6 Kasım 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

6 Kasım 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 #ecü yıl «sayı 4608 Perşembe 6 Mi ay) Teşriniseni ) 1930 Haftalık ilâvemizi müvezzilerden mutlaka isteyiniz Fırkalardan Mürekkep Bir Milli Blok Teşkili Düşünülüyor Ankara, 5 ( Telefon) — Bazı siyasi mahafilde fırkalardan mürekkep bir Milli Blok vücude getirilmesinin düşünüldüğü haber verilmektedir. Cenevreye gidecek heyetimiz | . Tevfik Rüştü B. nl ile arka- Meclis encümenle- ri bu gün seçilecek Ankara, 5 (Telefon) — M. Meclisi yarın (bugün) encümen intihaplarile meşgul olacaktır. Geçen seneye nazaran. esaslı değişiklik yoktur. dirne meb'usu Şakir Beyin intibabı daşları hareket ettiler Gazete başmuharrirlerınin dönüşte M. Musolınıyi ziyaretleri muhtemei bütçe © encümenine muhtemeldir. Mr. Klayn Amerika Ticaret müsteşarı geldi Amerika ticaret müsteşarı M. Klayn dün şehrimize gelmiştir. Kendisini, gar da Amerikân tüccarlar ve bir sefaret memuru karşılaşmıştır. Amerika tlca- ret ataşesi esasen kendisini Sofyadan karşılamış ve refakat ediyordu. 7 “ —e *. de gelmiştir. Bugün matbuata beyanatta buluna cak olan M. Klayn şerefine öğleyin To- rafından bu ziyafet verilecek, kendisi cuma günü Ankaraya. gidecektir. M. Klayn Ankarada ticaret vekâletile te- masa girecektir, Heyetimiz Sirkeci garında Cenevre terki teslihat konferansın-İdün saat 15,20 de Sirkeciden hareket da Türkiyeyi temsil edecek olan heyetletti, > > — Evvelce de haber verildiği gibi heye- BAŞMUMARRIRİN Ea İ Biliş geririnile ei B. me pay Bi Des Genk ve tahdidi deslihat Fonferansında bulunJi sti sefirimiz Münür beyden teşek iie çal ediyordu. ihiştir. Başmıharririmiz gerek İsviç. | , Süst meb'usu ve Müllyet başmuharri» : “i Mahmut, Sivas meb'usu ve Ak İ reden, gerek azimet ve ardette uğra | * z : ar | dığı, Avrupa memleketlerinden gaze yışmuharriri Necmeddin Sadik, Artvin temize muntazaman mektupler ve . yi area am makaleler gönderecektir. Bu mektup: | yan Gani Zisa, doç ai çe gevirlerin- Jar ve makalelerde yalnız siyasi hadi. | e Suphi Ziya, riyaseti cümhur serya- selerden bahsedilmiyecek, ayni za- En a ? şlemlmeşeğeğeğ e KER Cevat paşadan gayri bütün bu zevat tır, Her aldı YAK dün sabah Ankaradan gelmişlerdi. ” e (VAKIT) bu fırsattan), ik > istifade ederek muhterem karilerine |<vfik Rüştü bey Haydarpaşada ken: ölinden geldiği kadar faldeli olmağa disile görüşen gazetecilere şu beyanat çalışacaktır. a bulundu: (Alt tarafı 2 inci sayıfamızda) Şehir Meclisi Bugün ilk Defa Toplanıyor nevreye hareket et gil Ee yem, liken. Kemal Cenap B. Nezle aşısı hakkındaki beyanatını tekzip ediyor İki gön evelki bir akşam ga- i fentesi alani karşı aşı keşfedildi- gini bildiriyor, bu aşı halkında Dr. Kemal Cenap Beye atfen İÇ bazı mütalealar yazıyordu. #, Diğer bütün arkadaşlarımızla seraber bizim de iktibas ettiği- miz bu haber hakkında (Odün Beyden bir mek- tup aldık. Kemal Cenap Bey diyor ki: “ Gazetelerde nezle aşısı mü- nasebetile bir iki pen ismi- min ve resmimin karıştığı bir takım neşriyat görüyorum. Bu yanlarla hiç bir alâkam olma- dığının ve ibtisasımın haricinde olan böyle şeylerle iştiyal etme- diğimin tasrih'ni mübterem “Va- kıt,, tan rica ederim.,, Dün H. F- sında toplanan azelar Sehir i lisinin fırka ü z : Müğyie pe ırka gurupu dün) Şehir meclisi bugün ikide eski çemi j Puşakta fırka binasında ilk iç-İyeti belediye salonunda toplanacaktır. rae ne Içtimada kadm aza- BİR İSTİFA seyin zle ğmye rim Safiye Şehir meclisine Beyoğlundan intihap! ulunmuşlardır. vay ek azalar hazırledilen azadan elektrik şirketi şebeke <ei ir. Vali Mühiddin Beyi haşmühendisi Haşım B. istifa etmiş ve Açmış yeni azalara muvaffakı - istifasını beledi; i ni etmiştir. Bundan sonra fır tir, v ğe yg ka idare — mii Husameddin Pa| Haşim beyin istifası meclisin ilk cek) Şehir meclisi “ sesinde okunacaktır, Haşim beyin yeri-; İçin hümzet wi Siyaseti ve encimenlerİne en çok rey alan ihtiyat azadan Be miştir, Yar, eterilmesi kararlaştırıl. yoğlu dördüncü noteri Mithst Cemal sü nız kadın ayslar muhakkak bey geçecektir. Mithat Cemal bev an- yet V-A-K-I-T 3 üncü tertip hediye kuponu : No. 26 M. Klayn şehrimize dört sene evvel| || katlyan da Amerikan ticaret odası ta-, İ İ Halk Fitkabııği Teşkilat | Heyeti Dün Toplandı Bu ilk içtimaa Başvekil Ismet Paşa riyaset etmiştir Ankara, 5 (Telefon) — Halk fırkası riyaset divanının gös- İl terdiği lüzum üzerine grup tarafından seçilen aza ile umumi (ll merkez azası bugün 14 buçukta İsmet Pş. nın riyasetinde ilk (İl içtimaıı yaptı. Muhtelif mevzular üzerinde söz söylendi. Yeni İl teşekkül olmak itibarile daha çok nasıl çalışılacağı noktaları müzakere edildi. Teşekkül, riyaset divanına bağlı bir uzuv (ll olduğuna; idare, teftiş gibi bütün teşkilât işlerile umumi heyet Öl ve grup idare heyetlerinden ayrıca meşgul olacağına göre İİ heyet kendisine (Teşkilât beyeti) adını verdi. Müzakere beşe kadar sürdü. Yarın Meclis içtimamdan sonra gene toplanacak, | teşkilât işlerini müzakere ile beraber kendi çalışma tarz ve | taksimatını kararlaştıracaktır. Heyete intihap edilen Memduh Şevket B. gelmiştir, burada kalacaktır. Muhtelit Mübadeledeki mesaisi Bitaraf mubadele azası kararını. teblig etti Müterakim kira bedelleri ıhtilâ- fında karar aleyhimizde Muhtelit mübadele komisyonu bita-| Diğer heyet azaları, dün sabah kâ- raf azaları müterakim kiralara ait ha-|milen şehrimize gelmişlerdir. İkem kararını dün Türk ve Yunan he. yetlerine tebliğ etmiştir. İLE elle ALIR Temmitiz 930 düm sonra Yunan emlâ. Başlıyor kinden kira alamıyacak, Ankara inde ANAL GL tarihinde işgali altındaki binaları iadv EA İİ edecektir. Ayni zamanda evelce peşin almış, ya- hut tatbikattaki müşkülât dolayısile| derhal tahliye edemediği emlâkin iade| tarihine kadarki kira bedellerini geri vermek mecburiyetindedir, Bununla beraber 25 sayfalık olan ka). rârın asıl metni bugün anlaşılacaktır. SEREZ kün tabiiyeti hakkındaki ihtilâftan çe kan LE de hakeme havale edilmiş: Hukuk mektebi v2 taki ka.) Altıncı yıl dönünmü müna Bugün, bitarafların bu husus > - meyli da bildirmeleri muhtemeldir. #ebetile merasim yapıldı Türk murahhas heyeti reisi Tevfik) (o Ankara, 5 (Telefon) — Hu Kâmil beyin bugün şehrimize gelmesi| kuk mektebinin 6 ıncı yıl dönü- bekleniyor. mü Ste tes'it edildi Dün akşam, ikinci murahhasımız Ne- bil bey diğer azalarla geç vakte kadar kararı tetkik etmişlerdir. Atina itilâfnamesi esnasında 14 Tür- ç “Belçikalı Profesöre inanmak lâzımgelirse Ter encümene gireceklerdir. |cak ikinei İçtimama iştirak edecektir. Kadınlar Darülfünunda nasıl okuyorlar ?

Bu sayıdan diğer sayfalar: