6 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

6 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yeni romanınız dün başladı, dün z ohuyamıyanlar cünkü kısmın'huz- il lâsasını bugünkü tetrikaun baş iarafında bulacaklardır Adliye Vekili Meclisin dünkü celsesinde cevap verdi Vekil Beyden sonra Yunus Nadi Bey de söz alarak gazeteciler davasının nakli hatkındaki naafini izah etmişiir ka Meclisi bugün üç buçukta Kâ- zım riyasetinde toplan- dı. tamamen uslar celse başlamadan yarım saat evvel ip * yerlerine otur- muşlardı. Yunuş Nadi Bey celse açılırken geldi. Ön sırada yer aldı. İsmet Paşa kiz.mevküinde idi. Adliye vekili kaşvekilin yanında oturdu. Şoseler kanun müzakere ve Nafia vekili dinlendikten sonra Reis Kâzım Paşa; "İrfan Ferit Beyin bir tak- riri vardır, Adliye vekili buna ce- Yap verecektir.» dedi. Takrir okun du. -O sırada Adliye vekili kürsi- YS gelmiş bulunuyor ve notlarını Aiiyordu. Mahmut Esat B. sözle- TNS Şöyle, başladı * Muhterem Efendiler; Irfan » arkadaşıma beni sorguya Sekmek suretile gösterdiği has- "asiyetten dolayı hararetle te- #ekkürü borç bilirim. Cumbhuri- ei Şazetesinin 3 ma ini teessür ve teessüfle okudum, Nadi B. açıkça diyor- du ki meclis şüphe altında ka- yor. Dava nakli yolsuzdur. Teşkilâtı esasiyeye o mubdiftir, temyiz mahkememiz dalgınlıkla bir talebi tasdik etmiştir. ya e umumiliği *de arkasında iş görüyor. “Kimden kime şakva edeyim ,, Yazısından ben bunları anladım.,, Yunus Nadi bu sırada iindeki kurşun kalemle sıraya vurdu, reisten söz istedi. Adliye vekili burada nakli dava hakkında — mütemeddim memleketlerdeki bazı hukuki ba ri ve eserleri misal ola- rak zikretti ve Garonun bir €serini mehaz olarak gösterdi. Müteakiben gene matbuât da- Vâsının nakli hakkında dedi ki: “—Gazeteciler davasının nakli müddei umuminin kanuni talebi ve temyizin mutlak kararile olmuştur. lim,davaları Bursa mahke- Mesine nakledilen gazeteciler aley- hine bütün makamat şahsen dava Açmış bulunuyordu. Kulaktan kulağa birçok fiskoslar ve şuna buna müracaatlar o doluyordu. Ufak bir hassasiyet (görünce Müddei umumi nakil talebinde bulundu. Nakil sebeplerini tak- ir Yunus Nadi Beyin gaze- tetine değil, Türkiye Cümhe- Metinin Temyiz mahkemesine ittir. Nadi B. bu bareketile temyiz mahkemesine insafsızlık kimde, olabilir? Dalgınlıkla de- gil; bu vatanm daha dünkü düş- manları bile onun keskin görüş- i gibi neş- mahkemesine bütün milletin gü- venmeğe hakkı vardır. İrzımız, namusumuz. malımız hakkında | küle sayan Daktilo şampiyonluğu mü- yabakasının icra sureti ve ne cağı bu müsaba- #zaman yapıla. ikayı idare ile itigal edenhe- yet tara'ından kararlaştırılmış- tır. Kararlaştırılan esasat şun- Vardır: | — Şampiyonluk müsa- Ticaret mektebi âlisin- de icra edilecektir. 2 — Müsabaka temmuzun ilk haftasında yapılacaktır. 3 — Müsabakaya iştirak edenlerin hangi makine ile azmıya alıştıklarını evvelden a ydekirmeleri lâzımdır. 4 — Müsabaka günü ve saati bilâhare iştirak edenlere bildirilecektir. 5 — Müsabakaya erkekler de iştirak edebilir. kii” Her > memlekette daktilo şampıyonu müsabaka ile anla- şılmıştır. Memleketimizde bu- nun tesbiti için ilk teşebbüs eden “ VAKIT,, şampiyon luğu kazanacak olana ve di- iz muyaffakıyet gösterenlere irer kıymettar hatıra vere- cektir. Hem şeref kazanmak hem de kıymettar bir hediye almak isterseniz Türkiye daktilo şam- piyonluğu müsabakasına kay- dolunuz. . Şimdiye kadar kaydolanlar: (Dünkü nüshamızdan mabaat | 36 — Rüsumat müdüriyetinde Kad- riye Recep H 37 — Sansyi müdüriyetinde İclal Yanım, 38 — Fatihte Zincirlikuyuda Firu- zan Hanim 39 — Moda Bahariye caddesi (12 No. banede Feriha Hanim. 40 — Matmazel A. K. Pe Adliye vekili Mahmut Eset rejime itimadı kalır mı? Başka yerde bilmem, fakat Türkiye Cümburiyetinde asla! (şiddetli alkışlar) Dava nakli hâkimden şüphe imiş. Böyle kanun #nazmış. Muhte- rem » emi de lâakal 50 ne ya nakledilmektedir. Rizeden İzmi- re, İzmirden Rizeye nakledilmiş davaları hatırlıyorum. Yunus Na- di Bey kendi vaziyetini lâalette- yin bir vatandaşın fevkinde mi görüyor. (Alttarafı 7 inci sayfamızda) İ | Jeneral Guro An«ara İstasyonunda ! davasına dair iki sual Müddei umumi dün sabah dinlenildi Vekilin müdahalesini teyit etmiyor Kendisinden gazeteler davasına dair bir, ittişa nm sorulmuştur.İfadesi An- karaya gönderildi. Yarın sabah muhakemeye devam olunacak Avukat Haydar Rifat B. aley- hine Adliye vekili Mahmut Esat B. tarafından açılan davanın son celsesinde Ankara ceza mahke- mesi, Adliye vekilinin gösterdiği üç şahitten sabık müstantik, şimdiki müfettiş Nâzım ve avu- kat Galip Hihmet B.lerin mah- kemeye celbini, müddei umumi Kenan B, in İstanbulda istinabe suretile dinlenilmesini kararlaş- tırmıştır. Müddei umumi Kenan B., dün sabah saat onda İstan- bul birinci ceza mahkemesinde dinlenilmiştir. Mahkeme heyetine Vasıf B.ri- yaset ediyordu. Müddei umumi- lik mevkiinde muavin Ragıp B. vardı. Zabıt, kâtip Recai B. tarafından tutuluyordu. Kenan B., mahkeme heyetinin oturduğu kürsünün O yakınnda durdu, Hüviyeti tesbit ettirildik- ten sonra yemin verdirilmek ü- zere herkes ayağa kalktı. Reis Vasıf B., Kenan B. e usulen ta- rafeynle karabet ve ya adaveti olup olmadığını sordu, “Yoktur, cevabı verildi. Reis, yemin et- tirdi; — Kimseden korkmıyarak , C. Guroya ziyajetler Fransız misafirimizin şerefineH. vekili ve Fransız sefiri iki ziyafet verdiler Pe in mara > Ankara, 4 (A.A) — Bu akşam Hariciye vekili Tevfik Rüştü | Jeneral Guronun şerefine Ankara Palasta bir ziyafet vermiştir. Ziyafette Milli müdafaa vekili Aptülhalik Beyefendi, Riyaseti Cüm- hur kâtibi umumisi Tevfik, Cümhuriyet halk fırkası kâtibi umumisi Saffet, Meclis reis vekili Hasan Beylerle Hariciye müsteşarı ve erkânı ve Fransız sefirile sefaret erkânı hazır bulunmuşlardır. Ankara, 5 (A.A) —. Fransız setiri M. Kont de Chambrun tarafından Jeneral Guronun şerefine bugün Ankara Palasta bir öğle ziyafeti verilmiştir. Ziyafette, Başvekil Ismet Paşa Hazretleri Hariciye ve Milli müdafaa vekillerile - Cümhuriyet halk fırkası kâtibi umum'si Saffet, Istanbul meb'usu Edip Servet Beyler, Milli müdafan ve Fransız sefareti erkânı hazır bulunmuşlardır. | Jeneral Cenaplar nın dün akşam hükümet merkezimizden İİ o“ Kenan Bey mahkeme huzurunda hatıra bakmıyarak, fazla eksik olmıyarak, bildiğinizi dosdoğru söyliyeceğinize namus ve vicda- nımiz Üzerine yemin eder mi- siniz? — Yemin ederim. Müjdelemek bahsi Reis, ilk suali tevcih etti; — Adliye vekili Mahmut Esat B., İstanbul tevkifanesinin hini teftişinde size irtişa davasından maznunen mevkuf bulunan Jak Basat EF. nin tahliyesi münase- betile «Kendisine tebşir ettiniz mi?» diye bir söz söylemiş midir? — Bir defa Adliye vekili Be- yin «tebşir ettiniz mi?» sözünü, hasbelmemuriye altı senedir ken- disile olan temasıma İstinat ede" rek söyliyorum, ki Jak Basat hakkında değil, başka muame- leler dolayısile diğer kimseler hakkında bile istimal ettiğini ha” tarlamıyorum. Jak Basatın tahliyesi, sebep değil, esbabı kanuniye tahtında memuriyetimizce talep edilmiş ve neticede kendisi tahliye olun muştur. Adliye vekili Beyin berayı teftiş İstanbula geldikleri zaman rafakatinde olarak, ekser ma- hakime olduğu gibi tevkifane ve hapisaneye dahi gidilmişti. Mevkufin koğuşlarını dolaşırken bittabi Basat ve rüfekasının bu» lundukları koğuşa da girildi. Burada Adliye vekili Beye mevs kuflardan biri bir istida verdi. Vekil Bey de istidanın musme- lei kanuniyesi yapılarak netice- nin kendisine tebliğ edileceği cevabında bulundu. Bunun haricinde ne mazsun- lara, ne de refakatinde bulunan bizlere tek bir kelime söylenmiş değildir. Yalnız vekil Beyin diğer koğuşa girdiği zamar, Basat hakkında tahliye kararı verildi ğini bildiğim halde, kendisinin mevkuflar meyanında bulunması, şabsan ve sıfatı memuriyetim itibarile nazarı dikkatimi celbet- İt. O sırada ya kendisinden, i yahut (o tevkifane müdüründen İ hareketlerine ait tafsilât ikinci sayıfada son haberler kısmımızdadır. | tahliye kararının kendisine teb- Kenan B., , 4 N

Bu sayıdan diğer sayfalar: