21 Ağustos 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

21 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No, 3271: On “birinci sene. || Gündelik. CİDDİ VE SAMİMİ OLALIMİ Edebiyat tarihimiz nasıl okutulacak? Tenkit edelim, fakat bü tenki erimizde ciddi ve samimi olmak: | KONGRE Müh KARARLAR tan sek lm, Dİ. Bil ssa hiç bir sebep ve vesile Bâebiyat muallimleri kongresinin e- Ei PERŞEMBE 21 AĞUSTOS 1930 ile k ve hevesimi- Bey, dört ze feda e ibi Lâzımdır ki, bu inberi di ünde: levam ede! Sende fikirlerin tavzih ettiğ zakerenin ir tenkit mevkiinde bulunan yeni fır UL grup namına m söz verildi. Kudsi B., lmediğini, #İ binde divan lal dair bir mı len sonra tanzimattan sonraki edebiya- tın tafsilen okutulması müvafık olacağı” nı birçok deliller getirerek ileriye dü. Oldukça uzun süren bu sonra takrir re; Kabul e lecek fikir, tenkit edilecek Giri & b sözlürden yokmu ki münakaşalar derhal e E diyor. Bizi rine münakaşa ve mücadele yap-| vet Emin Bey maktır. Ancak böyle bir mücadele- divan edebiyatının okutulması muafik dir ki, siyasi terbiyemizi göstere-| olduğuna, i Bilir. bulunmadığına kanaat edenlerin Sp Muhtere m liderin elbette kı vardır, Kendilerini > on kişilik bir elliye a ayağa kalk- Bu suretle dört gün süren şa 2 sline di. bazı beyanat ve neşriyatta den eşhasa dokunulması, prensip- pe, ler üzerinde değil, şahıslar üzerin- de mütalaa EL İmuştur. Edebiyat ve edebiyat tarihi tedkisin- ve n münakaşalar ne- ra mo Akşam saat ettiler. İstanbul, 20 (Telefon? Hariciye Vekilleri ekspresle Pendike geldiler. Orada ai Hz. namına ekil Beyler Pendi motörüne bindiler, Yalovaya gidiyor- lardı. Dahiliye ve Hariciye Vekilleri İstanbulda. İran'a verilecek cevap Yalova'da kararlaşacak. — Dahiliy. İsmi iz. bu h Yalovadan eri öne Eri rul yatile ha| harflerini reket da açıklarında Sakar-| bir fırkanın daha solu yoktur. İs- ul tı karşılaştı. tugrul ya İsmat Pş. Ve kil Beyleri yata aldılar ve | jcabr b geçilebilir. beraberce İstanbula Pş. z. dişlerinin tedavisi ile meşgu 19,30 da Yalovaya hareketİz; geldiler. n) i Beyler saat 8 “ Seryaver Bine bi ve şehremini muhiddin Bey); : kab karşılandılar. Vekil B. kten Sakarya | pe; ir, Sie 1 oldu. ürkiye, eski siyasetlerden hiç birine e ilsifat etmiyerek kendi milli hu- dutları dahilinde milletin refah ve sa- adetine müstenit bir siyaset takip ede- cektir, 5'şubat 1923 GAZİ. EEE 2 NN yerde 5 kuruş POLİTİK A... Don Kişotun yel değirmeni döğü- > şüne benzemez. Bu fırka köklerini sağ, daha|Anadolu harbinin kanlaril: gaze-ıve İnatoprağın en öz bağ. - “İteler e durmaktadırlar. (Va- İki g e ki dı. > > Ağa oğlu sol olduğu fik-|nın iyki sökmek değil, dedir. oynatama: bu suali O SAĞ VE SOL a daha mı dalını sormak bile &- Pafta eseri vardır: T bugünkü vatandır. Bugün- veri kü dür rk vatanı türk milletinin dinilen büyü idir. âtin memlekette padişahlığı, ha- ütliği, şarklılığı kaldıran, lerinden > SSE Iki imkân bulum- mıyabilir, kii Jüzüm vardır. ÖL -İmmet paşanın soluna ancak hürmet LERİN KAVGASI. Clemenceau ve Foch, ikisi de çöktali ö öldüler v çürüdüler. Fi ve aralarındaki kav, ve henüz m er ikisinin notları, e tenkitleri ve tir. iz liberalız! diyorlar; barla söz Söylaik hakkını ve- bi Halk Fırkası? Hariciye Vekili B. beyanatında: Bizim kanunlarımız yalnız Ba“ itemler Lise Om lovaya gidiyot Orada üç|ki rejime dönmek Eral veya pe fıkralar vağ- A anlaşılan şudur, dört gün kaldıktan sonra Ankaraya dö| riatçı kimselere fırka yapmak hak-|;; Öle meğmnz 100 are. #oshü sev neceğim. i siyasetimizin vaziye- | &ırr miştir. Yeni fırka “cüm- ei > ği İ miş ve üyütmüştür fakat ti normaldir. İtanın şifahi notasma ve- | huriyetçi ve İaik,, sıfatlarını aldık- rilecek cevap Yalovada İsmet | #am”s da ancak böyle yapa- ki başka işe kanıştırmamış- Hazretlerinin riyasetlerinde ya; Ee 5 im 3 üncü sayıfada) ni fırka, herkes iste), Aralarına eid ini an e amam dr kei fikrinde ise o|** ği peR e e li i başka ve o zaman daha sağlaşmış|“€phede areşsi Foçlra gelere YENİ FIRKANIN ölenmkfer, görüşmek ve maliye mütehassis- NİZAMNAMESİ. pis Yil mühaletetin bay-|larını da hazır bul ak iste undurmi e- azetelerde "sllak mişler. Clemenceau, mütarekenin gör-| askeri larından başk: i li başka hiç bir Tör halde bül 1 açmamak lâ- de takip edilecek usul meselesi konuşul- ia e PAZARTESİYE deği. iyi” ei az solaklık e lal D isen Pati yalliğdi, zımdır. Çünkü biz defa ke et-| mak için mesaiye devam olund HA LACAKMI kisi telefon başındadır: rafında yapılması e ünülen mü- ii Ni ul 2 “iri — Fethi B, dr a YAPMALI? — Alman murahhaslarmın re- Ga ani LİL maya ii Yes, lede ee. benli cenk Ne yaparım m edebiyatının lise ne suretle tedi gkyer, ei hapkazıyor. hem) . — (Pek hiddetli) Bu sizin işi- an liderlerin agi niyetleri ne z ir e) de diy ai niz. olmadığını söylersiniz. Siz Dark ük ol ge ondan; $i ve Di m lâzım gelen programla ie 2 i bitiriniz, sulhu ben R ilde tanzimi için bir encümen > ppi ee ye sonra bu cereyanı ke rmak e iilabi yi edilmiştir. Yeni e pk ktı! tenkit üstüne |rrm. Hepsi bu kadar! üç olur. Kendi amini imdi” orlar- vi n söyle mi bun ii alim ve terbiye azasından İhsan, ör lâf üstüne lâf, ve diyı Ve teleföri e & dikka t ve hassasiyeti gös- msm hucası Maket; hükümet gazeteleri ni-| » Kİ EN : 1siyeti BOS'| fstanbul lisesi edebiyat hocası Hamdi, 5 au'nun sulh işlerini tenkit eder ol ermeğe çalışacağız. İşin en nazik| İstanbul kız muallim mektebi muallimi çin asap Ka uştur. B itler Mareşal öl ciheti yeni fırkanın ve ounun d stafa Nihat Beylerle muallim Baki vi ille cevap verir gibi ol) dükten sonra neşrolunduğu için, ını müdafaa eden gazetelerin ay-|ve muallim Kuddusi Beylerden mürek- ; muhalif a biri | Ciemenceau günlerini ona ce- nı hassasiyeti göste! lerinde VW p bir e en teşkil olun: : b La vap vermeğe sretti ve dostla” gayri memnun ve gayri esul eş Enedmes -eyelki gebe, mesağelieldi i ay söyi e aşladılar,İrına hem” hem hükümet, hasın ekseriya çok ir dere*| vam ederek lâzım gelen esasları bazır- diye sütun sütun k in rip dr ransız milleti hakkında acı ceyi bulan teşviklerine kapılma- imiş v8: bu oldlez dönlü el Yalnız kalemlerile bu kadar| ükümlerini anlattı. İşte birkaçı: malarındadır. Eğer yeni fırka bul ade İstanbul Kabataş lisesi edebiyat tethiş meraklısı olanlar, jandaru.. — Bir gü 16 cenerali siyasi rüştü gösterirse saba çok | bos Hocası Behçet “B. t maf an öğe ei e DİŞ Kimi MİMİ ii ümit kalmadığını her ta tin siyasi terbiyesi hesabına ço ör izi k kanar ve Hayek izeiiniğii Yasa Kp rafta söylemekte. Ee ni — parlak bir şey olur. İka ereği Zan diyoruz. i muhali ni verdiler, Foch'a ko: ı Pş. hükümetinin idare ve irin; Baik len İstanbul ve Büyükada şu me altısının da ismini e Ertesi prensiplerine ve icraatına gelince;| ,,., > ” en evel, emeli taktike â-| günü hep Limoges'te idiler. Ah.. Muh Başvekil onların hesa- a ii lıştırmak için bir gece ökse aÇ-İAh.. Zafere inanmıyan ceneral! O bını vermeğe hi in takip). Gül r ağ msi İLE ia ie el sa daha eyi olacak! bir oo bile olmağa lâyik değil çip politik: iz nda müm sr yek TİR By irki Sie Fethi B. ÇAYI GÖRMEDEN! dir diz er Zal gm IZ, liyor. Bu zaman çok eğildir. > olduğu için encümence ay-| kasınm Giz vam yak ei e «Son posta» en büyük harflerle la İp ayran Ondan sonra hiömek ve ri r < kabul edilmiştir. Bu sınıfta hedef e hazırlıy: gün meşredecek-| birinci sayfasının başında u müf- bön akay aa i kârı umumiyenindi ilhassa bedii ve kıymetli eserlerin an- i veriyor: «Mücadeleye lüzum ürküten onlardı. Fransa'yı kur. Siirt Mebusu aşılması için talebeyi ihzar etmek ve ere ema yeni binaya yok. Yeni fırka şimdiden büj ceği im 'HMUT bu hata Mere ırkanın kâtibi | ekseriyeti kazanmıştır. ileri helis ener > 1 y ie r müsaade etmiyecek- ŞE ERE Hatta bu mü meclisi me- Muharrir Beyefendi, bu kar ler! Üç hafta geçmez beni kurşuna ANKARA — SİVAS HATTI terek. paraların peta ve tekaik| ima kâtibi Asım B. idare ediyor. A-İşındaki de X fırka, hem de eski ece fer Ebe iğ oL a AÇILMASI, Kaleli Vr e e e mak lâzımdı. Büyük olan Fransız i (Devamı 2 inci sayfada) de ime duğu fıri alir. Politika kavgası ku : ırtarmak lâzımdı. Hep- a Sivasta yapılacak olan geçi hapi ul liğin 0 halka devlet demir- yolları umum idaresince ikmal edilmiş tir. Mebuslar, vekdileiler erkânı, mat- wetli c US lerle Sivasa ide Davet edilemiyen mebuslarımıza da diğer davetlilere tevzi edilecek olan madalya ve matbu hatıra albümleri gön dörilerektir. —>— e — — ANKARANIN TİCARET i SİYONU, Devlet demiryollar idaresinin” yap- ik başlattırıdığı asıl stasiyon | Civarındaki : ticaret istasiyonunün ha- Eğik başlamıştır. Şimdilik bu saha- toprağı düzeltilmektediz | Ticaret “ İstasiyonunun Yapılacağı Saha, e; sinin atıldım ve hepsinin hakkından. geli » .— Poincare harp zamanı çek pr ıdır. — Çalışkan bir adam, bir av- ukat... —Bira ei mı? Hiç bir şey bilmiyorsunuz; Poincare iki avu- kattır. Ruhr'e Köyler işgal ey ni müdafaa eder, fakat nu haber aldığı ir bekledi mi ne uzun panel; başım öğ iri. içine aldım ve ağladım. 2s Odamda a duramıyo rdum, m e topun e görm. için il idese ve ttim, (Devamı 2

Bu sayıdan diğer sayfalar: