19 Aralık 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

19 Aralık 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iii 439 Bugün” 12 sayıfa Gazi Hz. Yalovada'pır gezintilerinden. birinde Darülfünunda . Bir müderris Divanın ka- rarımı doğru bulmuyor arülfününda mualli- mn B. müderris ola- caktır. Darülfünundaki ıslahat yısile m bir zat e beyanatta Derilimndal buhranları vir an 5 sed ğa gütme —.mmummenan ig, do'n- üderrislerimizden an gu r: OR nasebetil i : İç sayıfala Acıktı kalacak öç mi Fazıl” Yazi, Avram İn Teb Biler Lâyiha Meclise verildi Bu kanuna memurin kanun zeylolacaktır Ankara, 18 (Vakıt)— Manlicse gelmiştir. Yarın şehrimizde |Anadolu dahilinde | bir seyahat yapa- Medlisreisimiz — Duydun — Acaba erik doğru basacak mu levazımcı fopal mi Paşa gelmiş? “Karahan Kışın ük Kar Yy ağı yor Anadolu ajansının şu telgrafı veriyor! Dün şehrimize geldi müjdesini reisimiz Kâzım P, yarın gril 18 (A.A) DM bulu (hareket edecektir. ea ie e Oradan Anadolu dahilinde bir ba ar a yn oğuk seyahat k «ehir ve mem zi haberleri - e 3 üncüde Makale Ba le ales Tehlikeye karmasti ün main lşaliği Çocuk çi 5 incide Memt'ekette VAKİT Gmcıda Tiyairo sayifası Zincide Tiköyef Çamaşırlar ) Gincida Tefrikalar , Zampara kıral Gincidn Milyarderierin hayatı gincide Meçhul sakar 40 yncuda Ankarada Osmanlı bankası mü- düsleri raya ittiler Osm bankası Paris şubesi a M. Bele, Istanbul ığımız mina göre bu vekili Beyle Aldi zevat bugün görüşüld va sonra cümart, günü şehrimize avdet edecektir. ülâkatın Devlet Bankas me haber Mi pan ölakederi Lâlelide bir facia Bir tüccar karısını, amcazadesini ta- banca ile öldürdü Evvelki gece 7 âlelide Fethi Bay caddesinde 53 numaralı ev feci gr — cinayete sali- olmuştur. Bu | e oturan İ9 dir. Bu müthiş ek nayetin tafsilâ- Mim e a ne ekl ai

Bu sayıdan diğer sayfalar: