17 Ekim 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

17 Ekim 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

al 4298 şembe 17 | : Ge A ioz9i Bir siyasi kıskançlık Londrada Cc Ecnebi. menbalarından #elen haberlere göre İn- amiralı Frederik Field Hazretleri ile erkânı harbi- , sinin Türkiyeyi ziyaret - v Yunanistanda garip , we hassasiyet uyandırmış - | & Anlaşıhyor ki İngiliz ke duğunu şarkta yalnız “ndilerine mahsus bir in i kirar malı zanneden Yu- r bu hadiseden biraz *düşa düşmüşlerdir. İZ bu ziyareti vesile tu- v İngiltere ile Türkiye Tasında an'anevi dostluk- 2 bahsetmek istemeyiz. Sünkü, Osmanlı imparator- zamanında diplomat” i A “çin virdi zeban olan ve “Vw harbi umumi; girmiş ni tağmen gene bir de yaşayan bu ve an'ane mütareke için T t Corç hükümetinin ürklere karşı tatbik ettiği © siyasetle yıkıl- ke © vakıt Anado- & Yunanistanı musallat Sen İngiliz siyasetinin acı- m kü Türk neslinin Aradan, beş sene geç” ekle ehiğikei tabti kabul ir, haşla beraber şunu ( *tmek lâzımdır ki un )da yeni Türkiye sulh akteden İngiltere Mühasen - Minel mancelesi, balledildikten sonra mem: İketimize karşı açık bir Misafirlerimiz dün Ankaradan döndüler wat değilse de daima dürüst Siyaset takip etmiştir. Türkiye Cümhuriyeti de ağ re mukabele €y- ir, t Bir halde ki iki memle- arasında başlayan mü- abil dürüst siyasetin bir açi bir dostluk devrinin " ma başlangıç olma” in Labi. telâkki edilebilir. yn Amiral Ferderik Fil tag nı harbiyesinin bu- bariş İyereeri bu ihtimalin ir emaresidir. pa lakikatan İngilizlerin son ali iYe ziyaretleri ( Lozan) eri geçen yedi İngilterenin etimize karşı vazi- içnde ne. kadar mühim tig ePoddül husule geldi- er, Östermektedir . Yedi ae Türklerle ancak ea ) da görüşebilen ye lerin Türklere karşı dörtlük tezahürü olmak wp Ankaraya kadar hu- Manay heyet göndermek ny, i ihtiyar etmeleri 4 solhu için çok kıy- “ağı, bir hadisedir ve bu, sulh ve sükün dost Memnun edecektir. Vat, her hangi bir ön, *ulhü sevebilmesi “ Yolunda muhab - iy takini de kabul et- a, mdır.. Anlaşılan b yaplilar böyle bir iştira- agi, edemiyorlar. Bu ya mermer iddia - en sulhperver iy aklarını cihana karşı ba e oluyorlar. Tür- ta, İngiltere arasında | tag temayülü gö - ty, bal kankançlık his td, Sereyan vermekten | EİN alanmıyorlur. Tehmet Asım kında İngiliz gazetelerinin verdikleri | Türk -İnsiliz misakının tafsilât Ankarada İngiliz sefiri tarifnder verilen sirafette heyeti vekile azaları ve misafirler Ankaraya giden misafirler dün sabah şehrimize Londrada münteşir *Dey'i Telgraf, g avdet etüler donanmasının İstanbulu ziyaret etmesi münasebetile yaz- dığı bir baş makalede Amiral Sir Frederik Fildin Şeh- rimizde nasıl karşılandığına dair tafsilât vermekte, İngi. liz filosunun limanımıza vaktile hangi tariklerle geldiğini anlatmakta, ima Tİ yazmaktadır : * İngiliz donanması! İngiliz - Türk misakının akti zamana tesadüf etmektedir. İstanbulu ziyaret etmesi bir için müzakeratın başladığı Bu: misak, eski muahedeler gibi tecavüzi veya tedafüi bir ittifak mahiyetinde olmı- yacak ve hiç bir tarafta Çünkü bu misakın hedefi şüphe uyandırmıyacaktır. Şarki Avrüpada «sulh ve müsalemeti takviyeden ibarettir. , » Reisicümhur Hz. ne arzı | tazimat etmek ire Anka. raya gitmiş olan İngiliz fi- er ei ininal Field Hz. dün sabahki 'eks- prâsle şehrimize avdet et- mişlerdir. Fevzi Paşa Hz. Amiral, Haydarpaşa is- tasyonunda bir müfreze as- ker tarafından selâmlanmış ve saat 9,30 da doğruca Kün Elizabet | zırhlısına gitmiştir. & ( Altaralı Zinci sayfarmazda J ——— 2. azetesi İngiliz -| görülmektedir. 5 .. dün Darülbellayi rejisörü. ve mü- yeniden temyize" göndörilmek- .... li şehrimize geldiler âni Harbiye reisi Müşir Fevzi Paşa Hazretleri dün e liderdir. Paşa Hazretlerile birlikte Ali Sait, Cevat, Ali Hikmet, Fahrettin, Şükrü Natli, Hüseyin Hüsa, Sah, Müzalfer paşalar da bulünmaktadırar Resmtmiz; Paşalar Hazeratini bir arada göstermektedir. Yakup Hoca | Şerif B. Ya askerliği, yahüt Polis müdürlüğünü tercih * edecek Ankara, 16 ( Vakıt) — İstanbul Polis müdürü Şe- rif B. burada Dahiliye, Milli müdafaa vekâletlerile tömâs etmektedir , hin ” Polis müdürlüğünden ayrılmak istemediği takdir. 7 sene, | ay, 3 gün hapsâ mahküm Ankara, 16 (Vakit) — Ba İlkösirde mefsedetcuyane sözler söyleyerk burada agır ceza mah mesinde mehküm edilmiğ olan Yakup | Hocu hakkındaki mahkömiyet karar © temyizce cürmile ceza ürasında nispeti âdile olmadiği mütalessile nek- sedilmişi. Mahkeme bu defa yedi she bir sy-üç gün mah- kümiya karari; Verdi: Evrek Mumailey - gelmekledir. Bu, dahilindedir, ihtimal tedir, Bir milyon talebe Bu sene Halk mektep-| Kanada lerinde okuyacak ve çıkacaktır Ankara, 16 ( Vakıt )— Bu sens açılması mi karrer Köy yatı dersa- 200 | ola- “ i edi a Maarife geleh © malümattah her tarafta imillet “imektep- leri hazırlıklarının başladığı anlaşılmaktadır. Bu sene müdavim ve .hatta mezun- lar adedi. bir milyonu. mü- tecaviz “olacağı muhakkak “ Mütahassıs Konservatuvar müte- hassısı geldi Emanetin ötedenberi bir konservatuvar yaptırmak “ta- savvurunda olduğu! malüm- dur. Bu maksada. Emanet tarafından Almanyadan cel- bedilen o mütehassıs (dkiren şehrimize gelmiş, ve dün şeh. remini B.in riyaseti altında E. manette ihzart bir içtima akte. dilmiştir. Bü içimada Muhittin B. ile “Alman mütehassıs, dürü; hazır bulunmuşlardır. » —- Yer altı aptesane. ler yapılacak "Taksim: meydahtnın . tevsi ve tanzimi dolayısile orada mevcut “umumi halâ. yıkıla. caktır. Şehri eti bundan bilistifade - birisi Taksim de, diğeri Bayezitte olmak üzre İki yertaltz balâsı yaptıtmak tasavvurundadır. Emanet len heyeti son günlerde bununla meşgul olmü ve mahal. linde keşifler yapınışlardır. Resmimiz bir yer altı ha. lâsınin “krokisini göstermek: teçlir, Amerikan © milletine karşı bir veda beyan- namesi neşretli M. Makdonalt Ka- nadaya geçti Londra, 16 (AA) — Müttehidri Amerika topra- ğın terkedeceği sırada M. Makdonalt : Amerika milletine hitaben bir beyan- name neşrederek reis Hös ver ile yaptığı mülâkatların saffet ve samimiyetle meşbu bir muhit içinde cereyan ettiğini: söyledikten söfra kendilerile temase "girdiği bütün zevata bundan sonra ii yüzünde ve bilhassa ingiltere ve Amerika ara » sında harp olmaması için dua eden Amerikan mille- tinin bu insaniyetperverane hissiyatına İngiliz milletinin bütün kalbile iştirak ettiğini bildirmiştir. Londra, İG(A.A )— Evvelki geceyi meşhür Ni- yagara şcilâlesinin yani ba- şındaki bir otelde geçiren M. Makdonalt dün sabah arazisine — dahil olmuştur... Va Dişçiler nına dön: başlandı Bir kaç gün evvel heyeti mümeyyizeden olan üç diş ta- bibiin istifası dolayısile teeh- hür eden diplomasız dişçilerin imtihanları dün öğleden sonra dişçi mektebinde Yapılmıştır. İmtihan 57 diplorasız. dişçi dahil olmuştur. Dünkü imtihan tahriri olarak yapılmıştır. Cw martesi gfinü de ameli ve şifahi imtihan - yapılacaktır. Heyeti mümeyyiz »ye dahil bulanan ii. âllim diş tabibi Hüseyin Talât Bey de dün rahatsız. olduğunu sövliyerek imtihana gelmemiştir. Bu suretle imtihan” yapmaktan imtina eden diş tabipleri dört leşimiştir. Resmimiz dünkü im» tihan esnasında alınmıştır, — lg li kl; Beçenin rehineleri Londra, 16 (A.A) — De Yili Meyil in “Peşaver' mu- habiri mahsusutidan: Na- dir han Beğe Saka tarafin” |. dan rehine olarak alako- nulan zevcesil6 akrâbasin- dan bazılarını kurtarmak için. alelâcele Kâbile gek miştir. Gayri" kabili'takdir bir kıymeti“ haiz ganaimi naklettiği Kâbilin iç kale sine en sadık taraftarlarile çekilip kapanan Saka r& hiheler için pek ağır bir fidyeinccat verilmediği tak- dirde — bunların * kâfesini kılıçtan geçireceğini Nadir hana bildirmiştir. Esirler meyanında, - sabık > © kıral Emanullahın -birâderi “de bulunmaktadır. Ti LAK tarafı 3 üzcü sayıfımızda ) iplomasızların imtiha- © Sağdaki kuponu kesip on beş gün içinde VAKHIT ida- resine >< verenle - rin üç satırlık kü- çük bir ilânı mec- canen neşredilir. Küçükilân kuponu 17 Teşrinewvel 1929 esasları neler: olacak? ereyan eden müzakere hak: M. Makdonlat Ftıbba odaları inti- habatı bugün yapı- | Neşet Ösmen B, Al Rıza B. Yarın bütün memlekette Etbba odaları idare hey- eti ve haysiyet divanı aza- ları intihabatı yapılacaktır. Odalar . teşkilâtıma göre ii memleket mıntakalara ay- | rılmıştır. Bu arada İstanbul Edirne, Tekirdağı. Kırklar. eli, Bursa, Kocaeli, Bilecik Zonguldak ve Bolu vilâ- yetleri de, merkez İstanbul olmak üzere üçüncü mın- takayı teşkil etmektedir. Bu mıntaka dahilinde bulunan resmi ve hususi doktorlar, diş tabipleri ve dişçiler yarın Darülfünun konferans salonunda rey vereceklerdir. Her doktor intihapta bulunmıya mec - burdur. Yalnız özrü olan - lar reylerini o teahhütlü mektupla göndereceklerdir. heyeti ve haysiyet divanına ait H. Fırkası nam- zetleri -dün tesbit olun - muştur. Fırkanın gösterdiği nam- zetler şunlardır: lıyor Al İntihaba memle- | ketin her tarafın- | da bütün doktor- iştirak ede- ceklerdir Reyini bizzat geti- remiyenler hütlü mektupla gön- derecek İstanbul odasının namzetleri , Hacı Kemal Beyler. Nadir Han Efganistana taah «| Alı e) İdare heyeti için: Tevfik Salim Pş., muak lim Tevfik Recep; Şehrema- neti sıhhat müdürü Neşet Osman, Haseki başhekimi Esat, Gülhane muallimle- rinden Refik Münir Beyler. Yedek aza: Fua) Süreyya P,., Tıbbı adli azasından Hayrullah, Guraba başhe- kimi Ömer Lütfi, Gülhane muallimlerinden Aptülkadir, Çucuk hastanesi başhekimi Rifat Beyler. Haysiyet divanı için : Hilâliahmer reisi Ali Pç, Bursa hastanesi başhekimi Yusuf İzzettin, dişçi Hüse- yin Talât Beyler, Yedek aza: İstanbul sık- hat müdürü Ali Rıza ve Satım B. ——— ———— Ankarada yağmur Ankara, 16 ( Vakıt) -» Gecedenberi fasılalarla yağ» mur yağmaktadır. kral oldu Moskova, 16 (A. A) — | ni yoktur. Nadir han, bu Tas ajansının Tir. mizeden istihbarına göre, . Nadir han Efganistan kralı #- lân edilmiştir. VAKIT — Tas açansının o verdiği bu malümata, Nas dir: hanın Efgan tahtına culüs etme» yeceğine dair şim- diye kadar intişar eden haberlere muhaliftir. Mamafih bu haberin ta- hakkuk etmesine bir ma- Nadir Han gün o Efganistanm mukadderatına hâ- bir vaziyette oldü gibi bütün Efgan tarafından sevilen ve Efganistanın kur- tarıcısı tanılan bir bir şahsiyettir. Bu itibar ile kendisinin (tahta geçmesine hayretle karşılamamak lâzımdır. Yalnız bu haber teyyüde muhtaçtır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: