıklirdır. Biz bir gün sonraki nüshenme- da, ku cetvelin halledilmiş şek- lini koyacağız. Bu wretle bir gön evelki ser meydana çikarak imeşgul olan 'karilerimiz rtvafı #akiyetlerini . görecekler. yahut İhangi noktada yanıldıklarını an- ihyacaklardır. Seri “bu weretle devam edesektir. “O halde karilerimizi, bir kaç eğlenceli meşguliyet dakiln. sı geçirmek üzere Vaktın 'bul. madara davet ediyaruz. lâyelle Emanet birleştirik diği takdirde bu hudut 300 “kilometre murabbamı geçecektir. Halbsiki dünya “yüzünde bu genişlikte 'bir şehir pek nadirdir We bir tek şehre. | mihakemesine ağır cezadabaş akşamı Köhtanedebir tenezzüh- ten “dönüşte, Ayakapı de yanyana giden iki sanı içinde bulunanlardan “Osmanl bankası memurlarından İhasanl ve İş benkası müstahdemelerin.| den Sadettin EK. ler bir kürek meselesinden kavga etmişler. İh- san Et bu arada yaralanmış, sandalla ayrılmış Biraz sonra İhsan Fİ. nin bulunduğu sandal EB. nin /lanmıştır. Maznun, inkâretmek- sedir. Şahadeiler kısmen İehte kismen aleybtedir. e Mahkeme, daha birkaç şahidin celbi için imuhakemeyi yedi teşiinlevvel 'sabahma birakılmıştır. Tevlik ve Emin B.ler İstanbul birinci hukuk meh- Ikemest reis vekili Tevfik Bin tekaütlüğü icra olunmuş, yerine kinci. ticaret azasından Emin IB. tayin edilmiştir. Tevfik B. avukatlık edecektir. Kordonlar Adliye smübgirlerinin omuz- larında birer beyaz kordon N kendin, melümdur, Ceketler- Dün tebliği yapılmıştır. LR. 8 4, 5.8 2 1 — Cam kesın bir selet Ça) 2 Vak gömeren yay (8)yüz(2) 3 — Düşüncek adam (©) 4 — Kıymetli ve hafi komaş (4) çiltçr ele ©) $— Şeref 73), riayet eden G ea bir nota (2) kadına yapılan şey (3) : 7 — Yaşadığmz saman 73) oduh 'yaran bir'aka (5) 8 — İş e ed 9 — Üstüme öeberi konan tey (3), fat sedan (2) j minliği vasitasile idaresi de çök güçlür. Bu takdirde. mükemmel bir şehir idare makinesi kurmak için y&. bir takım şubelere ayırmak yahut başka usullere mir. racaat etmek lâzımdır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: