August 21, 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

August 21, 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

V-A-K-I-T Hediye kuponu No. 35 > erir (Vakıt )ı isteyiniz! Ismet Pş. ve iki vekilimiz | Şimendifer Dün şehrimize geldiler, akşam | Devlet nekadar tekrar Yalovaya döndüler Bugün Yalovada iran meselesi konuşulacak beraberlerinde Yalovaya gitmiş- tir. Dahiliye ve Hüricie. ehil va " şebrimi- | leri Yaloyada Gazi Hz. ne arzı m tazimat edecekler, $ Iki vekil * Pendikte karşılan- | nin riyas üre ep mışlar, orada inip Sakarya | içtimas iştirak saylı Bu içtimada Iranın sön megfi yaptı? Nafıa vekilimiz gazete- mize izahat veriyor Yalova; 30 (VAKTT) — Nafıa veki-) li Recep Bey dün akşam buraya geldi. Kendisile görüştüm. Bana şu İzahatı verdi: — “Zonguldak havzasını, cenuba İnen demiryolu: inşağtını, Fevzipaşa hattım Ulukışla : Kayseri kısmını, Mersin limanını tetkik ettim. Faaliyet program dahilinde İlerliyor. 30 ağus tostn Sıvasm küşadından sonra devlet- çe yapılıp işletilen hatların uzunluğu 1188 kilometreye varacaktır. Bu kıştan sonra çu hatların açılma” sı da mümkün olabilecektir: 1 — Değirmen gaz * Balıkesir (161) kilometre, 2 — Gölbaşı - Malatya (108) km. 3 — Irmak - Çankırı (104) km. 4 — Ulukışla”. Niğde (80) km. Gelecek sene nğustosa kadar da şunların açılması mümkün olacağını hesaplıyorum; 1 — Malatya - Firat (84) km. 2 — Niğde - Kayseri (115) km. 3 — Kuzgun » Siyas (100) kı. Bü ikinci ve içüncü hatlarla Sam.) ve, sefaret. erkânmdan sun - Mersin, Akdeniz ve Kurâdeniz N irtibatı tamamlanacaktır. Bunun uzun luk yekünu (249) kilometredir. Bir sene sonra devletin yaptığı de- miryolları (1954) kilometre olacaktir. Piza kruvazörü geldi italyan mektep gemisinde Kıralın yeğeni de var - Vali muavinimiz Fazlı Bey Piza kruvazöründe İtalyan mektep gemisi Piza kruvazörü dün sabah saat sekiz buçukta limanımıza gelmiş ve Selimiye önlerinde toplar atarak Şehri selâmlamıştır. İtalyan Sefareti ataşe navali bazıları Yeşilköy karşılamışlar ve ge- mide bulunan dük D'Ancone cenaplarını selâmlamışlardır. İtalya kralı Viktor Emanünel motörile Yalovaya hareket et- mişlerdir. Başvekilimiz İsmet Pş. Hz. de dün Ertuğrul yatile. Yalovadan Ertuğrul yatile Sakary motörü Yalova 'önünde: karşılaşmış, Is- mışle mişlere r. Baş vekilimiz dişlerini tedavi ettirmek üzere Istanbula Dahiliye ve Hariciye vekilleri dün şetrim'zde vilâyeti, fırkayı, yerli. malları sergisini | ziyaret Başvekil Pş. Fiz. ve iki vekil dün akşam Yalovaya avdet etmişlerdir. cevabı dolayısile hâdis olan va- ziyet tezekkür edilecek ve bir Yeni fırka Hakkında bir" diyeceğim) hazretlerinin , yeğeni olan dük yoktur. Yirkamin derler fikirlerini) DAncone yirmi dört yaşındadır. gene Ertuğrul yatile jeor: karar verilecektir . söylediler. arramamne İrana karşı vaziyetimiz Neler de üydurmuyorlar? Tebriz kumandanı ültimatom ver- miş ve bizi ilânı harple tehdit etmiş! Biz bu ihtilâfı halletmek için Amanullah Hanı mütevassıt tayin etmişiz Londradan Şikago Tribüne yözdı.| kumandanı hududu' geçen Türk tedip Burada alınan haberlere göre İra.| verip hudut haricine çıkmadıkları tak- Vali vekili Muhiddin Bey de inm Tebriz havalisindeki askerlerinin | dirde bunu hali barp addederek hücum Şİ m Yeni İran sefirimiz : e diyarında Bey Hüsrev; satineensen arasam insıyy, | EdECEĞİNİ bildirmek için emir almıştır. Sefir Memduh Şevket Beyin geri çağırılması üzerine Yüziyetteki gergin- lik büsbütüm; artmıştır. Ankara, şimdi ihtilâfı halletmek için harici yasıtslar araştırmaktadır. Mevsuk bir memibadan alman malüma- ta nazaran Mustafa Kemal Paşa, Ken- disinin şahsi dostu ve İran Veliahtine! kızımı vermesi muhtemel olan Sabık Efgan kıralı Amanullah : Hanı Rıza! şah nezdinde mutavassıt tayin etmiş tir. Türklerin Kürtleri tedip için g ec- ükleri hudut mmtakasmda (İranın #i- lâh'altında 68000 askeri vardır. Paris gâzeteleri ve İsmet Paşa Şikago Tribün gazetesi yazıyor: Paris gazeteleri İrana karşı takın diğı mütecaviz vaziyetten dolayı İsmet Paşayı şiddele'tenkit etmekte ve bu| hârekelin Cemiteti Akvam tavafından| bir müdahaleyi davet edeceğini söyle-| TAit tarah 2 inci sayfada) Mülazim rütbesile gemide bulun- maktadır. Kruvazörün süvarisi saat ona doğru karaya çıkmış ve vali vekili hiddin Beyle kolordu kumandanı Şükrü Naili paşayı ziyaret et- miştir. : Vali muavini Fazlı B. öğleden sonra gemiye gitmiş ve iadei ziyarette bulunmuştur. Bugün “talebe karaya çıkacak ve Taksimdeki cümhuriyet abid. sine bir çelenk koyacaktır. Beyoğlündaki Italyan sefare- kuvvetleri kumandanma bir ültimatom| tinde cuma günü saat beş bus Dük Dankon © sukta dük D'Ancone şerefine bir garden parti verilecektir, Salı günline kadar limanımızda eşidir, 1907 senesinde inşa edil miştir. 10000 ton hacmindedir. 23 mil sür'ati ve 4 tane 23,4 lük, 8 tane 19 luk 12 tane 7,6 ık topu vardır. “Yeni Fırkada üç yeni meb'us Bugünlerde isimleri belli olacak, deniliyor Kâtibi umumilik bürosunu idareye Asım Bey memur Yalova, 20 (Vakıt) — Serbest Cümhuriyet firkası umumi kâtibi Nuri B. Istanbuldan geldi. Ilk olarak lideri Fethi Beyi ziyaretle uzün müddet görüştü. Sonra berâber Gazi Hz ni ziyaret et- | tiler. Nuri B. le görüştüm bana: — “Hergün içtima halindeyiz. Fırkamızın kazanmasına ( çalışı- yoruz. Şimdiye kadar müracaat edenlerin" adedi on bini geçmiş- tir, « Fırkamıza» girenler lâyik cümhariyetçi olmahdır. Muhalif mürtesileri alamayız. Henliz o mebuslardan iltihak * edildi eden yoktur. Yarın (bugün) umumi bir top lanma yaparak intihabat için görüşecek ve kat'i bir karar vereceğiz. Yalova 20 (Vakıt) Gazi Hz. ni ziyaretten dönen Fethi B. ak- EA UZAK ŞER KAŞ Kadıköy ve Anadolu semtleri mühim bir yoksuzluktan kur. tulmuştur » İlândir » yazısı, altıncı sayıfada, İTİ AFK

Bu sayıdan diğer sayfalar: