30 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

30 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m Muğla vilâyeti naha bas mühen. dinden iş mühen- <, ,#'a viliyeti dahilinde Gökâbat - e e e t - Akçapmar yolunun 0 -- 6 bele kilometroları arasında yaptırılacak olan Bit iç : lık öekiz kö yemi; ile ayni kısımda inşa edilecek 1926,12 lira- menferin birinci teşrin on birinci gününe müsadif » N mi günü saat on dörtte ihalei katiyesi icra kılınmak ürere osulile münakasaya çıkarılmış olduğundan taliplerin vi- ke yi bulunan şeraiti umumiye ve fenniyesi dairesin- oil eylemek kaydiyle teklifnamelerini kanunen m dei e birlikte Muğla vilâyetine göndermeleri ve başka "ak isteyenlerin vilâyet nafıasna müracat eylemeleri Çanakkale Nafia baş mühendisliğinden: (8232) lira #ekizinei (42) kuruş bedeli keşifli Ezine - Ba; i ikinin Mi kilometresinde, Harharı deresi üzerine m Nu Tirele (3) gözlü kenar ayakları kârgir döşemesi ahşap kö, di hinden jip el 930 tarihinde inhle edilmek üzere 22 Eylül 930 ii vaya baren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile tekrar mü- liyi dü lin > Ra nakasaya iy ti fenniyesi başmühendislece tasdik edi tir, Talia ai mes'uliyetile çalışacak olanlar kabul pe 1040 on eşrinievvel 930 tarihine müsadif Cumartesi günü ei n evvel Çanakkalede Encümeni Vilâ ni — istiyenlerin Nafia başmühendisliğine me hemme Tahlisiye umum mü- dürlüğünden: iğne tahlisiye mıntıkasma tabi Melez burunda yeniden inşası usulile münakasası ilân i mahalli için teklif edilen fiyat vu ge Melkye vi Sİ İdareyi merkeziyeye müracaatları, Ganekkenle ilker ei. terane yeli diği: Bedeli muhammen Cinsi gün müddetle mevkii müza; yılar 747.5 pek akçelerile varidat da e e a Kasaba Belediyesinden: İ —Kasaba şehrine isale edilecek Su : 3 nduğundan gayri melbuz (5647) lira desa Ki bu- e ve tevziât tesisat ve inşaatı İ-9.936 dan içi ) lira keşif; müddetle ve müzayede, münaksa kanununa lar otuz gün ma münakasaya konulmuştur. evfikan kapali zarf — Münakasaya iştirak edeceklerin küzeya bu gibi inşaat inşa etmiş alemi nn oldukları dair mahalli belediye veya mafia heyeti £, Yapmiş oldu. #ehadetname veya tastikname ibrazma mecbur de yanindan muti 3 — Müteahhit sahibi sermayeden olup ta Su ip dığı halde inşaatın bidayetinden nihayetine m tuna âşina ol. yazılı şehadetnareli bir Su refakatında ma “e maddede leceğine noterlikt ddak istihda 4 bei Mk İmkan a Mİ Bölü be asaya iştirak edecekler evvel emird > makbuzunu ve ya muteber bi © teminat akçesi - er bir banka mektubunu radye meç — ihale 1-10-930 bir teşrini evvel Ça de Kasaba belediyesinde yapılacaktır. Projeme ydi saat önbir- nek muakavelei esasiyeyi görmek isteyenlerin ir O asıl ia şartname için de İzmir belediye Ankark ve istanbul belediye- eri heyeti fenniyelerine müracaatları ilân olunur, yebrema- Yüksek orman mektebi rek, törlüğünden: Orman ameliyat mektebine ka; medy aliil ve Slnlimei alak © öne D0 AE me et 10-13 çe kadar İstanbulda Şehramaneti cıvarındı salı günü riyeti ittisalindeki bina dahilinde Orman amenajap 2. 20 gelmeleri ilin olunur. EN , Har gün maşrolumur. «1 .......s. Tarilersssrrs.. 1 Defalık 30 2 kurüğ - a aa . » cava kadar (um 100 A satın geçen İlimler fazla satir çin $ er kürüş zammolanar. : .......... .....“ass....... Satılk — Kiralık Satılık hane — Şehzsde başında Çukurçeşme yanında Taşban rkasında Marmaraya nezareti o numarali bet oda ve müştemilâdi mü ei satılıktır. Kendall e İş Arıyanlar Çocuk bakmak — ev hizmeti görmek, bir müsyenehane ve ya basta bane de hesta bakım olmak üzere Als manyada bulunmuş bir Türk kadını iş an: yor. Ankara caddesinde gwallimler kitap- esine müracaan. Dr. A. KUTiEL Muayenehane ve tedavi elelitirikiye laberatıvam, Karaköy Topçular caddesi 34 . Jstanbil Beşinet icradan: 5 Mahcuz eczayı ubbiye, vitrin, came- p in, dolap 2.10.9309 embe sax 1-13, Galatada Fermiencilerde 491 me maralı mağazanın Önünde satılacağı ilân olunur, men dördüncü içra dairesin- Ali Galip Beyin Hatice Herımdaki alacağından dolayı mahcuz ve furuhcu ek olan Ortaköyde Tarçın soka» Bında kâin eski 7.7 mükerrer yeni İİ dd 17 numaralarla murakkam bir taralı Ermeni kilisesi Mektebi bahçesi ve bir tarafi Pişmişoğlu sokağı ve bir tarafi Panayort menzili ve bazen Oymacı arsa“ sı ve bazen mumaileyhin arsası ve târâ fı Tarçın sokağı ile mahdut 930 zirs ve sırf mülk muayyen mahalli otuz gün müddede ihslel evveliye müzayedesine vazolonmuştur. Mezkör mahallin umum mesalai sathiyesi tahminen bin üç YÜZ elli arşın terbiinde olup derununda ar ha tarafta 44 arşın terbiinde bir kat ah- #ap kulübe ve önünde 56 arşın terbiin. de taş mahzen mevcut Olup bina harap ve sokak tarafında bir kat divanı kigir dir öndeki hanenin zemin katında ek vân içini taşlık ve iki aralık üzerinde bir merdiven alu bir belâ yüklü bir oda zemini kırmızı çini barap mutfak Üst katta bir sofa üzerinde birinde camekin asa ve bir yükü bavi iki odalı olup derununda konturetonun hitamıne kil ay kahınan mahiye üçer İlradan sin bire Kasbar ve Karabet efendiler sakindir. Diğer hanede mahiye on iki İire kira keza körtutatosunun hitamına iki ey ka- İan knnturatla Kâmil Et sakindir. Bah- gede bir kuyu, 4 etik ve armut ayva gibi 20 kadar ağaç vardır kıymeti mu- bamminesi 453 dört Yüç elli üç lir olup talip olanların kıymeti muhammi- nebin *',10 nisbetinde pey akçası olarak 928-8036 dosya numarası ile 30-10-930- da sant on dörtten en #luya kadar Sul tinahinette Adliye sarayı binasında İs tanbul Dördüncü feta Memurluğuna biz- zat veya bilvekâle müracaat eylemeleri ilân olunur. istanbul Tapa müdüripetinden : Ayvansarayda Atikmustafapaşa ms- hallesinde Papas sokağında atik 3 mü. ce- dir 3 No,h bir bap hanenin murisleri arabacı İstifandan namlarına musmelel intikaliye icrası İçip Pandeli ve Dimitri ve Vaso ve Melkomine ve Polikini ds- iremize müracant etmişlerdir. Mahall mezkürün tasarruf kaydı bu- lunamamas hasebile #enciğiz tasarruf ma- &melesi icra kılınmak için 28-10-9030 tarihine müsadif sali günü saat 10 raddele- rinde tabkiket için mabelline Tapu me- muru izam kılınacağından mahalli mez- kür hakkında bir güna iddiayı tasarruf edenlerin yetlerindeki vesaik İle birlik- ve eğhalli mezkörde İspatı vücut etme- les ilân olunur. VAKITın Küçük ilânlar| “neye tenzil ve mi * > ei) VAKIT 30 Eylül 1930 e— —2 a mar meram imama Devlet Demiryolları Hânları İlân Devlet Demiryolları umumi idaresinden: 1-10.930 tarihinden itibaren 34 numaralı katar Pendik Içme ve 43 numaralı katar İçme-Pendik arasında mülgadır. Ehalii muhte remenin malümatı olmak üzere ilân olunur. Me ür ep Çelik çekme boru, Baklavalı saç ve teneke levhanın kapalı zarfla münakasası 27 birinci teşrin 930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar münakasa komisyonu nü ine vermeleri lâzımdır. alipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada ve Haydapaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. »”. 33500 kilo delikli bakır antrtuvaz çubuğunun kapalı zarfla mü nakasası 27 birinci teşrin 930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştir#k edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu kâtipliğine vermekleri lâzımdır. alipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinde tedarik edebilirler. * * * H.P, Mağazasında mevcut boş çimento çuvalları aleni müzayede ile satılacaktır. Müzayede 4 teşrini evel cumartesi günü saat on dörtte H. P» Mağaza binasında icra kılınacaktır. Talip olanların mezkör gün ve saatte mağaza müdürlüğün: müracaat eylemeleri ilân olunur. , «** * 4 Hatlarımızda kullanılacak olan 200,000 kayın; 40,000 meşe ve yine 9945 tane meşe makas traveslerinin ayrı ayri mün a 12-birinci teşrin-930 pazar günü saat devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat İ5 e kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler bu üç-münakasaya ait şartnamelerden her bir münakas ; | saya ait olanı beşer lira mukabilinde Ankarada ve idare veznelerinden tedarik edebilirler. * * * 518 kalem tıbbi ceza ve sair tıbbi malzemenin kapalı zarfla münakasası 13 birinci teşrin 930 Pazartesi günü saat 15, 30d Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. di Münakasaya iştirak teminatlarını syni günde saat 1S e kadar münakasa komisyonu Me vermeleri lâzımdır. pler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. » “a vi 269 ton putrel ve 13 ton yuvarlak demirin kupalı zarfla müna- kasası 27 birinci teşrin 930 pazartesi günü saat 16,30 da Ankara- da Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve en teminatlarını ayni günde saaf 16 ya kadar komisyon kâti; ermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde Ankara- da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. e *U Devlet demiryolları. idaresine ait olup aleni müzayede ile icara verileceği gazetelerle ilân edilen Haydarpaşa garındaki büfe ve müştemilâtı ile ayr olarak icar edilecek iskeledeki köşkün şartna- melerinde üç sene olarak gösterilmiş olan müddeti icarın bir se- özayedei aleniye dahi teşrinievvelin birinci çarşam- ba gününe talik edilmiştir. Şartnamelerin mevaddı #airesi aynen bakidir. Edi"lerin buna göre mezkür günde smat on beşte Haydarpaşa işletme müfettişliği dairesine müracaatları lüzumu ilân olunur. ER 20 ton kalayın pazartesi günü saat 16 ılacaktır. yea akasya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15, 30 a kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. * kapalı zarfla münakasası 27 - brinci teşrin - 930 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira muk abilinde Ankar rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. - Şirketi Hayriyeden: Dünden itibaren tatbik olunan Sonbaber tarifesindeki seferlere ilâveten ilânı ahire kadar Cuma ve Pazardan maada günlerde saat 7,55 te Yeni mahalleden Mesarburnu Büyükdereye uğraya- rak doğru köprüye ve akşamları da k en saat 19 da doğru Büyükdere ve Mesarburnu ve Yeni mahalleye birer vapurun ke makân tabrik edileceği ve Cuma günleri de hava müsait oldukça ihtiyaç nispetinde ve tarife harisinda fazla seferlerğicra edileceği lân olunur. 15,30 dan itibaren Ankarada edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat f

Bu sayıdan diğer sayfalar: