2 Kasım 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

2 Kasım 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yg yy yg Babaların günahı ; Meleke! Melek sineman, geçen hafta göiterdiği * İktiren, filmini, bir hafta oynamadan, - Emil Yaningsin bir filmlat koymak süretile — değiştirdi. Fena filmin lena tesirini kaybettirmek için yapılacak bir Ve, bu suretle bundan “başka et yoktu. Bill Dovun imdadına Fakat, m Emi Yannig, bu #ma'aikâr. ç, niçin kendi tekli, tekrar eder? Emil Yanlagı bir defa lanlar, yeni bir tilmin- mun İkinci . perdeden sonra nasl hereket . edeceğini tahmin edebilirler? Çünkü Emil Yanlüğs “yeknasaktır. Sen'atinde Bir ayağında mesti var diye — bir mura © öğrenmiş olan Kürdün ber zaman aynı şeyi tekrar etmesi gibidir. Emil Yanningi, eğer değiş mesini bilse, bunu yapabilee idi Amerikalılar © kunturatını feshetmezlerdi. Emil Yanninge bütün oyna- filmlerde “aldatılmış bir insan, rolünu o melodramik bir tarzda göslerir. Bu onun hususiyeti, hüviyed, | şahsiyeti dir. Lâkin şahsiyet, zamanla beraber. değişmeğe mehkümdur. Buna terakki derler. Değişmi- yen geride kalır, iyi de olsal Buna mhal olrak, Greta Garbonun geçenlerde Mejikte oynıyan Casus Kadın filmi ile, bugün Ekler uluemasında gös verilen “İlahi Kadın, filminin Pek az fnnla ile de rincisi ikincistnden sora yapıl Sirk Prensesi: majikfe İkt çek yüksek filimden son- ra, Majik tali kıymette olen Sirk Prensesini gösteriyor. Bir sinemadan her hafta ayni kudrete filim istemek fazla ontişkül. ol makla beraber, Hari Litkenin de “meşhur , bir artist olma: sna rağmen, Sirk Prensesinla Ufa tarafından bir * süperpro- düktcn , olarak taktim edile ğini bildiğimiz halde, bu filim saçmadır. Bir çok (yerlerinde muğlak, bir çok yerlerinde man- üksır, ve ve bir çok yerlerin de de lüzümcuz uzunluklar olan bu 10 kanımılik filim denilebi- lr ki Hari İütkenin kadınlar nezdindeki muvaffakiyetlerini pr- opaganda etmek için yapılmıştır. Filmi canlandıran * Toni, is mini taşıyan ertistle, bazı komik parçalardır. Bar artisti olarak inihap edilen figürem kızlar Grkin, ve yahut “almanca, güzeldir. Hari Litkenin. Don- juankâri hareketleri hiç bir esar e müstenit değildir. Hilda Roş, az tanıdığı il artist gösteriyor; Vilyam Boyt ve Lape Valez. Operanın (onbeş (günde program değiştirmesi pek tabii- sesli filmler şebri- namaza EAA a pe Zİ Fransız parlamentosundaki son hadiseleri zarif bir muharrir nasıl anlatır ? Başvekil Aristid Briyan çarpık dudağı üzerinde bir tebessüm “ belirdiği halde nazırlar mevkiine doğru yürüyordu. Tav mahsus bir desecede memnun idi. Rahleler ortasındaki nısıf dairede müheykel gölğesi ile yolunu kesen sosyalist “Pol Bonkur, la karşılaştı. Başvekil sordu: — Şimdiden kabineyi devirmek mm istiyorsunuz? — Hayır, hayır aziz baş- vekil; daha bugün değil. İki adam meclis reisi M. Fernan Buisonun müta- hakkim nazarı altında bir kaç kelime daha teati ede- rek biribirinin elini sıktılar sonra. herbiri kendi -yerine gitti, Meclisin küşadı gulgule- si yükseliyordu. Yek aheng ve gürültücü, mütaharsik gi z konuşan bu meclis. bir met dalgasına benziyordu. Çıkmak. üzere olan fırtmayı- ima edecek, hiç bir hareket yoktü. ., , “Briyan,, -bir gün “evvei * “birçok kimseler kalyul et- miş, noktai nazarları yok- lamıştı. Birisi ona demiş- ti ki — Dikkat ediniz sizi “Majino,, “ile karşılaştıra- caklar! Fakat “Briyan, için mat- lap olan şey, siyaseti ha- riciyesi bakkındaki müza- keratı cumadan < cumaya atarak tarihini uzaklağtir- imal imkânını" * bulmaktı. Grüplan” biramiktar yok* - iladıktan sora itilâfin müm- kün « na - kanaat ge- tirmişti; ancak.:emir kulu Ke Ve Dolores, del Rio 4 sene- lik bir yıldızdır. Bugün 24 yaşında olan bu artist Mek- sikalı çok iyi bir ailenin kızı . zevci a geçen sene ves fat etmiştir. 1921 senesinde Meksikaya Avrupadan bir seyahatten avdet eden Do- lores ötedenberi arzu etti- i mEsleğe atıldı. Bu, dan- ktü. Pek âz zamanda büyük bir muvaffakiyet ka» zandı ve bir ziyafet esna- sında - vazı sahne Edvin Karev ile tanıştı. Edvin viririse muvaffak olac. söyledi, fakat Dolma san'atta hiç bilgisi olmadı- ğını ileri sürerek reddetti. GC) Neyil Hamilton, Jorj Bankroft, (OEvelin (Brent Pariste (o bulunmaktadırlar. Neyil Hamilton eski bir gazetecidir. Nevyorka yap- tığı bir seyahatta D, V. Griffit tarafından sinemacı- lığa teşvik edilmişti. Neyil Hamilton, Paramunt Pa lasta şereline “verilen bir gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: — Tasavvur ediniz ki Pariste — olduğum halde Heollivudu göreceğim geldi. Ol zannetmeyiniz ki çalış- mak istiyorum". © Burada yoksuzluğunu o duyduğum sey evim ile bahçömdir. Amerikada doğmuş ve büyümüş olan Çinli yıl- diz Anna May Vong (Şar- kı) isimli filmini bitirmiştir. Bu film Londra ve Ber linde çok rağbet kazanmış» tar. olduğu (Omâlâm bulunan azanın mecliste isbatı vü- cut etmesi bir hadisenin vüku bulacağı o hakkında müphem bir his vermişti. Onün kanaatınca; bere- ket versin daha mücadele- ye girişilmemişti. Hemde zaman kazanmak için son bir çaresi kalıyordu: Büt- çenin müstaceliyetle o mü- zakeresi olüzumunu ileri sürmek... & Tribünlerde herkes ade- mi memnuniyetle donmuş kalmıştı, o Sıralarda bazı meb'uslar mektuplarını ya- zıyorlardı. Reis koltuğunda evrakını karıştırıyordu. Bir- denbire bir mücadele zu- hur edeceğine asla intizar olunmüyordu. Bütün nazırlar sıralarında idiler; maliye nazıri M. “ Anri Şeron , un yüzünün gülmesi bir fali hayır ad. * dolunuyordu. Çan çalındı; celse küşat edilmişti. “Reis ayağa kal- kıp tatil esnasında vefat etmiş olan iki. meb'usun , ela olan” Karev kendisine filim çö.” livutta can sıkıntısını defet- mek için bir filim çevirdi. Bu filmin ismi Yohanna Muvaffak — olduğunu Mis Dolores sine- KÜÇÜK SİNEMA HABERLERİ GB Alis Robert, sevimli ve güzel sinema yıldı rındandır. Geçenlerde Pa- riste çevirdiği bir filmde, sokakta çiçekçi dükkânın” dan çiçek slirken alınması lâzım gelen, bir sahne var- dı. Alis Robert bu sahne- yi üç defa tekrara mecbur kaldı. Nihayet dördüncü defada çiçekçi ona dedi ki: İİB birkaç demet se satanıza ? — Peki. Bir müşteri geldi ve Amerikali olduğunu ifade eden bir Fransızca ile: — Güzek satıcı, bana Fransanın nefis çiceklerin- den bir demet verir misi- niz? Alis Robert bu ilk müş. terisine, itina ile hazırla. dığı demeti uzatırken: — 20 dolar, dedi. Amerikak kılını bile kı- pırdatmadan. bu “işgüzar, satıcının (istediği parayı verdi, ihyai namında bulundu . Sohra başvekile söz verdi. Başvekilin hali kendine pek güvenmediğini gösteriyordu. Kürsiye varmak için yürü. yüşü her vakitkinden mü- tereddit idi; gözü hör va kitki gibi parlak değildi; ığın Kırmızı kadifesine dayanan eli titriyordu; sesi boğuk hatta yeknasaktı. Sükütu. delmeden geçti . Artık zeval bulan bu te. lâkatın > karşısında © yeni Di artisti ii olmıya karar yerdi ve uğrunda, filmi Ae en büyük sinemasında oynanarak o zamana kadar ha- sılat rokorunu ğ Yukardaki resmimiz Ed- vin Karev ile Mis Dolores del Rioyu, e “Evanzelin, İs bir filmi çövirirken gösteriyor . Bu filmi, bu sene göreceğimiz tahmin edilebilir. * Yanındaki reğ imiz de; Ha dans, tan nı hapisanede Ziya“ ermektedir. eki ıstır rap-ve şefkat i, beşe ti bütün hisleri kavramış bir yıldız. karşısında oldu» EB) Solyada, Vasil Gem drofun (o rejisörü (olduğu milli bir Bulgar filmi yâ- pılmıştır. Bu filmin ismi “Sokak mukaddesâtı,, dır. Vak'a bir fabrika müdürü- nün katli ve bu cinayetin mahkemesinden © teşekkül ediyor. . Artistler tiyatroda öynar gibi hareket &diyor- lar, Yalnız Mişo Heviyöf ee bir artist minder yor. Bundan filmin ahlâki olmak iddiası, yazı serlavhalarının hazmedilmez telmihlerle dolu olması, filme bir tasannu havası veriyor. koslovakya da film Zip pek ilerlemi başlamıştır. Güstav Kaçati nin rejisi altında çevrilip İta Rina, Olaf Feyort, Luici Serventi, Şarlot Suza, tara- fından yapılan “ Teshir , Fransada bir sukut macerası | müntahaplardan . * Kamil Şotan, ın genç telâkatı al- kışlarla karşılandı. Başvekillen sonra söz alan sosyalist fırkası reisi M: Blum oldukça mütelif bir lisan kullandı. Meb'uslar geri sıralarâ çekilmişler, mühaberelerini bitirmeğe - çalışıyorlar, tri- bünlerde uyuklıyanlar ço- galıyor, zaman geçiyor... herkes itiyadına (o kendini kaptırıyor.. Sağ censhtan M. Maren dosyelerini karış- tiriyor ve,. kabine erkânı rahat bir nefes alıyordu. * Bu sırada sağ cenah Ssi- raları arasından garip bir gölge sürünerek geçti. U- zaktan yalnız uzün kolları farkediliyordu. Herkes dik- kat etmiye başladı, sima- lar uyandı. “Briyan, esrar- enkiz şahısın harekâlını en- dişeli bir nazarla takip ediyordu. Birdenbire. müddei umu mi sedasını andırır ekşi bir .. seda müzakeratın rehaveti- infilâk Holiyutta dört korkunç infilâk olmuş ve “Konsoli- detit Endüstri, stüdyoları kâmilen harap olmuştur. Mahvolan birçok eserler arasında son günlerde ik- mal edilmiş eserler yardır. Zararın 1 milyon İngiliz lirası olduğu tesbit edilmiştir. Yeni bitirilmiş sesli filir- ler arasında Duglas Fer- banks ile Meri Pikford un bir, ve Bebe Danyels in bir filmi yanmıştır. “ Duglas geliyor mu? Duglas Ferbank ve se vimli zevcesi Meri Pikfort iki gündür Atinada bulun- bulunuyorlar. Uzun bir ça- lışma “devresinden sonra seyahata çıkmış olan yıl dızlar, hususi yatlarile se- yahat etmektedirler. Halk, kendilerine büyük merasim- le karşılamıştır. Söylendiğine göre, Dug- las ve Meri Pikfort, İstan. bulu da ziyaret edecektir. GC) Ülyan Giş ilk ses- li filmini çevirmiye başla- mıştır. Bu film Molnarın “Kuğu - Cigne, isimli ese- ridir ki evvelce Norma Tal maç tarfından oynanmıştı. Lilyan Giş ile beraber bu filimde Rod la Rok, Kon- rat Nagel ve Mari Dresler bu filmin kahramanları ola- caklardır: EB) Marsel Panyol'un meşhur Topaz isimli eseri alınacaktır. ayıfası ayyy LMüzik Fi Mevsimin ilk konseri Genç Fransız piyanisti François Lang evvelki ak- şam ilk konserini az fakat vakur samin (karşısında verdi, Mevsimin ilk musiki ha- disesini teşkil eden bu kon- seri, genç “virtüoz, Skar- lattinin iki küçük sonatı ile açtı, François Langın çalışı temiz, vazıhtır, parmakları inde seri bir ir. Fakat, bil hassa . Bahin o parçasında göründüğü yaçbile, şahsi bir samimiyet ve harareti yoktur. Bu özünü ağır, di rin ahenklerden almiş olan parçayı çalmek için, Fr. ü çois Langın kendinde bir yarça daka heyecan, ihtiras araması Jâzımdı. Bu parçadan sonra sıra Şöpene geldi. “François Lang bu eserleri daha iyi anlamış olacak ki hararet- lendiğini gördük. Gy he- yecanı şarip we vahşi nağ- meli De Salla nın, Debüs- siniti parçalarında verdik- ten sonra, Lang, programı Lisp 12 nd Rapsodisini feekâlâde. bir suretle çal mak suretile bitirdi. Fakat, halkın alkışlarına mümaşat o mecburiyetinde kalan genç piyanist, Şope- nin bir valsile Şubertin “Moment Musical, ini ve Skarlaltinin. bir | sonatnı daha çalmak mecburi e- tinde kaldı. Hulâsa olarak şunu söy- ki, François Lan; WE ve virlüozite ele İ tai nazarından parlak bir istikbal vadediyor. Solanj Gelecek halta Majik- eceğiniz Brijit Helm, te gi Ufa aleyhine ayağı davayı kaybetmiştir. davânın esası şudur Brijit Helm simdiye ka- dar oynadığı filmlerde ken- disine * "um rolü verildiğinden, 120 lib- reden, fazla ağır olmaması lâzım geldiğinden şikâyet ediyordu. imdi, mahkemeyi ka ve güzel artist Hali voda gitmeyi düşünmektedir. M. Aristide BRIAND ni ihlâl etti, Mecliste bir mırıltı duyuldu. Sonra or- talığı kaplıyan süküt içinde başlar kürsiye geçmiş olan “Montinyi, ye doğru eğik di. Nahif bir mektepli be" deni,' bir çocuk: siması in- ce ve kararsız bir ses. fakat bu sis M. Briyanın yoluna. bir. takım hâiller yığılmasını mucip oldu. Şu- rası garipti ki “Briyana tehlikenin farkında değil miş. gibi ,duruyordu. Arka sıpı bir.miklar soğ çenaha dönmüştü; şu halde hücu- mu o cihetten bekliyor de- mekti. Montinyini, in nutku alkışlarla karşılandı. Hatip kürsüden inerken yüzü sevinçten parlıyor- du. O kadar sevinmişti ki önündeki bir basamağı görmiyerek çarptı; eğer bir odacı kendisini kucakla. mamış olsaydı, gene kür- süye (tırmanan mağlüp “Briyan, m ayakları önü- ne yavarlanacaktı. “Briyan, galebe çalma- ga azmetmişti. Gözleri ke- di gibi parlıyor, bıyıkları dikiliyor arkası kamburla- Zamanın ehem- itimat | gösteril nunu anlattı. Fa- ahenktar sesinde terede dür ve endişe hissolumu- vardı. Hücumun ne suret i- idare olondağunu anlar tu, Mücadeleye hile ka- faka şiyorda. kendisi la. ; olarak sözünün wuhataplan üzerinde tesir edemediğini anlıyordu;

Bu sayıdan diğer sayfalar: