18 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

18 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| İntihabat Iki frkada belediye namzetlerini tesbit et- miştir Belediye intihabı hazırlıkları- na devam edilmektedir. İntibap encümenleri müntehiplerin isim- lerini ihtiva eden defterlerde Yüzde 80'ni tetkik ederek bi- dir. Bu defterlerin sureti Sumartesiye mahallelere asıla- caktır. isimleri defterde olmıyan- lar 6 gün içinde itiraz edecek- lerdir. itiraz kararlarının netice- sini kabul etmiyenler 6 gün zar- fında Sulh muhakemesine mü- râcaat edileceklerdir. Teşrini evvel 5 inde intiha- bat başlancaktır. Namzetler C H.F, namzetlerini kâmi- len tesbit etmiştir. Namzetlerin yüzde doksanını cemiyeti bele- diye ve umumi meelisi azaları teşkil etmektedir, Hariçten de bazı “zevat vardır. Bunlar arasm- da gazetecilerde vardır. Yeni fırka da mamzetlerini tesbit etmektedir. Liste henüz ikmal edilmemiştir, ——— Huhtelit mübadelede Kira bedelleri ve tevziat Istanbulda ve Gerbi Trakyada tevzlat nasıl yapılacak? Ankara mukavelesinden son- ra hükümetimiz tarafından sa- mi iade edilen Istanbulda- unan emlâkinin müteraki, kira beğenin ciheti aidiyeti Tak Ye kararı henüz bildirilmemiştir. Hendersondan soruldu j Bitaraflardan M. Holştat ye İvas mezunen Avrupada bulunan nan azadan M. Hend fikrini sormuşlardır. M. Hender- sondan cevap gelince karar bil. dirilecektir. Para nerede? Yunanlılardan alınarak Garbi Trakyadaki etabli Türklere ve İstanbuldaki etabli rumlaya da- mez tevzlata başlanacaktır. Tevziat nasıl olacak? Bu tevriat Istanbulda Türk parası ve garbi Terakya da drah- mi olarak yapılacaktır. Dün komisyon üçüncü birosu toplanarak tali komisyonlardan ber on beş günde gönderilen raporları tetkik etmiştir. 1931 için gerek Maliye ve gerek diğer Vekâletlerce tetkikata de- yinin ıslah için Maliye müfettişleri ko; inde hazırlanan esaslar, bir! lâyiha halinde bu sene B. M. Mec- lisine takdim edilecektir. Lâyihada meurlardan verginin li ak e Din tarhı, sabit esaslar ve değişmi- rilecektir, Darülbedayi Temaşsdan başka opora ve operet kısımlarıda olacak Darülbedayi nizamnamesi ik- mal edilmiştir. Yakında cemiyeti belediye ta- rafından müzakere olunacaktır. Şimdiye kadar emanetin büt- çesine koyduğu muavenet ile idare edilen darülbedayiin bele- diyeye tamamen merbut bir mü- essese olabilmesi için yapılan yeni ni- zâmnamede darülbedayiin mülhak bir bütçe ile idare edilmesi bak- kındaki madde ile sanat'kârlar içim bir taavün sandığı yapılma- sı en esaslı maddelerdir. Ni zamname temaşa kısmından baş- ka öpera ve operet kısımlarının da teşkilini amirdir. Bu kısımla- rın idaresi bir heyetçe yapıla- cak, san'ata ait kısımlar müte- hassıslara verilecektir, ——mm.... Kadın birliğinde Pazar günü ç komisyon toplanıyor Kadın birliği idare heyeti dün toplanarak teşkil edilen komis- yon azalarını pazar günü saat 3 te içtimaa davet edilmelerine karar vermiştir. Davet edilen komisyonlar şunlardır: 1 — Mesai hayatında kadınla erkeğin müsavatı, ? — Kanun o wüvacehesinde kadınla erkeğin müsavatı, 3 — Ahlakta müsavat, kadın ticaretinin meni, 4 — Evlenmemiş © annelerin ve çocuklarının vaziyeti, S5 — Çok çocuklu fakir aile lere muavenet, 6 — Sulh ve cemiyeti akvam. Bu komisyonlar Pazat günün- den itibaran faaliyete geçecek- tir, Nim Italyan tayyareleri Bugün şehrimize gelecekler Bugün öğleden so şehri- mize Kolonel Düyek kKuman- dasında Kaproni sisteminde sekiz avcı ve üç melörlü bir Posta tayyaresinden mürekkep bir ital. yan filosu gelecek ve Yı tayyare meydanına İlkeli Filo İtaya konso| lusu ve ta yarecilerimiz tarafı, ve tay» edilecektir (“fından istikbal Filo ile beraber tayyaresinde dört m e gazeteci vardır. Y ee a lame Türk Spor yarın çıkıyor Her hafta Perşemb; i çıkan Türk a ş gi Stadyomda atletlerimizle FE; Tansız atletleri arasında yapılan beynel- milel atletletizm müsabakalarını okuyucularına bütün tafsilât ve resimlerile beraber bildirmek ö- zere ve yalnız bu haftaya mah- sus olarak yarın intişar edecek- tir. Türk Sporun bu hası yirmiden fazla - zel yazılar ve Şayanı dikkat ha- berlerle her sporcuyu ve ber gen alâkadar edecek bir şekil- edir. haftaki nüs- Ticaret odasinda; Bir murahhas Atina tütün kongresine gidecek Ticaret odası maclisi dün saat 14 te fevkalâde bir içtima âktet- miştir, Necip B, in riyaset ettiği bu içtimada evvelâ günlerden beri bilhassa tütüncülerimizi iş- gal eden Yunanlıların tütün ze- j riyatının tahdidi teklifi yiye müştür. Bunun için raportör Hak- kı Nezihi B, a anl Ban rapor okunmuş ve bir çok âza tahdidi muvafık bulmayan bu rapor hakkında söz almış- Jar bir kısmı da“mesele mühim- Şarman tetkik, İzer demir” erdir, Bir çok münakaşalardan sonra B. in Ankaraya izamı kabül edil miştir. Bunun üzerine Hakkı Ne- zihi B, akşamkd. ekspresle An- karaya gitmiştir. Itçiman bundan sonra on dakikalık bir fasıla ve- rilmiş ikinci celsede Yunan tica- ret muahedesine esas olmak ü- zere odaca hazırlana rapor © kunmuş ve Iktısat vekâletine gön- derilmesi kararlaştırılmıştır. ————— İranla müzakereye devam edilecek | candarma imalâthenesi Nânlari 100 ilâ 126500 elbiselik kumaş kapalı zarf mü- nakasa ile satn . münakasa şada Jandarma 8 — 930 pazar günü sant İ4 de yapılacaktır. lunan tonlar“ kollekti ; şirketinin wep eniğ konkordatonun kabul, ve yay ve verildiği ve konkordato muamele: ire ve Hldis Kanumunon Seyriselain Tasi Merkez acentesi: Gelâtâ K öprü başında Beyoğlu 2362 Şule seentexi Sirkeeide Mühürdar zade hanı alanda Velİsc2744 İ skenderiye sürati postası vapuru 19 (Izmir) Eylül Cuma saat İ3te Gâlata rihtimindan kalkarak dumartesi sabahi İzihire varır ve âkşami İzmirden kalkarak Pazartesi İskenderiyeye vara- cak ve Çarşamba İskenderi- yeden kâlkârak İzmire uğ” rayârak Istanbüla gelecektir. lskönderiyeden aktatma Port #ait için de eşya kabül olu- “Tüm (KARADENİZ ) vapuru 18 Eyldl Perşembe akşamı Ga- lata ribtımımdan kalkarak Zön- k, mebolu,Sinop, Samsun, inye, Fasta, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya gide- tek ve dönüşte Pazar iskelesile Rize, Of; Sürmene, Trabzon, Polathane, » Giresun, ; Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, İneboluya uğrayarak gelecek- tir. Mudanya postaları Idare rıhtımından saât a d kalkarak cuma, çarşamba Mu- danyaya, pazar günleri Mudan- yaya uğrıyarak Gemliğe : gi- der ve gelirler. YALOVA PLAJ VE KAP- UCALARI OİÇIN CUMA POSTALARI» tayiriso , S.D,5,Du « ve g9 2,30 len m SD; SD. 'alevadan: 5,15 18 19 inlalya postası (ANAFARTA ) vapuru 21 Eylii Pazar (11 de ; Galata kalkarak ezin Köllük, Bodrum, Rados, Fet- biye, Finike, Antalyaya gide- İN cek ve dönüşte mezkür iske- lelerle birlikte Andifli, Kalkan, Dalyan, Marmaris, Kuşadası, Çanakkale, Geliboluya “uğrr yarak gelecektir. TBOLU) vapuru 20 rl 17 de idare 30 Rebiülahır 1349 Bu geceki Ay Sıcakların kirılması Gönüğe doğuşu: 5,43 S bain 185 İsak Aşura Yam “0 10,49 b Öğle İkindi İzin izbe 1839 187 Hava: — Dün “azami hararet Zöderece olmuş” tur, Bugün matavasız şiddetle poyraz esecek, hava bulutla olacaktır. | Radvo: | Bu akşam Istanbulda Sast Sekizden Ona kadar alaturka fasıl Sinemalar ; ——— Alkaza — Alın çılaınlıkları Alemdar — Ros dilberi Beşiktaş Hilal — Verdün Eklar -—- Serseri in Fransız — Mister Vu Melek — Muamma Şik » Renkli fener Istanbul Ikinci Jera memurluğundan; Boğaz içinde küçü Bebekle dere bo- yunda İ sumaralı benede mukim iken n İkametgihi meçhul şöför Namik Kemal efendiye. rg saa ii Kâtip zade Sabri beyin dal- remizin 930-2899 numaralı das- yasile zimmetinizde alacağı olan 2502 liranın temini için uhtemiz- iye numaralı Fort markalı oto- an icra ve iflâs kanunun 69 uncu maddesine tevfikan mu- ameleyi hacziyesi içim tarafımıza Ham n mızın erki makla yevmi baczolan rajında hazır bulunmanız Ozur ihbar varakasmın tebliği maka- mına kaim olmak özere ilân i olunur. Dün akşam OPERA siNEMASINDA GE sOKAK m Filiminde arri endim eden meşbur violonist BETTY COMPSON şairane parçalar çalarak fevkalâde alkışlanı i . Halihazır muhtelif ve mübim sözlü dünya an leri Filminde -arzt Mâveten; Fox New ve Balmain i Bu akşam SINEMASINDA şık artist ADO OU ve CLAUDETTE (COLBERT ie MA me sözlü MUAMMA endam i i Jurnal halihazır dünya havadisleri y i ile (Costes) Nevyorka muvasalatları ve kendilerine gösterilen i merasimi intibaatı, Paramunt filmidir. FAR a1 A ya 3 Li, $

Bu sayıdan diğer sayfalar: