21 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

21 Ağustos 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

w a Ciddi ve samimi olalım Şüyela / Terkit edelim, fakat bu ten; kitlerimizde ciddi ve olmaktan ayrılmıyalım. Bilhas- | Sahiç bir sebep ve vesile ile ha- kikati hissimize ve hevesimi- İ 2 feda etmiyelim. Lâzımdır ki gün tenkit mevkiinde bulu- han yeni fırkanm erkânı ve 0- hun namına söyliyenler ve-Ya- Zanlar bu ciheti herkesten #i - Yade derin derin düşünsünler. yarm ispat edilemiye- “ek bir davayi, hesabı veril” Miyecek bir isnadı ortaya at- bei tenkitlerde aranan ge ve samimiyeti bozar. Mü- Tükabeden ve a fırkadan beklenen faideteri hiçe indirir. pu. Pih Muhterem © Ali Fethi 7 bu mevzu üzerinde gö “Süyordum. Dedi ki: — “Bilhassa şahsiyata giriş- Mekten son gile ihtiraz eti pek lâzımdır. Üzerinde müna- kasa edilecek fikir, tenkit edile- mesele yok mu ki münaka- #alar derhal şahsiyata intikal z Yor: Bizim maksadımız gay- Şahsi, sırf fikir üzerine mü- pakaşa ve mücadele yapmaktır: sicak böyle bir mücadeledir ki ÜSAsİ terbiyemizi gösterebilir.,, elbette te- BAAR. SE a Muhterem liderin kr vardır. Kendilerini Mrk len sebep © hazı beyanat ve 21 AĞUSTOS 1930 5 inci sene, No 1626 NUSHASI 5 KURUŞTUR “lrana çok mühim beyanatta b Hariciye vekili Tevfik Rüştü ve Dahiliye vekili Şükrü Kaya beyler dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimi'ze gelmiş» lerdir. Vekil beyler Pendikte Reisicümhur Hz. namma serya ver Rüsuhi, vali ve şehremini Muhiddin, Gireson (o meb'usu Hakkı Tarık, Beylerle gazete- diler tarafından istikbal edilmiş lerdir, Vekil Beyler Pendikte tren- den inmişler, refakatlerinde is- tikbale gelen zevat olduğu hal- de Sakarya motörile Yalovaya müteveccihen hareket etmişler- | Başmaharriri: Siirt Mel “verilecek cevap hazırlandı.. Ismet Pş. Hz. ve Hariciye, Dahiliye vekillerimiz dün Istanbula geldiler ve akşam geç vakit döndüler. Tevfik Rüştü ve Şükrü Kaya Beyler Iran ve Şark vaziyeti hakkında gazetemize ulundular... İrana verilecek şifahi notanın esasları dün gece Yalovada kararlastırılmıstır. Şark vaziyetinde hiç bir tebeddül yoktur. m .« MA NEMEK | baba teşrinicvvelde İİntihabıi bir an evvel bitmesi halkın Namzetler Sıkı ve dikkatli bir tarzda seçilecek Şehir Meclisinde 5-6 kadın aza bulunacak Eylül birde başlıyacak olan şehir meclisi intihabatına ait fnaliyet gün Halk Fırkası, namzetlerini tesbit i- çin tetkikata başlamış ve bu maksat- la mutat olan vilâyet idare heyeti iç- timaları sıklaştırılmıştır. Bu | hesüs- taki bazırlıklar etrafında Fırka mü- akk Şinasi paşa dün bir mü! harrirlmize şu beyanatta bulunmuş | tur. | — “Mütcaddit içtimalar yaparak | intihabata hazırlanıyoruz. — İntihap| defterleri bir eylülde asılacak ve ka- nunen muayyen olan müddet zarfın- da itirazlar dinlenecektir. Bili inti- başlanacaktır. göstereceği alâkaya vabestedir. Halk reyini vermekte ne kadar isticel eder- #e intihap ta © kadar çabuk biter Çünkü bu defa yapılacak olan intihap müddetle değildir. Bundan başka es- kiden olduğu gibi bazı kimseler reyi- ni bir zarfa koyup gönderemeyecek. Herkes reyini bizzat verecek ve def- terde ismi hizasını imza edecektir. Binaenaleyh defterlerin kaldırılması için rey sahibi olanlardan, adedi mü- me İstiyorlar 7 V3— Ri Bugün dost İtalyanın bahriye talebesinin kümeti yeni olan bu kruvazörü dün sabah limanımıza gelmiştir! İtalyan mektep gemisi, İtal- ya sefareti ataşenavali ve diğer bazı zevat tarfından Yeşilköy açıklarmda karşılanmışlardır. Kruvazör, sis dolayısile bir müddet limana giremiyerek İi- man haricinde durmuş ve an-- cak yarım saat bir teahhürden 4 üncü sahilede NM 1— Felex için tüccar Ç — Hikâye Kadri nasıl. öld çlık yüzünden bir ormanı Ilalyan deniz talebesini getiren Pizo zurhlım Dolmabahçe açıklarında Italyan mektep gemisi dün limanımıza geldi.. Italya deniz talebesi Cümhuriyet abidesine çelenk koyacak 1“sriyatta simdiden eşhasa do- |dir. sonra limanımıza girmiş,Dolma dep ması, prensipler üzerinde ke #iL, şahıslar üzerinde müta- 4 Yürütülmesi olmuştur. Her akde buna yol açmamak lâzım- vr. Çünkü bir defa | hakikat #irafında e yapılması düşünülen İ göcadele böyle bir cereyan al-| m siyasi teşekküllerin ba- Şinda bulunan liderlerin hüsnü çe tleri he kadar büyük olur- | , Sun ondan sonra bu cere - yanı tevkif etmek çok güç olur.| endi o hesabımıza şimdiden biz bu noktada dikkat ve hassasiyeti | eğe çalışacağız. İşin en Oy Giheti yeni (o fırkanm ve Sez davasmı müdafaa eden ga- ür, erin ayni hassasiyeti gös” Melerindedir. Gayri mem- ten, Bayri mes'ul eşhasm ek- İ Yİ pest Gokitaşkın bir derece sp olân tesviklerine kapılmama | siye dir. er yeni | fırka bü b rüştü gösterirse memle- m #iyasi terbiyesi hesabına ş | Sok parlak bir sey olur. iş met Paşa Hüklmetinin Belin prensiplerine ve icraatma ii ce, muhterem Başvekil on: tini hesabını vermeğe, hükü- müdağ takip ettiği politikayi Zir hı etmeğe her zaman ha- Yulunduğunu söylüyor. zaman çok uzak değildir. Falnız sonra hüküm ve karar #ikârı umumiyenindir. Siirt meb'usu MAHMUT H erşey hazır. Vilâyetie Emanet 1 “ylülde birleşmiş olacaktır. Bir Eylâlden itibaren tatbik Şilecek olan vilâyetle Emane- a tevhidi hakkında Muavini H vE Sösterm Tai lu Ondan, hit işlerine taallük €- de çer $€y hazırdır. Bir Eylğl ane recek$iniz ki vilâyetle E- . — tamamen birleşmiş bir hal ie iğmağa başlıyacaktr. Kay) aşnd er da bir Eylülde vazife | bar a bulunmuş olacaklardır. der Kaymakamlar, gerek di- rolg, iYük memuriyetlerin kad- arr Vekâletçe şahtslandırıl *- .İdeki Yat kul “İ taşınacaktır. Fakat motör Adalar önünde met Pş. Hz. ni hâmil bulunan Ertuğrul yatma tesadüf etmiş ve yata yanaşmıştır. Paşa Hz. Vekil Beyleri yata davet etmiş- ler ve beraberce İstanbula dön- müşlerdir. İsmet Pş. Hz. ne aileleri ve yaverleri refakat etmekte idiler İsmet Pş. Hz. yatta Vekil Beylerle samimi hasbihalde hu- lunmuş, Şark hâdisesi ve yeni Yeni fırka Yalovada Fırka kâtibi «best Cümhuriyet © Fırkasını özne muvakkat bürosunda dini şayanı kayit bir faaliyet olmamı? Ya. hız sabık Canik meb'usu Talât. sabi ekmekçiler reisi Mehmet, Bursa me usu Senih Beylerin ziyaretleri vuku bulmuştur. Sabık maarif vekili Va sit Beyin de fırkaya intisap edecek Ardihan meb'üsu Tahsin Beye atfen bir gazete tarafından yarılmıştı. Ardihan meb'usu Tahsin Bey dün Yalovadan gelmiş ve gazetedeki bu bevadisi görünce | tekzip etmiştir si le bir şey söyledim, ne deni haberim var de- a dünde ; bazı) mektupla müre En ziyade mü- ir, doktorlar de böyle bir şey miştir. Yeni Fırkayi yerlerden telgraf Ve eaatlar vaki olmuştur. Bn vacaat yapanlar avukat! is il Merin ka a özler de yeni tırkanın şubesini 168-| Şi ediyoruz diye faaliyete ve Halk rasında propagandaya başlamışlar. Bunlar afasında suihallerinden dolayı Halk Rıtkasından ihraç edilmiş ©l iar da bulunmaktadır. Yeni Fırkanın bu eri . ırka henüz hi ei lirik ve e aklika başlamamız. or. Yalmiz bir baitaya kadar Taksim übün işga) ettiği binaya Yat kulüp 10 aylık kon Fırkâya ciro edecektir. kâtibi urmumilik bürosu b'üsun kâtibi umu fından idare edil “işlerden haberi verde Şu- turatını yeni Fırkanın ki mülga meclisi mel misi Asım Bey tera? er Geyveden de bir tel- graf gelmiştir. Bu telgisfta eye ehalisinden yüzde sekseninin DİK ge! be açılmasını istedikleri yazılmakta. | der Gelen mektuplar bir kısmınıda | da Pirka “balâskâr!” diye tavsif edil; mektedir. maktağ İ Şimanı 1r. Yeni bütçe de ay ba- tir, hıklar, niz kik Bunun da her türlü hazır. 1 ikmal edilmektedir. Y. Cemiyeti belediyenin t almıştır. itibaren tatbik edilecek | cak aza kaydına başlandıktan sonr“ anlaşılacı “| eden tadilât te bugün ikmal edilecek adi | ve belki de bugünkü içtimada kabul İ olunacaktır. Fakat bu telgrafların kıymeti . İ altar. i Nizamname projesi üzerinde icap Yalovadan gelmekte olan ve İs için bir teb Tevfli i fırka hakkında görüşmüşlerdir. İsmet Paşa Hazretlerile Ve- kil Beyleri hâmil Ertuğrul ya- tı Seyrisefain rıbtımına yanaş mış ve Pş. Hiz. Vekillerle bera İber otomobille doğruca Tokatir yan oteline inmişlerdir. Otelde öğleye kadar istirahat etmişler ve yemekten 2g. Hz. dişlerini tedavi ettirmek ü- aaamieserssakanenasesan saaasereriesaseranassaraseiaeerasaaemae Muhalefet ne âlemde erkânı dün toplandılar Sy | umumiliği azalıklar| Yunan emlâki hak- liğ neşetti.. | (k M. Nuri Bey Dün kâtibi umumilik tarafındar $u beyanname neşredilmiştir: Serbest Cümbhüriyet Fırkası kâti- bi Umumiliğimden: Fırkamıza aza yazılmak arzusun. da bulunanların imza edecekleri for- #lil olmak üzre gazetelerin neşrettik leri gekil doğru ise de bunun el yazı- si ile şimdiden yazılıp merkeze gön- Gerilmesi münasip değildir. - Azalık taahhütnamesi olarak icap eden va vakalar tabettirilmekte olduğundan şimdiye kadar el yazmile gönderilmiş olanların bunları matbu varakalarla tebdil etmeleri icap edeceği tebliğ o Junur, $.C.F, | Kâtibi Umumisi M. Nuri Aslı yok Bir gazete sosyaldemokrat Fırka- si nemile Bir Fırka teşkili için Vili- ik Rüştü ve Şükrü Kaya Beyler yerli mat sergisinde İ muş, bu da aynen | malümdur. zere Tokatlıyandan, çıkmışlar- dır. Tevfik Rüştü ve Şükrü Ka- ya Beyler öğleden . sonra vali Muhiddin Beyi ziyaretle bir müddet görüşmüşlerdir. Müte- akiben Vekil Beyler Halk Fıf- İnin Averofunun eşidir. bahçe önlerinde demirlemiştir, İtalyan gemisi limana girerken top atmak suretile şehri selâm- lamış, Selimiyeden mükabele olunmuştur. Piza kruvazörü, Yunanista- 10 bin ton hacmidedir. İnşa tarihi 1907 dir. 23 mil sür'atindedir. 4-ta- kası merkezini siydret “wdetek Fırka müfettişi o Hakkı Şinasi (Devamı Beşinci sayıfede) Yunan emlâki Dün M. M. komsi- yonu umumi içti- * manı Yaptı | C. h. F. İstanbul Müfettişi Hakkı Şinasi Paşa İrettebin bir fazlasının reylerini ver- miş olmaları lâzımdır. Maamafih ye- ni meclis her halde ay sonunda top- i i İlanmış olacaktır. Namzetlerin de tes- tebliğ neşretti İitine bir taraftan, çalışılmaktadır. Muhtelit mübadele o komisyonu | Malâm ya bu o kadar kolay | bir iş heyeti umumiyesi dün içtima etmiş. | değildir, Cemiyeti belediye ve mecli- kında komsiyon bir tir, si umumide mevcut 94 aza 66 azaya Bu içtim Jinecek,Tabif şehir meclisine bu zevat Heyeti © umumiye arasından da tefrik edileceği gibi bel- Ankara irili ki hariçten de alınacak. Daha sonra i e bu arada birkaç Hanım da alınacak. mesinin © meriyet | mamzetler üzerinde her târihi, olarak teati 'n fazla tevakkuf etmek p etmektedir.” | Hakkı Şinasi paşa, Ağaoğlu Ah- İÜ (met Beyin barem, belediye ve meb'us Tarın tekaildl hakkındaki kanunların | teşkilâtı Feasiye kanununa muğayir | olduğu hususundaki O mütaleasına | karşı da şunları söylemiştir. : Mİ — Bu kanunların teşkilâtı Esasiye Kanununa muhalif olduklarını #a, hetmiyorum. Bununla beraber » eğ İse acaba bu kanunların mecli keresi esi Ahmet B. gelin.) den susmuş ta bu düşüncelerini © za ce: şimdiki halde cvvelce variyetleri | nan söylememiş, Masmafih © bunun şüpheli görüldüğünden dolayı kendi. böyle olduğunu ve mes'uliyeti mucip| lerine etabij vesikssı verilmiyen 3000! bulunduğunu kabul etsek bile bune | Rumun dosyasını tetkik etmektedir, | suliyetten Ağaoğlu Ahmet Beyefen- Bunların vaziyetleri ne olursa olsun) dinin de hisseleri olmak icap eder.” kendilerine etabli vesikası verilecek! X Le 0 tir. Bunlara dosya memurlarına göre Şimendiferlerimiz sıra nursarası verilmiştir. Ömetimizi Müteakiben diğer Rumlara tevzi:| da ktoluman. Keli katana at yapılacaktır. a mi cibince Almanya şimendifer imalâtha be vilâyet in ından verilecek neleri kıştan evvel hükümetimize 29 in ne suretle tanzim edileceği| büyük Jokemotifle 100 vâgon teslim tarihi olan 23 tem- muz 1930 tarihi ka bul edilmiştir. yönlarm hakkinda hazırlar EE diklace rapor okur kabul edilmiştir henliz tayin edilmersiştir. Alâkadar-| edecektir Tarla görüşülecektir. Rumlara vesika verilmesi için bun MN Mİ 0 | ların nüfus tezkeresi, mahalle ilmiha- | > | beri, vaftiz kâğıdı ibraz-etmeleri Tâ. Mektepliler zımdir. Bunlardan biri olmazsa di müsabakası iğer evrakı müsbite de kabul edilebilir, | Muhtelit mübadele komisyonu ta a safından vaziyet edilmiş olan Yunan | inci hafta bitti emliiki üzerindeki haçzin kaldırıldığı halta bitmiştir. | Defterdarlık dünden # baren bu emlâki | iadeye Türk heyeti murahha: 67 aci | Gazetemizde çıkan haberler den en mühimmini seçip cu- martesi akşmına kadar mü- başlamı da şu teb.) yete müracaat edildiğini yazmış ise de Vilâyete böyle bir müracaat olma mıştır (Devami beşinci sahitede) liği neşretmiştir İstanbul, 20 A. A. — Muhtejiç | | sAbAKA memurluğuna gönde- mübadele Türk heyeti murahhasası iz. Netlceler pazar günü (| (Devam: gündü sahifede) i meşrecilecektir , | ler ie de SEİR ne"23,4 lük;sekiz 19 luk, 12 tane 7,6 hk topu vardır. İtalya Hü- kümeti yeni olan bu kruvazörü sol zamanlarda mektep gemisi olarak kullanmaktadır. Kruvazörde İtalya Kıralının yeğeni Dük D'Ankona da bulun maktadır. Piza'nın kumandanı saat 10 da karaya çıkmış, şehir namı- na vali Muhiddin B., | kolordu kumandanı Şükrü Naili Paşayi #iyaret etmiştir. Öğleden sonra Şükrü Nalli Pş. İtalgün iaic — Şoför sola sap. — Ne münasebet ben (; Vali namına Fazlı Pey arhlıda vali ve Şükrü Naili Paşa, gemi kumandanmı gemide ziyaret et- « /Mişlerdir. Bugün İtalyan bah riye talebesi, Taksim Cümkuri yet abidesini ziyaret edecek ve merasimle çelenk koyacâklar- - dır. Gemide bulunan Dük D'An- kona şerefine İtalya sefareti t4 rafmdan cuma günü saat 17 de bir çay ziyafeti verilecektir. İtalyan mektep gemisi lima. nımızda iki üç gün kadar kala caktır. be tarafından setâmianırkcn H. Fırhasindanım.

Bu sayıdan diğer sayfalar: