12 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

12 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j Mektuplar benim değildir! Haydar Rifat B: izahat veriyor, “İstanbul ba- rosunu ve o zamanki Eskişehir ağır ceza reisini işhat ederim , diyor 2 e © | Adliye Vekili Mahmut Esat tarafından Haydar Rıfat B.in Muhakemesinde okunan bazı mektupları neşretmiştik. Haydar Rifat B. den dün bu hususta şu mektubu aldık; “ Muhterem Mah. Mut Esat B. tarafından okun altlarında benim imzam atılı mektuplar intişar etmiştir. maktuplar, Şöyle ki: Eskişehir ağır ceza Mahkemesinde > 120,000 liralık dava kazanmıştım. o Bunu temyizde de kazandıktan sonra mlar tecennün etti. Güya temyize 25,000 lira ve- rilerek adil, til edilmiştir, yürütmek içim bu mek- tasni olundu. tüplar Mahmut Esat B., meseleyi arafta o zaman Adliye ettişi olan şimdi temyiz ti- e Halil B.e Ankara Adliye baş müfettişi Abdülke- tim B.e havale etti, Diğer ta- benim değildir. kemesine verildi. Orada tetki- kat yapıldı. Orası da reddetti. Aslı esası olmiyan bir hezeyan olarak reddetti. Beni muhake- me bile etmedi. Bu bapta da o zamanki Eskişehir ağır ceza reisini işhat ederim. » Adliye vekilinin yerdiği cevap Ankara, 11 (Telefon) — Bu- gün buraya gelen İstanbul ga- zetelerinde Haydar Rifat Beyin şahitlerinin Adliye vekili hak- kındaki sözleri üzerine Mahmut Esat Beyle görüştüm. Şunları söyledi : «Bana verilen cevapları oku- dum. Cevat, Abdurrahman Mü- nip, İsmail Sıtkı, Kenan Beyler hakkında mahkeme huzurunda söylediklerim resmi hakikatler- dir. Bunları gazete sütunlarında münakaşaya ne vaktim var, ne de vaziyetim müsaittir. Milletin işleri pek çoktur. Yolsuzlukla- rımı göstermek için kendilerine azıcık göveniyorlar, vatanın yük- sek menfaatlerile kendilerini bi- raz alâkadar görüyorlarsa dev- letin beni de mes'ul tutmıya salâhiyettar kanuni makamlarına müracaat etsinler.» İmzadan sonra İM. Venizelos itilâfnameyi samimi bir dostluğa başlangıç addediyor Atina gazeteleri çok memnun — Mübadele - Ankara muhabirimizin Yenen bie htm tebrik tel Ve a derhal cevap verecek da ki komşu cümhuriyet arasın- tey imi bir dostluk mebdei ti, *den bu meşkür hadise bi, , “Bemmiyetinden (hararetli İ sana bahsedecektir. Ape adan gelen haberlere li,” Pitaraf azalar mübadil em- i ında üç gün zarfında Nba “mi ve iki memleketteki ağu clakin müsavi kaymetin ve takas ve mahsubu kani bildireceklerdir. İki komisyonunun ömrü kisaldı gönderdiği bu fotograf , ( İtilâfnamenin imzasını fesbif efmekiedir Atina, 11 ( Anek) — Ankara | Evvelâ takdiri kıymet heyetleri lâgvedileceklerdir. Fakat etabli vesikalarile emlâk sahiplerine verilecek tazminatın tevzii bita- raflara havale edildiğinden ko- misyon birkaç ay daha faali- yette bulunacaktır. Atina gazeteleri itilâfnamenin İmzasını memnuniyetle kaydetmek- te iki tarafçada sadıkane bir surette tatbikini temenni etmek- tedirler. M, Venizelos bügün itilâfnameninj tasdikini parlâmen- toya tevdi ve bu devrede tas- dikini talep edecektir, Jtilâfname Mecliste Ankara, 11 (Telefon) — Dün imzalanan Türk-Yunan itilâfı ve tasdiki lâyihası Millet Meclisine sevkedildi. İtilâfın tatbiki Yunan murahhas heyeti reisi s1 “VAKIT , IN Adliyede: Spirer şirketinin açtığı dava Dün şahitler dinlenildi İtanbul ikinci ceza mahkeme- sinde dün “ Hareket, gazetesi sahiplerinden Suat ve “ Türk tütünleri , o mecmuası sahibi Şadi B.ler aleyhindeki tehdit suretile para istemek davasının Temyizden nakzen orü'yetine devam olunmuştur. Dünkü celsede Herman Sp'rer tütün şirketi (o direktörlerinden Kohen Ef, dinlenmiş, neşriyatta bulunmak O tehdidile müracaat vaki olduğunu teyit tarzında ifade vermiştir. Şahitlerden Hikmet B. yapıla- cak neşriyatı tesbit eden provayı Suat B. in kendisine verdiğini, prova verilirken kendilerinden baş- ka kimsenin görmediğini kayt- etmiş, Ali B. de cürmü meşbut hadisesinin (o nasıl © yapıldığını anlatmıştır . Telefon muhaveresinin başka- sı tarafından işitilip / işitileme- yeceği hakkında yapılan keşif neticesinde verilen (o rapor, “ işitlemiyeceği » şeklinde çık- mıştır. Tahkikat için kalmıştır. Yakup Ef.nin mahkümiyeti Ağır ceza (mahkemesinde Beşiktaş sabık maliye tebliğ memuru Yakup Ef. hakındaki ibtilâs davası dün neticelenmiş, eski bir mes'ele ile birlikte mah- kümiyet müddeti altı sene ola- rak tesbit edilmiştir. Delilik meselesi Katilden maznun olup mah- kemede delilik alâmetleri gös- terdiğinden Tıbbı adliye, oradan tımarhaneye gönderilen Karakaş Hüseynin muhakemesine dün Istanbul ağır, ceza mahkeme- sinde devam olunmuştur Tımarhanede muayene eden Mazhar Osman Beyin « Deli değildir, mahsus öyle hareket ediyor,, şeklinde verdiği raporla Tıbbı adlinin sevk raporu ara. sındaki mubayenetin halli için, Hüseyin, muşahede altına alın- mak üzere tekrar Tıbbı adliye götürülecek, Tıbbi adli meclisi bir karar verecektir. — am Fırkada Büro nakledildi Fırka kâcibi umumilik bürosü Anka. radan fırka binasına nakledilmiştir. Büro bir müddet burada çalışacaktır. KR ir Maarifte ——— Maarif emini gidiyor Maarif emini Muzafler Bey cuma gü- nü Ankaraya gidecek, İstanbuldaki mek- tepler hakkında Maarif vekili Cemal Hüs- nü Beye izshat verecektir. M. Fokas dün İstanbula dön- müştür. Diğer Türk ve bitaraf murahbasların bugün avdeti kuv- vetle muhtemeldir. Murahhaslar İstanbula avdet- ten sonra itilâifname mucibince komisyona tevdi edilen muka- velenin tatbiki meselesile yakın- 5 SEHIR HABERLERİ VAKIT 12 Haziran 1930 — Jeneral Guro gitti Fransız kumandanı İstasyonda gene Türki yeye karşı olan muhabbetile Gaziye hürmetini tekrarladı Misafirimiz jeneral Guro ce- napları dünkü ekspresle şehri- mizden ayrılmıştır. Jenerali istas- yonda Polis müdürü, Fransız se- firi ve sefaret erkânı, Ordu na- muna kaymakam Zeki bey teşyi etmiş, mızıka selâm havası çal- miş ve bir asker müfrezesi resmi selâmı ifa etmiştir. Jeneral cenapları dün Sirkeci istasyonunda bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur: “Memleketinize geldiğim gün- den bu ayrılış gününe kadar gördüğüm samimiyet ve alâka. dan fevkalâde o mütehassisim Büyük Gazi Hz. bende bıraktığı hatıra ve mir- habbet çok derindir. Onu kat'i- reisiniz nin İ Jenral yen unutmıyacağım, Bugün sizlerden © aynlırken ne kadar müteessir olduğumu anlatmama heyecanım mai olu- yor. Sizi ve güzel memleketinizi tekrar görmek en büyük eme- limdir.» v Jeneral Yugoslavyada tren- en inerek Vinkofis bir gün kaldıktan mek reşe gidecek ve iki gün sonra doğru o Viyanaya gidecektir. oradada bir kaç kaldıktan sonra 27-28 haziranda Pariste bulunacaktır Haber al- dığımıza göre jeneralin, Türki- yeyi yeni imzalanan Türk-Fran- i sız dostluk misakı münasebetile Türk hükümetine ve devlet rei- sine teşekkür etmek için ziyaret etmiştir. Zabıta raporlarına sık sık ismi geçen bir doktor Dr. Nizamettin Bey, kadınlara dayak atmaktan zevk mi alıyor ? Son zamanlarda mütekait bir doktorun ismi polis istihbara- tinin raporunda sık sık geç mektedir. ” Bu zatın ismi Nizamettin bey- dir. Taksimde Taksim sokağın- da 7 numaralı apartımanda ©- turmaktadır. 5 Mayıs tarihli polis istihba- rat raporuna göre Nizamettin bey oturduğu apartmanın dör- düncü katını kiralamıya gelen Kiryakiçe isminde bir kadını ber nedense beğenmemiş, ken- disini oturduğu evde daire ki- ralamaktan omenetmek istemiş ve sopa ile dövmüştür işe polis müdahale etmiş, doktor Niza- mettin Bey merkeze götürülerek ifadesi alınmıştır. Bundan bir kaç gün sonra Nizamettin Bey vilâyete gelerek Taksim polis merkezinde dayak yediğini iddia etmiştir. Nizamet- tin Bey ayni zamanda müddei- umumiliğe de istida ile şikâyette bulunmuştur. Fakat yapılan tab- kikat neticesinde bu iddianın sübut bulmadığı anlaşılmıştır. Dünkü polis raporlas doktor. dan gene bahsetmektedirler, Rapora göre Taksimde Narlı- yan apartımanında oturan Neclâ isminde bir hanım Taksim mer- kezine müracaat ederek, Niza- mettin B. tarafından izdivaç va- dile evine götürüldüğünü ve al- datıldığını iddia etmiştir. Bu id- diaya nazaran Nizamettin B. iki gün sonra kızı dövmüş ve bıçakla bacağından yaralamıştır. Niza- mettin B. genç kizi ölümle tehdit ettiği için Neclâ Hanım iki gün evden çıkamamıştır . Bu müddet zarfında doktor da yanından ayrılmamıştır. Dün sabah doktor evinden çıkmış," arkasından da Neclâ Hanım s0- | kağa fırlamış, d giderek başından merkeze | Türkuvaz — Tize, si yapılmış, yarasının tedavisi için Beyoğlu hastanesine yatırıl- mıştır.Doktor da, hakkındaki ev- rakla Adliyeye teslim edilmiştir. Viâyette amman İskân dairesi Gayri mübadillere ve- rilecek mal kalmadı İskân idaresinde şimdiye kadar 2500 dosya terkik edilmiş 400 dosya ba #e- neye devredilmiştir. Bu'406 dosya tet- kik ve ikmal edilmiş olsa bile, sahiple- rine mal tefviz ödilemiyecektir. Çünkü şehrimizde gayn mübadil mah kalmamış- tr. Emlaki metrukeden de mal verile. miyeceği için, bu gibilere başki vilâyet lerde mal verilmek suretile istihkakları ödenmiş olacakur, Eldeki dosyalar intaç edilecek, yeniden müracaat kabul edil. miyecektir. $ Tasfiye nasıl yapılacak? Şimdiye kadar memurların tasfiyesi, taş fiye kanununa güre, yapılmakta idi. Bu kanunun müddeti bitmiştir. Tasfiye kang- nu temdit edilmiyecek, onun yerine tekaüt kanununun Börü ihdiva eden maddeleri dedik edilecektir. Sinemalar; ——<. | Alkazar — Tarzanm kızı Elhamra — Küçük hırsız Etuval — Memleket basel Majik — Singapur geceleri Melek — Aşk Piyankosu Opera — Seher' vaktinde Şık — Sefil er gemisi Süreyya Kadıköy — Aşk zambeği İ Bar ve Müzikholler ? | Garden — Mezeyi Balet, Bekek, | | Vantura ve Lidina | Tarsov | Tepebaşı bahçesi— Varyete,sinem i Taksim

Bu sayıdan diğer sayfalar: