24 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

24 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 — VAKİT 24 Mayıs 1930 — Yeni anketimiz NE OKUYACAĞIZ ? Okuma meyli azalmıştır ! Bunu bir farajtan spor t mayülâfı, diğer taratfan iç- #imai eğlenceler dedi leri meşguliyetler kemi:r- mişlerdir. Fakat bu başka memleketlerde de az, çok böyledir. Meseâ .... (Esssper? Dünkü Futbol ve Atletizm Beşiktaş Fenerbahçe ile berabere kaldı — | | i İstanbulspor Vefayı mağlüp etti. | Veyi yenerek ikinci küme şampiy Atletizm müsabakaları ç İstanbulda mühim ve şa dikkat üç şpor hareketi Evvelâ sabahleyin stadyum- Bap, SKtepliler şenliği yapıldı. un tafsilâtını kısmı mahsusu- yazdık. Öğleden sonra Bebekte Ro- hiz, Kollej sahasında büyük at- yemda birinci ve ikinci güme Mtcilerini töyin eden iki fetbol ile Vefa - İstanbulspor mü- p#bakası oynandı. Bu itibarla a ve i ne dün çok zengin bir spor Yaşamış oldu. Atletizm bayramı gire ilk büyük ealiner akası Rober kollej saha- td, 7 ei bütün kıymetli atlet- m iştirakile yapıldı. vwwelee de yazdığımız gibi ie karşısına yabancı- bak çıkması iddialı bir müsa- Bu a zemini hazırlamış oluyordu. itibarla müsabakalarm zaten Mevcut olan ehemmiyet ve heye- Sam bir kat daha artmıştı. Saat iki buçuktu. Hemen hemen is Jah UU seyirci kalavalığı Öründe yapılan müsabakalar çok Muntazam ve heyeti umumiye- sile çok güzel oldu. €nüz mevsime yeni girilmiş İs S1 ni atletlerin daha form- i iktisap etmemiş bir va- yete bulunmaları bize bu ça- ları ç, 9 Yeni Türkiye rekor- atletler 7 Yalınız o Amerikalı ir iki m Ö manialı ve disk gibi leketimi Üsabakada henüz mem- rekorla © tesadüf edilemeyen bakaja, VA eriştiler, Fakat müsa- bu ml bıraktığı intiba busene Maç de Pek eyi bir neticeler ağımızı, ri tesir de ve Türkiye rekorları © yeni yeni, değişiklikler Aynı oldu, d —., “eğimizi işaret ediyordu. Öğleden sonra sitadyomda Bir küşat resmi Boğaziçi gençler kulübünün kara sporları kısmı dün açıldı ay 8 de teşek- *den ve eggs Bey- ig inde bu- İİ Boğay, Anadolu ı - iç bulabi : kadar yal Sporlakı Mın trmiş ve dün futbol kıs- 5, Tesmi küşadı yapılmıştır. ira, Sİ kulübünün çok faal İşi ii Vardı. Resmi küşat saat diş Beylerbey sahasında Şe- e ndösunun İstiklâl marşı by, amaştır. Topa ilk olarak Mig kavuniçi kulüp firması Yaşında Jerfi B. vurmuş bayramını seyrettik ve stad- , di ok güzel oldu Atletizm müâsabakalartadön iki intiba : 104 metre netiçeleniyot. Kolyer 110 Manialıyı kazanırken Müsabakaların verdiği netice- şudur: 100 metre: İ inci Semih Rekor: 112-5 saniye 2 nci #ehrimizde mevcut Türk | Mehmet Ali. 3 üncü - Enis. 1500 metre:1 - Karançopulos (OR. 4,23 dakika )2 - Mehmet- 3 Muhsin. 110 manialı: 1 « Kolyer (R: (151-5 saniye ). 2 - Tedorof. 3- Vest. 800 metre 1 - Sadri (R:2,11 dakika ). 2 - Sait, 3 - Agop. 3000 metre: 1- Mehmet (R: | (10,0 4 -5 dakikay?3Pahaki: 3- Muhsin. 400 motre: 1- Kolyer (R: (513-5 saniye ) 2 - Todrof. 3 - Kalyapulos. 200 matre : 1» Mehmet | (R:24 saniye). 2 - Neyçaf. Gülle atma: 1 - GeysfR: 12,24 metre) 2 - Konfalides 3- Gan- çek, Yüksek atlama : İ - Haydar (R:1,76 metre). 2 - Gançet. 3 - Frâhkagis. Bir adım uzun atlama:i - Çe- rnoyiç (R: 6,43 metre) 2 - Bu- inof. aydar. Futbol maçları Ali iştigale Boğaziçi Gençler kulübündeki küşaf resminden bir intva | ve A-B takımları arasında ilk ekzersiz maçı başlamıştır. Neti- cede 2-5 A takımı galip gel- şmiştir. Maçı müteakip kulüp bi- nasında çay Ziyafeti verilmiştir. Mahdut bir zamanda kuvvetli | iki takım çıkarmıya muvafidk olan Boğaziçi ederiz. kulibünü tebrik | İ miyeti altında devam etti. Can- | beraber yapılan futbol maçları pek şa- yanı dikkat neticeler verdi. Ev- velâ ikinci kümenin şampiyonu tahakkuk ediyordu, Sonra İstan- bulsporun Vefa “ile; yapacağı maç ayrı bir ehemmiyeti hâizdi. Ve nihayet Fenerbahçe de Be- şiktaşla lik maçlarının hemen hemen en mühim maçını yapı” yordu. Çünkü bu maçın Beşik- taş tarafından kazanılması Fe- Üşküdar Süleymani- | onluğunu kazandı | | nerbahçenin şampiyonluğunu teh-| ğa ağ Dünkü Başiktuş — Fensrbalıç maçından bir intibg likeye düşüren bir netice ola- caktı . Maçlar ehemmiyeti nisbetinde heyecanlı geçti ve pek te ümit edilmiyen en kaoandı. e Evvelâ ilk Jolân Üsküğarla Süleymaniye şılaştılar, İkinci kümenin bu iki muvaf- fak takımı küme şampiyonluğu İ için karşılaşıyorlardı.. Maçı ka- zanan ikinci küme şampiyonu oluyor ve gaip etmeden ikieci- liği alıyorlar. (Baş tarafı dün â sayım.zda) Şekspir bahsi “Cenap B.le konuşurken, bir suale verdiği cevaptan anlıyoruz ki kendileri ğarbin yüksek eser lerinin de kütüpanemize intika- lini lüzumlu ve pek tabii olarak lüzumlu bülüyorlar. Fakat hal kın okuma ihtiyacını gözetiyorlar, bazmedebileceği şeyleri ön safa alıyorlar. Şekspirden bahs açılıyor. Şöyle diyorlar: — Şekspir, onu anlamak için kütüpanemde anlamağa hazırlı- yan, eserlerinin mevzularını, mak- satlarını hulâsa ve tefsir eden bir kitap vardır. Bu gibi kitap- lar da çok faidelidir. Fakat halk için evvelâ demin söylediğim gibi kareket etmeli. Sonra hazırlayıcı kitaplar ve ondan sonra da meselâ, madem- ki Şekispirden bahsaçıldı, nümu- ne olarak, onu alayım, külliya- tından onu bır dereceye kadar anlıyabileceği eserler tercüme edilmeli Otello, Makbet, Romeo ve Jüliyet gibi... Fakat “Tempe- te,, i değil. Onun gibiler daha sonra: selelim bizim eski kütüpane- İ mizden nakledilecek (eserlere, Bu itibarle müsabaka alâka: | darlarca çok haizi ehemmiyeti ve bu ehemmiyete Yâraşan bir he- yecanla devam etti. Neticede Üsküdar . (3)e Karşı (4) sa- i yile galip gelerek birinciliğe lâs yık olduğunu ispat etti, Günün ikinci mühim maçı İstanbul Spor - Vefa arasında oy- nandı, Birinci kümenin genç ta“ kımı İstanbulSpor dün çok canlı amma lı ve çok gayretli bir oyun Ve- ve güzel bir oyunla Vefayı 3-İ | mağlüp etti, Maçı Şerefettin B. idare etti. Vefa takımından bir | İki eyuncunun eksikliği farkolus yordu. Müsabaka ( İstanbul sporun hücümile başladı. Onun hâki- ben belki o aldanıyorum. Fakat kendi hesabıma halkı alâkadar edecek (o şeylerin (oeski kütü- panemizde mevcut olmadığına kaniim. Zira bizde maarif, malüm ya, esasen © aristokratikti; (ancak mümtaz bir sınıfa hitap ederdi; bilâhare, Gülhane hattından son- ra ancak burjuva olabildi, Orta sınıfa teveccüh oetti. Halk o zamanlar umumi bir kütle idi ve eserini telif eder- ken hiç bir muharrir halkı dü- şünemezdi. e Binaenaleyh, eski İ kötüpanemiz mevzubahis olun- ca oradan iktibas edilecek eser- lerin halk ile derecei alâkasını hesaba katacak değiliz. er ancak bir kısım münevverler için merci mahiyetinde olacak- Ya etle edebi, tarihi. veya ilmi vesaik ve abidat evşafını cami olanları nakletmek lâzım lir. SÖ tütüpanei eslAf Bu evsaf ve şeraiti göz önü- ne tutarak eski kütüpanemizi henüz ciddi bir ıstıfa ameliye- sinden geçirmedik. Bu ameliye- nin çok dikkate ve hayli vakte | mütevakkıf olduğu kanaatında- yim. Bu ameliye icra edilmeden | evvel ileriye kitap ismi atmak biraz aculâne bir hareket olur. Bu cihetle anketimizin bu kısmı- na bir eseri ihtiyat clarak şim- dilik cevap vermiyeceğim. fayi her dakika müşkül vaziyete sokuyordu. Bu suretle İstanbul sporlılar iki güzel sayı yaparak ilk devreyi (2-0 ) bitirdirler. İkinci devrede İstanbul spor bir üçüncü sayile galibiyeti adeta sigorta elti. Devrenin ilk nıs- fmdan sonra oyun cereyanını değiştirdi. Vefa pek geç olmakla kendini (o göstermiye Yalnız şu kadar söyleyim ki kütüpanei eslâftan naklini cid- den müfit göreceğimiz eserler korkunç bir rakkam teşkil ede- cek nisbette değildir. Tahmini- me göre, evvelce bir makalem- İ de de kaydettiğim gibi ili bin cildi geçmez. Yedi bin asırlık hayatı irfanı ihata eden bir mü- | essesenin muhteviyatı için bu da gurur ile telâkki edilecek bir ser- vet değildir. Mazideki bu fakri- | mızı derpiş ederek yarınki ilmü | edep hazinemizi ona göre ha- zırlamalıyız. Zira artık beyhude sarfedecek ne vaktimiz, ne de kuvvetimiz yoktur. — Bir sual daha, Bİ.,.... — Buyurun! — Meselâ otuz sene evvelki okuma meyli ile bugünkü ara- sında bir fark varmıdır? Bir fenakus ye sebebi — otuz sene evvel yanımızda bir kadınla bir lokantada yemek bile yeyemezdiniz. Yegâne ruhu işgal etmek vasıtası, mütalea idi. Bu meyil elyevm tenakus etmiştir. bunu bir taraftan spor temayülâtı, diğer taraftan “İçti- mai eğlenceler, dedikleri meş- guliyetler kemirmişlerdir. Şimdi bir gencin meselâ mütaleaya hasredebileceği vakit, Otuz se” ne evvel yaşamış bir gencin okumakla geçirdiği zamana nis- betle belki onda bir kadar kalır. Fakat bununla ne eski genç- liğin ciddiyetine, ne de zemane gençliğinin hafifliğine hükmet- mek, doğru değildir. Sporun ve yeni içtimai eğ- lencelerin başka memleketlerde de az, çok böyle bir tesiri gö- rülüyor. Meselâ Fransada düne nisbetle bugün daha az okunu- yor. Cenap B., ankete verdiği cevaplar arasında muhtelif mev- zulara atlayarak o kadar cazip şey anlattı ki. Bu itibarla iki kat kıymetli iki hoş saat süren mülâkatın bitmek mecburiyeti az kaldı unutuluyordu. Son tiren istasyona girmek üzere idi. Söz arasında (ogöstermeği vadettik- leri zenginliği ile meşhur kütü- i panelerini görmek fırsatı da ace- i leye geldi, kaçtı. Kapıda ayrılırken taşlığa, sa- rışın, sevimli bir minimini, göğ- sönde beyaz, güzel bir kedi | yavrusunu tutarak, koştu. Cenap B., muhabbetle saçlarını okşa- yarak, tanıttı: — Torunum, kızımın kıymetli bir yadigârı. İki dakka sonra, veda sözüne karşı Cenap B. in sözü şu oldu: — Bonjur, Efendim! Mehmet Selim başlamıştı. Bu birazda İstanbul spornn aradaki #ayı fakını kâfi gören müsait öynündan ileri ; geliyordu. Netekim Vefa fazla | getikmiyerek bir sayı yaptı. Biraz sonra oyun (1-3) netice ile Vefa aleyhine bitti. Sön ve mühim maç Fener- bahçe ile Beşiktaş arasında oynandı. Hakem Kemal Halim i Löen sayıları çeviriniz | |

Bu sayıdan diğer sayfalar: