21 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

21 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEŞKILATI ESASIYEYI BOZAN “Başvekil İsmet Paşanın Manevi Şahsiyetine Dokunmak Emelinde Değiliz ,, .gFakat Biz, Onun Temsil Ettiği İdare Usulüne e Aleyhtarız...,, Ahmet B. Fırkada İken Niçin Sesini Çıkarmamış? ka idi ve hâlâ da o iddiadadır. | kanununda halkın idare hakki HZ: Serbest — Cümhuriyet Beyi Merkezinde A.O. Ahmet .:’ görmiye gittik. Ahmet bizi görünce derhal: ü" Ben sizden şikâyetçiyim. Söze başladı beyanatıman m' l“’Nıığuııııı serlâvhayı a“ledm., Bana atfedilen |- hıı.,ü:ı ve facia) kelimeleri be- *i eğ'—dlx Bu fırka, hiçbir Hahaj * Paşanın manevi '"!mı dokanmak emelini Hnin etmez. Biz İsmet Pa- Yapmış olduğu büyük hiz- ı::_:%iılı takdir. eden- Yalnız temsil ettiği idare .ı"nlı vüzilkiyetin aleylila- | siğ Yapilan yanlışların — ta- ve bilhassa cümhuriyet .*""l—ım llıyeıf:k bir eü’:il ı— murakabe ve kontrolün 'h istiyoruz. Bü- Nı Nf bu güyeye matuftur. çin Seş Çıkarmamış? bi Ahmet Bey bu beyanatını ! ! uî.:h sonra — diğer bulunan gazeteci arka- | :ı':"h davet etti ve onlara *den intişar llzetelerden « rerek dedi ki: | fırkasının ilk teş- | H.;,(""“ulınıdı ben: öiddetli haşıa Fkası taraftarı idim, firka Münadilik ettim; fakat üi nizamnamesine ve Teşkilâtı esasiye ka- Münafi — hareketlere Yinca ben de itirazlara ve fikirlerimi muh- Faporlarla fırka riyase- —.İlıdın_ #kilâtı Esasiye Ununa — “Uymuyan Kanunlar Sorduk; Ti Sakilâtı Esasiye kanununa gördüğünüz — kanunlar etler hangileridir? ö ğ 'ı,_ın bi eyim, dedi. Ve BCll'dıyı kanunu: c""'-dm Halk Fırkası birine ce- “?'*'i’iî -— e€ _g"ğ' Yani halkın kendi kendisini idare etmesini umdelerinden biri olarak kabul etmiştir. Teş- | kilâtı Esasiye kanunu da bunu / edilmemiş, bilâkis — muhalifi bilhassa teyit ve takviye et- | iltizam edilmiştir. miştir. Bu böyle iken Belodıye' Mureftedekı Petrol Kuyuları Bütün Tesisat Bitti tanınmamıştır. Belediye, köy teşkilâtı yapılırken m.îîiılır?uhum riayet eminlerinin halk tara- | Devamı 3 üncü sayıfada | Halk Sabırsızlıkla Beklemektedir ve tenkirlerimiz | — Mürefte, 19 (Hususi) — Türkiş - Amerikan petrolyum tarafından petrol aramak - için yapılan sondaj işleri bittikten sonra, petrol çıkarmak için tesisata başlanmıştır. Bu tesisat bugün bitmiştir. Şirketin şimdiye kadar işe | Memleketimize lâzım olan ziraat mi, sanayi midir ? Son hadiselerin ortaya attığı bu fikir etrafında, sıs zevat ile konuştuk. Bunlardan makine mühendisi ! Dımş Beye ait mütalcanın | zirante cevap veren kısminı dün | meşrettik. Ayni zatın sanayi Si ve cümhuriyetçi bir fır- hıkkındzkı Rkırlennı buzüı bazı mütehas- | başlıyamaması, hükümetle olan ———... Hangi Fabrikaları Yapmamız Doğrudur? Mühendis Daniş B. Cevap Veriyor [ İ pör” - bir ihtilâftan İleri ge- liyordu. Bu ihtilâf halledilmiş olduğu için şirket mümessili M. R. O'Briyen, eylül başında petrol kuyularının faaliyete ge- çeceğini bildirmiştir. Halk, bu faaliyeti sabırsız- hıkdlai İekliyörü Talât Behçet dercediyoruz: — Türkiyede fabrika yap- mak di mudur? — Tabil doğrudur. Ve lâ- A Halkn gözüdür Tinik bonunlu görür Halk bu, Halkın dittt N POSTA Halkın dilidir. Halk İSCEL S BİR. HAYDUT , ÇETESİ HUDUDUMUZU . GEÇTİ Bir Nahiyemizi Bastı ıBir Karakolda Beş Neferimizi Şehit Etti Urfa, 20(H.M)— Yeni bir ftaarruza daha maruz kaldık. Kırk elli kişi tahmin edilen karakol kumandanı ağır suret- te yaralandı. Çete bu müsa- demeyi müteakip kaçtı.Fakat bu sabah tekrar gelerek(Kaç- werir) jandarma karakolunu bastı, beş neferimizi feci su- rettı raladı. Gene kıçh İk haydutların fecıyı kıqıııııılı vlırğıl tıkip— lerine Milis teşkili için lelgııflı vi- llyetız ymüracaat etmiştir. Konyada "Bazı Köylere Buz Yağdı 'Konya 19 (H —K tabağ ve civarındaki bazı k&y— lere şiddetli yağmurlar yağmış dört köşe buz parçaları düş- müştür. Harmanların bir kısmı mahvolmuştur. Sabri Rey Verirsiniz? Belediye imtihap hazırlıkları yakında başlıyacak. Bu faaliyete şimdiden bir hazırlık olmak üze- re dördüncü sayfamızda neşret- tiğlmiz çerçiveli yazıyı okuyunuz. R ad y o Şirketı' alacak — topluyor © şirketi, borçlarını ödemiyen — aboneleri, kanun müucibince — polis — vasıtasile sıkıştırmıya başlamıştır. Bir kaç gün kaldı, eksik kuponları- tazı her dakika matbaamızdan — veya müverrilerimizden tamamlıyabilirsiniz. İki Mektupçu Malatya mektupçusu Hikmet B. Sivasa, Hakkâri mektup- çusu Hayri B: Malatya vilâye- MO tayin ıdılıı ınâ zımdır. Niçin elimizdeki mad- | deleri ecnebilere ucuz, ucuz | satalım da sonra bunlarla ya- pılan eşyayı yüksek fiatla ala- | im. | ıomm 7 inci sayfada | — * * SON POSTA , NIN “1000, | LİRALIK KUR'ASI “BELEDİYE,,, “TEKA- ÜDİYE,,, “BAREM,, KANUNLAR!D!R Yavuz Kadar Masraf Yapan Rüsumat Motörlerinin Hikâyesi Rüsumat idaresi, koca bir zırhlı kruvazör alınabilecek kadar para verdi, on tane motör aldı. Seri, temiz ve ancak İngiltes ” reden tedarik edilebilen *Şel, benzini yıkıuı motörler. Beheri sâatte 55) liradan fazla para yiyen motörler. On tanesinin senelik mııı'ıfı, Yavuzun, hazarda, bir senelik mas- rafına muadil motörler, Bötün bunları, — tıpkı tefrika yazar derece söylenecek şey var ki... Bir gazete, bu münasebetle rüsumat erkânından biri ile görüşmüş. Bu zat demiş ki: — Bu motörlerde sık, sık kaza olmuyor. Masraf- ları senede (40) bin !lra delıldır Yalnız saatte (İB) l ıde lerse (S ıf ederler. Fakat Tn C ASA L AA L SAD İınııııl giılıyemk hakikati tahrif eden bıı zata, hakikat namıma — kısa ıIıır cevap venıh:k meci de — kaldık. Çünkü bu mueeyı ortaya atan biz olmuştuk, Cevabımız şudur: — Evvelâ bu motörlerin sık sık bozulduğu söylenmemiştir. Nır'uı yıâ;ılı oldukları için çabuk bozulma tehlikesine maruz- lenmiştir. Misal olarak ta havuza giren bir motör göı(enlmışlır Bunun ha:;mde şu ithamlar da vardır : ııbı yııdık Fâakat Bir gemi çalışmak için alınır ve yaptırılır. Süs için ve çalış- mamak için alınmaz. Palamara çekilen — gemiler sabık - “| Osmani,, nin .kıbgtme ıığnmıyı mahkümdurlar, * (24) saat çılı;ıcık değiller » sözü ciddi bir itiraz dıgıldır Tarihten Bir Yaprak * ( ksmet Pş. Fethi Beye ) — Sen de mi Brütüs? K ONYA MEB USLARI DA YENI FIRKAYA GİRDİKLER HABERİNİ TEKZİP ETI'İLER..İ LÜTFEN İKİNCİ , ve ÜÇÜNCÜ SAYFALARA BAKINIZ

Bu sayıdan diğer sayfalar: