22 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

22 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A K > ' ——>—> o — >. Dün E öklerimiz arasında | Yalovada görüşüldü Irana cevabımız Ankaradan gönderilecektir İ Kaplıca, 21 (Vakıl) — Dün gece Istanbuldan buraya gelen Ismet paşa hazretlerile Dahiliye ve Hariciye vekilleri Gazi Haz- retlerine mülâki olarak geç vak- te kadar kaldılar ve bugün ak- şam tekrar kabul olundular. Bu esnada İrana verilecek cevabi nota hakkında görüşüldüğü an- laşılmıştır. Bu hususu Hariciye vetili Tevfik Rüştü beye sordum, de- di ki: «Lâzım gelen cevabın Anka- radan gönderileceği (tabiidir. Paris, Sofya ve Varşova sefir- İeri tesbit olunmuştur. Ancak isimleri yapılan istimzaçlara ce- vap aldıktan sonra neşredilebi- Umumi siyasetimizin vaziyeti normaldır. İranla münasebetimiz dostanedir. İrana verilecek cevap bu akşam Yalovada takarrür edecektir. Esasen Irana şimdiye kadar hiç nota vermiş değiliz, Ancak şifahi tebliyat yapmakta- yız. Bu hususta söylenecek fazla bir şey şimdilik yoktur. Paris sefaretine Bern sefiri Münir beyin ve onun yerine Ma- arif vekili Cemal Hüsnü Beyin tayin edileceği hakkında çıkan rivayetler külliyen asılsızdır, Esasen biliyoruz ki bir mem- lekete sefir tayin edilmek için | © hükümete yapılan istimzaca muvafık cevap almak lâzımdır. Sefir kim tayin edilecek heyeti lecektir.» üs vekilede görüşülerek karatlaştı- rhitoyy Iranla münass. ... batımız İran hükümeti Silâı İran asilerile mü- cadeleye geçti Tahran, Zi (A.A) — Hükümet te- rafından aşiretlerin silâhtan tecrid hakkında verilen umümüi emre itaat et. miyen İranın Hamidi aşireti ile müf?e| geler arasında şiddetli müsademeler olmuş ve bir kaç yüz kişi ölmüştür. Aşi- retin gösterdiği mukavemet pek yakm. da kırılacaktır, Muallimler kongresi top- lantılarına nihayet veriyor tında toplanıp lrana verilecek Ankara, 21 (Telefon) —'Türkçe mü. #fahi cevabı takarrü ettirmişler- fallimleri kongresi bu gece içtimalarına dir. iz verecektir, “Muallimler yarin Dostanedir, Şimdiye ka- dar İrana nota vermiş değiliz Kaplica, 21 (Vakıt) — Hus- rev B. İstanbula hareket etti. Ayın yirmi beşinde Batum tari- kile Tahrana gidecektir. Istanbuldan geçerek Yalovaya giden Dahiliye ve Hariciye Ve- killeri ve orada bulunan sair ve- killer Ismet Paşanın riyaseti al- Harleiye Vekilimiz bu içlime- yerlerine gideceklerdir. Bugünkü mü- zakerede lise 9 da gramer okutulması dan evvel gazetecilere şu sözleri | edebiyat derslerinde sanayii Hâfziyeye söylemiştir: yer verilmesi takarrür etmiştir . onanan mans s0 erman sans imes ersen A Yarın istintak dairesinde isticvap- larına başlanacak A m et am tahkikat, burada getirilen komünistler vapurda yakalananlarla birlikte yapılacaktır. İzmirdeki komünist maznunları| Ax din en anl dağ Dün gece Yalovö- a Hariciye, Da- hiliye vekillerile Halk fırkası kâtibi umumisi geç vakte kadar İsmet Pş.nın yanında kaldılar , Kaplıça, 21 (VAKIT) — Şimdi Ga. ziden ayrılan Fethi, Nuri, Cemal Hüs- nü, Recep Beyler Yatklübe hareket ettiler. Şükrü Kays, Tevfik Rüştü ve kâtibi umumi Saffet Beyler geç vakte kadar İsmet Paşanım Yanında kaldılar. Görüştüğüm Fethi ve Nuri Beyler, Rıfkı (Elâziz), Rasim (Bilecik), İbra him (İzmit), Şair Mehmet Emin (Şibin- karahisar) Beylerin yeni fırkaya ili haklarını teyit ettiler, Serbest cümhuriyet fırkası dün de mutat faaliyetine devam et miş, Ağaoğlu Ahmet B. büre- sumda meşgul olmuştur. Tefrik veya kayıt maksadile tahrıri ve şifahi müracaatlar devam etmek tedir. Birisi Lülebu olmak üzere yeniden üç en tek gralla müracaat 'vaki olmuştür. Sabık kadınlar” “birliği reisi Ne- zihe Muhittin hanımla, Fatma hanım, «Ebubekir Hazim ve sa- bik Tokat mutemedi . Hayri beyler dün ziyaret eden- ler arasındâdır. zevatın yeni fırkaya dahil olmak istedikleri anlaşılmaktadır. Bundan maâda işittiğimize göre: öperatör Emin B.de telgrafta müratast etmiş “fırkaya orzı bizmet etmek isti- yorum ret ve kabul rey âlinize bağlıdır., demiştir. Teşkilâtı esasiyâ © Kenünuna muhalefet iddiesı Yeni fırka azasından Ağaoğlu Ahmet “Beyin, yeni beyanatta bulunduğu ve “bü beyanatında teşkilâtı esasiye kanununa muha- lif gördüğü kanunlardan bahset- tiği yazılmıştı. Kaydedildiğine göre. t-B. bu beyanatında Bele- diye kanununda halkın» idare hakkının: tanınmamış, Bele- diye, . köy ve şehir (o teskilâtı yapılırken bu noktalara riayet edilmemiş olduğunu iddia edi- yor, son tekaüt: ve mnaş kanı- nununün da teşkilâtı esasiye kanununu ihlâl ettiğini söylüyor- du. Abmet beye nazaran meb'- üslar tekaüt kanunünda memur olarak nazarı dikkate alınıyorlar, Vekillerin tekaüt o kanunundan istifade etmelerine imkân veri- liyor ve bunların £ birincisi meb" uslukla memurluğun birleşmiye- ceği noktasından teşkilâtı 6sa- siyeye muhalif bulunuyormuş. Ahmet beyin en son bahs ve tenkit ettiği kanun Baremdir. Bunun yüksek maaşlı memur ların maaşlarını arttırmak için halkâ yükletilmiş bir yük oldu- TAN tarafı 6 ıncı sayfada) Nasıl aldanıyor- lar ? Nasıl alda: tıyorlar ? Guns sayılamızdadır. MeieKee Ek Hediye kunonu No. 36 ee a Hukukçularımız ne diyorlar ? — A 'Tekaüt, belediye ve Barem kanunları teşkilâtı esâsiye kanununa muhalif midir ? - İrfan Emin seyin beyanatı kukçularımızın fikirlerini sorduk. Buns hz ş ları karilerimize arzediyoruz. İrfan Emin Beyle muharririmizin arasında şu mülâkat cereyan etmiştir. Memuriyette iken meb'us olanların meb'uslukta geçirdikleri müddet tekâ» üt müddetlerine zamolunmak meğrutis yet meb'usan meclisinde kanun olarak kabul edilmiştir. Bu hüküm yeni teka üt kanununda da mahfuz tutulmuştur. Bu vaziyet teşkilâtı esasiyeye mugayir midir? ı — Her ne kadar teşkilâtı esasiye kanununun 23 üncü maddesi meb'us- Tukla hükümet memuriyetinin bir za€ uhdesinde içtima (o edemiyeceğinden bahsetmekte ise de meb'usların memurs lara bahşedilen bazı haklardan istifa de edemiyeceklerine dair hiç bir sara hat mevcut değildir. Maamafih vicdani olarak düşünülürse âdeta vatani bir hizmetin mükâfatı olan tekaüt maaşım dam meb'usların istifade etmemesi için Avukat Irfan Emin B. Firka münakaşaları arasında Ağa)bir sebep yoktur. oğlu Ahmet Beyin ortaya attığı bazı| ( Bilirsiniz ki tekaüt maaşına İstihs kanunların teşkilâtı esasiyeye mugayir) kak için en az 25 sene devlet hizmetine olduğu meselesi hakkında maruf hür LAM tarafı 3 üncü sayıfada) s0 008 v0 18 990 40 000 0 BANA AA Bü erman RE see Cildiye kongresinden avdet Hüulüsi Behçet Beyin izahatı "Türkiyenin de iştirakile bir Balkan emrazı cildiye ve efrenciye cemiyeti teşkil edilecek Kopenhağta toplanan beynel- milel emrazı cildiye ve efrenciye kongresine iştirak eden Dr. Hu- İösi Behcet ve Nuri Osman B.- ler, İstanbula gelmişlerdir. Dr. Hulüsi Behçet B., dün Kehdisini ziyaret eden muharri- rimize seyahati, kongrede görü- şülen şeyler etrafında şu izahatı vermiştir: — Kongre, Danimarka Kralı tarafından açılmış, 4 Ağustostan 10 Ağustosa kadar sürmüştür. Krâl; iki büçuk saat süren ilk celsenin nihayetine kadar hazır bulunmuştur. Kongreye 42 mem- Teketten 1200 € yakın azâ iştirâk etmiştir. Kongrede muhtelif mevzular Üzerinde mübahasat cereyan et- miştir. Ezcümle © ekzemların menba ve menşci marazisi cilt veremlerinin £ tedavisi, firengi muafiyet ve iptanı mükerrerleri | mevzu bahsolmuştur. Firenginin tedavisi, salâh ve şifa meseleleri hakkındaki mü- nakaşalar hayli hararetli oldu. Bidayette şiddetli tedavinin kiy- met ve ehemmiyetini düşüren müşahedeler telâkkisi; © uzviyetteki o rolleri, amili marazinin edvarı, birçok- larını yanıltan mükerrer intan ve “Superin fection,, keyfiyetleri bir birçök günümüzü işgal etti Eni maruf profesörlerin o ha- yatlarindada nadiren rasyeldik- leri” vak'alarım e teşrik, tetkik ve münakaşaları, çok fayda temin etti. Bu tetkikat, ilmi surette çalişmak iteyenler için &n tatlı gida maliyetinde idi. Muhtelif arzedildi. Firengi | - Dr. Hulâsi Behçet B. memleket'erden hastalar getiril mişti. Bunlar görüldü. Netice itibarile (kongreden maddi ve manevi pek çok istis fade ettik, Kongre şahsi tanış- malara da vesile teşkil etti. Ati- ba darülfünunundan O profesör Fotinos, Sofya darülfünunundan profesör Beron'a konuşularak bir balkan emrazı cildiye ve ef- renciye « asşoclation » u vücude getirilmesi kararlaştırıldı. Bul- garların, Yunanlıların, Sırpların Romenleria ve bizim. iştirakimiz düşünülen bu teşekkül, daimi surette faaliyette bulunacak, her sene bir yerde toplanılacak, neşriyalımız beynelmilel emrazı cildiye ve efrenciye börosü tara fından dünyaya neşrolunacaktır. Beynelmilel kongreye gelince bu sene Stokhkolmda toplanan kongre, dört sene sonraki içti manı Londrada aktedecektir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: