21 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

21 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | | k | | E İ ii V | | ii i lı | k k | ii | | | | | ( ameteminde cikan yam ve yatmanın binüK haklan mahfamdar Gazeteye gönderilecek mektupların üzerime idare içinse / idare | yazıya Bin vecihli gözlere malik olan sinek ma. İ sanız üzerindeki en güzel yemeği kollar, Derhal oraya atılarak bir çok pisilkleri ve hastalık tohumlarını birakır. Ve onu tutmanıza meydan birakmadan vızıldar yarak ortadan galp olur. Fit sinek, sivri sinek, pire, güve, karın. ca, hamam böceği, tahta kuruları öldür. Ür ve yumurtalarını imha eyler. Tehlike- sizdir. Katiyen leke yapmaz. Fitil haşarat öldüren diğer mayilerle kas rıştırmayınız. Sarı tenekeye siyah kuşa ga dikkat ediniz. FLİT Daha çabuk öldürür. Umumi Deposu: 3. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul - Galata Voyvoda Han Adapazarı belediyesinden: 930 senesi Eylülün 16 ıncı gü- nüne müsadif salı gününden şe- hri mezkürun 21 inci pazar gü- nüne kadar 6 gün devam etmek üzere geçen seneki gibi beledi- yemizce Adapazarı namile bir panayır küşat edilecektir. panayırda her cins hayvan mü- badele, alım ve satımı ile mani- fatura ve saireye mütaallik her nevi mevat ve eşya, mekülât ve meşrubat satılabilecektir. Muh- terem halkımızın alış verişlerini icra etmek için belediyemizce panayır mahallinde dükkân ve sergi mahalleri tefrik ve esbabı istirahaileri imkân derecesinde temin edileceği gibi hariçten ge- lecek tüccar ve esnaflara icap eden muavenet ve teshilat dai- remizce gösterileceği ilân olunur. İstanbul Erkek Lisesi müdürlüğünden: 1 — Mektöhimizde gerek mezuniyet imtihanlarını ve gerek sınıf yoklama |İ #meihanlarına Eylülün birinde başlanacakur. 2 — Bir Eylülden beş Eylüle kadaf tecdidi kayt muamelesi yapılacaktır. Eski talebenin bu müddet zarfında tabriren veya bizzat kayitlarını tecdit ettirmeleri İ4- zımdır. Tecdidi kayt ettirmiyenlerin yerine talebe alınacaktır. 3 — Alu Eylülder &iberen yeniden talebe kayt ve kabul muamelesine baş- Tanacakur. İşbu | Beyoğlu 4862 Şube acentesi Muh- İYALOVA PLÂJ ve Kaplıcaları için Cuma postaları Köprüden: SD. 'S.D.. -S.D.. S.D. 8,00 9,00 13,15 Yalovadan: sD““a sp” 8p. 5,15 18,00 19,00 19,45 Yolcuların bilhassa plâjlar- dan âzami surette istifadele- rinin temini için saat 13,15 de bir posta yapılmıştır. Bu posta Köprüden o hareketle doğru alin 15,25 de varır ve Yalovadan 19, 45 de kalkarak Köprüye 21, 55 de gelir. Mudanya postası (Cuma, Salı ) Mudanyaya | uğrayarak (o Gemliğe (Pazar, Çarşamba ) Mudanya- ya kadar saat 9 da (Cumar- tesi, Pazartesi, Perşembe) lık postalar Armutlaya da Ni saat 8,30 da Tophane Seyri- sefain rıbtımından kalkarlar. kntalya postası ağustos rıbtımından kalkarak İzmir, Küllük, Bodrum, Rados, Fet- hiye, Finike, cek ve dönüşte mezkür iske- ve birlikte Andifli, Kalkan, Marmaris, Kuşadası, Çakal yarak ecektgelir. postası (IZMIR) vapuru 22 ri Cuma günü saat 13te lata rıhtmından kalkarak cumartesi (o sabahı İzmire ve akşamı İzmirden kalkarak H Pazartesi İskenderiyeye vara- cak ve Çarşamba İskenderi- yedon kalkarak İzmire (Ouğ- rayarak İstanbula gelecektir. Trabzon ikinci postası (KARADENİZ) vapuru 21 ağustos Perşembe (o(oakşamı Galata nbtımından kalkarak Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, iresun, Trabzon, Rize, He- pa'ya gidecek ve dönüşte Pazar iskelesile Rize, Of, Sür- Polathane, Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, Si- nop (İneboluya (© uğrıyarak gelecektir. Bozcaada postası (GELİBOLU) vapuru 23 ağustos cumartesi 17de idare mene, rıbtımından kâlkarak Gelibolu, Lapseki, Çanakkale, İmroz, Bozcaadaya gidecek ve dönüş- te Çanakkale, Lapseki, Ge liboluya uğrıyarak gi AE ET ILAN Osmanlı Bankasının Galata, Yeni.) cami ve Beyoğlu devairi, zafer bayra-| mı münasebetile Ağustosun 30 UNİ see Cumartesi günü kapalı bulunacaktır, | Merkez acentesi: Galata Köprü başında wndiye Hanı alında İstanbul 2740 Bi 21,30 Şi kadar | Ereğli vapuru tarafından ara- pi K uğrıyarak Mudanyaya kadar (ANAFARTA ) vapuru 24 | Pazar 11 de Galata fi Antalyaya gide- Geliboluya uğr- © skenderiye sürat | itibaren 20 gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. .— —— sarısı HEK YERDE 5 KURUŞ Ez m MATBAA VE İDAREHANE: Babısli, Ankara caddeszde “YAKIT (YAZI İŞLERİ ) Telgraf» YAKIT » Posta knetumu && İSTANB YURDU, 1970 (İDARE ÖŞLERİ ) 13 “> ADAPAZARI b ri | “Emniyet Bankası Türk Anonim Şirketi Bursada bir Şubesini küşat etmiştir. Her nevi Banka muamelâtı ile iştigal etmekte olan mezkür Şube 13-8-930 tarihinde işe Leyli ya - Kız ve ve Erkek HAYRiYE LiSELERİ Saraçhane başında Horhor caddesinde Münür Paşa konağında Ana, İlk, Orta ve lise kısımları havidir. Talim heyeti en maruf müderris ve muallimlerden mürekkeptir. Leyli talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve ih- timam olunmaktadır. Kayıt muamelesi başlamıştır. Her gün 10, 5-16 kadar müracaat. Talebe mektebin hususi oto- mobillerile mektebe gelir ve akşam evlerine a vesaitle gönderilir. wep Kız ve Erkek - Leyli ve nehari Gö 7 i © 5 5 İSTİKLÂL Lisesi İlk, Orta ve Lise kısımlarını mu t vidir. Kız ve erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayrı teşkilât dabi- Gil linde idare edilmektedir. ii TALEBE KAYDINA BAŞLANDI polis merkezi arkasında Tel: Ist, 2534 GREEK MPLLU ŞEKER pi Yeni mahsulü çıkmıştır. #aik olmakla bera ber daha ucuzdur. Her bakkaldan ve her şeker tüccarından âranmalıdir. Toptan satış mahalli; Bahçekapı Dördünçü Valf Han dördüncü kat No. 30 - 40 Telefon Istanbul 171 Fabrikasının »Tenzilâtlı hububat tarifesi Istanbul liman şirketinden: 1 — Ecnebi memleketlere ihraç edilmek Haydarpaşa ve Sirkeci rıhtımlarından mavnalara boşaltılacak dökme hububa- tın limanda her hangi bir vapura nakli için alınacak ücretleri gösteren tarifedir: Beher seferinden 95 tona kadar beher ton a gem eğ . le 50 tondin daha yukarı bela SA el İki günden fazla beher j2 95 tona kadar beher tona 15 s9 e iz gün bekleme ücreti l 50 tondan A yukan Bu fiatlar içinde mavna, bekçi ve atel ücretlerile mavnaların cerri masrafları dahildir. 2 — Daha fazla tafsilât almak isteyenlerin liman şirketi gişelerine müracaatla matbu tarifeden birer nüsha tedarik etmeleri ilân olunur: Tenzilâtdr bir gün 20, fi gün 40 5 Umumi müdiriy eti gp» Istiklâl Lisesi “a, arm lap iaşbotün adin tarla kai z Dinaları lüzumu ilânolunur. FOTOĞRAF AMATÖRLERINE Foto Süreyyanın cani amatör müsabakasından istifade ediniz Tafsilât için Foto Süreyya Bey e atesi mağazalarına müracast ediniz. Telefon Beyoğlu 3495, Tek Ist, 3989 Zonguldak Yüksek Muaadin ve Sa» nayi Mühendisi Mektebi Müdüriye- tinden: Mektep talebesi için diktirilecek 100 takım elbise, 100 takım palto ve 100 takım işçi elbisesinin imaliyesi 25 - 8-930 tarihinden Ihalel kat'iyesi 13 -9-930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 16 da Zonguldak Maden müdüriyetinde icra kılınacağından taliplerin | mektep müdüriyetinde, İstannbul mıntakası Maden mühendisliğinde mevcut şartnamesi mucibince ihale günü teminatı muvakkatelerile beraber müracaatları ilân olunur, Mes'ul müdür: Refik Ahmet an er ae ben senamamD!

Bu sayıdan diğer sayfalar: