21 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

21 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vi Akhisar tütüncüler | bankası muhterem ihissedarlarına: 1. Akhisar tötüncüler bankasının 18 Mart 1930 tarihinde toplanan hissedarlar Umum içtimaında €sas nizamname- sinin beşinci maddesi mucibince ve berveçhi zir menafi ve kolaylıkla sermayemizin bir misli tezyit olunarak: 1,000,000 bir milyon Türk lirasına iblâğına müttefikan karar verilmiştir. 2 Merkür kârar ile meclisi ibareye verilen salâhi- yete tevfikan tezyit olunun sermayenin bir rub'unu teşkil eden 125,000 yüz yirmi beş bin Türk lirasının 1 Eylül 930 tarihinden 30 Teşrinisani 1930 tarihine kadar talep ve tahsiline karar verilmiştir. 3 — Halen mevcut hisse sahipleri hisselerinin rub'u nisbetinde tezyidi sermayeye iştirak ve buna mukabil yalnız “650 tediyatta bulunacaklardır. Diğer *650 si bankamızın tabtı tasarrufunda bulunup imar edilerek zürraa temlik edilen Tütün fidanlık ve Dam- larının satış bedellerile banka hesabına yapılan tütün ticaretinden bermucibi karar ikmal ve mahsup olunacaktır, 4 — Tayin olunan 1 Eylül 1930 tarihinden 30 Teşrini- sani 1930 tarihine kadar b erveçhi balâ şeraite tevtikan hisselerinin bedellerini tesviye ve mahsup ettirmiyen his- sedarların namına tefrik olunan hisseler esas mukavele- nin dokuzuncu ve onuncu maddeleri ahkâmma tabi olarak âhara devir ve furuht olunacak ve farkı fiyat hasıl olursa hissedarın emvali gayri menkule satış bedelleri hakkınd mahsup olunacâktır. Bu takdirde dahi hissedarlar tütün ve emlâk bedel lerinden olan hisselerinin bakiyesini nakden değil hisse olarak alabilecektir. 5 Satış bedellerinden hisselerine isabet eden me- baliğden bir hisse bedeline kifayet edemiyecek olan kü- surları, hissedar dilerse nakden itmam eder ve yahut yir- mi liraya baliğ oluncaya kadar bankada eshabına ait ola- râk mevduata verilen âzami faiz yörüdülmek süretile emaneten muhafara edilir. | tecsslis ve tekâmül eden müessesemizin tezyidi sermaye hususunda kezalik hissedarlarindan tam bir müzaherete nail olarak az zamanda birinci rub'un tamamen tahsil edileceği kanaatile arzı keyfiyet ve tayin olunan müddet Zarfıda talep olunan mebaliği lötfen irsal ve tesviye bu- yurmaları rica olunur, Ameli Heye Ticaret ve Lisan bi Müdürlüğünden: mekte Istanbul vilâyeti umumi meclisi tarafından tesis edilen Kiz've Erkek Ameli Hayat mektepleri bu defa dn ve tevsi rak Tahsil müddeti dört di me sa'ycadır. Talebeyi ecnebi mekteplerinden vareste kıl VEL şeraitle en kısa zamanda hem Orta tahsil vermek a €tngbi lisanmı ögreterek ticaret hayatına atılabilecek m, Vermek maksadile açılan işbu mekteplerde Türkçe etmi lisanlarile beraber İngilizce ve Almanca lisanların, reg ia mecburidir. Tahsil ücreti (50) liradır. Mektebe girebilmek için ük mektebi bitirmiş olmak lâzımdır. Kayt muamelesi 15-8-930 da başlar ve cumartesi, tesi, çarşamba günleri mektepte İcra olunur. pazar- Kız Aieli Hayae mektebi Düyunu umumiye karşısında eşki mülkiye mektebi binası. Erkek Amd hayst me kiebi Cağaloğlunda Kız Orta mekt, Kâğıt ve karton münakasası: Tütün inhisarı umum mu- dürlüğünden: 18- 8 - 930 tarihinde icra edileceği ilân olunan kâğıt ve karton Münakasasının idarece görülen lüzuma binaen 23-8-930 cumartesi günü saat 10,20 a tehir edildiği alâkadarana malüm olmak üzere ilân olunur, VAKITın" > Mer gün meşrolame .....:.4 Tarife ......... 1 Defalık ww 30 2 â s0 3 5 65 # 75 » ihtiyaç kalmayın cava sam! 100 10 &fa) #lân pe mek üzere makfu Abonelerimizin her üç aybğı için bir delan medcenen! 4 satı, ye Ear ii ......asie na..esenesiis... Kiralık — Satılık Kiralık hane — Çapı tram. veyına pek'yakın 6 odi, geniş bühçe tadı ei, müştemilür egire, İki aleve de elverişlidir. Kirası 25 lira, Müracaye Detrerdarlık $ üncü şube müdürü o.ğosma. *00004 #öz..e4s0i44y 1 z İ ğ ........s..sseı Kiralık daire — Ankara cadde sinde munşenehane, idürehahe ve Yazı: | hane ittihazıma elverişli müsat şersitle bir daire kiralıktır. Ankara. caddesinde musikimler kitapanesine müracaat, i Apartımanımı satıyorum — Dünelin üst başinda Şahkulu Deyirmen sokak Beyket apartımanı karşısında Fince Seyit apar No: 5 ——— Satılık arsa — “Taşkasapta' Sote ta Sinan mahallesinde Dede paşa soka: kında tramvay İstasyonuna 4 dakiks ne- safede içinde kuynsu bulunan bir ars acele satiliktir. Almak istiyenler yeri postantde baş müdürlük muhasebesinde Cahit beye müracsat etmelidirler. Müteferrik Müracaat eyi — fer işe Mw tahassıs memurlar sevk eder her geyde Azamt teshilât gönteziy, Aleksiyadi han Galata, müessisi Perir ———mm Seyyar müslüman memur is- tiyoruz — Yapacağınız. mustelöye göre ayda 90 Wradan Fizla karğnabilir. siniz. İstanbol dördüncü Vakıfban içinde Öğtenkol Tesriet —— —. evi — Her yerli kibat, her Jisandan tercüme, ve emilâk icar ve idaresini kabul eder Galata Kredi Hyone Aleksiysdi han ILÂN Üsküdarda Bulgutlü Keryesinde * Çakal: dağı mevkii ve sokağında çedir 59 nu- Maralı köşkü havi arezinin hissedarları Olup Ikametgâhları meçhul bulunan Ah- met, Memduh beylerle Münevver ve (4 Şaziment Hanımları olduğunuz. adresi Ferit beyin Nigâr Hanımdaki alacağından dö satılacağı cibetle icra ve kanununun IYİ İnci maddesi mucibince sa- tış tarzının tayini o zımmında 6-9-930 tarihinde saat on birde duruşması yapılacağından mez- kür gün ve saatte İstanbul icra ve İtiraz merciinde hazır bulun- manız veya bir vekil gönderme- niz lüzumu tebliği makamına Aleni teşekkür Büyükada ve Heybeliadadaki muhtacı muavenet bikes ve ye- tim on sekiz çocuğa ilbas edil- mek üzere İstanbul'da Eminönün- de Köprü başında 15-16 numa” ralı Güneş mağazası tarafından on sekiz elbise ihda edilmiş olduğundan mezkür mağaza mü- düriyetine alenen beyanı teşek- küre muhterem gazetenizi tavsit eyleriz efendim. Büyükada ve Hevbelinda Himeyei Etfal eemiyeti Küçü kilânları | $ 11 Ağustos YERLİ menkul |! 7 — VAKIT 21 “Ağustos 1930-5 yy yy -Mallar-sergisinde i 1 AdapazarıBez lilik! Masa örtüleri, Peçete, Tisör ve diğer mamulâtını görünüz yaş Lise ve Orta mektplere alınacax meccani leyli talebe imtihanı: Maarif vekâletinden: 1 — Bu sene Kız ve Erkek liselerine meccani leyli ölârek ancak aşağıdaki şartlar dalillinde ve imtihanla talebe alınacaktır. İmtihan- lar merkezinde Lise veya Orta mektep bulunan bütün vilâyetlerin merkezlerinde Kız talebe 'iğin 31 Ağustos ve Erkek talebe için de 3 Eylül 1930 tarihinde ve mahâllerindeki Orta mektep ve ya Liselerde" bir ititihan komisyonu huzulünda yapılacaktır. İmtihana girmek istiyenlerin şu şartları haiz olmaları lâzımdir. A) Türk tabiyetini haiz bulunmak, B) Orta mektepten mezun olmak C) Bedenen ve ruhen hasta, malül ve sakat olmamak. D) Velisinin kendisini tahsil ettiremiyecek kadar fakir olduğunu isbat etmek, 2 — Kız ve Erkek talebeden Lise ve Orta mekteplerin 6, 7, 8, 10 ve 11 inci sınıflarına girmek isteyenlerin müsabaka imtihanları yalnız leyli Lise ve Orta mekteplerde. 25/Eylül/1930 perşembe ünü yapılacaktır. > Orta mektep mezunu olup ta vilâyetlerde imtihana girmek isteyenlerin 1 Eylül 1930 tarihine kadar gm e erin orta mektepleri müdörlüklerihe, Lise ve Orta mekteplerin 6;7;8;10 ve İl inci sınıflarına girmek isteyenlerin imtihanlarıda 75 Eşfül de yapılacağından: bunların da: doğrudan doğruya mabhâllerindeki leyli Lise ve Örta mektep müdürlüklerine 25 Eyl akşamına kada müracaatları lâzımdır, 4 — Istanbul, Kabataş ve Erenköy Erkek ve Kız liselerinin Do- kuzuncu sıpıflarıda lisesi bulunmıyan diğer vilâyetlerde mabüllerin- de yapılacak bir imtihanla talebe alacağından Bu mekiteplerde 3 E, imtihan açıl, 25 Eylülde imtihan yapılaçaktır. ye it ka vellğe Mi istedikleri mektep- j ; i il fi z - ti leyli tal lerle müracat ederek kayıt ve kabul olünurler. Hariciye vekâletinden: Heritire gelişi metale dahelecei sep bei ile yevmi çeki esen lele im Kile iyle iz ve cyzi m güyesine kadâr ei, ii b ve m. mem teklifi 78980 dif çarşahbü günü m müracaat etmeleri. 1— Gümrük raühafaza yıldırım nam motörü teknesine müceddet ine vaziyesi aleni müna konulmuştur BK Şartname (sureti. müsa dâkası misyon o kitabetinden y— Bu işi yapabileceklerine itimadı mütezammın vesafkti hami b elele ee ii gür eti in e yetinde hazır bülanmaları, Kocaeli: Vilâyeti.eneümeni daimisinden: İzmit - Karayakuplu yolunun 0--000 ilâ 26-000 kilometroları arasındaki şose inşaatı yapılan “ teklifatın haddi Jâyik' . görülmeme- sinden dolayı 28,000 liralık tahsisatı mevcudesiyle vabidi kıyasi fiat üzerinden yeniden 10 eylül çarşamba günü saat on beşte ikale edilmek üzere şeraiti sabık vechile kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip olanların ehliyeti fenniye vesikası ve yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate makbüziyle teklif mektuplarını münaka- sa kanunundaki tarifat vechile meztür tarihe kadar Kocaeli | vilâ- yeti daimi encümenine vermeleri ve şartnamesini görmek İstiyep- * erin Kocaeli başmühendisliğine müracaatları,

Bu sayıdan diğer sayfalar: