2 Kasım 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

2 Kasım 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

si yayı DA: umartesi 2 İZ inci Ayi Teyeimsnni ve İhtibalar clis nasıl Me açıldı Ankara; 1 ( Vakat ) — : M. Meclisi dün kesif tamiin kalabalığı kar - han reis vekillerinden (Trabzon) Beyin ri- iinde saat 15 te açıl- o sefirler, üst kat locosını hanımlar Murmuşlardı. - vvelâ isimler okunarak a yapıldı ve ekse- olduğu anlaşıldı. Zine saylamızzda ) i ecliste fimerikalı bir dişçi BM M. retiliğine tekrar P edilen Közm Pş. He. inkara, 1 (AA) — Mille Meclisinde mbur Hazretlerinin d ından sonra riya» Yanı intihabı . yapıl - » Meclis “siyasetine ya “ir. mebusu Kâzım “ etleri. » mevcut iy Meb'usun ittifakı ile Üy P edilmiştir. Reis ve tine 268 er rey ile a Ali (İstanbul), Ha- tabzon), Refet (Bur- ) Beyler tiitüksip! olun - pi İdare amirlikle - İp Ali ( Denizli ), © ( Çanakkale ), Falih olu) ve kâtipliklere Tp (Afyon), Hay- iğ (Denizli ), Sü - & Tokat ), Avni *) Beyler seçilmiş- Mümtaz 'B, ve adlişâ bir vak'ası tah- mel olmakta» ardan m morga giden kadın is “Hastalığı yanlış ür yanlış anlaşıldı; o yüz- den öldü,, iddiasındadır.. halletmeyi 1 (A.A) — Tür- Millet Meclisi- nin üçüncü içtima senösi bugün merasimle açılmıştır. Reisicümhur © hazretlerinin senelik — nutuklarını dinle- mek için kadın ve &rkek büyük bir sami kitlesi, €€- nebi sefirler ve sefaretler erkânı, devair rüesasi İoca- ları dolduruyordu. Saat 15 te reis vekili Hasan Bey ( Trabzon ) tarafından yok- lama yapılmış bunu müte- akip — Reisicümhur o Gazi Mustafa Kemal hazretleri alkışlir arasında salonu teşrif buyurârak riyaset ma- kamını işgal etmişler vi | büyük bir dikkat ve alâka ile dinlönen atideki nutuk- la meclisi küşat buyürmuş- lardır. Büyük Millet Mâelisinin muhterem âzasi ; Üçüncü Büyük Millet meclisinin, üçüncü içtima senesini açıyorum. Büyük Millet Meclisinin her top- lanması bizim için yeni bir hayat ve göyret kaynağıdır. Bü feyizli kaynağın karşı- sında bulunmaktan müte- hassıs olarak aziz arkadaş- larımı “muhabbet ve hür- binde dersi vermek istiyor Doktor Opritz namında Amerikalı bir dişçi İstan- bula gelmiştir. Mumaileyh dişçi mektebinde Amerikan usulü dişçilik öğretmek ar- zusunu beyan etmiştir. Doktor Opritz Darülfü- nun nezdinde benüz resmi bir teşebbüste ' bulunmadı gından, alâkadar memurlar Amerikalı doktorun arzusu hakkında bir fikir beyan edememektedirler. Röğüer eorpidöları İ- röanımızdan geçtiler Mareşti ve Maraşeti na- mındaki iki Romen torpi- dosu:dün sabah saat 8,30 da limanımızdan geçerek tamir edilmek üzere İtalya- ya gitmişlerdir. Nazmiye Hm. Küçük o Mustafapaşada alkışlanan ER İ kuvvetlerimiz $ ? metli takdirinize ve iti- madınıza lâyıktır. ( şid $ yebilirim. ,, aaa. me Dün akşam açılan Miet Bir aydanberi hazırlıklarının tamamlanmasile uğraplen halk oküma (ve okutma dün okşam sast 7 den itbaren seferberliği bütün memlekete “şamil bir faaliyetle başlamış, bütün Mil let Mektepleri resmen edilmiştir. Faaliyet başlarken Dün sabahtan tün. ilk tedrisat kendi #ünlakaları > dahilin itibaren “bü mülettişleri Kara sarıklı “mahallesinde oturan oObahriye inşaiye ÇANI taralı 2 inci iayifantızda ) deki ilk mektepleri teltiş ede tek, Mille dersanelerini gez- m neaş $ Kara, deniz, meyi “ Cümhuriyetin ka- ra, deniz ve hava kuv vetleri her hususta kıy- detli alkışlar) ak tam ve kat'i kanaatle söyli- | gözden geçirmişlerdir. KIT Gazi in nin dünkü nutuklarından: inkişafta yüksek terakki sahası olmasına çalışmak * idealimizdir., Büyük Millet Meclisi dün açıldı | Reisicümhur Hz. şiddetle —v ii larında , | | * -— ktepler açıldı. Saat 19 dan itibaren halkı okutma ordusu $ seferber hale geçmiş ve bu hadise, açılan.mekteplerde müsamerelerle tes'it olunmuştur”. mekleplerinden birisinde yaplan müamerelerdin Be ilg işler | ve yapılan; İarıriklar | Müfet- | öşlerin konürölleri akşam üzeri leri heyecanli ve hararetli me- rarimle: küşat “edilmiştir; Sınıf huri dahilinde *roillet ders dersanelerin “küşidindan sonra | tesis. olunan ik *mekteplerin do devam etmiştir. hemen hepsinde Küşat saatinden | Bü meyanda Maarif müdü: | evvel “muhtelif müsamereler, tümüz Ali Haydar Bey'de bir'İ' güzel ve terbiyesi eğlencde çok. milet mektepleri eli *İ İertip olunmuş, bu müsamere. etmiş, > faaliyeti sekteye uğrata- | İcerde kadın, halktan pek n ufak eksikliklerin li bir alâka ile hazır gözden kaçırılmamasını. bildiri miştir. Başlangıç merasimi Dün akşam sazı 7de şeh- riizdeki bütün millet mektep- Ümit yüieelirime yanlar balk “derisnelerdeki “mevkilerine * Beynelmilel her hangi bir meselemizi sulh vasıtalarile aramak bizim menfaat ve zibniyetimize uyan bir yoldur , buyurdular. | Dünakşam millete istan sunacak! Araplar i buriyetin dahili siyaseti va- meile selâmlarım. (Alkışlar) | Geçen sene memlek: / dahili hayatı huzur ve asa- yiş içinde geçmiştir. Cüm- tandaşın yaşayışını hiç bir | nüfuz ve tesallütün tesirinde | bırakmaksızın temin etmek- tir. Bu siyaset dikkatle takip olunmaktadır.#Bu hu- susta Cümhuriyet jandarma ve zabıtanının hizmet ve fedakârlığı yüksek takdiri- nize lâyıktır.” Bunu mem- Guniyetle ifade öderim. Mâmleketin fikri iktisadi ve inkişaftâ yüksek terakki sa- ası olmasına çalışmak idea- lülmzdir. ( Alkişlar ) Fakat Bu inkişatın medeni Ve milli sınır hüricinda” “cete eyan al- 5 inci sayıfamızda Sinema “Memleketin fikri ve. iktisadi Yenibütçe Meclise tevdi edildi Ankara, 1 (A.A) — Bü- yük Millet Meclisi bugünkü celsesinde hükümet 1930 bütçesini meclise tevdi et- miştir. Bütçenin masanilat yekün 222,834,330 lira ve varidat yekünu 222. 992,000 liradır. Masraf bütçesi vekâletle- re şu suretle taksim edil. miştir : Büyük Millet Meclisi: “ni iy Bali TA Riyaseti cüml sim em » Divanı muhasebat * Başvekâlet : Tak taralı 24 7 va Maslifi prensiple rimize mu- vafık bula; ç En yehi kânünla a mü- cehheğ ” olan ad iyemizin başireki ve adaleti tatbik için göslerdiği dikkat mik | letin hüğür ve nizâininı hü: sim tutmağa kâfi ve muk- tedirdir. Göçen sene memleketin sıhhati mühim bir arızadan müteessir olmaksızın geç“ miştir. Her nevi sıhhi mü- cadeleyi mümkün olan de- recede seri ve geniş bir TA taralı 4 üncüsayıfamızda | Balfür Böyannamesinin ilgasını istiyorlar İngiltere (tarafından üç mebüstan müteşekkil bir tahkik heyeti Kudüse gön- derilmiştir. Araplar: bu İngiliz. heyetine iki teklif dermeyan etmişlerdir. Bun- ların biri Filistine par- lâ mentolu bir hükümet İ temin, ikincisi * Filistini Yahudi yurdu yapan: Bak fur beyannamesini ilga &t- mek, Araplar ilk defa olarak Balfur “beyânnamesinin ik gasıni” resmen istemekte- dirler. ğ asiri ine Romanya sefiri Romanyâ sefiri M. Filâ litti yarin mezunen: mem- leketine gidecektir. Sefirin gaybubetinde maslahatgü- zar M. Aanastasiu sefaret işlerine bakacaktır. Fort arabalari ucuzluyor Derolr, 1 (AA) — Fort otomobil ile Kamyonlârnin Hatlarında “20 - il “200 “döler tenzilâr v edilmiş olduğu | bildiriliyor. Blepyeni bir şekil Bizlenceli .... Biğaydalı .... Bilimi .... gi ktısadi .... Milizahi yazılar .... Ne Vs, (Alarih #üncü sayilanızdadır ) | Btanmaz adam! Rk Devlet bankası Cemal Hüsnü B. in Ankaradan gelen mali mata nazaran Devlet bân kası teşkili hakkında har zrlanmakta olan kanun lâyihası o yakında Millet meclisine verilecek, süratlâ müzakere ve intacı istene- cektir. amızın ısikrarı cihe ünden bu kanunun kabü: lile bankanın bir an evvel faaliyete geçmesine şid. detle lüzum görülmektedir Bankanın umumi mü dürlüğüne Maarif vekili Cemal Hüsnü beyin tayin edileceği söylenilmektedir. Poliserkânı ışerefine verilecek ziyafet Cümhuriyet bayramında Ankarada yapılan büyük geçit resmine iştirak etmek özere Ankaraya giden po- | lis taburu erkânıma Dahili ye vekilimiz tarafından bir ziyafet verildiği yazılmıştı. Ankarada foto imuhabiri- imiz tarafından tesbit edilen intiba takdim ediyoruz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: