13 Haziran 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

13 Haziran 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hukuki bahisler : addeleı yük meclisince Seli için pek yakın bi: da tatbik Si kanunu İm mühim temas ef noktasına ki dise bukeul ik âle- mini Mi mahiyette- dir : mahkemelerin tefsir hakkı var mıdır? kibi şahsi” şikâyete bağlı olan maddelerde “bir hukuku âmme di Muhapriri : Ömer Rızâ ; Ziraat Mükâl d i ükâleme devam etti ir mi kı lacak olan temyiz mahkememiz son haf- bizce yazi. olan da bud ol şifiçilere tesi k Gi ta içinde verdiği bir karar ile 1— ün“ bu die ta Sinanin âdamları gürültüyü menetmek için TON emir “almışlardı — s59— | | b caktır. ceza kanunu sövme davasında ür emek bittikten sonra atı öldürecek olursa o 7:maı | sani Pop hükümetinin tan- | 3 aylık bir müruru zaman tayin vE Ee e iğ, TE © | kadehler içinde şaraplar lik. —.. ir işle meşgul olmâ- | im ettiği gibi, böyle bir davanın gi İz kei Şeyhulcebel ilk ey Melikeye | sına müsaade yine im. Şayet hi | açılabilmesini de, 488inci madde Gani benimsemek için menfa- ikram etti. Melike şarap içme- | o wi v -. o zaman | , şahsi şikâyetüame vermeğe | eti âmme, haza edeceğini | diğini siyiyerek kadehi er eydan; cağım ve bu i | bağlı tutmuştur. o mahkemeler, | gösterir. ve su istedi. Derhal karla soğu- | işi heme elimle ver alledeceğim. | bali a ve e ei a ondan ei gelen mad- tulmuş e geldi ve ona ii Sinan döndü ve Melikeye hi- | verilsin, aba şia Siya iti. veee ülâh: — e e İni İ nat etmeyen bir hakaret davasına Yeke a il gi A rik z ttı bareketi ei Sir :de bu bilbarereyi gön sahasına gi ilen ba: baka, zl una bir (dı) ilâve- debilir. ilanla iL e ap içmeme e 2 Mİ | bir sey * | sile “bakamazlardı,, demek dahi b h : ki k len adeta şüphelenmiş ve niçii le işlerden korkar mısınız?... z i Hakikati bald ii hükümet çim doğru zira e temyizin u izah Li ii 8 | içmediklerini sormuştu. Haldun —B ardeşlerimin o kor! eğil ni kanun ile Türk çifteisine di son kararı ceza usulü kanununun kiri wi şikâyetname içki; ışmadıklarını söyledi. madığı bir şeydi korkmam. | $ı yapacağı Sleniyel ük- İRİ e ele i in bir bedi ica, oki e MA Yİ NŞ ka ttiktan | Onları Si Ki | e Geli bu” kaim til . pedi v "ire dö ya > e İ Mani sa sonra sükütiliğini bir tarafa at- m Yi insanlar e Ca i n akaretlerde dava açabilmeleri adiyen' söylemeğe | ların şereflerini sıyanete mukte- | filiyat m ik ei içtihadındı till gt Şünkü | kanunlardan — hangilerinin “il mış, mütemadiy ylemeğ İL olMARİAMAZ İon hil? | Evvel sizide hükümet yeni usulün ve e im olduğ ğunu “topluca ; gösl bir elden ini öyle bir ip ediyor ki burada müddei umu- milere bu gibi suçlardan dolayı — etseydi bunu açıkça söyle- meli mera Bir ring Sinan Hal- duna dönmüş, oı — v5 bugün gi ze rastgeltrek ona 'kılıcınızı E Onu niçin öldürmediniz? Melikenin bu sözleri, Sinanı biraz ürkütür gibi olmuştu. cevap vermek için kendini top- lamıştı : kanun ile ziraat bankasının | icap ederse âmmenin menfaa aldun cevap: verdi: — Hanım !.. Ben yeryüzünde bugün ancak yirmi beş milyon | noktasından cümluriyet dde rl salı ilga etmesi“ dağ; /“Ayatmza adamlarınız girdi, | Allahın vekili ve onun kılıcıyım. liradan ibaret olan sermay. umumisi tarafı hukuku âm- unda bir sarih mi ad. Yoksa ona haddini oracıkta öz- | Yeryüzündeki bütün habislerin yüz milyon liraya çıkarmak için | ine davası açılacağı yazılıdır dd ans bir: sarahat olma- vebidildi cezasını ben veririm.: Ben sizin | tedbir alıyor. Ondan sonra da halde, bu kanun ve bu | dan ikmaline'yol açmak kanunu ollajadı e devam etti; Sinan; | kardeşlerinizin mert “ cesul n er nevi ziraat erbabına ziraal dde ceza kanunundan da sonra “| tefsir olur ki bu da teşkilâtı esasi- E d akil Gü adamlar olduklarını, bata bu- ğ m kredi almak için GE göre, ceza kanununun | ye ile büyük millet meclisini ii Mü İN için “emir | gün binicilikte benim adamları- | imkün olan kola; aylıkla, arı gös- “ hakaret davasını şikâyetname | hakkıdır. «kanun Va en amlar Fâkat'ben aşi v. ma tevafuk sö ba- i er erimesine bağlı, tutan hükmü | ruhile temas ettiği büti tak ber aldım. O halde bana e | Bu suretle Türk köylüsüne Hihikla hükümden düşmüştür. | lelerde mer'idir.,, ük ez hü“ Gözlü Ki | ğin Vi ver, bunların Henan Se , | gösterilen me bir kıs- caba böyle bir mütalea hilâ- | kümlerinde ilmi şilan ie h dik vi seviyorsan bu gelereğike onü içi kanunun ikinci maddesinde | fma da bir mütalea varit olmaz tif. sar i vaiz M .sevkedeyim. iştir.“ Bü hadde "mu ik iş bez a ie m. zirai ko- e ki vetmek lâzımdır. ha sonra. Sinan Melikeye is tereddüt "Ötme te erdi: vaj operatifler* Kanunu! 20 indi | ga in gibi" tatbik olunan Da alemi si de :benim ii di gkmndan istifade | bu maddenin alman kanununda: döndü ye.ean katar | birdir. le ei uz edecel ani ki aslı; bütün şerhler ve tatbik- bundan böyle tsi 1— edi ko va le eme bilâmum muameleleri kazan. Memede vergilerinden İNN ratifi it ele müeyyet olarak, bizim bu telâkkimize müsait ( bulun Or. mutazarrıi rın kapat inal nedi bir akli arzusu Na fına taya 'çıkarıp — Sen ez himayesi altındasın: Sa- na hiç bir kimse ilişemez ve kem nazarla bakam: cede severim. Sinan devam etti: — O halde ey kalbimin mih- 2 — Si vaçı, | sından para istikraz etmek isti | ve hükümet tarafından banka; Siben, yiyağmiab öneki şekil atayan yeis "ere ti dl, > mayi iğ lr hili yen köylü şimdiye kadar olduğu | avans ve yahut sermaye şeklinde Melikeye yönler yer amn:ko ydı muvaffak olmazsa e i i köyünd b lerek, unu da okşamıştı. Şeyhin bu aldun meseleyi (o halledecek. S3 Kodroimiji ii © iniz i köyünden şehre gelerek | yardım edilirken bu cihetin na- > z T al; ikraz ve sair bilcümle mua, | günlerce burada kalmak ve te- | zarı dikkate “alınmasinı temin risM. azal ARE, Kam di mein rel Gi hammülü hari: asraflar | eylemek lâzındır. ti en onun kolunu okşama- | ve iba: etmel zamani geldi. Mİ m ii ik İe yap mecburiyetinden kurtu- N in. vilâyeti bu | sa içinde soğuk raşeler vücude Milieroayağs helğiıe si e İn VEE A illdeiı & hazretleri! ve bu divanın üzerine yudat ve muhaberatı ve devairi | '2“2 cihetten bir hususiyeti vardır. rf pi gönleri “deil durunuz. meğrmye vej secaliiri arZuhalları Bu maksat ta kanuni Bu vilâyet Rus. istilâsından yeni Zeydunı eri kıvıldiilar > i tti, kalktı Pi mind. olduğu gibi | üçüncü maddesi ie ei edil. kurtarılmış .bir vatan - pa “ide inden “gözleri e ei : kei Hemen mi ve bir güna harç | miştir. Zirabu m mucibince | duğu için Ziraat sekme bu- İştiaşilanmmaşlaz Şeyhulebel baz dört köl trafına dizili ve resme tabi eğ il ir. ikraz muai emi e t ban- | rada müterakim yök- elbiseleri içinde kan ça- İLİ Se ii elele Eli onl vi ooperatiflerin kuyut, kasına teminat gösterilen gayri | tur. Seksen, aibü se a Pep a gibi — üzünü aydınlattılar. Sinanda : defatir ve güler enlulli ipotek i | olân.bu'vilâyetteki Ziraat bün- Zeydün bir hamlede bu ka- pri a e evrak, senedat banka memurlarının e talebi | kasının bütün sermayesi 25,000 ler. katilinin (kellesini uçu- il, ahbütna; ei köşede a üzerine tapu ve e hiç bir lira ila ibezeitir -B b rarak onun tasallutlarına bi e pa Kadehlerinizi kaldı- beylerine ve şel ari Bay Yi 1 ka nihayet 'meği - düşündü .. v. ülürtei Si peşi YS | maişetlerini topral Sen balarda eni al < abi bilikimize eli olunacak helali be:kadar lini . kılıcının kabzasına götürdü. (Bitmedi) ğa e il “e ve tapu senetlerine müste- | |. are ile İnedi, ibiiyaela ald farkına iş ve taraftan ziraat banka- ın takrirsiz - z ve er temin cim ok kabil ir z mi: bir hareketle sofranın üze- Yarım asır evvelki : a gem ir. Bi hesi idm Ai ” İ sindeki bardaktan birini” yere VAKITIN TAE bani para düşürerek (kardeşinin kulağına Ba ; AKIT köylünün ihtiyar edeceği bütün rsylime die be bile deği YA | öyilmiş: O li N zahmet banka idaresine kadar an: yerler de vardı, Acele etme, sözü ka; ii he Pp İ 7 13 Hâziran, 1880 gi derek e mmız Gideli | bi vi Ziraat bankalarn tan meselesine çevir, demişti. 4 Tramvay hattı üzerinde ren ai Prim irak z si im m kendine gelerek kılı- Haziran Hi li li bdizil iü & bıraktı. e Haldı bardi e ya iyi ere ei ik ve 8 yo- >. İl ta aç olan Türk al için gös- bil bekilinik de diş spy Mem ez Gi Zen 1930 | kuş yerlerde m beygir terilen bu teshilâtların kıymeti | pek tabii mümkün değildir. > ii bu fırsatı yakal yarak şeyhe z pi | koşularak istimal. olunma! çek büyüktür Bundasçcdulayı | eenizişi o döndü .ve e e iş 1) e şimdıki arabalardan boy- milli iktısadiyatımız namına hü- | çare olabilir. Bu da iliki Müs Su Aymıdağyer 3 #07 Bali e | Sli ya in ve (| kümete teşekkür etmek bir va- e dan İy t bâh- a AM ai e N ii sikletçe sekiz yüz kiye nok- || Zifedir. Bunu eraber ve lar yoğu a ğa hbudüüni laa A ge iz İma : in olmak d 1 nda kanunun istihdaf ettiği gayenin b ve iran m mühitelif hes sonra vuku “bulsun. * Şayet mu- san :1m19 MA)a, aada anda! Si yirmi kişi oturmak, üzere İ| tamamile husule gelebilmesi i belerine esnâsini Gm yirmi kişi İİ di bu işi tekmillesin, demişti. B kü ha fı ye uhtelif ovilâyetlerdeki Ziraat sarma çök Halde olan miri eşim u işi i ğ işti. ügünkü hava namaz gitti ae ii . Banlı gabari lela eni nazarı. dikkate Sinan bu bahisten hoşlandı: Bugün rüzgâr hafif lodos hava Massiudur > mayeleri ile mahalli ihtiyaçların ilnilei — Bu mübarezeyi ben de (Bi W olacıktır nisbetlerini ivice tetkik etmek Mehmet Asım (| görmek isterim. Şayet kaptan

Bu sayıdan diğer sayfalar: