5 Kasım 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

5 Kasım 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İILANTARİFESİ: Lai a Satırı Kara ye. rks deil Gemctcye pörderilecek mektupların , üzerine V 4 —— — i Me re içinse (are), yazıya sitse ( Yazı, 0-8 inci sayfada 1250 | > Kareyi Kuruş İse e Ge mide çı | nr ve ya bie çok defa için verilen ilânlarla “5. eş j m. 199 N Bususü mahiyerteki ilâalarıa öcretl 4'ü w i W. . 48 #00 * idare ie kararlitirilir. Re e , - N bim İĞ Gazetemiz? hasas din kabal eden yer. Dilim ia jo i resen ülürlar k Dev ze iliz Teminatlı ucuz. mobilye <s3E30 Sd y let de nu yolları ve li mobilya almazdan veya sipafiş N evvel N manları umumi idaresinden: A, Sofi flanos Habil 1 Mağazasını Pekdemir köprüsünün yeniden inşası ve eski köprünün z d l de montaji yeniden kapalı zarlla münakasaya konmuştur. ZİYARET EDİNİZ İgi|) Merter ecenieei Kambiyo | I Münakasa 19/12,29 perşembe günü sant 16 da Ankara- NE e gi ii size ei başında, © Beyoğlu ae Lonüra üzerine ara Dalar v8 b da devlet demiryolları idaresinde yapı! tar. | Son alla Se ekli ağfabirriz ri, Taksim deki senntesi: Mahmudiye Ham okında k Küt e eek ral kasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını Ve İğiraksim kışla No. 48 telefon Beyoğlu 1801 © © atanbul 2740 m Le al muvakkat teminatların aynı günde saat 15,30 a kadar | SERİ ve 1TİNALI İ siri Desi b la Umumi Müdürlük kalemine vermeleri lAzımdır. RR m a RO pe a “e. Nm — ie | Talipler münakasa şerenemelerini 20 lira mukabilinde li Üpilet Nemi lir ik di MAL K Sofya 5 ein İN Ankarada, malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa ma- Konyadan trenle hareketle Gelibolu, o Çanakkale m. Kuron 18 Jarse » tedarik edebilirler, Istanbula gelireken ye. a — —— ———————— - «-— -— p İm. BI lik Fsak van | ve limanları Haydarpa : ... Mark 1 |9445 İ, a iki e lll vE İslam Tza münakasası İM Yİ Mağazasından; ie e 3 İz zay eN lr ai le Mektebimizin ekmek, er, sebze ve gayrı ihale erzakı | olmuştur. İçindemek . al m * Belgrat «3 Türk birası ve mw les bakiyyesi 6 teşrinsani 929 çarşamba günü sast 14te kapalı | çebi mülkiye ve idadi Zirde yazılı eşyanın 7-11. 92 te Trabzon king postası Moskova o“ “Çirroniç pe yi zart . usulile ihaleleri icra kılmacağından talip olanların | şahadetnameleri em- ill sale gereke ip ekl IZMİR 7 - Nukut v yevmi mezkürda müessesatı tüccariye ve züraiye mubayat | lâk senedaı ve ter- de ar mim e RM tam i 1 feres keli iz > komisyonuna müracaatları, cümeihal cüzdanı ve b Ada 2 ri hareketle Teni. ee; 1 Dolar mesi $ ep lm mağ ayyy ğmyap mİ aaa 5 ex OğUNMTAR, hi Sinop, Samsun, Ünye, 20 Frank Franz 166 |s9 . Braflarla Tahta karyola yü e. lal Devlet Demiryolları Ve| tans cik ve sie | Kak © 4 6 | ee gani öl Tekme zi Yunan S4 (ese li nl mevcut olduğundan Tabure » 2Ö |İ Polaihane, Giresun, Ordu, Fatsa, kya em aleni imanları Umumi idare- her kimin eline geçe | Sandalye mubtelf Bİ Semen, Sinop, İnebalıya ağre | 0 Teva a 30 Jas ad.f miş ise postaya tey Kanepe 6 Jj varak gelecektir Felemeni m |75 “ Eğ yamiz Ni » m e ven Yalin rm İzs m sinden: : disn Şehzadebaşında iii e 1 Şike mi » js ? iz >. Kalenderhane mahal- 'encere tentesi is 10 zi Rİ a il e Eskişehir - Konya hatti Ü- | isnic | Bozüağan | İsor perde 7 İl ürkiye seyriseinin idaresi > 1 Ze » İrs © : .. kemeri © caddesinde | Perde » © 7 İl mütekaidin,eytam ve erami- kemi çe ss | > zerinde Saray önü ve Pınar| â5 nama haneye | Perde memed 110 İİ a maka birinci Tepsi a #0 Dinar Yugoslavya 74'İ2ş 4 İsş . gönderilmesini rica Perde çengeli muhtelif . 109 (İ 929 balâda muharrer gün sm başı istasyonları arasında | in kame | Perde mağ 1'in İl lerde verilecektir i Altın , » . . öneme e ve 395 inci km. çivarındaki) vi bir hükmüeme | pk OE İİ Teyismni umar Banknot yacâğnı ilân eyleriz. VET » siden itibaren Bandırma Tahvillet ocaktan çıkarılacak 1 5000) "ipe men | Kün sep hn v8 Karbi polar İstan Ka i fee ve mahdumu Meh v rı saat a na | m3 balast tekrar kapalı | Ma ve ayn m0 s0 e eken ede İRİ ami | : ceklerdir. eye dye. : zarf usulile münakasaya | hülitasaray leşi | Komsa 1 z > EE, e vara Ay Dolap mi yeleği rk el | konmuştur. Münakasa 24 midir 5 Kal m ZO sd Geri Demirler İbise sekin , 4 | mahallesinden pey oğlu a Rp teşrinsani pazar güuü saat | Şi e MN | Eee | Sadik eendinin aanbu Ge saat dersi w ir » si > ' Pencere kasası 4 | Jatada Kara Mustafapaşada 15 te malzeme dairesinde | or mektesiniz &- | gi, 5 73 | Gülösyö Pot Azapardi) aleye SAM şa hine Gerede” adliye hükuk'ğl Ticaret ve ikili wi yapılacaktır. Müuakasaya | münhal. > Tap | Pay malıkemiesine! iksme eylediği | eee Ri . olanların bu baptaki Medi ii Bunlar Teri karan kismini erden verinn fi iştirak edeceklerin tEKİİİ | sü veiki i Karin gi Pet Damian i om —izax > İ mektuplarını ve muvakkat | saa | > 2 İ ram eorooz0 mrhinde Azami Asgari Susam - ii EMİ mmm ği Kova > İİ mahkemede bulunmak üzere m eş teminat akçalarını ayni gÜn- ürün vena” | he >“ | müdden aleyh avm irslğ ir Ade e kemesin ere » Tİ edilen davetiye varaka gö (ge Teseslgem “| desaat 14,30 akadar u- Baran kiye | E mit 2000 (aka b mama Kimse 16 225 (530 | Ea 140 İlce karyesinde o Tekke e yea, İunmadığı meşruhatile iade iyi m ie mumi müdürlük kalemine | sirin an | Besen Kİİ sü ve iğ : : aim! : pa Mara » 18 Ş vermeleri lâzımdır. Talipler | "ovük Mehmet otu | Tie göğün "018 İ güluda müş bulunmuş Müstafa gerben târik olduğundan Üğnen tebliğat ve 920 910 | Kastamoni 1 imi ş 3 ko ve tahta 4 İçe m münakasa şartnamelerini linke Ey a nb ifasına karar verilmiş » VE Sri ana kızı Fetma cenuben | Sandık tahin bu” baptaki muhakeme 18 Öl 11-990 tarihine talik kıhn” muş yevmi mezkürda mah” kemeye icabet etmediği vK* | dirde © giyaben o muhakem€ | icrasına karar verileceği ilânen tebliğ olunur. a Mekstii . “aliye ç mubayoi ; 5 2 lira mukabilinde Ankara | Konuk oçu Si | Bir ke ” ü Devlet emiryolları ve Maliye ve muhasebe AL le emr be Dikiş makinesi anları Umumi İdare- | eairesi reisliğinden İstan- | ww ww | . » olmadığından Aske- Su hı ; sinden: bulda Haydarpaşa VeZNne- | rive karşesinden Ha. Sandal küreği ve deği cı Mehmet kızı Far Yı dolebi şir serde yan Mm ll pata üde | SİNden ve Konyada KONYA | m. irin Şeri: | Ab bin bl rl. na 1 işle 1000 nn çi, 810929 çapa | VEZnesinden tedarik ede- | it iy pe | br ee ke e ye m ik “günü sat 15 te Haydarpaşa işletme müfettişliğine müraceat etme. EE e age ; 4 almak: z > mektepleriain kânunevY len imdir, Fazla melüma iteyenler. Ankarada. malzeme | PJİİİrlef, #Z zirdat ve tesar Denizli serimi kale, YE “dairesine İstanbulda Haydarpaş Mağuzasına müracant edeb rut edegeldiğinden m namına tesçil ek 26-10-9099 tarihinde ihale edilmek | nihayetine - kadar Ol: üzere kapali Zarf usulle münakasiya | üzere alı aylık yaş eb se o. sini talep (o etmekte x - Demir köpru inşası mü- İY YEDİNCİ BÜYÜK Ü Saksi, mü | berdan mem seke tan he | hayta el mr z bağın başka müsta. | esinin görülemlüzüma binsen 30-11 | konulmuştur. Talip olan n l asası ayyare piyankosu hakları , varsa mü -029tarihine talik edildiği ilân. olunur.) şerait anlamak üzere; ri > baketme günü olan 10-15029) > terihillim eye Budur dul | My ekibi KL İstanbul yollar baş mühen- 4 üncü KEŞİDE 18 TEŞRİNİSANİDEDİR İğ mihkemcsin: mürucasi eyicmeleri aksi taktirde bir güme | çüDE VE ie yz disliğinden: talep ye dayada baklı olmadıkları ilân olunur. 20-11,929 tarihinde Hamdi” uda güzel sanatlar aka oü-an--5ES YÜK İKRAMİYE: Antalya- Alâiye yolu güzergâhında ve Manavgut kasabası 45,000 LİRADIR Devlet demiryolları VE | sinde yüksek mektepler ge © dahilinde inşası mukarrer köprünün (60) metri iklığındı Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 4 zi ai Gi kemi ve düşmesi ap zi niş mumay İğ liralık ikremiyeler ve 10,000 liralık bir gi limanları umumi idare- e ak em : a7 vel 99 ii mükâfat. “ ö ünakasanın saat 13 a p Munakasâ 7 kânunevv 9 cumartesi günü saat on sinden: ir dem ii “beşte mafia vekâfai müsteşarlık makamında müte komisyon tarafından fcra kılmacaktır. Taliplerin ihale a İdaremiz ihtiyacı olan çam, meşe ve sair muhtelif cins | olunur. kereste kapalı zarlla münakasaya konmuştur. mu İle şartnameler tarifau dairesinde hazırlayacakları eklif Duvarcı ustası aranı or M iğ ii iç mamelerini makbuz mukabilinde Vekâlet müsteşarlğme tevdi y lünakasa 20 “İkinci teşrin 020 salı günü saat 16 da ” -Ş > Wi Ankarada Devlet demiryolları idaresinde. yapılacaktır. i Geylemeleri ve şeralti öğrenmek üzere İstanbulda mafia baş erremme e Skam belki Veli Gelem, HE raymiye ile Münakasaya ğine edeceklei vekil almama ve mühendisliğine Ankarada yollar “ umum “müdürlüğüne mura- iki duvarcı ustasına ihtiyaç vardır. Talip olanların imtihanları | muvakkat teminatlarını ayni günde saat /5,30 a kadar umü- cast etmeleri lâzımdır. icra edilmek üzere 10-11-4299 tarihine kadar Haydarpaşa mi müdürlük kalemine vermeleri lâzımdır. ve şartnameler Ankarada yollar umum müdürlü. | İşletme Yol başmüfettişliğine ve Ankarada da Ankara - Kayseri be m La de ne Faaş e iy paşa ma günden on lira bedel ME ilinde alma bilir i İşletme mülettişliğine müracaatları, Bazasından tedarik edebilirler. Los an Tp Vi Hüseyin Naşi Dağum ve 5 be “Türbe, Beki Luraliamez. aş iii imei Ge 5 â LİL Re iğ a Sl alak Rl SİZ ik > e like ie

Bu sayıdan diğer sayfalar: