12 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

12 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEDİNCI SENE N* 2189 arrlrl YT.JTVLJS İDAREHANESt: : DihıiJ>ınımıınme karsısında dairei mahsnsa i Telgraf: İstanbul Cumhuriyet Posta k u t u s u : N° 2 4 6 • • • • » • • • • • • • • • • | i , Başmuharrir : 2366 Tahrir mUdUrU : 3236 ijdare mUdUrU 2365 Kitap kısmı 4 7 2 Cumh riyet İstanbul sevinç içinde .,,,,.,M.Miifl!linilllMMMII>IIIIIIIMI ı ~.~ PERŞEMB'E 12 HAZIRAN 193O ABOIVE ŞERAİTt MÜDDET: iTÜRKİYE İÇİN HARİÇİçiH "I Seneliği : 1400 Kr. i 2700 Kr. ! : 6 Aylığı | İ 3 Ayhğı } 750 Kr. 400 Kr. i 1450 Kr. I 800 Kr. Nüshası her yerde rillllllllllllMIIIIIMIIIIIMIIIIIINIMnillllllllllllMIMIMIIIMIinMllllllllllllllllllllinilllllllHlllllllllinillllllllllMII Gazîmize Kavustuk = = 5 Kurustur s = ııııııııııınHitıiıııııııımıııııtmııııııiH Uummî tasf iye Mübadele mes'elesinin umumî asfiyesi nihayet imzalanabildi. Bir iki senedir hep onun müzakeresile uğraşılmış ve çok defa imzalandı, imzalanıyor denilirken hep geriye kalmış olduğu malumdur. Fakat bu defaki imzaya artık kat'î nazarile bakabiliriz. Çünkü İsmet Pş. hükumeti Yunanistan'dan kat'î söz ve karar almadıkça imza mes'e • lesine yanaşmamağa azmetmiş halde idi. Geçen sene mes'ele parafe edilmek derecesine geldiği halde Yunanistan'ın kendi murahhasını guya salâhiyetini tecavüz etmiş diye geriye çağırması bizim için bundan sonra bu mes'ele hakkında her hangi Yunan murahhasının muvafakatîni kâfi saydırmamak için Gazi Hz. Bozöyük istasyonunda ihtiyat süvari zabiti Nafiz Beyin çok ciddî bir sebep teşkil etmişti. Yunan'Iılarm yaktığı evinin bedeli 11,000 liranın tesviyesi istirha • Bunun neticesi olarak evvelki gün mını havi arizasım tetkik »diyor. Ankara'da imza olunan itilâfnamenin her noktasına Atina hükumetinin rey ve rızası lâhik olduğunu yakînen biliyoruz. ttilâfnamenin her maddesi gerek Ankara'da, gerek Atina'da ve hususile Atina'da bin kere evrilip çevrilmiştir. Bu suretle tarihin emsali pek az göriilür bir mes'elesi artık umumî ve kat'î tasfiye yoluna girmiş bulu nuyor. Büyük halâskârın Bozyük istasyo nunda, kereste fabrikasına gitmek üzere, halkın candan tezahüratı ttilâfnamenin belli başlı ahkâmı arasında, otomobille hareket buyu rurlarken dünkü nüshamızda yazılı idi. Buna nazaran: / .• Mübadillerin malları üzerinde umumî bir takas ve mahsup tariki ihtiyar olunmuştur. 2 : Gayrimübadillerden Yu nan'lıların yalnız İstanbul'daki emlâkleri ve Türk'lerin ise Yunanistan'da filen kendi işgal ve idareleAnkara 11 (Telefonla ) B. M. Mec«i ımltır\J*,hl omlâhlori handilerine lisi bugiın saat 11 de Reis Vekili Hasan tamlmıştır. Türkiye*de İstanbul Beyin riyasetinde toplandı. Devlet Banharicindeki Yunan emlâki ve Yu kası teşkiline dair lâyihanın müzakerenanistan'da sahiplerinin elinde busine başlanıldı. lunmıyan Türk emlâki mütekabilen Maliye Vekilinin beyanatı Türk ve Yunan hükumetlerine intiMaliye Vekili Saraç oğlu Şükru Bey kal etmiştir. söz alarak dedi ki: 3 : Mütekabilen mübadeleve « Muhterem efendiler! Bir ihraç gari tabi İstanbul Rum'lart ile bankası teşkili için hükumetimizin epi zamandır çalışmakta oldufu malumuGarbi Trakya Türk'lerinden el nuzdur. Hazırlanan lâyihada, teşkili muyevm İstanbul'da ve Garbî Trak karrer Devlet Bankasının mümkün olya'da bulunanların ve Türkiye duğru kadar iyi bir müessese olması için Cumhuriyeti ile Yunan Cumhuri mütehassıslardan da istifadeyi ihmal Maliye Vekili Saraeoğlu Şükrü B. yeti pasaportları ile hariçte bulu Sevgili Gazi'miz Haydarpaşa garma çıkarlarken etmedik. Lâyihayı bugün Meclise takdim nun heyeti umumiyesi kabul olunarak nanların etabli hakları kabul ediltstanbul'umuz dün Büyük Gazr • etmiş bulunuyoruz. Heyeti aliyeniz bumaddelerin müzakeresine geçildi. miştir. Rum etablilerin İstanbul ye tekrar kavuşmanın giın iktisadihayatımıziR en büyük, yeni sevincile Banknot ihracı imtiyazını haiz olmak haricindeki emlâki Türkiye'ye in bu sayılı bayram gününü ve modern bir cihazını tetkik edecektir. bir üzere bir «İhraç Bankası» vücude getirtitikal etmiştir. Kanunda paramız kıymetinin tesbiti için daha yaşadı. Şehir bayrak diğine dair olan birinci madde kabul ne kadar kuyudat lâzımsa hepsini koyŞu vaziyete nazaran ortaya za arla donanmıştı; halk niha olundu. duk. Bunu şimdi okunacak maddeler rurî bir tazminat ile tatmin olun yetsiz neş'e ve şetaretler için Bankanın vezaifi neler azıhan gosterecektir. Bn mühim lâyihamak mevkiinde bazı sınıf insanlar de büyük halâskârın kudumunu ıın müstacelen müzakeresini teklif ve olacak? çıkmış bulunuyor: tes'it etti. ica ederim.» Aynen kabul edilen ikinci maddede A : Gayrimübadil Türk'ler. Gazi Hz. nin Bozüyük'ten İstanbankanın vezaifi fösteriliyordu. Bnna Kanunun maddeleri B : Mübadil Türk'lerden hak bul'a ve Dolmabahçe sarayını teş [Lutfen sahifayi çeviriniz'i Vekil beyin izahatını müteakıp kanularını tamamen alamamış olanlar. riflerine kadar Müşarünileyh Hz.ni IMIIIİIIIMIIIIIIIinUIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIMIIMIIIIIMIIIIIIIIIMIllillinillMinilinillllllllltim C : Garbî Trakya'dan pasa takip eden muharrimizin not ve portsuz çıkan Türk'ler. intibalarını sırasile dercediyoruz: D : Garbî Trakya'da yedi bin Bozüyük'ten ayrılırken Yunan dönümüne kadar malları Gazi Hz. nin maiyetlerineiltihak zaotolunmuş Türk'ler. eden muhabirimizin intibaları E : tstanbul haricinde emlâki Kereste fabrikası sayesinde A olan Yunan'lılar. nadolu hattı güzergâhının belki F : Etabli hakkından mahrum en canlı iş yeri olan Bozüyük'teki Rum'lar. faaliyet Gazi Hz. nin takdirlerini G : îstanbul haricinde malları celbetti. Fabrika hakkında verilen Reisicumhur Hz. müstakbilinin hatırlarım soruyorlar izahatı yakından bir alâka ve te olan Rum'lar. Tomruklar, havaî hattı Bu tazminat kısmen Yunanis veccühle dinlediler. Bu izahatı Orman dahilinde yedi kilometre maktadır. n tulünde bir dekovil hattı vardır. kendi ke dilerine takip ederek üç tan'ın Muhtelit Mübadele Komis şöyle hulâsa etmek mümküdür: yonu emrine tevdi edeceği 440 bin Bozüyük istasyonu, yakınındaki Kesilen ağaçlar yerlerinde kabuk saatte Bozüyük kasabasındaki fabİnçiliz lirası ile telâfi olunacak ve fabrikayı, otomobille takriben bir larından tecrit edilmekte ve bu su rikaya gelerek, orada tefrik, tes üst tarafı iki taraf hükumetleri ile buçuk saatte katedilebilen orman retle elde edilen tomruklar deko viye ve kereste haline ifrağ edil hak sahipleri arasında halledile lıktaki fabrikaya rapteden havaî ville Gülalan tepesi eteklerindeki mektedirler. Ahiren 4 kilometre cektir. Garbî Trakva'nın hakla hattın imtidadı 19 kilometredir. hattı havaî mebdeine sevkolun uzatılan bu havaî hat kariben 4 ki1 1 11 11 111 11 11111 1 1111 lometre daha temdit edilerek 27 kirından mahrum edilmis Türk'leri ımmmımmınmmmiıîııı IIIIIIIITIIIIIIH ıııııiitnıiHiııııııııııııııımıtn"""»"'""""»" " """ " """"""" " "" " " Yunan münasebetlerinin alacağı ne yalnız 15 bin İngiliz lirası tefrik mek mümkün olamadığı için şimdi lometre imtidat temin edilecektir. olunmuştur. Hükumetlerin diğer itilâfname mes'elenin geri kalan şekillere gelince onların düne nis Amerika'daki dünyanın en büyük hukuk eshabını kendi emirlerinde kısmını imkân dairesinde bir taz betle bugün daha müsait bir vazi kereste fabrikasının havaî hattı 26 kalan emlâk i]e tazmin edecekleri min ile halletmeğe gidiyor demek yete girmiş olacağını kabul edebi kilometredir. Bozüyük kereste fabanlaşıhr. Meselâ İstanbul haricin tir. Bu çaresizdi, ve bize göre geç liriz, ve yarın daha iyi olmalarına rikası, hututu havaiyesi 27 kilo kat'î surette mümaneat edecek ciddekî Yunan emlâki bittabi gayri bile kalmıştır. metre olduğu gün dünyanın en büdî bir sebep yoktur. Hic olmazsa ÎH mübadil Türk'lere aittir. Pasa Şimdi bu itilâfnamenin tatbikı yük kereste fabrikası haline geleportsuzların Türk olanlarının Tür kalıyor ki o da kısmen Muhtelit Mü bize göre vaziyet böyledir. cektir. Yalnız hattı havaî tesisatı Türk Yunan münasebetlerinin kiye ve Rum olanların Yunan ta badelenin bitaraf azasına bırakıl 350 bin liraya mal olan fabrika, biiyetine geçmeleri kabul edilmiş mış ve kısmen de iki taraf hüku iyi olmasından iki tarafm da aza ayda 50 bin liraya yakın işçi ücreti Tarihî resim: İtilâfname imzalanırken mî hayır ve faideleri bulunduğunu tir. metlerinin ar kıtvazifeleri cümle ve o kadar da hükumete vergi ve\Oturanlar: Yunan sefiri, Hariciye Vekilimiz, bitaraf aza] isbat etmek güç değildir. Biz^ M. Lozan muahedesine göre müba sinden bulunmuştur. Bu tatbikatm riyor. Bozüyük'lülerin yüzünü gülYunan meclisinin tasdikı haberi Ankara 11 (Telefonla) TürkVenizelos'u dostluğumuza rağbet dil ve gayrimübadil halkın menku cok müskülât arzetmiyeceği tahmin düren fabrikayı gezen Gazi Hz. de Yunan itilâfnamesi bugün Heyeti beklenilmektedir. etmekte hayli samimî görmüştük. olunabilir. Yapılacak iş mümkün ve gayrimenkul emval ve emlâki O halde istikbali daha ziyade iyi tesisatı beğendiler ve müteşebbis Vekileden Meclise gelerek 3 bu nin mümkün olduğu kadar hakikî olabildiği kadar adil olmağa ça B. M. Meclisİ de bugünlerde itilerini tebrik ettiler. lik ümidi ile karşılıyabiliriz. cukta Hariciye encümeni tarafınolacak bedelât veya ayniyatı esa lışmak işidir. lâfnameyi tasdik edecektir dan müzakeresine başlandı. [Mabadi 4 üncü sahifede] YUNUS NADİ Bu itilâfnameden sonra Türk ve tile iş görülecekti. Bu esasta yürü Gazi Hazretleri dün sabah saat 11 de şehrimize muvaslat buyurdular Büyük Halâskâr, istikbal merasimi arzu etmemelerine rağmen dün binlerce halk tarafından haraietli tezahuratla karşılpndılar Devlet Bankası kanunu Dün Mecliste ittifakla kabul olunmuştur Banka hükumetin ihraç ettiği evrakr naktiyeyi uhtesine alacak Maliye Vekilnin mübim beyanatı TürkYunan itilâfı dün Meclise tevdi edildi

Bu sayıdan diğer sayfalar: