21 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

21 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 - Yeni fırkaya iltihak edecek başka mebuslar var mı”? Fethi beyin, Avni paşadan münhal kalan Cebelibereket mebusluğuna...
 Cenuptan bir tecavuz Urfa 19 ( Hususi) — Evvelki sabah Urfanın bir nahiye merkezi ve dün akşam da bir jandarma karakolu...
 Balıkçılık mektebi Ticaret Işleri müdürü Naki B. dün balıkçılık mütehassısı M. Vebermanı ziyaret etmiştir. Kendisinden...
 Silâhtar ağa elektrik fabrikasında bir kaza Dün akşam Silâhtarağa elektrik fabrikasında demir döğülürken bir demir parçası
 Deniz hayvanatı müzesi Boğaziçinde büyük bir müze yapılmağa karar verildi Müze ittihazı muhtemel olan damat Feridin yalısı
 İtalyanğktep gemisi Piza krovazörü bu sabah geldi ve şehri selâmladı Krovazörde İtalya kralının yeğeni Dük d'Ankona da...
 Bir cinayet Bir hamal, karısile görüşen bir genci vurdu Dün gece Tophanede feci bir hadise-elmuş, P: ükrü isminde bir ge::.:
 Yeni nota Bugün Yalovada kat'i karar verilecek İran hükümetine verilecek cevabi nota bugün Yalovada tetkik edilecektir....
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İN EAA 20 KİME AAA ral EK İY YE ARZ 7 LYA Üçüncü ü Büyük Altın yön Kupon w 88 AKŞA nushamızda yunuz. mutlaka oku- Sene 12 — No: 4260 Tahrir telefonu: İstanbul — 1686 - Yeni fırkaya iltihak edecek başka mebuslar var mı? | Fethi beyin, Avni paşadan münhal kalan Cebelibereket mebusluğuna intihabı muhtemeldir RON grafta aynen vi ğe yar Yalovaya son zamanlarda bir S “İkinci 10 temmuzu selâmlar çok mebus geldiğinden oteller NE Ss Garbi ri kâmilen me diğer bazı mebusların da gireceği ki itilâfçı mebu: n in “olunuyor. | Fırka ları yeni ırkaya üracaat etmiş- yetinen 5 Babul Değ, erse de reddedilmişlerdir. e ve ik midanf çala Fethi bey Cebelibereket Vasıf beyin de yeni fırkaya geç- mebusu olacak? (Devamı ikinci sahifede) ; | tiğini söylemiştir. Fethi beyin, geçen ilkbaharda j İdare heyeti Necip Asım | vefat eden Avni paşadan münhal 5 (Erzurum), doktor Mazhar de kalan Cebelibereket mebusluğuna Ilyas Sami (Bitlis), Ali namzetliğini koyacağı tahakkuk ? ( Cebelibereket), Hakim ik etmiştir. Bu takdirde Fethi beye i (Isparta) Hüseyin çi Hacı | karşı Ha alk fırkası namzet göster- | Hüseyin İzmir), r Sadred- salik ; | Yeni fırkaya gireceği Mer İzmir mebusu V. “Serbes Cumhuriyet ka, er- kânından büy vaya gittiğinden zinde diğer ovada Evelki akşam Yalovaya giden Fethi bey dün Gazi Hz.ni ziyaret etmiştir. - Gazi..Hz. Fethi beyi buyurmuşlaı merkeze“ geler müddet Küeaği ul olmuş ve bazı ziyaretçi- rdır iştir, Fethi Bey an doğru tekrar leri kabul etmi Yeni Yükkyk Siraç için mü- racaatlar devam ediyor. fırkaya Sürmene, Ilgın, Bandırma, Çankırı, Kırkağaç, Tos- ya, Tarsus, Mihalıççık, ye p bey Kar: Niğde, Kütahya, Kadıdağı köy tarikile Yalovaya ekili. Karaköseden iltihak (arzusunu | Dün İsmet pa şa H Recep izhar eden telgraflar gelmiştir. | bey Gazi Hz.ni ziyaret etmiş- Yeni fırkanın ikinci kadın âzası Samsundan gönderilen bir tel- | lerdir. Âdite hanım Deniz hayvanatı müzesi Boğaziçinde büyük bir müze yapılmağa karar verildi Yeni nota Bugün Yalovada kat'i karar verilecek ükümetine verilecek ce- vabi nota bugün Yalovada tetkik edilecektir. Yalovadaki içtimada Tahran sefiri de hazır bulunacak- tır. x Nota verildikten sonra Ağrı dağına karşı harekete bağlanmaz) muhtemeldir. Genuptan bir tecavuz danı Yalan detle takip Silâhtar 3 ai elektrik fabrikasında bir kaza Eeee şid- ze ittihazı muhtemel olan damat Feridin yalısı Darülfünun fen fakültesi Bo- gaziçinde bir yerde deniz hayva- nebatatı da bulunacaktır. Dn a Silâhtarağa elektrik natına ait tetkikat için bir müze | Müzenin de Baltalimanında damat fabrikasında m döğülürken tesisine kar. rmiştir. Diğer | Feridin eski yalısında tesisi muh- | pi e Am ei a taraftan balıkçıl mülehasa çi eellir leden ar isabet n nın Si ederek ağır surette li parçası amelenin karnın- Balıkçılık v Demir en mütehassıs M. Ticaret Işleri müdürü B. | da kaldığından derhal ameliyat ime müracaat ve mü- | dün balıkçılık kelağağ M. | yapılmıştır. eyi o beri yapmağı teklif | Vebermanı ziyaret etmiştir: Ken- Aslen yarısı: ağırdır. Bey SİREEkEE İki müzesinde | disinden yaptığı ea hak- | oğlu jandarma kumiandanlığı kaza balıklar canlı olarak muhafaza | kında izahat Mib PERŞEMBE — 21 Ağustos 1930 Idaro telofomu : İstanbul — 1484 Fiatı 5 kuruş 5 Piza krovazörü bu sabah geldi ve şehri selâmladı Krovazörde İtalya kralının yeğeni ük d'Ankona da bulunuyor İtalyan mektep gemisi u sabah gelen Piza krovazörü İtalyan bahriye talebesini hamil | lük sekiz adet 19 lu k, 12 adet olan Piza krovazörü bu sabah | 7,6 lık topla a © Kro- at sekiz buçukta limanımıza | vazör rda mektep gelmiş ve m atarak şehri | gemisi olarak kullanılıyor. k d'Ankona 24 Haa ve mülâzim rütbesini haizdir. Bir cinayet rovazör sis dolayısile yarım saat kadar limanın haricinde dur- muş, sonra limana girerek Dolma- bahçe önünde demirlemiştir. Piza krovazöründeki babriyeli- Bir hamal, karısile * ler arasında İtalya kralının yeğe- ni dükd'Ankona da bulunmakta. | görüşen bir genci vurdu di Bu sabah İtalya sefareti ata; Dün gece Tophanede feci bir navali ve diğer bazı zevat bir ise olm muşla Yı öy açıklarına kadar bain ei 4 kaşa ie peri giderek krovazörü karşılamışlar muştur . Tophanenin gri ve dük'ü selâmlamışlardır. mi oturan hamal Reşit; Krovazörün Okumandanı saat | karısı Safinazın; Pa aşa Şükrü ile görüştükleri rini Ee ml gece 22 de ele geçirdiği Paşa Şükrüyü etmiştir. Öğleden sonra sustalı çakı ile göğsünden yara- besi kumandanı iadei ziyaret | lamıştır. edecektir. Yarın talebe karaya Yaraları çok ağır olan paşa nm canbar abidesine bir | Şükrü Cerrahpaşa hastanesine çelenk ça yatırılmıştır. Hayatı tehlikelidir. Piza krovazörü Yunanistan, Hamal e verdiği ifadede e ig 1907 ei “ Şükrü benim ayalime, namusu- ştir. 10 binton hac- | magöz e fösalk yaptı. Ben de ona cezasını verdim!,, demiştir. Tahkikat devam etmekte Ni inşa edilm mın rk Sürati 23 mildir. 4 adet 23,4 Ss A Mm - hakkında tahkikata başlamıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: