21 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

21 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m 2 GERE GA NN — e —)— şama kadar büyük otelde çalış | tı.Kendisini bir çok meb'uslar gör- düler.Bu meyanda sabık maarif ve kili Vasıf ve Konya meb'usu Refik | beylerde ziyaret ettiler Vasıf B. kendisinin yeni fırkaya iltihak edeceği hakkındaki neşriyata: Gülümsiyerek: “Doğru de- ildir!,, Dedi. Mamaafih yarına kadar yeniden fırkaya üç meb'- usun iltibakı bekleniyor. Yalova (H. M.) — Şimdi al- dığım malümata göre buğün ye- niden âltı kaza merkezinden fır- kaya yüzlerce iltihak telgrafları gelmiştir, Fethi B. her müracaa- ts ayn ayn teşekkür mektubu yollamağa başlamıştır. Fırakaya bugün üçüncü kadin âza kay- dedilmiştir. Bu Orenos zadeler- den Rukiye hanımdir. Ağa oğlu Ahmet B. dün 5. C, fırkası mer- kezinde m kadar meşgul olmuştur. Öğleden sonra Erzu- rum meb'usu Tahsin B. Yalova- dan gelmiş ve fırka merkezinde arkadaşlarile görüşmüştür. Tahsin B. dün bu haberi ta- mamen tekzip etmiştir. Yeni fır- ka kâtibi umumilik bürosunu idareye mülga meclisi meb'usan mektup ve vukubulan müracaat- ların tetkikinden anlaşıldığına göre 5. C, firkasına girmek is- tiyenlerin çoğunu avukat ve dok- torlar teşkiletmektedir. Ağa oğlu yoruldu Ağa oğlu AhmetB. dün şun- ları söylemiştir: Eski itilâfcılardan Ismail Sıtkı beyin fırkaya müracaat ettiği doğru değildir. Yazıldığı gibi ye- Hüseyin Bey Yeni fırkaya intisap edeceği mevzuibahsolan İstanbul meb'u- su Hüseyin Bey, dün şehrimiz C. H. fırkası merkezindâ çalış- mıştır. Âza olmak isteyenler Serbest Cümhuriyet Firkası kâtibi Umumiliğinden: Fitkamıza aza yazıl mak arzusunda bulunanların imza cde- gekleri formül olmak üzere gazetelerin meğremikleri şekil doğru isede bunun el yandi ile şimdiden yarılıp merkeze gön- deriltnesi münasip değildir. Azalık tash- bütmamesi ; olarak icap &den vulakalar tab ettirilmekte olduğundan şimdiye ka- der el yazsile gönderilmiş olanların bön: Alanı matbu varakalarla tebdil ötmeleri icap edeceği tebliğ olunur. 8. G F. Kiibi Umumisi Kİ ik EN lam EKARTE Paşayı saray bu hizmetle ta- nımış, ve bir kaç ay sonrada hürriyetin ilânile Âyan meclisi- nin teşekkülü Üzerine zatı şaha- mece paşanın âyan o azalığına | tayini icra buyurulmuştu. Bu tayin haddi zatında mani- dardı. Saray meşrutiyete karşı beslemiş olduğu iğbirarn Ayan intbabında göstermiş, orası için öküz Mehmet paşa, Ayı boğan Halil paşa, semerci Hüseyin paşa ve marsvan Veli paşa gibi hay- van lâkaplı bir zümrei âyan tefrik ederek meclise gönder mek suretile orasını ve bilvesile VAKIT 21 Ağustos 1930 | tarihte açılacaktır. A KIT ın TELCRAFv.TELEFON A A enükkeni Namzetler Belediye intıhabatı için iki fırka da faaliyette Hakkı Şinası Pş. yeni fırkanın namzetleri için ne diyor? Cümburiyet Halk ve Serbest Cümhuriyet fırkaları Belediye intihabatı için hazırlıklara de- vam etmektedirler. S.C. fırka sının hazırlamakta olduğu İiste- de Netmettin Molla, Müzeler müdürü Halil, avukat Necati, Emin Âli beylerin bulunduğu söylenmektedir. Halk fırkasının namzetlerine gelince, bu hususta müfettiş Hakkı Şinasi Pp. şunları söyle- miştir: — Biz de namzetlerimizi tespit ediyoruz. Şimdiki Cemiyeti be- |yap okutulmaması gürültülü lediye ile Vilâyet meclisi azası adedi 9dtür, Bu szaların arasında'le okutulmasına karar verildi. ayıracağız. hepsi de kıymetlidir. fakat hepsi ibtisas sahibi değildir. Namzet- lerimiz arasına pek muhtemeldir ki hariçten de tanınmış şahsiyet- leri alacağız. Tabii bunlardan da namzet Emin Âli Beyi Karşı Fırkann namzet göstereceğini o — söylüyorsunuz. Zannetmemekle beraber, bizim göstereceğimiz namzetlerden bir kısmım $. C. Fırkasının da göster- mesi muhtemeldir. Çünbü biz de onlar da en tanınmış, İntihap edilmesi kuvvetli olanları nam- zet göstereceğiz. İntihabatın kaç günde tamam- lanacağını bilemem. Yeni kanun adedi mürettebin nısfında far- lasının rey vermesini mecbur! kılıyor. Bu miktar kaç günde dolacağı tahmin edilemez. Halk ne kadar istical ederse o kadar çabuk olur. Hazineye ait toprak muhtaç halka verilecek Herhangi bir suretle Devlete intikal etmiş olan arazi ve çiftlikler Oo arazi ve yanındaki, araziye muhtaç tevzi edilmektedir. Bu husustaki kararmame £vilâyete tebliğ edil- miştir. m —— e —— Üsküdar tramvayları Üsküdar tramvaylarının Ka dıköyüne temdidi ihalesi 12 Eylüle kenğenir. Zarflar © MAHALLE MUHARRIRI: SELAHATTİN ENİS meşrutiyeti tehzil etmek iste- mişsede jön Türklerden çekine- | rek bundan vazgeçmiş, yalnız | ördekçi Nazmi paşanın tayinile i iktifa etmişti. Çünkü diğerleri İ birer türlü suji şöhret eshabın- dan iselerde ördekçi Nazmi pa” şanın sarayı bu intihapta tenki- de maruz kılacak fena bir şöh- reti bulunmaması bu tayinde müessir olmuştu. Âyan azalığı doğrusu ömür bir işti, Tevekkelli “ dünyada Ayan, ahrette iman!,, diye bir darbı mesel yoktu. Her ay İ00 adet sarı sarı, ! dertlerine - Komünistler İzmirden şehrimize gönderildiler Eski föebiyal iselerde lâzım mı, İzmit, 20 (VAKIT) — Komünistlik değil m mi ? maznunlarından Nusret, Cazim ve Edebiyat hocal hocaları ara- | Mehmet Ziya, muhakemeleri yapılmak üzere Gülcemalle İstanbula Bönderil sında hararetle konuşüldu mişlerdir. Sevklerinden evvel birinci baüklük; dad Düzü | di noterde bir ptotestename hazırliyarak! mazeleilar e De T "i müddei umumiliğe vermişlerdir. Bün- okutulup okutulmamast hakkında ha- da tevkiflerinin haksrz olduğunu yaz» zırlık enelimeninin raporu görüşülü | maktadırlar. yordu. Rapor lise edebiyat programı şöyle çizmişti; 4 üncü smıf, haftada 3 saat; kırant ve tarih, 5 inel sınıf, haftada 8 saat; menşe lerden tansimata kadar Türk âdebi yatı tarihi ve 19 uncu asır cihan ede biyatı. 6 met sınıf, tanzimattan sonraki © “e tarihi ve elhan edebiyatı. u program umumi heyette görüşü- oran eski divan edebiyatınin okutu- Irana karşı Üst tarafı 1 inci sayıfada) Akvam cemiyetine dahil değilse de Briyan « misakma imza koymuş. hir devlet sıfatile harbi kahun harici m Yâzrm geldiğine işaret olun- şalara sebep oldu. Neticede ekseriyet | maktadır. # * » ll Hududu geçmişiz! Ankara, 20 (Telefon) — Efgan Deyli Telgraf bu yolda Macar sefaretanelerinde hususi günle. bulunuyor ri münasebetile kabul resmi yapıld. 16 ağustos tarihli Derli Telgraf ga- AA ” zetesi yaşıyor: Bir Avusturalyalh Türklüğü) “Röyter ajansının Tahrandan ver tahkir etti diği bir telgrafa nazaran Türkiye, Tah Son samanlarda Türkiyenin İran mektedirler. Türkiyenin, her ne kadar| istişare için mi, yoksa daha mühim bir! maksatla mı olduğu henüz malüm de- gildir. hududuna sevketmiş Sie e iş Hükümeçisi Ahmet Hâmit B. Gülhane hastanesi cildiye v8 efrenciye Baş asistanı Dr, Al —İ met Hâmit Bey, Ankara cebeği askeri hastanesi cildiye ve ef- renciye mütehassıslığına tayin ve terfi edilmiştir. Yeni vazifesine başlamak üzere bugün Ankaraya hareket edecektir. Orduda cilt müşaviri unvanını haiz olan Dr. Ahmet Hâmit Bey, kıymetli tabiplörimizdendir. Ankara 6- köri hastâüesine tayini Ankara için bir kazançtır. Muvaffakiye- tinin devamını temenni edefir; amam sv 0 tün arr ener vazZiyetimiz Neler de uydurmuyorlâr? tehlikesi - hiç olmazsn şimdilik « yok» tur. Fakat bilâkis şu zân hasıl ölüyor ki Türk hükümeti, yeni bir fevkalâde murahhas tayin ederek müzakeratı si- yasiyeyi fanlleştirmek ve iki memleket hudut mıntakasındaki Kürt isyanmın bastırılmasına müteallik ihtilâfın sür atle hallini temin etmek arzusundadır. Diğer cihetten işaret etmiş olduğu muz veçhile İran hükümeti bizzat ve resmen Türk kuvvetlerinin Kürt asi lerini takip için İran toprağına girme miş olduklarım teyit ettiğinden, yeni ar önüne kadar hüsnü niyet ve doğrulukla hir reket ettiğine delildir. Şu halde Her mesele, yeni Tahran sefirinin müzake. rata ne gibi esaslar üzerinde devam ile tavzif olunduğunu bilmektir. Bazı edebilirler verdiği cevabi bir notada mintakasında bir tashihi hudut ele istediğini farzettirecek anka 20 ULA) Maher MA, b ae ee ei balk 0 e e karama Kak dinden tebliğ simli toprağma girmese muarız bülunmak-| yefle bastırması kendisi için m Ne ie Yakin tadır. 'Türk askerleri, bu cevaptan te-olâcakmış. Fakat Tahrunda temin ille ey Yanan emlikinin | cahil edetek küçük Ağrı istiknmetin.|duğuna göre, Ankaranin son of birkaç güne kadar erbabına tadeşi çe. | dem İran toprağa girmişlerdir. hudut tashihi meselesini hiç bir #eret- tarrür ermişseda bu hususta Gayri Mü- hareketten sonra Türkiye İrana|le meydana atmıyarak sadece usafn badiiler cemiyetine hentiz bir iş'ar vaki bir nota vererek emniyet ve as0'| tenkili için İran hükümetinin save olmadığı ve kiraların cemiyetçe tahsiline maksadile işgal edilen bulneti lâzimede bulunmasında rar eği- devam edilmekte olduğu tarzında esasaz yerine cenuptan tavizat tek-| yordu. Esas mesele Ankara ye baberler görülmüştür. 10 Haziran tarhı |1(finde bulunmuştur. İranm buna melarasmdaki münasebafm tabi e mukayelensmenin 9 unca maddesi mc. cevap vereceği heniz anlaşılmamıştır. reyan takip etmesinde ve her Iki tarö- binor nihayet $ ay sarfında esbebınz T di 7 İtin ihtilâfatı adi siyast tarik ile halle indesi zam gelen işbn emlik üzerine anne diyor » sarfı gayret etmesindedin. mevzu haczin kaldınlmış olduğu beyed | (797 güzetesinden; VAKTF — Şark hadiselerint ve İra- marahhasanin 14 Ağustos tarihli tebliğ- Tahrandaki Türk sefirinin gerl ça-|na karşı vaziyetimizi takip edenler bi nemesile ilân edilerek Mub- sebebi şimdi anlaşılmış bu|neşriyatın mahiyetini kolayca temgiz gezetelerle telit Komisyon riyâtetle gayri mübadik de malimet dur. Fakat ayni zamanda Tahrana Kıralın Taç giymesi gecikti Bükreş, 20 (A.A) — Geretelere ne- zarın kıral Karol'un taç girme merasimi önümüzdeki ilkbahara tehir edilecekür. ya Türkiye sefiri Hüsrev Beyin tayin mumafleyhin yerine hali hazırda Sof- olunduğu bildirilmektedir. Şu halde dık bu badinede biç bir katı münasebat sonra paşanın yoktu. Yalnız içtima! günleri gidiyor, bir de ahyanen bele Her ay para tikirdi. Altın parayı saklamak kolaydı. Fakat kâğıt para çıktıktan sonra İstan- bul gibi yankesicisi bol bir şe- birde paşa gibi bir bunağın bu vayların izdihamı içinde eve salimen götürmesi mühim bir mes'ele idi. Paşa bunaktı, şöyle idi, böyle idi ama, doğrusu erbabı izandan bir zattı. Hasta ördeklere hap yuttrup çare bulan paşanın De bu derde de çare bil makta di, Artık paşa âyan veznesinden para tomarını alinca doğru ayakyolunu . boyluyor, koca to- mârı uçkurlu. donunun olduruyor, paçalarının uçkurlarını ihtiyaten bir kere daha d ve ancak on- dan e “ tahat ederek Ayan dairesinden Beşiktaşın yo- unu tutuyordu. Paşa, âyan atası arasında çok eyi adamlardan etliye karışır, ne sütlüye inüde- hale eder, sadece put gibi dururdu. Bu pot gibi duruş, sadece umumi içtima zamanlarına mab- sus değildi. Encümen içtimala- rında, hususi mösahabelerde de ayni Otawı paşa muhafaza ederdi. Ne | Setirimiz Memduh Şevket Beyi geri çağırmadık. Kendisi istifa etti, Yeirne Beyin geri çağırıldığı doğru- Hüsrev Bey tayin olundu. | Amanullah Hanın tavassutu ise pek acemice uydurulmuş bir yalandır. Bir dost olarak Türkiyeye gelip oturan 4a- kıralın buradan İrana değ Htöl- yaya gütiği malâmdur, nın hayatta edindiği teç- rübelerden aldığı netice şuidi ki çok zamân süküt, pi sözden daha müessirdi. için paşa, etrafını bir gemi aslanı gölün ve bheybetile dinler, ve etrafında bir gemi aslanı sökün ve heybetini hasıl ederdi. Hırpani kıyafetle ; âyan (dairesindeki çekdi “bir saray havuzunda yüzen bir sim» sar kondurasından farklı değildi. Bütün rüfekanın Istanbulin, re- dingot, jaket, atay geymesine rağmen paşanın pantalonu utu- suz, ceketi mühmeldi. Boynunda lâstik yakalı bir gömlek bulu- nur, kezalik rüfekanın, ayakla- roda İustrin iskarpin taşımala- rna mukabil paşa, amerikan vidalasından yapılmış ve konç- ları pantalon 'paçalarına sokul- muş yarım konçlu çezmelerini (Bitmedi) muhafaza ederdi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: