21 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

21 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—o — VAKIT 21 Ağustos 1937 » Emniyet Sandığı Emlik Müzayede ikra 580 18500 1461 Beyoğlunda 265 265 2815 Dak No, 459 1423 1786 1900 1901 1958 2830 3004 Müzayedesi Kati karar ilânı Merhusatın cin le mevki ve Üsküdarda Selmanağa Rum Mehmetpaşa mabhellesindn Karacaahmet ve Şemsipaşa sokağında eski 2,2 mükerrer ve yeni 2,1 numaralı otuz beş arşın arsa Üzerinde ahşap üstünde bir oda ve altinda bir bod- rumu havi yenice bir dükkânın tamamı Mehmet Ali B. ve Şevket, Mükerrem ve Hasköyde Kiremitçi Ahmetçelebi mahelle- sinde Tavukçu çıkmazı sokağında eski 1,141 yeni 1,3,5,3-1,3-2 133 numaralı dükkân- lardan ahşap olan on altı arşınarsa üze“ rinde diğer kârgir dükkânlar yüz otuz üç arşın arsa Üzerinde kârgir dört dükkân ve elli arşın arsayı havi beş dükkânın tamamı, Küçükpangaltı mahallesinde eski Cabi ve yeni Bekçi sokağında eski 3, 7, 7 mükerrer ve yeni 46 unmaralı üç yüz yirmi arşın arsa Üzerinde kâgir alt katta demir ve camlı kapıdan girince mermer antire bir koridor altı mağaza bir helâ bir aydınlık üç kapıcı odası zemini şini mutfak bir kapılı çamaşır kurutma mahalli birinci kata çıkmak için kademe merdiveni birinci ketta beş, ikinci, üçüncü dördüncü katlarda yedişer beşinci katta beş oda birer mutfak birer halâ birer sobalı banyolu birer koridorlu beş daire beşinci katın arkasında ayrıca bir çama- şırlık bir çamaşır kurutma mahalli birinci ve zemin kat pencereleri demir parmaklık apartman yüzünde üç yanında sekiz arka- sında dört balkonu ve yirmi arşın aydınlığı havi bir apartımanın tamamı. Borçizmus temi Mürüvvet Hanımlar Natan Ef, | Mm. Hirapsina vekili Kirkor Ef. Hocapaşada Karaki Hüseyinçelebi mahal- lesinde Abbasağaçeşmesi sokağında eski 2 ve yeni 9 numaralı seksen beş arşın arsa Üzerinde kârgir üç katta sekiz oda iki mutfak üç koridoru havi yeni bir ha- nenin tamamı ( tavanlar ve çatı arası ah- şaptır). Çubuklu'da eski Çubuklu caddesi ve yeni Çayır sokağında eski 49 mükerrer ve ye- Di 24 numaralı yüz otuz arşın arsa Üzerin- de bir katı kârgir iki katı ahşap olmak üzre üç katta yedi oda iki sofa bir mut- fak bir antre bir kömürlük bir kuyu ve altmış arşın bahçeyi havi yeni bir bane- nin tamamı, Tahtakale civarında . Balkapanında Rüs- tempaşa mahallesinde İpçiler Limoncu 80- kağında eski 49, 53, 55 ve yeni 26, 26-1 numaralı otuz beş arşın arsa Üzerinde kârgir üç katta üstünde iki oda bir mut- fak bir daraçayı havi bir dükkânin ta- mamı. Mevlevihanekapısnda Aydınkâhya mahal- lesinde Keresteci sokağmda eski ve yeni 3 numaralı yetmiş altı arşın arsa Üzerinde ahşap bir buçuk katta iki ufak oda bir mutfak ve yüz dört arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Erenköyünde Bostancı mahallesinde eski Körkuyu ve yeni Köycivarı sokağında eski 18 ve yeni 4, 4 numaralı iki yüz altmış Üç arşın arsa Üzerinde ahşap iki buçuk katta sekiz oda iki sofa çatı üçerinde bir balkon iki kuyu ve otuz sekiz arşın arsa Üzerinde harap ahır ve yirmi yedi arşın arsa Üzerinde harap mutfak ve iki dönüm bin iki yüz yetmiş iki arşın bahçeyi havi muhtacı tamir bir hanenin tamamı. man B. Naciye H. Üsküdarda Dürbali maballesinde Tekke- çıkmazı sokağında eski 27 ve yeni 31-1 numaralı yetmiş Üç arşın arsa Üzerinde bahçe cihetinde üç ve sokak cihetinden ahşap bir katta dört oda bir sofa ocaksiz bir mutfak ve iki yüz elli dört arşın bah- vo havi eskice bir hanenin tamamı. i Bey Sernami Hanım. da Dürbali (mahallesinde eski çıkmaz tekke ve sokağında eski 5 ve yeni 7 numaralı yüz arşın arsa yeni tekke Kezban H. Mehmet ağa Murat Efendi Aziz Süley- Mustafa “istanbul allıncı noterli inden; Memaliki Şarkiye Fransız bankası tarafından B | caddesinde 311 numarada mukim Madam Paykofa tebliği ve (9500) Fransız frangının ademi tediyesi ve terettüp zarar ve ziyan ve güzeşte ve vaki masraflarile tazminat mütedair bulunan üç nushadan ibaret protestonamelerden bir nus- hası muhatabına gönderilmiş ise de muhatabın mezkür adresi terk- ettiği ve yeni ikametgâhı yapılan tahkim a rağmen öğrenileme tebliğ memurumuzun tahkikatından anlaşılmış olmasına nın talebine binaen 17 ağustos 1930 tarih ve 9856- protestonamenin tebliği makamına kaim olmak tanzim ve neşredilmek üzere ( Vakıt gazetesi ) ne gönderildi. 20 ağutos 1930 istanbul altıncı Noteri Galip Bingöl talebine ve banka- 2591 numara üzere Istanbul Emvali Eytam| idaresinden: Şerife Fikret hanımın istikraz eylediği mebaliğ kabilinde idaremiz uhdesinde vefâen mefruğ bulunan Küçük Lângada. Küçük Lânga caddesinde 138 numaralı ma& bahçe bir bap ahşap hane satılıktır. Mezkür hane 300 zira 12 parmak arazi üzerine inşa edilmiş olup 7 oda, 1 taşlık, 3 sofa, 1 mutfak, 1 kuyu, 1 balıçe ve 3 Ve cadde üzerinde mu halâyı havidir. Zemin katı kârgirdir. bulunmaktadır. 1500 lira ile 19-8-930 tarihinde birinci ihalesi açıl- mıştır. Kat'i ihalesi 4-9-930 perşembe günüdür. sınâ talip olanların o gün saat 16 dahilinde İstanbul Emvali Eytam idaresine müracaatları. mektebi Fazla- kadar Adliye b'nası Gazi Mealli talebesine : Ankâra Gazi muallim müdürlüğünden: 1 — Hangi kısınidan olursa olsun ikmale lerin 20 eylül 930 tarihinde mektepte bulunmaları. mektebi 2 — Mesleki kısımlara girmek istiyen lise mezunlarının 20 eylül | 930 müddeti zarfında mektep müdüriyetine müracaat etmeleri. 3 — 1 Teşrinewvel 930 tarihinde tedrisata başlanacağından bu tarihte eski ve yeni bilcümle talebenin lâzımdır. mektepte bulunmaları Numunesi ve şartnamesi veç- hile -bir milyon zarf mübayaa edileceğinden itaya talip olacak- ların pey akçaları ile birlikte 23/8/930 cumartesi günü saat on beşte piyango müdürlügünde müteşekkil (tayyare o mübayaat komisyonuna müracaatları. üzerinde ahşap iki katta dört oda bir s0- fa bir mutfak bir çatı katı bir sarnıç ve doksan arşın bahçeyi havi eski bir hanenin tamamı. Fatma Pembe H. Beyoğlunda Kâtip Mustafa çelebi mahalle sinde Hocazade ve yeni sokakta eski 13 yeni 17 numaralı yüz doksan beş arşın arsa Üzerinde kârgir olup bodrum ve daireleri kömürlüğü üstünde iki üzeri kapalı daraça bir çamaşırlık beş nfak odayı havi olup bu Katlardan başka beş kat, her katta bir daireden beş daire Daireler beşer oda birer sofa birer mutfak olup cephesi tahta kaplı iki üç dört beşinci katlarda şabniş iki ve üçüncü katlarda pancur zemin ve birinci ve beşinci katlar- da demir parmaklığı ve seksen arşın bab- çeyi havi bir apartımanın tamamı. 3388 Kanlıcada Çubuklu caddesinde eski 103 ve yeni 22, 24, 26 numraalı yüz arşın arsa üzerinde kârgir birer katta iki dükkânı ve yüz arşın arsa Üzerinde iki katla bir oda ahır ve samanlığı havi iki dükkânın ta- mami, Mehmet 195 13399 Çakmakçılarda Dayehatun mahallesinde Yenihan sokağında eski ve yeni 6 numa- ralı yirmi sekiz arşın arsa üzerinde Yeni- han altında kârgir yeni ve bir kattan iba- ret yeni bir dükkânın tamamı. Mm. Makrina Yukarda cins ve nev'ile semti ve numaraları yazılı e i menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde hi da gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş ise de merkür bedaller haddi lâyıkında görülmediğinden tekrar (otuz bir) gün müddetle ilân edilmelerine karar verilmiş ve 20 eylül 930 ta- rihine müsadif cumartesi günü kat'i kararlarının çekilmesi eylemiş olduğundan yevmi mezkürda saat on dörtten on altiya dar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur, kuyu bir 6255 3562 vardır. Cemal B. 385 Hayri EF, takarrür kas Kadıköy ve Anedolu semtleri mühim bir yoksuzlukten kur- tulmuştur 1 olan kerimemi mu hizasında âmil Bin kabine Ha ile muayene ve tedavi Dr. Kâmil

Bu sayıdan diğer sayfalar: