18 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

18 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ge NN gile ŞPKTLARI: Türkiyede Merit Kup Kuruş — yazı ve - çıkan, itün hakları mahfuzdur! Gazeteye gönderilecek. mektupların. üzerine a altse ( Yazı) la işime lr aldır y ağılı 10 0 00 si, 400 (0ğ0 ley Mi 817 s0 çe pie İl mekedöğresie mehtopiere ke m A leman me mekteplerile faydı deta iç e lann Bre idare ile Kararlaştırılır. Gazetemiz? Ku Borsalar Londra üzerine 4 Nüyork iç Ftank #stikraz dahili * vadeli. Düyunu mv İkramiyeli demiryolu Istanbul ea Şirketi tim Dak ve Antrepo nim. sn Şirkeri s6€ senetleri üstüsün hofultusü baladı. Birden kk kalktım. Eğer ansızın bu AKT ın 18 Eylül li an kür nu f 17 gylül 1029 Açar Kapanı T 1014 İso 1013 | 304 İz 204 163 İss 163 218 | 218 114 14 53. | 6750 “ 77 w » İso İse s fa 193 1 29 vas 29'Jas 30 80 40 İs 4 İso > İs e 36)” 36 24 (4975 » 2 İso 2 js 88ö 806“)s0 se 68 21 İso RL s5” İzs 20 as beş 6 İs s0 4 Jo 16 İzs w İzs 128 Ticaret ve zâhire borsası Fiatlar Ticaret borsası LEE; iği tarafından verilmiştir. Susam Kuşyemi Çuvalı kilosu kr era Bee yö iie ei Üçünci Aksarây 1929 tefrikası; 45 Türk Halıları kullanınız he e eri haiz İzmirde | Ka« Zade biraderler kumpanyası | mamulâtından en “nel Ünü , Gülüstan, Tahta, Uşşak, Hi 5. HE kn meraka alı eserlin İİ ilânlarında a 9/0 20 tenzilât yapılır leş üs kaul eder yer | 3 m ILÂNTARİFESİ: öm emi” ne © 100 m sayılı Yy hemi Bale 242. Acele satılık bostan Orta köyde'dere içinde «19000 » zira terbiinde ve dörünün- de bir köşk ve eliz ME Sf ve e ça Kd ve gayet büyük bir havuz ve müteaddit kuyuları rı müsmireyi avi, Anbarlı dere, bostan denekle maruf mahal acelee sat lıktır. Talip olanlar ve izahatı kâfiye almak istiyenler (Beyoğlu 4202 ) ye her vakit müracat edebilirler. lere jandarma 9- lokuzuncu dem Sw . ümera za- 929 senesi AL ül tal , Gördes ) cinsi büyük © döşemeli akl yegâne satış: mahalli © depomuzdur.. Yaklaşan kış mevsimi içn va stok yapılmıştır. sene olduğu gibi bu ene m halka bir hizme ie fiatlar ii Me de e sinin müsait fi'atlarımız karşısında mütehayyir a minim, Verilecek hususi ölçü ve renglere çi EE Yerli. mallarimıza re buyuran muhterem alk bedeli depeimini Gyleri ealamlak karari Ahmet Tahir Karaağaç müessesatından Makine yağı ilânı Müessesemize “lüzumu olan 35000 kilo 2000 kilo “kompres makine yağı, 1000 kilo” dinamo yağı, 300 kilo gres yağı ve “sağ kilo üstübi toptan veya ayrı ayn tülakdayz konulm lbaptaki şrmancine tevfikan itaya vip olanların işbu mevat evsafını yi k in tinde teminat akçesile beraber ihalei il mbe günü saat (onda). müesseseye muracaat Adana su DE mpi niyesini, - mukavelename, * Şartn b lira” gark görmek ve münakasaya dahil olabilmek ibi Vesai - mek Mersinde makamı yiliyeia müracaat mineli özledi yüz elli die-Hira a Gl muvakkatesi on bir bin iki üilâyetine makbuz mukabilinde tevdi olunâcak * teklif mektuplarının balâda mezkür 19 eylül 929 Perşembe günü saat 14 de kadar kabul edileceği ilân olunur! çi etin ba. ekinden mayis iyesine kadi 9-929 tarihinden isli yirmi ün müddetle kapalı zarf ile mi a. vaz, edi ye ihaleden e ektep ida» resine müracaat eden talipl, ler kalesjandar- ma “mektebi müdüriyetinden 3 — Münakasaya iştirak © decek taliplerin verecekleri tek- lifnameler - şartnamedeki £ şerait dahilinde verilecek fiat yazı. ve rakamla ve. okunabilmesi için açık yazılacaktır. 4 — Bedeli muhammenenin Demir parmaklık münakasası: Ticareti Bahriye mektebi âlisi ” len: ktebin caddeye nazır. cihetinde bulunan 130 metro indi duvarın üzerine keşif ve resmi mucibince maklık maliyesi 19-9-929 perşembe iz saat 14 te İhalesi ii sölmek üzere münakasai aleniy ir ur. lerin eli ve keşilname ve şi eyyamı © tatiliyeden YEDİNCİ BÜYÜK "Tayyare piyankosul züncü KEŞİDE: 11 TEŞRİNİEVVELDEDİR db sari 0 LİRAD Ayrıca: 0 a 15,000 Da 009 10,0: m ikramiyeler * ve 10,000 liralık ie fat, ye keşidede cem'an-« 3,900 i numara kazanacaktır. Bir yılda açan gü mek Giysi Mei kimde mektep müdürlüğüne ve münaka- siya iştirak içinde yem ve münakasadan yüzde ze biç muvakkat teminatlarını ei az sında Sri muhasebeciliğine tevdi “ederek A VE uzlar vakti miüeyieii mek- tepte müteşekkil a an b w Tiyasetine müracaatları, Devlet demiryolları ve ii.) manları umumi idaresinden: atelye Kayseri istasyon ve su malzemesi kapalı zarfla münakasaya' konmuştur. Münakasa (9 teşrinievvel 29 cumartesi saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde E a iştiran edeceklerin kat e. ayni günde saat lük e öm km ri lâzımdır. teklif mektuplarını ve muvak- 15,30'a kadar Umumi müdür. «ini onlira mukabilinde Ankarada mir damn ig e Haydarpaşa mağazasından tedarik edebil İngilizceden mütercim: İstanbul kız anla Tİ nidi ün. eylül mezu- nir. iman 26 eylü W eşinci sinif mı imei a ları 28 eylül üçüncü, “ikinci, zuniyet cümartesi;. e sımi ni e iL ei a b pazartesi için leceğindi taleb. ni o gile en atları ZAYİ Nufus ti vik ile Sul. tanahmet askerlik şube: lerinin ii Güzin Nuri mamiştim, birden Antoni- in sesi bana fısıldamağa başladı. “Allah aşkına Ambrosin Har na rr her e çok Ml Fakat bı iyiliinize Sm etmek isterseniz beni yal. nz iz mr dedim. Ya- iz öl saçı- ma e kafi e bırakmam, sim, sevgilim küçük Konte- sim ağlama, Bu sözlüri kırık bir ses» le öyle derinden hissede- söylüyordu ki. - Roy yanımdan uzaklaş». tırdı. Artık. hıçkınıklarım durmuştu, bitişik bri odaya girerse... ni. muhafaza etmek istersen . buradan çık.., diye ricakâr bir ses- e yalvardım. Ve oda pısını m ense raber beni “sana lüyorum, bu- rada bü la kalmıya- caksın, oda hizmetçinin o- dasına git, evin bu tarafı- na bu gece gelme, ire yapaca; bakayım.Ben uşakla onun. yz tenin ederim ,, dedi. “Pekâlâ, göreryee 4 ir onunla beraber sper dayi. ONEM etkn meli kalkamıyacak bir veziyette. idi, Gene ban Misafirlerimiz gittiler, Sabahleyi tal & tıya indiğim zaman .sör “Samüel Vokli; —nazikâne dedi ki: iyileşince pişman ola icesi belki ii — — Hava gene av için müsait değil... Zevciniz de rahatsız... Binaenaleyh mü- deni; i karar verdik, Ledi “Vokli,, de birçok yanına gümzeclirin ba- na, söz verin, Yoksa bura- da bim Sür Ohl'ne tath: sesi var |, nazikâne Minairlerim diğerleri böyl “Peki söz. veriyorum -, değildi. Hej keli ei dedim. iyor! nudi. gösteriyorlardı. Her “Öyle ise dört yl ne ise daima hatırlandı niye kadar Allaha ısmarla- ülünecek bir sabahtı. dık Kontes, | dedi ve süz künetle elimi sakin ve hiç birşey olma. | bilini sıktı. Oto in paf, mim üye mış gibi idi. Ona" baktıkça'| gum zaman * her şeyi bitti, asâbım sakinliyordu. “O- | öldü gibi ram güstüs , ü görmemiştim Akşam sina Dük Yemek çıkarak | of Mile eid dal bu Ai Li çıkmıya hazırlanır.“ “omüçüneava davet tezkeresi Taç bi ie “geldi. “Ogüstüs; bei yanı. | Onu yalniz. Ge Ye da doktor var. Tamamile | durmuştum. Traş olmamış, iğ el ve e sebebini hasta bir halde yatakta idi. | lüyeceğim. “Ta ki sence Mektupların okuyordu. mukaddes olan şey üzerine ana kanlı gözlerile ba- | bir daha eki söz vim sesinde biç bir ne- | veri bir daha dün utanmak olmadan gelir masl ir ein Bu edi ki; “Şimdi. Dük of “Mirefşa- yır , dan mektup “aldım. Sanada. âyrıca ar ını | sın.,, diyerek odadan çık- söylüyor. Beni ar on tım. ne ava davet tp Sustum. Sanki bu hale beni diyin li Kendime © mahsus ayrı bir oda yaptırmıştım. Yat- mağa giderken bana bir tezkere, verdiler, üzerinde miyorsün? Hemen cevap; | şunlar yaz ve hemen geleceğimizi ". bildir. sen gel, seni öpmek isti Ogüstüs dehşetli ni “Mister Dutla o gü ava sözlüsün, , dedim. “ba. hassakin ol ve — Düke geleceğim.,, geleceğimizi “yaz. dedi. Dedim ve kapımı” kilitle. Pa 2 ii se“: İdim, bera- Ogüstüs :dört beş gün “odasından çikmadı. Hemen yazılı idi: emin. ederim, yalnız min | hemen onu yalnız bıraktım iŞ ğ t Pi zi | gibi bir şey... Yalnız her dei —. : didi için yapılan Amerika hesabı lefet suy: Ancak silâh fal kabil *eahhütler tirmemiş. Bun rere (500,000) bir rüşvet vadett (100,000 sizin ye tedecektir . » sur il teslihat yarı; Ah taralı ik

Bu sayıdan diğer sayfalar: